ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
םירמאמ טירפת
הביבסו היגולוקא טירפת
toolbox
םיאודבה תוברתב עבטה רומיש לש תודוסי :רמאמה םש
ילייב קחצי ר"ד :רמאמה בתוכ
ל"ז רצנ יקחצי לש ורכזל םיאודבה אשונב ןויעה םוי :ךיראת
7 רפסמ תרבוח
1976 ראוני ,ו"לשת טבש

םיאודבה תוברתב עבטה רומיש לש תודוסי

יארחא יתלב וניה רבדמה תיחמצל יאודבה לש וסחיש ץראב םיבר םיסרוג ,תועטב
הצופנה וז הסיפת לש הרוקמ .בשוי אוה וילע ףנעה תא תרוכ ,השעמל אוהש ;ינסרהו
יניס לשומ היהש ,סיורא'ז .ס .צ ,ילגנאה רו'גימה אוה ילארשיה רוביצה ברקב
:בתכ סיוורא'ז .1943-ב תירבעל ומגרות ויבתכ רשאו ,1936-ל 1922 ןיב

בורל .ותוא םלוה וניא הז יוניכ םלוא .רבדמה ןב םשב יאודבה תא םינכמ םימעפל"
וב לדגל ןיאשו וב ררוגתמ אוהש הממשה רבדמ .ורצוי אוהו רבדמה-יבא אוה -
רבד לכ סורהל תיארפה ותיטנו הארונה ותונלצעמ הרישי האצות אוה ,חמצ לכ השעמל
.ול ןבומ וניאש

רשא לכ אנוש למגה ...זעהו למגה :ויתומהבב החלצהב יאודבה רזענ ולש דמשה עסמב
רבד לכ ולכאב וילע הלוע ףא זעה .ליתשו ץע לכ תיחשהל חמשו תומדא ילע רצונ
.שרושה דע חמוצ

ןיעמ טעמ ןגמה טלוב עלס לכ ילגרל והנחמ תא םיקהל גהונו לצ בהוא יאודבה
ידי לע ותוא הלכ אלש דע חנ וניא אוהו והזיגרמ וליאכ ץע לש והארמ םלוא .שמשה
.{1} ."וכות ךותל דע ועזג תפירשו ויפנע תשילת

רתוי תקדקודמ הקידבמ ררבתמש יפכ ,תומזגומ ןניה סיורא'ז לש ויתועיבק
קוחר .םימחפ תיישעתו הערמ ומכ םיאשונב םיאודבה לש םיימוימויה םהיגהונב
חתיפו חמוצה םלוע תא דאמ ךירעמ יאודבה ,בשוי אוה וילע ףנעה תא תורכלמ
.וילע רומשל םיעצמא ותוברתב

שח יאודבהש הבריקה תשוחת איה ונצראב עבטה יווהב רתויב תושגרמה תועפותה תחא
יפב םיאורקה רבדמב תומוקמה רפסמב לשמל ףקתשמ הז רבד .ותוא בבוסה חמוצל
,תוחפל ,תומוקמה תיצחמש הלגי יניס תפמב ןנובתמה .םיחמצ לש תומש לע םיאודבה
-םוא ;(םוסייק) תינחיר האילכאמ רזגנ המייסוק ,המגודל .םיחמצ לש תומש םיאשונ
תישוערפמ הפ'גפ'ג ריב (לוגע) יוצמ הגהמ הלייגע-ובא (ףטק) חפיק חולממ ,ףטק
.{2} (רמוש) טושפ רמשמ רמוש-םוא לב'גו (ףא'גפי'ג) תלסלוסמ

םשה םימעפל ,םייטרפ תומשכ םידליל םג םיצעו םיחמצ לש תומש םינתונ םיאודבה
= אפרט) יפיירט (רבדמה םתור = םתר) המייתר ומכ ,דלונ דליה ודיל זעהמ רזגנ
רשפא .(ףחלושמ דדק = דאדכ) הדאדכ וא ,(בגנה תטיש = חלט) החיילט (רואיה לשא
הל'דנח תמגודכ ,ערה ןיע תא לבלבל ידכ רמ וא חירסמ חמצ לש םש דליל ןתניש םג
ערתשמ וחטש רשא יתאווייחא טבש לש ומש ןכ ומכ ,(ל'דנח) עוקפה חיטבאמ רזגנה
תובא ולכא ותוא (יוואח) העורש האינול חמצהמ רזגנ ,ידי'גה רבעמל דע תליאמ
.המחלמב וסבוהש ירחא םייחב ראשיהל ידכ טבשה

סופונאק בכוכה לש ותעפוה ידי לע ויתסה ימשג לש םאוב תא םירשבמ םיאודבה
ותעפוה תא םג םירשבמ םהש םיאודבל םיינויח הכ הלא םימשג ירהו ,רבוטקוא שדוחב
:לייהוס-א דוע םלצא בצחה ןכל .רבמטפס שדוחב בצחה תחירפ ידי לע בכוכה לש
יפל ביבאב םיניסמחה לש םפוס תא םיאודבה םירשבמ ןכ ומכ .סופונאק לש לועבגה
.ילוי שדוחב ,תינחירה האיליכאה לש החירפה

,לשמל ,ןנתמ לע בשוח יאודב רשאכ .םיאודבה ידי לע לצונמ וניאש חמצ רבדמב ןיא
שגינ אוה רשאכ ךא .תלעות וב ןיאש בושחל יאודבה תא עינמ ליער ותויה םצע
הב ןיקתהל ידכ םיחל ןנתמ ישרוש שפחי אוה ,הלגח סופתל ידכ תדוכלמ ול תושעל
ילודיג ערוז אוה רשאכו ,םימה ילדל םילבח ותשא השעת םיפנעה יביסמ .{3} תשקה
תא תוסכלו לוחב םימלתה תא אלמל ידכ השרחמה ירוחאמ ןנתמ יפנע בוחתי אוה ץיק
.שמשה ינרק ינפמ םיערזה

ןוזמ םיאודבל םישמשמה םיחמצ 65 ואצמנ ,בגנבו יניסב היחמצה לע השענש רקחמב
,םירחא םילוצינ לש בחר ןווגמ םייק ףסונב .םהיתולחמ תא םיאפרמ םהב 40 דועו
יוטיח רמוח (רבדמה קורפי) הסיבכ ןובס ,(בוהצ שקרק) להואה תועיריל תוכיס ומכ
.(תיערז דח הנעל) הכוסל ךכסו (הדוהי תנעל)

םירכזנה םילוצינה ללגב םיאודבה דגנ ונווכ אל סיוורא'ז רו'גימה לש ויציח
ידי לע .םיצע תפרשו היער י"ע היחמצה תדמשה הניכ אוהש המ תמחמ אלא ,ליעל
יתלב קזנ םרוג יאודבה ןיא ולא תולועפב םגש ,םנמא ,הלגתמ רתוי תינדפק תיפצת
.לבסנ

.הערמה יגוסב םילחה םייתנועה םילדבהל ונבל תמושת תא בסהל ונילע הערמה יבגל
וא הנשה תיצחמ ךשמב םייתנש-בר םיחמצו םיחיש לוכאל הברמ ןאצה ןיא ,תישאר
דח םיחמצ הנקמה לכוא לירפאל דע (םימשגה תליחתל םאתהב) ראוני-רבמצדמ .רתוי
.םישבי םייתנש-דחב בורל אוה העור ילויל דע לירפא תיצחממו ;םייסיסע םייתנש
דקופ םהב תומוקמב םילכאנ םייתנש-ברהו םיחישה ןיאו טעמכ וז תויתנועמ האצותכ
.ביבאבו ףרוחב יאודבה

םניאש םיגוס םנשי ,ויתסבו ץיקב םייתנש-ברו םיחישמ בכרומ הערמה רשאכ םג
םיחמצ םג םנשי .םיליערה יפנכ-תלת קורפי וא ריעש ןנתמ ומכ ,ללכב םילכאנ
הורמ ,תינחיר האיליכא ,ןבל רבש ומכ קזחה םחיר ללגב ןאצה תא םיחודש ,םיבר
תיסולכוא ךא ,םירומחה תא םיכשומ םנמא םיחמצה םתוא .הפירח הלחכ וא הרימצ
ןכ םג ענמנ ןאצה .וז היחמצל הילכ םויא תווהל ידכמ הנטק רבדמב םירומחה
ןחוח ,יוצמ הגה ,ירצמ רדרד ומכ ,םיפופצ וא םיכורא םיצוק ילעב םיחמצ לוכאלמ
בגנב םילמגה רפסמ ןיא ךא ;למגל הערמ םה הלא .ינצוק ןדופיקו ינורדנסכלא
.הגאד הווהמ יניסבו

.לילכ םחוא םידימשמ םה ןיא םייתנש בר םיחמצו םיחיש םילכוא םישבכו םיזע רשאכ
םישדח םיפנעו תורפ ,םילעב םה םיקפתסמ דציכ האר ,הערמב רדע הוויל םעפש ימ
תרוצבב ךא ;שרושהו לועבגה תליכאל קקזנ זעה אצמי תכשוממ תרוצבב קר .םיכרו
.ידמל םצמוצמ היחמצל םימרוג םהש קזנה ףקיהש ןטק הכ םיזעה רפסמ ,תכשוממ

םיאודבה .הערמה רשאמ רבדמה תיחמצל קזנ רתוי םרוג הריעב יצעל םיחישב שומישה
,רבדמב םירקה ףרוחה תומיב .הנשה לכ ךשמ לושיבלו ףרוחב םומיחל הרודמב םייולת
ךרוצב םיריכמ םיאודבה .הממיל םיחיש רסירתל דע ךורצל הלולע החפשמ לש המרודמ
ומכ םייח םיחישב םישמתשמ םהש הדבועה תא ןייצל ידכ .םימגתפב והוחיצנה ףאו הז
ומכ שאה) סבאי-וו ר'ד'חא לכאת ;סבאא םוא ראנ-א :םירמוא (ולבנש הלאכב) םיתמב
אהבטח הנוטקמ-לא 'דרא-לא :םירמוא םג .(םישבי םגו םיחל תלבקמ :םיללג תמרע
.(םיטעמ םיחישה ,חופיפצב םירג וב רוזיאב) חיחש

םיללגה ,לכ תישאר .רבדמה תיחמצל הזה קזנה תא תוניטקמה תועפות ןנשי ,תאז םע
דחוימב ,תובורק םיתעל הריעב רמוחל םישמשמ םיזעהו םילמגה לש (רעב) םישביה
םהב םיצע םנשי ,תינש .םיפסוותמ םיללגהו דחא םוקמב םימי רפסמ בכעתמ יאודבשכ
לשא ןוגכ - םיענ יתלבה וחירו ךימסה ןשעה ללגב הרודמל םישמתשמ םניא םיאודבה
.ףלצו רואיה

הלא ,םימתר ,םיטיש ,םילשא - דחוימב :םיצע דימשהלמ םיאודבה םיענמנ לכל לעמ
ויה םתוא םימחפל וא הרודמל םיצעב רבודמש ןיב תמייק וז תוענמיה .רערעו
םיכלוה םיאודב יתיאר תובר .{5} עבש-ראבב םיחפנה רובע םיניכמ בגנה ייאודב
.םוקמ תברקב ויהש םייח םיצע דימשהל אל ידכ הריעבל םיתמ םיצע אוצמל ידכ קוחר
םגתפ ונשי ןכל .רבדמב םייחל םיינויח םניה םיצעש הקזח העדות םלצא תמייק
.(ונייח תתירכ השורפ םיצע תתירכ) ראיד-א עטקי רא'גשא עטק :רמואה יאודב

ויה תרחאש תיאודבו יאודב העור לכל ץוחנה לצ םינתונ םיצע הנושארו שארב
,'א םיכלמ) ך"נתב בטיה תרכזומ וז העפות .םויה לכ ךשמב שמשה ינרקל םיפושח
םתר תחת בשיו אביו םוי ךרד רבדמב ךלה" באחא ינפמ וחרובב והילא איבנה .(4:19
ירפה ילימרת יניס םורדב ."םתר תמת ןשייו בכשיו ...תומל ושפנ תא לאשיו תחא
תלכלכל םה םיבושח הכו ;ץיקה לכ ךשמ םירדעה תא םיקיזחמ (ףלע) םיטישה לש
רוזיא ותואב .םינימה לכמ אופסמכ תיללכ תיברעל הסנכנ ףלע הלימהש םיאודבה
ידכ ץיקה לכ ךשמ םיטיש לע םייולת םיאודבה לש םילפוקמה םילהואה תא םיאור
.םיקרחו תוביטר ינפמ םהילע רומשל

תנכוש תישונא חור ןהיפל תולפט תונומאל םג הרושק םיצע תתירכ ינפמ העיתרה
םטב-םוא ידאוב רשש (םטב) הלאה יצע לכ ןה ךכל תואמגוד ;םימייוסמ םיצעב
אצמנה םידמימה םוצע לקדו ;חאלט ידאוב רשא (רדס) ףזיש ;(ריחו ידאול ךפשנה)
.םוזגל רוסא ויפנע תא וליפא רשאו (ל'חנל תימורד) הי'גח ןיעב

הניא רבדמב שיש היחמצה טעמ תא םג םיסרוה םיאודבהש תחוורה העדה ,םוכיסל
םיאודבה ,ןומישיהו ערזמה ןיב קבאמה יללכ יפלש ןוכנ .תואיצמה ןחבמב תדמוע
םיעירפמ םניא םה בחרה רבדמב ךא .תואלקחב קוסעל הצורש ימל םילק םינכש םניא
עבטה יקוח יפלו עבטה קיחב דוע םייחה םישנא הב שיש ץראה הכורב ,אברדא .עבטל
.רערעו לשא ,םתור ומכ ,ך"נתב ויהש יפכ םיחמצה תומש םהיפב םירוגש דוע רשאו

תורעה

.66-65 'ע 1943 ,םילשורי ,(ףרש באז ,םוגרת) ברע יטבש ,סיורא'ז .ס.צ {1}

,7 ,םיאודבה אשונב תומישר "םיאודבה יפב םייפרגואג תומש" ילייב קחצי {2}
.1977 ,רקוב הדש תשרדמ

,"תואיצמו רולקלופ - םיאודבה ייחב ארוקו הלגחה" בהי יולו ילייב קחצי {3}
.1974 .5 ,ז"ט ץראו עבט

אשונב תומישר ,"םיאודבה ייחב רבדמה יחמצ" ןינד םעוניבאו ילייב קחצי {4}
.1975 ,רקוב הדש תשרדמ , 5 םיאודבה

."םימתר ילחג םע םינונש רובג יצח" (4 ,כ"ק) םיליהת :הוושה {5}