ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
םירמאמ טירפת
תונורכז טירפת
toolbox
הדוהי רבדמב םיאודבה :רמאמה םש
םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ןורש השמ ר"ד :רמאמה בתוכ
ל"ז רצנ יקחצי לש ורכזל םיאודבה אשונב ןויעה םוי :ךותמ
6 רפסמ תרבוח
1975 ראורבפ ,ה"לשת טבש

הדוהי רבדמב םיאודבה

תודבוע רפסמ שי .תודבוע המכ רוקסא ,הדוהי רבדמב תקסועה ,תאזה הרצקה החישב
הצור ינא םירבדהמ קלחו הדוהי רבדמ לש םיאודבה ברקב ,ותעשב ןתוא יתפסאש
.םכינפב איבהל

לחנמ אוה ,וב קוסעאש אשונב ,יבגל הדוהי רבדמ :רוזיאה לש ותרדגהל םילימ המכ
ןדריה תעקבל ברעמב רהה בגמו ,ןופצב וחירי-םילשורי שיבכ דעו םורדב םילאצ
רפסמ םייחו םידדונ ,רהה בגל ןדריה קמע ןיבש ץיחה רוזיא ,הזה רוזיאב .חרזמב
-ל 25.000 ןיב ותוא ךירעמ ינא .עודי יתלב אוה יללכה םרפסמ .םיאודב םיטבש
וא הדידנ לש בצמב ןיידע םהש םיאודב םיטבש 8000-7500 הז ללכב ,שפנ 30.000
.ובשייתנ רבכ וישכעו םיאודב םעפ ויהש םיטבש ראשה .הצחמל הדידנ

,םיטילפה יטבש :דחא שוג .םישוג ינשמ םיבכרומ הדוהי רבדמ לש םיאודבה םיטבשה
םהלש םיסיסרו ,שירע-לא דע ועיגהו בגנה יבחרמב ודדנ 1948 ינפלש םיטבש ,רמולכ
הדגה ךות לא ורבעוה וא תיברעמה הדגה ךות לא ורבע םהלש םילודג םיקלח וא
טבש לש ןטק סיסר .המזאזעו ןילאה'ג :םילודג םיטבש ינש ,םהיניב .תיברעמה
הדגל אוה ףא עיגה תוחפשמ שמח הנומה ,דייבז ךייש רוזיאב דדנש ,הכראוסה
ונממ רבדמה תרוסמל דירש ,םילמג םה ירדע רקיעש םידיחיה םה וישנאו ,תיברעמה
םה םירחאה תיברעמה הדגה יטבש לכ ,םיפסונ םיטבש יסיסר ולא יאמ דבל .ואב
.םיימוקמ םיטבש

.תיברעמה הדגב "הריד" ירוזיא םהל שיש םיטבש ,רבדה שוריפ ,םיימוקמ םיטבש
י"ע םירדגומ הלאה םירוזאה .טבשו טבש לכ לש םידודנ ירוזא םה "הריד" ירוזא
םיטבש םה הלא ,םיטילפ-םיטבש .םיחאלפה י"עו םירחאה םיטבשה י"ע םירכומו טבשה
.הדידנ ירוזא םהל ןיא ,םייתרוסמ "הריד" ירוזא םהל ןיאש

:םיזכרמ ינשב רקיעב ,םיחאלפ לש םירוזאל רודחל וחילצה הלאה םיטילפה יטבש
ןיבש רוזאה לע טלתשה ןילאה'גה טבשו םיענינב רוזאל רקיעב ורדח המזאזעה
,םייסיסבה םייתדבועה םינותנה םה הלא .םילשורי שיבכו טלק ידאו ,הללמאר
םיטבש אלא ,םיטילפ-םיטבש םניאש םיטבשה תא םיניפאמה םירבדל רובענ וישכעו
.1948 ינפל תיברעמה הדגב היה םתיבש

.םהלש "הריד"ה הנבמ והז ,תיברעמה הדגה יטבש לצא ןיעל טלובהו ןינעמה רבדה
,הז לעמ הז םיאצמנה החונת ירוזאב םיאצמנ םיטבשה .םהלש החונתה רוזא הנבמ
,רחא טבש לש החונתה רוזאמ דחא טבש לש החונתה רוזא תא םירידגמש םיווקה רשאכ
.טבש לעמ בשוי טבש ,השעמל .חרזמל ברעממ םיכשמנה ,השעמל םיליבקמ םיווק םה
.טבש ךותב אצמנה טבש ונשיש בצמ ןיא

דצמ תירוטסיה תוחתפתה לש םג האצות םהש ינפמ ,םה םינינעמ הלאה החונחה ירוזא
.ינש דצמ ,םמצע ןיבל םיטבשה ןיב םיימינפ םיקבאמ לש האצותו דחא

תמייסמ תיברעמה הדגה לש תיטבשה תונגראתהה ,השעמל .הירוטסה תצק רפסל ילע ןאכ
םיטבש תרידח לש עובק ךילהת רבע ץראה לע .לארשי ץרא לש היצזידאמונה ךילהת תא
8-ה האמה עצמאב ליחתה הזה ךילהתה .הלש םיירופה םיקלחה לע וטלתשהש ,םיאודב
רבדמב עצבתמ הז ךילהת לש ופוס .18-ה האמה ףוס דע קספה אלל השעמל ךשמנו
בגנה תכיפה תא תונייצמ ,18-17-ה האמל דע תומדוקה תופוקתהש דועב .הדוהי
םיינופצה םיקמעהו ףוחה רוזא לע םתוטלתשה תאו ,םידמונ י"ע ירמגל טלשנה רוזאל
.לארשי ץרא לש

יקנעה טבשה .ימורדה ףוחה רוזיא לע וטלתשה הכראוסהו המלאוסה יטבש :אמגודל
האמה ןמ רבכ ,בגנה לע םירחא םיטבשו ןיבארתה ,המזאזעה םע דחיב טלתשה ההאית
לע וטלתשהו 18-17-ה תואמב ועיגה ,םיקסוע ונחנא םהבש םיטבשה וליאו ,16-ה
.הדוהי רבדמ רוזא

,םינטק םידודנ יחטש ,ןטק חטשה ןכש .םינטק םיטבש לע הפ רבודמ ,םירבדה עבטמ
יפכ ,םיאודב םיטבשב אל השעמל םיקסוע ונחנאש ךכ .םיטבש 6.5 ןיב וקלחתהש
הפ ןיא :יחרזמה רבדמב םיאצמנש םיאודבה וא בגנב םיאצמנה םישנאה םתוא םיריכמש
.הדידנ לש בצמב שפנ 500-600-700 םינומה םיטבש לע רבודמ .קנע יטבש

,לארשי ץרא לש תידאמונה היסולכואה תורצוויה לש ןורחאה בלשה לע רבדמ ינאשכ
-ה תואמב ירוסה רבדמב הרקש דאמ בושח יוניש לש האצות אוהש ךילהתל זמרמ ינא
ןופצמ וענ הזינעה יטבש .ןוכיתה חרזמב הנורחאה םיטבשה תדידנ התיה זא .17-16
דאמ הברה םהינפל וקחד םה הנופצ םתעונתבו ,ירוסה רבדמה רבע לא ברע יאה יצח
םהל אוצמל ויה םיבייח הלא םינטק םיטבש .םכרדב ואצמנש ,רתוי םינטק םיטבש
ךרד אלש ,רתויב הלקה ךרדב ערזמה ץרא םוחת לא וצרפ םהו םישדח םידודנ ירוזא
לע וטלתשהו חלמה םיל םורדמ ללכ ךרדב ורדח םה .םירחא םיטבש לש "הריד" ירוזא
.רוזאב םהל ומדקש םיטבשה םע םיקבאמ ןבומכ ולהינ םה ךכ ידכ ךות ,הדוהי רבדמ

לש טעומ רפסמ םהל שיש ,םיינש וא דחאל טרפ ,הקד המהב םילדגמ הדוהי רבדמ יטבש
המהבל םימיאתמה ,הערמ ירוזאו םימ תורוקמ דיל אצמהל םיבייח םה ןכ לע ,םילמג
.םיזיעו םישבכ לדגל םהל ורשפיאש "הריד" ירוזא ןאכ ורצונש הביסה יהוז .הקד
םימ תורוקמ לע וטלש םה ךכ י"עו ,רהה בגל ךומסה רוזאב ואצמנ םה דחא דצמ
.חלמה םי תעקב לש םימ תורוקמל ועיגה םה ינש דצמו ,הזה רוזאב םיאצמנה םיעבונ

רבכ הז םויכ .הרמאעתה טבש והזו ,םחל תיב רוזאב אצמנ הלאה םיטבשבש לודגה
ךילהת רבעו 19-ה האמה ףוסמ רבכ בשייתהש טבש והז .דדונ יאודב טבש ונניא
המכ קר וראשנ הזה טבשה ךותמ .םויה דעו 20-ה האמה תליחתב רתוי קזח תובשיתה
ורקיע .בושי לש ךילהתב םה םג וישכע םיאצמנה ,םינטק בא יתב המכ ,םיטבש יסיסר
ובש רוזאב ,תינמותועה הפוקתהמ תיאודבה המצועה תא גציימ הזה טבשה ירבד לש
דוע םע וחיריל םילשורי ןיבש רוזאה לכ לע הטילשב קלחתה רשא טבש ,םינד ונחנא
.ןדריה תעקבמ םיינש וא דחא טבש

רקיע ,ולדיג םהש הקדה המהבה ןמ וסנרפתה םהש הזל ףסונ ,םיאודבה םיטבשה
ןיב ךרדה לע טלש הרמאעתה טבש .רהה בג לש םירפכה ירוזא לע היה םתסנרפ
הפוקתב חלמה םיל םילשורימ עיגהל הצר עסונ רשאכו ,חלמה םיל םילשורי
םידודנה ירוזאב רובעל תנמ לע ,ךרד סמ ,תוסח סמ םלשל היה בייח ,תינאמותועה
ברעתה אוה ,רוזאה יגשומב לודג הזה טבשה תויה ללגב ,הזל ףסונ .הרמאעתה לש
ריעה לש םייטילופה םייחב ברעתה ,רהה בגב בושיה ירוזא לש םייטילופה םייחב
.הרוזא לש םירעהו םירפכה לע תוסח יסמ ליטהו םחל תיב

לע "הוא'ח" יסמ תרחא וא וז ךרדב וליטה הדוהי רבדמ לש םיטבשה לכ ,השעמל
וטחסו רבעמ יסמ וליטה םג םיטבשה .םתוא ופקת אל םה הרומתבו םייאלקחה םיבושיה
רוזא לש םיטבשה לכ ,השעמל .םהיחטשב ורבעש תוריישהו םיעסונה לכמ "הרימש ימד"
אצמנש הרחאוסה םבש ,הרמאעתה טבש ,םלוא .הלא "םיסמ"מ וסנרפתה הדוהי רבדמ
הלודגה "הוא'ח"ה תא ולביק ,הדוהי רבדמ םורדב אצמנש הנבאעכ טבשו ונופצמ
,אבאס ראמל ,ןדריה תעקבל) רתויב תובושחה םיכרדה ורבע םחטש ךרדש ינפמ ,רתויב
.(ריעש רהל

עוביק עבקתהו ,הרמאעתל םורדמ ןכוש אוה .הידיבעה טבש אוה ולדוגב ינשה טבשה
רבדמ ךרד ורבעש םיכרדה לע ותעשב טלש אוה .תאזה האמה לש 30-ה תונשב טלחומ
"ותוסח" שרפ אוה השעמלו ,רבדמה ךותב ובשיש תוירצונה תויצוטיטסניאה לא הדוהי
.רתויב ךורא בושי הרצי איהש ,ךכב אוה ,הז טבש לש ותועבקהב ןינעמה .ןהילע
ךרואל טבש לש תועבקתה ,אופיא ,התיה תאז .מ"ק 5 אוה בושיה ךרואש יל המדנ
.טבשה בשיתה םש ,תוחפשמ תצובק וא להואה היהש םוקמ לכב .ולש החונתה ירוזא

קלחתה אוהו ,םילשוריל דאמ בורק אצמנה ,הרחאוסה טבש והז רתויב ינופצה טבשה
-ה האמה תליחת ,19-ה האמה ףוס לע רבדמ ינא ,רמולכ - ידמל המודק הפוקתמ רבכ
לש רוזאב ,החרזמ-םורדמ םילשוריל בורק ,ברעמב ןכשש דחא שוג :םישוג ינשל - 20
.ןורדק לחנ לש יברעמה קיפאה ךרואל ןכושה יחרזמה שוגהו ,ביצנה ןומרא

תחא לע בשי אוהש ,ךכב איה לארשי ץרא לש הבורקה הירוטסהב ותובישח ,הזה טבשה
הרביחו העיקובה ךרד הרבעש ךרדה וזו ,הדוהי רבדמ ךרד ורבעש תובושחה םיכרדה
ןא'ח-לא םשב עודיה ,ןא'ח םיכולממה ומיקה תאזה ךרדה לע .םחל תיב םע וחירי תא

הפוקתב השעמל סרהנו תיכולממה הפוקתה ףוס תארקל רדרדתהו ךלה הזה ןאחה .רמחא
רשאכ .רחואמ רתוי ,הזה ןא'חה לש תוראבה לע טלתשה הרחאוסה טבש .תינאמותועה
לש תוראבה לעו הזה רוזאה לע וטלתשה םה ,1948 ירחא ,םיטילפה יטבש ועיגה
,םיליגר םיירפכל השעמל וכפהו ,עירכמה םבורב ובשיתה םייתניב הרמאוסה .ןא'חה
.םילשוריב קודה רשק םירושקה

אוהש ,הזה טבשה תא ןייפאמה רבדה .הדיאשר טבש אוה הרמאעתל םורדמ אצמנה טבש
אלו ויתונבמ םיחקול םה ןיא ,םינתחתמ םיאודבה ןיא הדיאשרה םע ."תוחנ" טבש
יבגל ובש דחוימה ירה ,תוחנכ ספתנ אוה םיאודבה יניעב םא .םהיתונבמ ול םינתונ
רבדמ לכב רתויב ארפה טבשה ילוא היה הזש ,ךכב אוה םיאודבה םיטבשה לש רקחמה
רוזיא .השדחה הפוקתה דע טעמכ ,ןסר וילע ליטהל היה דאמ השקש טבש .הדוהי
הדידנה ירוזאמ דחא - לודג היה אל טבשה - ולדוגל האוושהב ,היה ולש הדידנה
רהה בגב םירפכה לע טלחומ ןוטלש טלש אוהו ,הדוהי רבדמ רוזא לכב רתויב םיבחרה
.וברעממ

ונתינ ,עוביק לש תיתלשממ תוינידממ האצותכ ,תונורחאה םינשב שממ ,הנורחאל
רוגי אל ,םינש הברה דועש ענכושמ ינא .םהב רוגי אוהש תנמ לע ,םיתב הזה טבשל
רוגל ךישמיו ףרוחה תפוקתל תוסחמכו םינסחמכ םיתבב שמתשי אלא ,םהב טבשה
.םילהואב

הירוטסה רתוי תצק ונל שי הזה טבשה יבגל .הנבאעכה טבש אוה רתויב ימורדה טבשה
-ה האמה ףוסב ךרעב ,אסומ ידאו לש רוזאל עיגה טבשה .םירחאה םיטבשה יבגל רשאמ
ררושממ טבשה לש ואצומ לע תרבדמ תיטבשה תרוסמהש ןבומ ,18-ה האמה תליחת ,17
תיינבב ופתתשהש םושמ ךכ םיארקנ םהש תרפסמ איהש וא ,ריהוז ןב בעכ :םודק יברע
רה רוזאמ הברעמ קחדנ טבשה ,השעמל .הזה גוסה ןמ תוישעמ ינימ לכ דועו ,הבעכה
ןופצמ ,הדוהי רבדמ לש ימורדה רוזאה לע טלתשה אוה ןילאה'גב םחלש רחאלו ריעש
.רא'עלא ידאול דע (םילאצ) לאיס ידאול

לש הרידה עצמאב שממ ,הכוראו הרצ "הריד" ןמ םיאור הנבעכה לש "הרידה" ךותב
םושמ קר אל םיעדוי ונא תאזו ,םאצומ .העיארצה טבש לש "הרידה" יהוז .הז טבש
ברקה תאירק ומכ ךכ לע םידיעמה םינמיס רפסמ םנשיש ינפמ אלא ,תאז םירמוא םהש
.ןילאה'גה ןמ (למגה ראוצ לע עבטומה טבשה םתוח) "םסוו"הו

ימינפ קבאמב רושק רבדה ?הזה רוזאה ךותל ןילאה'גה ןמ ואצומש טבש עיגה ךיא
תוסחה יסימב "הוא'ח"ב םג היה רושקש קבאמ ,תוגיהנמה לע הנבאעכה ךותב היהש
.ורוזא ךרד ורבעש ןורבח רה לש םירחוסה לע הנבאעכה טבש ליטהש

ןבא .טבשה יגיהנמ ינש ןיב קבאמ חתפתה ,םייהנפוא ןופ י"ע הקדבנש ,תרוסמה יפל
חיטבהו ןילאה'גה טבש תא ותרזעל יד'גנ ןבא ארק הזה קבאמב .ץיב ןבאו יד'גנ
.ויחטשמ קלח ולבקי םה ,ץיב ןבא לש ינשה גלפה תא הפ וחצני םהש העשבש םהל
ךותמ שרוגו ץיב ןבא הכוה ,המ'על-לא-םו'גר םשב עודיה םסרופמה ברקב .הרק ךכו
ךכו תוראבו תומדא תצק דוע ונק ןמזה ךשמב .העיארצה וספת ומוקמ תאו חטשה
הנבאעכ לע םירבדמ םויהו םייתשל הנבאעכה תא התצחש ,תימינפ "הריד" הרצונ
םש'ח רוזאב העיארצל םורדמ םיבשויש הנבאעכו ראקעלא ידאול םורדמ םיבשויה
.םרכלא

ועיגה ולש םידירשהו ,הירלאמב םש הכוה ,(קרוש) רארצ ידאול עיגה ץיב ןבא
.היבעכ םשב ךכ רחא ועדונו הפיח רוזאל

היהי אל הזה רואיתה .הדוהי רבדמב אצמנש המ לש רואיתה תא השעמל יתרמג הפ
טבש והז .תיברעמה הדגה לש רחא קלחב אצמנה ,דחא טבש דוע לע רבדנ אל םא ,םלש
רוזאב ,היירהא'דל ברעמ-םורדמ וא ברעממ םויה אצמנ ןידאמרה טבש .ןידאמרה
אוה הזה טבשה .ירבא'גלא ענצו תיר תאת תברח םשב ,בגנה תא ריכמש ימל ,עודיה
ןופצו בגנה לש רתויב לודגה טבשה אוה ההאיתה טבש .ההאיתה טבש לש גלפ השעמל
השילפה תובקעב ,תרוסמה ירחא בוקעל רשפאש המכ דע ,ץראל ועיגה ההאיתה .יניס
סנכהל הצור אל ינא .11-ה האמב ברע יאה יצחמ יפילוס ונבו לאלה-ונב לש הלודגה
רבד לש ופוסב העיגהש ,תאזה השילפהש םיעדוי םתא .הלוכ השרפה ךות לא ןאכ
תוצרפתה לש הלודגה השילפה ינפל תונורחאה תושילפה תחא התיה ,הקירפא ןופצל
תוידאו ינש רוביחב .'דיבאלא ידאוו ריפחלא ידאול ועיגה ההאיתה .רמשהו הזנעה
לכ לע השעמלו ,יניס ןופצ לע טשפתה אוה ןכמ רחאל .ולש ןושארה זכרמה היה הלא
.יזכרמה בגנה

ברעמ םורדמ דע עיגה ומוחתו בהל רוזא תא ספת ,ןידאמרה ,ולש םיטבשה יתתמ דחא
םשו ,קוריה וקה רבע לא המחלמה תובקעב טבשה ןמ קלח קתינ 1948-ב .הירהא'דל
10-כ לש חטשל ,ותעשב םנוד ףלא 95 וא 90-ל בורק היהש חטשמ ,ויחטש ומצמטצה
םיטבשל שיש המל ,יסחי ןפואב ,רתויב הבוטה המדאה יהוז לבא .םנוד םיפלא
הדגה לש םירישעה םיטבשה דחאל ןכ לע םיבשחנ ןי'דאמרהו םירחאה םיאודבה
הז טבש לש םיקלח .הז דיל הז םיאצמנה םיטבש-תת ינשל קלוחמ הזה טבשה .תיברעמה
.היליקלק תוביבסל הנופצ ורבעו "הרידה" רוזא תא ןמזה ךשמב ובזע

תמחלמ .תונורחאה תומחלמה ןמ האצותכ תיברעמה הדגב וררועתה תומלבורפ רפסמ
לש םיטבשהש ךכל המרג םימיה תשש תמחלמו םיאודבה םיטילפה תיעב תא הרצי 1948
חטש ול היה תיברעמה הדגב טבש לכ םעמכ .תיחרזמה הדגה ןמ וקתונ תיברעמה הדגה
יניצר ןפואב ומצמטצנ ךכ י"ע .וב הערש ןיב ותוא ערז אוהש ןיב ,תיחרזמה הדגב
הלאה םיטבשה לש הסנכהה תורוקממ דחא ,תינש .םיטבשה לכ לש היחמה יחטש דאמ
יאודב 'חייש ךל ןיאו .הב קסע אלש תיברעמה הדגב טבש היה אל .החרבהה התיה
רקיעב .עוצקמ היה הז .הז קוסיעב האגתמ וניאש ,ומצע תא דבכמה תיברעמה הדגב
התיה ראשה ןיב ןכש ,דאמ תיניצר הסנכה התיה תאזו הנבאעכה לש םיקלח וחירבה
לש תישוכה ותשא ,הדהאנ תסו לימא'ג-ןבא רמאנ ףירשה רשאכ ,הצממל תימשר החרבהה
ידכ ינדריה הכולמה תיב לש תוינוכמב ושמתשהש הלא ןיב ויה ,הללאדבע רימאה
םיחירבמל ורבעוה ןהש דע ,ךרדה ןמ קלח תוחרבומה תורוחסה תלבוהב קוסעל
.הנושאר הגרדממ הסנכה התיה תאז .םיאודבה

ירוזאמ םילודג םיקלח ומסחנ ,תוחרבהה תקספהל ףסונו הדגה ןמ קותינל ףסונ
רקיעבו םיאודבה לש "תוריד"ה בורש בצמ רצונ .תוינוחטב תוביס ללגב ,םיטבשה
ומסחנ ,תובוט ךכ לכ אל וליפא םינשב ,בוט הערמ ירוזא לש דאמ םיבושח םיקלח
התכיח רהה בג רוזיאב ,םנמאו .רהה בג רוזיא לא עונל וצלאנ םהו םיאודבה ינפב
הפוקתב רמולכ ,םיבוטה םימיב ,התוא ועדי רבכ םצעב םהש - העתפה םהל
לע תיניצר הבגה ןגהל היה לוכי אלו שלח היה יזכרמה ןוטלשה רשאכ ,תינאמותועה
זאמו טדנמה תפוקת זאמ םלואו .וכות לא קומע רודחל םיאודבה ולכי ,בושיה רוזיא
לש רבעמה תקספה זאמ ,"הוא'ח"ה תטיש לוטיב זאמ ,יזכרמה ןוטלשה לש ותוקלחתה
:ךופה בצמ רצונ ןדריה קמע רוזא לאו המורד םיאודבה ירוזא לא םילמג תורייש
אל םצמטצהו ךלה ךכ י"ע .םיאודבה לש םהיחטשב טאל טאל סוגנל וליחתה םיחאלפה
לש ,עומס לש ,הטי לש ןורבח לש םיחאלפהש ,אלא ,רהה בגב םהלש הערמה רוזיא קר
לש יברעמה רוזיאב םיעבונה םימה תורוקמ לכ תא וספת ,םירחאו םיענ ינב
קפתסהל ךליאו העש התואמ וצלאנ םיאודבה .םיאודבה תא ושמיש ותעשבש "תוריד"ה
םניא םא ,םילחלחמ תורוב םה ,הדוהי רבדמב עירכמה םבורבש ,םירופח םימ תורובב
.בטיה םינפודמ

אלמל גהנו תורוב רפסמ םיאודבל רפחש ,ינדריה ןוטלשל התיה העודי ,םימה תייעב
ךישמה ילארשיה ןוטלשה םג .תוילכימ י"ע םימב הלאה תורובה תא תונוחש םינשב
ןמז רובעכ .קתע ןוה הלע הזה רבדהו ,תוילכימ י"ע םיאודבל םימ קפיסו תרוסמב
רתוי הברה םגו לוז רתוי הברה ,תוילכימב םימ איבהל םוקמבש העצה הלבקתה המ
.םיאודבה רוזיא לא םימ רוניצ חותמל ליעי

םימ רוב ול שיש העשבו .םימב לודג ןכסח אוה רבד לש ופוסב יאודבהש ,רבתסמ
םיאודבה םיטבשה לע התע תמייאמה איעבה .הרושמב קר רוניצב שמתשמ אוה ,אלמ
הדגה לש םיאודבה לש ךרוצהו היחמה ירוזיא לכ לש יטמרד םוצמצ איה רוזיאב
אל הז .ריעב רוגל ךלי יאודבהש ךכל ןווכתמ ינניא .םיינוריעל ךפהיל תיברעמה
ךכל ןווכתמ ינא .להואה תא בוזעי ונוצרמ יאודבהש ךכל ןווכתמ יניא .הרקי
לש ךילהת רובעיו ריעב דובעל ךליו ולש םידודנה רוזיא תא בוזעי ריעצה יאודבהש
,םדה ירשק .טבשהו הללא הז ומלועב םייקש המ יאודבה ליבשבש ינפמ .היצזיטילופ
הבורמ הדימב .םינוילע םיכרע םה אלא ,טבשה תא םייקל ךרוצהו ,טבשל תונמאנה
,ולש האנהה תבוטש הדימב ותוא ןינעמ טילשה .טילשה והימ ותוא ןינעמ הז ןיא
ינב לש ךרוצה ןמ האצותכש איה הנורחאה הפוקתב הרוקש המ .םיעגפנ םניא ,ומויק
לש ךילהת רובעל םיבייח םהו םירבוע םה ,ריעה רוזיאב הסנרפ תורוקמ שפחל טבשה
הדימבו ומצע טבשל ןכוסמ ךילהת אוה ,יתעדל ,הז היצזיטילופ ךילהתו היצזיטילופ
.ץיח רוזיאב םייח םיאודבה םיטבשהש ינפמ ?עודמו .לארשי תנידמל םג תמייוסמ
.הטילשל דאמ השק אוהש רוזיאב

וב לדגל םילוכי םיאודבה קרש רוזיא אוה רבדמה רוזיא :תחא העצהל ילוא ןאכו

רוזיאב .םילמגל הנווכהו ,הסג המהב וז םא ןיבו הקד המהב וז םא ןיב ,המהב
תא רותפל ןויסנ השענ אל םלועמ .הקד המהב םילדגמ .םילמג םילדגמ אל ונלש
םיהובגה רשבה יריחמ תויעב תא רותפל םג ילואו ,םיאודבה לש תוילכלכה תויעבה
,רתוי תולודג תויומכב הקד המהב לודיג לש תינכת דוביע י"ע תיברעמה הדגה לש
םיאודבה תא תונפהל םוקמב םעוצקמ תא וב םיאור םיאודבהש םוחתב ,תושדח תוטישב
םה ובש םוחתב םהיתויעב תא רותפל טלחהב היה רשפא .ריעה םוחתב תודובעלו ןינבל
.תויתרוסמה תויטבשה תורגסמב עגופ וניאש ,דבוכמ ילכלכ םוקיש םיאור