[an error occurred while processing this directive]
פרסומות
spacer

םיאודבה תוברתל ןואיזומה - ןולא ו'ג זכרמ

URL www.joealon.org.il
תרכהלו ץראה תעידיל ידומיל זכרמ אוה ןולא ו'ג זכרמ
רקחמ ןוכמ ,ןואיזומ לש ידוחיי בוליש וניה .רוזאה
.םירקבמ זכרמו

הדוגאה י"ע (בהל ץוביקל ךומסה) בהל רעיב םקוה זכרמה
םימרוג ,ל"קקה עויסב ןולא ו'ג לש ורכז תחצנהל
.1980-ב תימשר ךנחנו םייטרפ םימרותו םינוש םייתלשממ
תודוגאו "ןועמש-ינב" תירוזאה הצעומה עויסב לעפומ אוה
.1985-ב דצונ םיאודבה תוברתל ןואיזומה .םירחוש

םורד לש רתויב הובגה קלחב ,בגנה ןופצב םקוממ זכרמה
םידירשב רישע רוזא בלב ,םיה ינפ לעמ 'מ 500-כ ,הלפשה
תורוצבו םיאודב ילהאמב ,ףונו עבט יכרעב ,םייגולואיכרא
א"תמ דבלב העיסנ עברו העשכ קחורמ .תוינרדומ תובשייתה
.עבש-ראבמ העיסנ תעש יצחכו םילשורימ וא

ןיבל חרזמב ןורבח-רה ןיב תערתשמ זכרמה לש תוליעפה
- ברעמב רושב - שיטפ -ררג םילחנה ןגאו ףוחה רושימ
םיירודא לחנ ןיבל םורדב תקוש תמוצו עבש-ראב תעקב ןיבו
.ןופצב שיכל רוזאו

דחוימ ,םימיה-תשש תמחלמ דע רפס רוזא היהש ,הז ץרא לבח
ירוזא ןיבל ןיחלשה תואלקח ירוזא ןיב לובג ןיעמ ותויהב
חמוצה ןיב ;ףוחה רושימ ןיבל רהה ןיב ;לעבה תואלקח
ילהאמ ןיב ,ינוכית-םיה חמוצה ןיבל יתברע-ירבדמה
.םיחאלפה ירפכ ןיבל םיאודבה

םיאודבה תוברתל ןואיזומה

םינשב םירבוע ,יניסבו בגנב םישורפה םיאודבה יטבש
םייח חרואל תודוונמ רבעמ לש ץאומ ךילהת תונורחאה
- תירמוחה תוברתה ימוחתב םייונישב אטבתמ רבדה .ינרדומ
.דועו שובל ןונגסב ,םירוגמ תורוצב ,הסנרפ תורוקמב

,םיבר םייתרוסמ םיטנמלא יאודבה ףונהמ םימלענ ךכ בקע
תוברת דעתלו רמשל ,ףוסאל ףוחדה ךרוצה ןאכמו
.דחכת םרטב וז תדחוימ

תומוקמ ינשב חמצ יחכונה ןואיזומה לש םיגצומה ףסוא
,יניס ימורמב יאודבה ןואיזומבו בהל ץובקב :ליבקמב
1979-ב יניס יוניפ רחאל .ןרוג רנבאו הנרוא י"ע דסונש
תוברתל ןואיזומה" רצונ ךכו ,וללה םיפוגה ינש וגזמתה
.ןולא ו'ג זכרמ תרגסמב "םיאודבה

תא ודעיתו ומליצ ,בר יפארגונתא רמוח ופסא זכרמה ישנא
,יניס לשו בגנה לש םינושה םירוזאב םיאודבה תוברת
חרוא תא םישיחממה תיאודבה תוברתה לש רישע ףסוא וחפיטו
.םהייח

קידוד בצעמה ידיב הבצועש ,עבק תכורעתב גצומ הו ףסוא
,ןואיזומה לש האנה הנבמה ךותב לארשי ןואיזוממ לג
.א"תמ רשיל יבצ לכירדאה ידיב ןנכותש
.ןרוג הנרוא - הנושארה תרצואה
:ןלהל םיטרופמה םיאשונה תא תללוכ הגוצתה
םוחתב השאהו חראמ רבגה :יתרוסמ להוא - בגנב םיאודבה
.החפשמה
.ןושיע ילכו םיישיא םיצפח ,קשנ ילכ - רבגה יצפח
םיישומיש םירזיבאו םיישיא םילכ ,םיטישכת - השאה יצפח
.תרגובמ השא לשו הריעצ השא לש
רמצה ;םתנכה יכרדו םינושה בלחה ירצומ - וירצומו רדעה
לש םישרמ ףסוא ;לונב הגירא ,היוט - ודוביע יכרדו
.םיחיטש
שיד-ילכ ,ריצק-ילכ ,ץע תושרחמ - תיתרוסמה תואלקחה
.הלבוה דויצו
לאו הערמהו םימה לא ,רבדמה תואנ לא םיכרדה - הדידנה
.םינווגמה וירצומו רמתה ץע
יטושיק ,םינעטמ תאישנלו הביכרל םינוש םיפכוא - למגה
םגד איה הכורעתה לש תויצקרטאה תחא .הביכר דויצו םילמג
.טשוקמ הנותח למג לש קיודמ רוזחיש אוהש למג לש
גיידה תדובע תא םישיחממה םירידנ םיאצממ - דיצהו גידה
קשנ-ילכ ןכו ,גיד-ילכ ,הדוספר ,םיגייד-תותשר :דייצהו
.םתשומחת לע דייצל םיירוקמ
,ץעמ תיב ילכ לש רידנ ףסוא - יניסמ םוי-םוי יצפח
.תכתממו סרחמ ,לקד יפנעמ ,ח"עב תורועמ
רוזאבש םיהובגה יניס ירהל "טעמ שדקמ" - יניס ימורמ
טבש ינב לש תדחוימה םתוברת לש הגוצת :הנירטק-הטנס
.םידלי יעוצעצ דעו ימוקמה ףרוצה תודובעמ - הילב'גה
,"דעקמ" לש - םוליצו םגד - קיודמ רוזחיש - 'חייש רבק
.'חיישה רבקל ךומסה תוסנכתהה םוקמ
םייתרוסמ םיגהנמ לש םיפקשו הגוצת - םיגהנמו תרוסמ
.יניסבו בגנב
המקרו ףוליג ,רויצ ,לוסיפ תודובע - תיאודבה תונמואה
.םיאודב םינמוא לש

,תיאודב תובשיתה לש (המרויד) ןטקומ םגד - השחמה יעצמא
תוברתה יאשונב תויפוקשו םיטרס לש הנרקה ידקומ
.תיאודבה

:םיעוריאו תויוליעפ ןווגמ םירקבמל עיצמ ןואיזומה

הוולמ ירוקמ יאודב להואב חוריא ,תוילוק רוא תוינכות
- ןכו ,יתרוסמ ןונגסב הפקו הת תשגהבו תודגא ירופיסב
תייפאו הדש ילושיב דומיל ,רוזאב םיכרדומ םירויס םוי
לומ שדח" - השדחה תיאודבה תובשיתהב רוקיבו תותיפ
."ןשי

תמגדה ,תומיעטו תוינחיר תותיפ תופאנ וב החפשמה להוא
םיאודב םיעוצעצו הקיזומ ילכ תריצי ,העילקו הגירא
.ץומ-ץובב רויכו

השמיש רשא הרעמ לש תירוקמ המגוד וז - םיחאלפה תרעמ

הרזחושו הצפוש הרעמה .רורחשה תמחלמ דע םירוגמל
היבשויל םיינייפוא דויצ יטירפב הדיוצ ףאו ,תונקידב
.םיחאלפה

.אפרמ יחמצו ןילבת יחמצ ןג ףקומ ןואיזומה

וילא םיימ רוב זכרמה חטשב - תויתרוסמ תואלקח ינקתמ
יצעו ןאצה תייקשהל םימ בואשל ןתינ ,םימשגה ימ םיזקנתמ
.ןתסובה

רוזא לע ףיקשהל ןתינ ונממש ,ףונ הפצמ זכרמה ימוחתב
.רבדמה רפסו הלפשה םורד

תודלות םיגצומ הב עבק תכורעת - בגנב ל"קקה תולעפמ
תובשיתההו םימה םוגיא ,עקרקה חותיפ ,עוטנה שרוחה
.רוזאב תידוהיה

תורעמה תוברת - אמורד ןואיזומ

,תורעמ שמח לש תרזחושמ תנרעמ התנבנ דחוימ ףגאב
םירוגמ תרעמ :רוזאב תונוש תויוברתו תופוקת תוגציימה
תב) תילארשי הרובק תרעמ ,(הנש 6,000-כ תב) תיתילוקלכ
4800-כ תב) תיטסינלה םוירבמולוק תרעמ ,(הנש 4700-כ
(הנש 1850-כ תב) אבכוכ-רב דרמ ימימ רותסמ תליחמ ,(הנש
1500-כ תב) תיטנזיבה הפוקתהמ תידוהי הרובק תרעמו
.(הנש

ןולא ו'ג מ"לא


לש םיסייטה יקיתו םע הנמנ ל"ז ןולא (ו'ג) ףסוי מ"לא
דדנ ,(דורח ןיע ,1929) ץראה דילי .ילארשיה ריואה-ליח
םלועה תמחלמל םש העלקנו היכ'צל הרזחש ,ותחפשמ םע
רפכב החפשמ י"ע ץמואו ,הילגנאל חרבוה רענה ו'ג .הינשה
ותחפשמ ינב תא שפחל היכ'צל רזח המחלמה רחאל .ןטק
.האושב ופסנ םלוכש ,הליגו

בדנתה אוה .ץראל רוזחל טילחהו םילארשי המכ םש שגפ ו'ג
דחאל היה זאמו ,1948-ב ץראב חתפנש ,ןושארה סיטה סרוקל
דקפמכ ,ברק סייטכ ריואה-ליחב םיריכבה םיסייטה
ריואה-ליח תדקפמב םיריכב םידיקפת תרדס רחאל .ךירדמכו
היהו ,"םירצח" ריואה-ליח סיסב לש המקהה דקפמל הנמתנ
יריוא חפסנל הנומ 1970-ב .סיסבה לש ןושארה דקפמל
הרונ ןולא ו'ג מ"לא .ב"הרא תריבב לארשי תורירגשב
ינפל םירופס םימי ,1.7.1973-ב םיחצרמ ידיב בראמהמ
.ןוטגנישווב ,ודיקפת םויס

החיתפה תועש

:חותפ ןואיזומה

16:00 - 09:00 עובשה תומי לכב
14:00 - 09:00 ישיש ימיב
16:00 - 09:00 םיגחו תותבש

זכרמל עיגהל ךיא

,עבש-ראב - תג-תירק שיבכמ איה ןולא ו'ג זכרמל השיגה
מ"ק 5-כ - םורדמ םיאבל .המק תיב תמוצל םורדמ מ"ק 3-כ
.(דרעל תקוש תמוצל שיבכה) םיבהל תמוצל ןופצמ

םיעיגמ מ"ק 8-כ ירחא .החרזמ םינופ בהל ריבד ףעסמב
דחא מ"ק ירחאו ,תינמיה החולשל םינופ ."םישיבכ גלזמ"ל
השיגה .זכרמה לש הינחה שרגמל םיעיגמ בהל רעי יצע ןיב
ברעממ וא חרזממ מ"ק 8-כ םיבהל - תקוש שיבכ לע םורדמ
.מ"ק 5-ב רעי ךרד לע בהל רעיל הנופצ הינפ

,בהל ץוביק דיל
85 335 בגנ ענ-ראד

08-9918597 ,9913322 :לט
08-9919889 :סקפ
שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1995-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1995-2001, Snunit. All Rights Reserved. ( Terms of use)