ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
םירמאמ טירפת
האופרו תואירב טירפת
toolbox
םיאודבה תואירב לע רבדמה תעפשה :רמאמה םש
אסא-ןב ןימינב ר"ד :רמאמה בתוכ
ל"ז רצנ יקחצי לש ורכזל םיאודבה אשונב ןויעה םוי :ךיראת
1 רפסמ תרבוח
27.1.1969 ,ט"כשת טבש
.םיאודבה אפורכ תובר םינש ךשמב שמיש בתוכה :הרעה

םיאודבה תואירב לע רבדמה תעפשה

.םהב םדאה תודימעו רבדמה יאנת .א

תדרוי וז תומכ .הנשל מ"מ 200 איה תואלקחל השורדה תילמינימה םיעקשמה תומכ
- הז וקל המורד מ"ק 35-כ רבכ לבא ,חלמ לא לת - עבש-ראב וקה דע עצוממב
םג שיש ןובשחב תחקל שיו ,עצוממב מ"מ 120 קר איה תומכה - (בונרוכ) תישממב
.עצוממהמ הכומנ םיעקשמה תומכ םהב םינש הברה

וכרענש תודידמ .צ"מ 15 דע ןה תוימויה תודונתהו שביו םח ללכ-ךרדב םילקאה
:תואבה תואצותה תא ונתנ עבש-ראבב 1948-1920 םינשב

צ"מ 18.5 - עצוממ םומיסכמ :ראוני
" 5.4 - עצוממ םומינימ
" 28.0 - יטולוסבא םומיסכמ
" -5.0 - יטולוסבא םומינימ

צ"מ 34.7 - עצוממ םומיסכמ :ילוי
" 17.6 - עצוממ םומינימ
" 42.0 - יטולוסבא םומיסכמ
" 12.0 - יטולוסבא םומינימ

,תיסחי תוהובג ןניא תורוטרפמטהו ,םידחוימ םיישק ילב תויחל רשפא הז םילקאב
צ"מ 60-ו צ"מ 55 לש תורוטרפמט ודדמנ םלועב םינוש תוירבדמב יכ רוכזנ םא
.צ"מ 70-ו צ"מ 60 דע םג םימעפל העיגמ הרהס רבדמב עקרקה תרוטרפמטו

יודיא י"ע השענ הרוטרפמטה תוסיו .צ"מ 37 ךרעב לש עובק ףוג םוח לע רמוש םדאה
םדא-ןב .םוח תוירולק 600-כ ונממ תיחפמ ףוגה ןמ הדאתמה העיז רטיל לכ .העיז
שי ךא ,העשל דחא רטיל אוה עצוממה יודיאה .םויל העיז רטיל 12-כ תודאל לוכי
.העשל רטיל 4-3 םג םיעיזמה םישנא

אוה יכ ,לשמל ,חיננ ךכ םשל .המח הביבסב םדא ץמאתמ רשאכ הרוק המ קודבנ הבה
לש םימיוסמ םיאנחב - רמולכ ,העשב תוירולק 700 לש רוריק רשוכ םע הביבסב דבוע
.העש ךשמב תוירולק 700 העיזה י"ע רזפל אוה לוכי תוחלו הרוטרפמט

200 הלק הדובע י"ע רציימ ופוגו ,העשב תוירולק 150 הנירקמ לבקמ אוה םא (א
.תולקב ,ןבומכ ,ירשפא הזו ,הושב תוירולק 350 רזפל וילע .תוירולק

םוחה םע דחיבו ,העשב תוירולק 300 רציימ אוה ,הלק הכילה ךלוה אוה םא (ב
.ירשפא הז םגו ,תוירולק 450 לכה ךסב רזפל וילע הנירקה ןמ טלקנה

150 םע דחיבו .תוירולק 700 רציימ אוה יזא ,דבכ אשמ םע ץר אוה םא ךא (ג
הז רבד םינותנה םיאנתב .תוירולק 850 רזפל וילע הנירקה ןמ תוטלקנה תוירולקה
רשוכ לעמ תוירולק 150 העש לכב ופוגב רוגאי אוה ךכיפל .ירשפאי יתלב אוה
לש ופוסב םורגל ,לולע אוה ,הז ךילהח ךשמי םא .הדמתהב הלעי ופוג םוחו יודיאה
.תוומל רבד

םישנא ."םולקיא" ארקנ הז ךילהתו ,םישק םילקא יאנתל לגרתהל לוכי םדא ןב
.םימלקואמ-יתלב םישנאמ העיזב חלמ תוחפ םישירפמו רתוי םיעיזמ םימלקואמ
ךכ םושמ .השק הדובע שמשב םידבוע םניא ךכל ףסונבו רבדמב םימלקואמ םיאודבה
.םוח-תכממ םילבוסה םיאודב םיאור ןיאו טעמכ

.םתואירב לע םהמ תועבונה תוכלשההו םיאודבה לש םהייח-יאנת .ב

רויד .1

רעיש םייושעה םירוחש םילהואב םירגו רבדמב םהירדע םע םיענ םייתימאה םיאודבה
םיבובז ינומה .זע רוק וא קינחמ םוח לש םיאנתב ולהואב יח יאודבה .םיזיע
תולחמ לש םיבר םירקמ ,ןכל ,םנשיו ןוזמה לא האוצה ןמ םינוש םימוהיז םיריבעמ
,םילגע ,םילמג ומכ ,םייח-ילעב םע קודה עגמב םה להואב םייחה .םייניעו םייעמ
םע דימתמה עגמה .םהיתולחממ תוקבדה תנכס תמייקו ,םיבלכו םילותח ,תובנרא
רפסמ ינפל דע .(Tetanus) תדפצ יקדייח י"ע םוהיזל איבמ םייחה-ילעב תושרפה
רבכ תודלוי תעכ .םידוליה תדפצמ םילהואב ודלונש תוקוניתה לכמ 0.5% ותמ םינש
.עבש-ראבב םילוחה-תיבב םישנה לש 50%-מ רתוי

םימהוזמו םיקומע םיעצפל תומרוגה ,םילמג תוכישנמ הנש לכב םילבוס םיבר םיאודב
ןורחאה ןמזב .םילמגמ וא םיסוסמ הליפנמו םיסוס תוטיעבמ ,תומצעב םירבש םע
.םיזיע י"ע תרבעומה הלחמ איהש ,brucellosis לש םירקמ רפסמ ולגתנ

םהיבשוי םיחרוב זאו םילהואה לש תוטטומתהל םימעפל תומרוג ףרוחב תוזע תורעס
םלד תיברעב םיארוק תורעמב תואצמנה תויצרקל .תורעמה תחדקב םש םיקבדנו תורעמל
.םולדמ ארקנ תורעמה תחדקב הלוחהו

תשמתשמ וא (דקומ) להואה זכרמב הקומע אל המוגב שאה תא הקילדמ תיאודבה השיאה
להואה םג הלוע םימעפלו תוקונית לצא תובר תויווכל םרוג תוריהז רסוח .היליתפב
.שאב ולוכ

םניא םילכימה .םישבכ לש תויצרק דגנ סוסיר ירמוחו טפנ להואב םיקיזחמ םיאודבה
וא תוחפ תויניצר תולערהמ םילבוסו םילזונה תא םיתוש םידליהו ללכ-ךרדב םירוגס
.רתוי

לופיטה .םיברקע תוציקע לש םיבר םירקמ םנשיו םילהואל תולקב םירדוח םיקרח
.ןבומכ ,ליעומ וניאש רבד ,עוגנה רביאה לע רכוס םישל אוה ליגרה

יסופיט ,יטנמור והשמ יאודבה להואב תוארל לוכי ץוחה ןמ רקבמה יכ ףא ,ןכלו
םהל םינובו תובשיתה לש ךילהתב תונורחאה םינשב בגנב םיאודבה םיאצמנ ,הפיו
םהילע הפוכ הניא ,םירפכב בשיתהל םהל תרזועה ,הלשממה .זעמ וא חפמ םיפירצ
.תושרופמה םהיתושירד לע ךכב הנוע אלא ,םנוצרל דוגינב ןורתפ

שובל .2

-םושמ .םיילענ םילעונ םניאו הלק תנותוכ קר בור-יפ-לע םישבול םינטקה םידליה
תולחמה ללכמ 13% .תואיר ימוהיזמ תופוכת םיתיעל םילבוסו ףרוחב םיררקתמ םה ךכ
תעייסמ םילהואב תופיפצה .המישנה יכרד לש םיינורכ םימוהיז םה םיאודבה ןיב
םידוהי לצא רשאמ רתוי 6 יפ איה םיאודב לצא תפחשה תוחיכש .תפחשה תוטשפתהל
.תואירל ףסונב םירחא םירבאב םג םימעפל תעגופו רתוי הרומח םג איהו

הפישחה רסוח .להואה ךותב וליפא ,םידגב י"ע ירמגל תוסוכמ תויאודבה םישנה
ןיא ,עודיכ ,וידעלבו רועב D ןימטיו לש ותריצי-יאל םרוג שמש ינרקל טלחומה
םיבאכמ תולבוס םישנהו תוכרו תושלח ןה ןדיס אלל תומצעה .םייעמהמ ןדיס תגיפס
רשפאו ,Osteomalacia תארקנ הלחמה .ןגאהו הזחה תומצעב דחוימב ,תומצעב םיזע
.הדילה ןמזב םיישקל םרוג ןגאה תרוצ יוניש .תוקוניתה תככרל התוא תוושהל

םימ .ג

.םירחא םימ יווקמו תובארח ,תוראב ,תונייעמ םה םיאודבה לש םימה תורוקמ
תומרוגו ךיחה רוזיאל הייתש ןמזב ןמצע תודימצמה ,תוקולע םהב תוצרוש םימעפל
.תוראבב םיאודב רפסמ הנש ידמ םיעבוט ןכ-ומכ .קנחל וליפאו םיכשוממ םימומידל
.ךכמ האצותכ םרגנ דיאופיט ירקמ רפסמש תעדה לע לבקתמו םימעפל םימהוזמ םימה
יבג-לע ,תורוקמה ןמ םירטמוליק רפסמ ללכ-ךרדב םיקחורמה םילהואל םיאבומ םה
םיטבשבו םידגבה תסיבכו םילכ תציחרל םימ קיפסמ להואב ןיא ךכ-םושמ .םירומח
רפתשה תונורחאה םינשב יכ ןייצל ןתינ תאז םע .דואמ םיכלכולמ םידגבה םימייוסמ

םיראשנ םהו ץחרתהל ודמל םילוח-יתבב םעפ וזפשואש םיאודב .ןויקנה בצמ דואמ
.דימת םייקנ ךכ-רחא

הנוזת .4

:ןה ךכל תוירקיעה תוביסה .םיאודבה לש תעצוממה הנוזתה תמר יהמ עובקל השק

ויתויורשפאל םאתהב עבש-ראבב קושב םינוש לכוא ירבד הנוק םהמ דחא לכ (א
.תויפסכה

תא תעדל השקו דואמ דע וירואיתב זירפמ אוה לכוא אוה המ יאודב םילאוש רשאכ (ב
.תואיצמב תמאה

,םילכאמ ינימ לכ םיחראמה םישיגמ םיאודב לש להואב םידוהי םיחראתמ רשאכ (ג
.ללכ-ךרדב לוכאל םיגהונ םה ןיאש

עצוממב לכוא יאודבהש הנקסמל עיגה ,רפסמ םינש ינפל רקחמ השעש ,עודי רקוח
ידוהימ תוחפ לכוא יאודבהש דיגהל רשפא ללכ-ךרדב םלוא ,הפיח למנב לעופמ רתוי
ולכאו) סילכוא םיאודב .םיזרה םידוהיה רפסמ לע הלוע םיזרה םיאודבה רפסמו
רפסמ וקדבנ 1958-ב .הכומנ םמדב לורטסלוכה תומכו םינמוש טעמ (רבעב דחוימב
למנ ידבוע לצאש דועב ,לורטסלוכ ר"גמ 200-מ רתוי היה םהמ 10%-ל קרו םיאודב
.םיקדבנה לש 50%-מ רתויל וז תומכ התיה הפיח

ונשי תאז תמועל .בל תולחמ טועימלו ךומנ םד-ץחלל םרוג הנוזתב תוירולק טועימ
םייניעה תינרק תולחמ ,הליל ןורוויעל םרוגש המ ,םימיוסמ םינימטיו לש רסוח
.תככרו

סוקסיד יבג-לע ותוא םיפואו הלוגע הרוצ לעב אוה .ףירר םיארוק יאודבה לש םחלל
וליבוהלו בר ןמז רומשל רשפא ףיררה תא .םירמש ףיסוהל ילבמ ,שאה לעמ לזרב לש
םירצמב ןוזפיחב לארשי-ינב ופאש תוצמה יכ חינהל ריבסו ,םיסוס וא םילמג בג לע
רוקמ וב םיאורו תוקאנ בלח דואמ םיכירעמ םינקזה םיאודבה .דאמ ול תומוד ויה
.םימי תוכיראל הלוגסו חוכל

הרובחת .5

הקזח תוחתפתהל םרג הז רבד .לגרב דואמ םילודג םיקחרמ תכלל םיאודבה וגהנ רבעב
םעפ ףא םיאודבה לצא ןלא ךכמ האצותכ .םצעל לגרב תירוביחה המקרהו םירירשה לש
.תובר תודיל ירחא וליפא תוילד ןיא תויאודבה םישנלו תוחוטש םיילגר

.הדובע ילגרה .6

להואב םוי לכב תובר תועש בשיו טעמ עצוממה יאודבה דבע הנש 15-כ ינפל דע
עדי אלו והמ ןוזפיח ריכה אל אוה .הפק וא הת התשו םירופיס רפיס םש ,םיחרואה
תועיסנ ,דיבעמה םע םיכוסכיס לשמל ומכ ,הדובעב תורושקה ישפנ חתמ לש תויעב
תורידנ הובג םד-ץחלו בל תולחמ ויה ךכמ האצותכ .'דכו בושו ךולה תועגימ
.רתויב

תיבה תודובע .תימוי-םוי היעב לכב לפטל עדי םהמ דחא לכו עוצקמ היה אל יאודבל
עוצקמ םיבר םיאודב ודמל הנורחאה תעב ךא .םישנה י"ע ועצבתה םידליב לופיטהו
לס בכרה .(דועו תשורח-יתבבו קלד תונחתב הדובע ,היינב ,תוננג ,תואלקח)
היסולכואה לש הלאל תומדיהל רתויו רתוי םיטונ םהיתולחמ םגו םהלש תונוזמה
angina ילוח ,סוקסיד וא בג יבאכ םע םיטסירוטקרט םהיניב רבכ םיאור .תידוהיה
.םינוש תשורח-יתבמ םיימיכ םירמוח לש תולערהמ םילבוסה הלאכו pectoris

.רבדמב האופר .ג

לילא-יאפור לצא לופיט םיאודבה םילבקמ ,רבדמב אצמנב םניא םיאפורו תויה
.תונווגמו תונוש וללה לש יאופרה לופיסה תוטיש .םישנ םג םהיניבש ,(םישיוורד)

וא תרעוב הירגיס ,(החדק) שבי בשע תועצמאב רועב תויווכל םימרוגה םישיוורד שי
לעמ - םיקומע םג םימעפלו ,םינטק וא םילודג םירוח רפסמ םישוע םה .טהול רמסמ
לא קרע :תיברעב) סאישיאב לופיטב החמתהש ,לייזוה לא ןאמלס ךיש .עוגפה רבאה
.תובוט תואצותה וירבדל ,לגרה ףכ דע ,לגרה ךרואל תויווכ 5 תושעל גהונ (הסינ
.םינוש םימע לצא חוורה חור-תוסוכב שומישה םע הז לופיט תוושהל רשפא

תויתוא םתס וא ןארוקה ןמ םיקוספ ןהבו (בא'גח) תועימק םיבתוכה םישיוורד םנשי
בא'גחה .רוחש דבב םירפותו שלושמ תרוצב םילפקמ ריינה תא .הנווכ וא רשק אלל
דוגינב) םילוחל םיקיזמ םניאו (י"ל 30 דע ריחמה) םישיוורדל דואמ םירזוע
.(תובר תוינרדומ תופורתל

.המודכו ןטב יבאכ ,לועיש דגנ םיחמצ תויצמת תותשל םינתונ םיבר םישיוורד
.תיברעמה האופרב תועודי ןניאש לופיטה תוטישמ תודחא ןלהל

האופרה תא םימש ךכ םשל .(םי'גנמ) תופורתה לע עיפשהל םיבכוכל םינתונ (1
.שמשה תולע ינפל תרחמל םיתושו להואה גג לע הלילב

-ובא ךישל וא הייבר'ע-לא הקבב סיירד ךישל לשמל) קוחר שיוורדל םיכלוה (2
םעו ותחפשמ ןב יפמ וא ויפמ הלוחה תונולת תא עמוש שיוורדה .(שירע-לאב ריירוג
.אירב רבכ הלוחה תיבה הרזחה

לודגה להואה ךותב (הלוח) דואמ ןטק להואב םוי 40 לש הפוקתל הלוח םימש (3
.אירבמ הפוקתה םותבו תמיוסמ הטאיד לכוא אוה .תאצל ול רוסא םשמו

-הנק תועצמאב קר םושנל ול םינתונו תועש רפסמ ךשמל המדאב הלוחה תא םירבוק (4
.אירב אוה ינמזה ורבקמ אצוי אוה רשאכ .שק

ךשמב הטמל בשוי הלוחהו תונוליווב ותוא םיסכמ ,להואב קומע רוב םירפוח (5
.הלוחה אירבמ הזה ןמזה םוח םע .םיבשע לש תיצמת התושו םייעובש-עובש

ול השועו תומורע םיילגרב ובג לע דקור שיוורדהו ונטב לע בכוש הלוחה (6
."ילגר יוסיע"

השוע אוה הז ןמזב .םייעובש ךשמל הלוחה לש ולהואב רוגל שיוורדה אב םימעפל (7
יפמ האציש רכוס תיבוק םע הת תותשל ול ןתונו ןזואב ול חפונ ,יוסיע ול
.שיוורדה

שכונמהו ךושנה רביאה לע הכמ םימייוסמ םישנא םינתונ שחנ תשיכנ לש הרקמב (8
.אירבמ

.התע הז חצרנש םדא םדב םילובט םיטוטרמסב ןמצע תוצחור תורקע םישנ (9

לע המהבה תא תוטחוש ,ופיל לעבה םע תועסונ ,שבכ וא זע תוחקול תורקע םישנ (10
.םיב ןכ ירחא תוצחרתמו םיה ףוח

לכוי לדגי רשאכ .םדה תא קקלל וילעו קונית לש די לע תרפרפח םד םיחרומ (11
.ןנטב לע תוכמ י"ע תולוח חורפ אפרל

תא חורמלו שודק םוקמ די-לע שבכ טוחשל הלוחל הארוה שיוורדה ןתונ םימעפל (12
.רשבה תא החפשמה לכ תלכוא ןכ-ירחא .תיבה חוריק לע םדה

וא םיקדייח י"ע םיאודבה תפקשה יפל תומרגנ ןניא תולחמהש ןובשחב תחקל שי
.הדרח וא דחפמ האצותכ וא (דרא לא ןמ) תוער תוחור י"ע םא יכ ,םיפיגנ
ואלבו תויהו ,יאודבה הלוחה שפנל םיניבמה ,םיבוט םיגולוכיספ םה םישיוורדה
תוחלצה םהל שי ,תיעבט הרוצב תואפרתמו ךרע תולק ןה תולחמה לש 90% יכה
.תורכינ

,תוקונית תולחמ ןה הלאכ .ןהל םילוכי םניא םישיוורדהש תולחמ ,ןבומכ ,ןנשי
.יגרוריכ לופיטל הלוחה קוקז ןרובעש ,תורומח תונואת לש תואצותו תפחש
.(רתויב עורג םישיוורדה י"ע םירבשב לופיטה)

אפור לצא אפרמ אצמ אלש הלוח אפרל חילצמ שיוורדש םימעפל הרוק ינש דצמ
.ינרדומ