ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
םירמאמ טירפת
הביבסו היגולוקא טירפת
הקיטילופ טירפת
toolbox
תודועת 4 :הרוחשה זעה ביבס חוכיוה :רמאמה םש
ל"ז רצנ יקחצי לש ורכזל םיאודבה אשונב ןויעה םוי :ךיראת
9 רפסמ תרבוח
1978 ראורבפ ,ח"לשת טבש

רוקמ איה רשא ,הרוחשה זעה לודיגל עגונב לארשיב ירובצ חוכיו להנתה 1978 תנשב
.הז חוכיוב תוירקיע תודמע יתש תומייק .בגנה ייאודבמ עברכ לש יתרוסמה הסנרפה
הלודיג תא עונמל הלשממה לעו ,עבטל הקיזמש היח הניה הרוחשה זעהש תסרוג תחא
תלוכימ םיגרוח אלש םירפסמב תורוחש םיזעש תסרוג הינשה הדמעה .ןיטולחל ץראב
.יגולוקאה ןוזיאל תומרות ןה ,אברדא .עבטל תוקיזמ ןניא ,ןתוא תאשל חטשה

"תילטוט המחלמ" תזרכה איה הנושארה .הז חוכיול תועגונה תודועת עברא ונינפל
.(21.2.78) ץראה ןותעב העיפוהש יפכ עבטה תורומש תושר דצמ הרוחשה זעה לע
י"ע המקוהש) הקוריה תרייסה תלעופ היפל (1950) "הרוחשה זעה" קוח איה הינשה
ןותעל חלשנש בתכמ הניה תישילשה הדועתה .(עבטה תורומש תושרו תואלקחה דרשמ
םה וב תירבדמה היגולוקאב םיחמומה יריכבמ השולש י"ע (15.6.78) טסופ םלסור'ג
תללוכ תיעיברה הדועתה .לארשיב תורוחשה םיזעה ףנע תא לסחל הנווכה לע םיחומ
דרשמ לש םיברע ינינעל ץעויה ,ןורש השמ ר"ד י"ע ולעוהש "תרקובמ היערל תועצה"
תועצהה תונורקע .בגנב םירדע לדגלו ךישמהל םיאודבל רשפאל ידכ ,הלשממה שאר
תע) 1979 ראוני שדוחה תיצחמב ךא ,1978 רבמטפס שדוחב תואלקחה רש י"ע וצמוא
.לעופל ואצוה אל דוע (תאזה תרבוחה תנכה

21.2.1978 - ץראה ןותעמ - 'א הדועת

.הנידמב םיזעה ףנע לוסיחל תופיקתב לעפנ :הפי (.לימ) ףולאה

הנידמב םיזעה ףנע לוסיחל תופיקתב ולעפי עבטה תורומש תושרו תואלקחה דרשמ
ףלא 100-כ הכרעה יפל - םויכ םינומה ,םורדב םיאודבה ירדע תא הנושארו שארבו
.עבטה תורומש תושר להנמ ,הפי םהרבא (.לימ) ףולאה לומתא רסמ - שאר

לודיג רסואה ,1950 חמוצה תנגה קוח יפ לע עצובת וז הטלחה יכ ,רמא הפי רמ
22-ב ןיקתה ןורש לאירא רמ תואלקחה רש .הנורחאב ףכאנ אל רשאו הנידמב םיזע
האב דרשמה תטלחה יכ ,ריבסה הפי רמ .וז הרטמל תודחוימ תונקת דקתשא רבמבונב
14-מ) םורדב םיאודבה ירדע לש יארפה יובירה רציש הרומחה היעבה לע לקהל ידכ
ףלא 150-ו תורוחש םיזע ףלא 100 .(םויכ שאר ףלא 250-כל הנידמה םוקב שאר ףלא
.םישבכ

דרשמ יחמומ לש הכרעה יפ לע ,םילוכי בגנב םיאודבה תושרל םידמועה םיחטשה
טועימ ,תופיפצהמ האצותכו דבלב שאר ףלא 50 דע 30-ל ןוזמ קפסל ,תואלקחה
דודנל םירדעה תונורחאה םינשב ולחה ,רתי תייערמ הערמה יחטש תתחשהו ,םימשגה
.ללכ בגנל רוזחל אלו ןופצהו הפיח רוזאל דע

יחטש דיל םהל אל םיחטש לע "לחנתהל" ולחה ,םהיתוחפשמו םיעורה ,םירדעה ילעב
,עבטה תורומשל רעושי לב קזנ םימרוג םהו" יקוח יתלב ןפואב וספתש ,הערמה
םילבקמ םניאש םהירדע םע תולחמ םיציפמ םגו ,םיצוביקהו םיבשומה יעטמלו תודשל
."םינוסיח

הטיחשל - הריכמ

לש אובי הענמו קושב םישבכ רשבב רוסחמ הנורחאב הרצי הלשממה יכ ,רמא הפי רמ
.הטיחשל םירדע רוכמל םיאודב דדועלו םיריחמה תא תולעהל ידכ ,הינמורמ הז רשב
םירכומה םיאודבל הידיסבוס תרוצב ףסונ ץירמת עובקל העצהב הלשממה תנייעמ ןכ
םי'חיישה תא עבש-ראבב שוגפל םויה דמוע אוה יכ ןייצ אוה .רשבל םישבכו םיזע
.ןופצהמ םירדעה תרזחהל דעומ לע םמיע ןודלו

תרייסה" יכ ןייצ אוה .רמא - "ןורתיפ שפחנ .םירזודלובב םירדעה תא לסחנ אל"
םיזע לש םירדע רוכמלו סופתל תואלקחה רש לש תונקתה ידי לע הכמסוה "הקוריה
.םהילעב ולבקי הרומתה תא .םהב אצמהל םהל רוסאש םיחטשב ואצמייש ,תורוחש

הידיסבוס

םישדוח השימח ינפל םיאודבה לש םי'חיישה םע שגפנ תואלקחה רש יכ ,רמא הפי רמ
תיתלשממ הרזע ונממ ושקיב םה .ןופצהמ םריזחהלו םירדעה תא םצמצל םהמ שרדו
העברא לש תיתלשממ הידיסבוס סייג אוה .םירדעל ןוזמ תיינקו םיערז תשיכרל
יצחו ןוילמ ולצינ םיאודבה לבא אופסמל םתיצחמו םיערזל םתיצחמ תוריל ינוילמ
.םיערז תשיכרל דבלב תוריל

311 'מע י"שת ,58 םיקוח רפס ךותמ - 'ב הדועת

1950 - י"שת ,(םיזע יקזנ) חמוצה תנגהל קוח

םישוריפ

- הז קוחב . 1
,תירוביצ ךררדב אלש םיזע תכלוה ןכו הייער םרג ,הייער רתיה ללוכ "הייער"
;הז יפל שרפתי וינינב לכל "הער" לעפהו

.הז קוח ךרוצל חקפמ תויהל והנימ תואלקחה רשש םדא - ושוריפ "חקפמ"

:ושוריפ "רתומ רועיש"
ינויב 30) א"ישת ןויסב ו"כ םוי דע ופקתל הז קוח סנכה םוימש הפוקתה יבגל (א)
תמדא םנוד השימח לכל תחא זע וא ,לעב תמדא םנוד םירשע לכל תחא זע - (1951
;ןיחלש
לכל תחא זע - ךליאו (1951 ילויב 1) א"ישת ןויסב ז"כ םוימ הפוקתה יבגל (ב)
.ןיחלש תמדא םנוד הרשע לכל תחא זע וא ,לעב תמדא םנוד םיעברא

םיזע תקזחה

;רתומ רועישבו ותקזחבש עקרקה ימוחתב אלא וערי אלו םיזע םדא קיזחי אל .2
םא ,הז ףיעס יפל רתומה הערמה םוקמל עקרק לכ ךרד םיזע ךילוהל רתומ םלוא
.עקרקה לעב ךכל םיכסה

הייער רוסיא

- םיזע םדא הערי אל ,תורעיה תדוקפבו 2 ףיעסב רומאה ףא לע .3
;תורעיה תדוקפב םתועמשמכ ,רוגס רעי רוזאב וא רעיל דחוימ רוזאב (א)
רוזאכ ,תומושרב המסרופש הזרכהב ,וילע זירכה תואלקחה רשש רחא רוזא לכב (ב)
.םיזע תייערב רוסא

ןתייערו םיזע תקזחה רתיה

םיזע תקזחה בתכב ריתהל יאשר ,וידי לע ךכל השרוהש םדא וא ,תואלקחה רש .4
.רתיהה בתכב ועבקייש םיאנתב ןתייערו

תיב יזע

רועישה לע הלועה רפסמב םיזע קיזחהל רתומ ,3-ו 2 םיפיעסב רומאה ףא לע .5
תונוזינו תורושק וא תואולכ ןהשכ ןהילעב תיבל הכומסה רצחה ימוחתב ,רתומה
בתכב ריתהל יאשר ,וידי לע ךכל השרוהש םדא וא ,תואלקחה רש ;רצחה ימוחתב
הרומאה רצחה םוחתל ץוחמ ףא ,הנשה לש תומייוסמ תונועב תורומאה םיזעה תייער
.ןהילעב תקזחבש עקרקה םוחתב ךא

סנכיהל תוכמס

הב ךורעלו ,רצח וא תיב הניאש עקרק לכ ימוחתל סנכיהל ,תע לכב ,יאשר חקפמ .6
.הז קוח תוארוהמ הארוה לע הב םירבועש ששח שי םא ,הקידב

סופתל תוכמס

וא הייערב רתומה רועישה לע הלע תמייוסמ עקרקב םיזעה רפסמש חקפמה האר (א) .7
דע םיזע סופתל אוה יאשר ,הז קוח תוארוהל דוגינב העור זע הארש וא ,הקזחהב
לכה ,הז קוח תוארוהל דוגינב העורה זעה תא וא ,רתומה רועישה לע הלועה רפסמה
,תואלקחה רש ידי לע ךכל הנמתנש ימ ידי לע עבקייש ריחמב ןרכמלו ,ןינעה יפל
.תומושרב םסרפתנש יונימב

.ספתש םיזעה לע הלבק םיזעה קיזחמל חקפמה ןתי הסיפתה תעשב (ב)

םישנעו תוריבע

ףיעס יפל הנתוהש יאנת לע וא ,3 וא 2 םיפיעס תוארוהמ הארוה לע רבועה (א) .8
םישנעה ינש וא ,תוריל םישימחו האמ דע סנק וא םישדח השש דע רסאמ - וניד ,4
.דחאכ

ןטק ףיעס יפ לע הריבע לע ןידב בייחתנו ,7 ףיעס יפ לע ויזע וספתנש םדא (ב)
לעבל רזחוי ,ותצקמ וא ולוכ ,תורומאה םיזעה ריחמש טפשמה תיב הווצי ,(א)
תיב ידי לע םריחמ עבקיי ,7 ףיעס יפל ורכמנ אל םיזעהש הרקמב ;םרחוי וא םיזעה
.טפשמה

דגנ השגוהש (א)ןטק ףיעס יפל הריבע לע תילילפ העיבתב טפשמה תיב ןייעי אל (ג)
םוימ םישדוח השולש ךות טפשמה שגוה אל םא ,7 ףיעס יפל ויזע וספתנש םדא
.םיזעה וספתנש

הרומת

הריבע לע תילילפ העיבת םהילעב דגנ השגוה אלו ,7 ףיעס יפל םיזע וספתנ (א) .9
לעבל ןתרומת רזחות - םיזעה וספתנש םוימ םישדוח השולש ךות (א)8 ףיעס יפל
.םיזעה

וספתנ וטופיש םוחתבש םולשה טפשמ תיבב ןתרומת תא עובתל יאשר םיזעה לעב (ב)
.םיזעה

דגנ השגוה אל (1) - םא אלא (ב) ןטק ףיעס יפל העיבתב טפשמה תיב ןייעי אל (ג)
םוימ םישדוח השולש ךות (א)8 ףיעס יפל הריבע לע תילילפ העיבת םיזעה לעב
וא ;7 ףיעס יפל םיזעה וספתנש
.ןידב בייוח אל אוהו רומאכ תילילפ העיבת םיזעה לעב דגנ השגוה (2)

םוימ הנש ךות השגוה םא אלא (ב) ןטק ףיעס יפל העיבתב טפשמ תיב ןייעי אל (ד)
.7 ףיעס יפל םיזעה וספתנש

תונקתו עוציב

ןינע לכב תונקת ןיקתהל יאשר אוהו ,הז קוח עוציב לע הנוממ תואלקחה רש .10
יפל םיזע לש ןתקזחה רדסהלו םיזע םושיר רדסהל תונקת הז ללכבו ,ועוציבל עגונה
.5 ףיעס

ףקות תליחת

.(1951 ראוניב 1) א"ישת תבטב ג"כ םוימ אוה הז קוח לש ופקת .11

(15.6.1978) טסופ םלסור'ג ןותעמ - 'ג הדועת
הרוחשה זעה תנגהל :תכרעמל בתכמ

רמאמ תא בר ןינעב ונארק ,הערמלו יעבט חמוצל תסחיתמ םתדובעש םיגולוקאכ
31.5.78-מ "יאודבה תנבהל" םירמאמה תאו "הקוריה תרייסה" לע 31.5.78-מ תכרעמה
.2.6.78-מ "בגנב הבואכ היעב"ו

,השקה היעבל ןורתפ תאיצמב ךרוצל תיבויחה םכתשיג לע םכתא םיכרבמ ונא
,םייטסרדו םישקונ םיעצמא י"ע הזופח הרוצב התוא רותפל ןויסנה לע םכתרוקיבו
תונתינ תנווכמ תוילטורב לע תומשאהה םא ןיב) בר ישונא לבס םימרוג חטבל רשא
.(ואל םא החכוהל

.תפסונ הקידב תושרוד ,ןהילאמ תונבומכ םיחקול םתאש תודבועהמ המכ ,םלוא
םימוצעה םיקזנה לע עדימ לש דימתמ םרז לביק רוביצה ,םינורחאה םישדוחב
חטשב .ונלש םייחה יחטש לכל םהירדעו םיאודבה ידי לע םירצונה תומוצעה תונכסהו
היולת יתלב הרוצב היצמרופניאה תא קודבל ונל רשפאמ םיגולוקאכ ונעוצקמ ובש
,תותימא יאצחב םיעפושמ םיחווידהש ונאצמ (םירדעה לש תויגולוקאה תועפשהה)
.תוקדצומ יתלב תוללכהו ,תומזגה

וז היחל ."תינסרהה הרוחשה זעה ..." :תכרעמה רמאממ דחא טפשמ ,אמגוד םשל חקינ
,שית תומדב - ןטשהו לזאזעל ריעשה לש םימיה זאמ העורג תירוביצ תימדת שי תמאב
דגנכ "הקוריה תרייסה" לש היתולועפב תוירקיעה תורטמה תחאל הכפהנ איהו
הרוחשה זעה תא דיחכהל בושו בוש רדנ ,הפי םהרבא (.לימ) ףולא .םיאודבה
,הקוריה תיעבטה ונתייחמצ לע ןגהל הדיחיה ךרדה וזש ןימאמ אוהו תויה ,ונצראמ
.זעה ידי לע תדחכנ התויהמ

בור םויה ךא .םיצעו םיחישמ רתוי תונוזינ ןהש הזב ,רקבו םישבכמ תונוש םיזע
ויה ,רבעב זעה דגנ תומשאההש םיבשוח (תורחא תוצראבו לארשיב) םיגולוקאה
.תרכינ הדימב תומזגומ

:הרוחשה זעה תנגהל תודוקנ רפסמ ןלהל

ןיידע םילוכי םיחישה .ותוא תמזוג אלא ותוא תגרוה אל ,חיש תכחלמש זע .1
םא אלא) חטשב םיזע לש תדמתמ תוחכונב םג ,תוברתהלו ,חורפל ,שדחמ חומצל
בצמ - ידמ תובורק םיתעל ךחלנ חיש לכ זא יכ ,ידמ הפופצ איה םיזעה תיסולכוא
.(רתי תייער לש

דיחכהלו קוחדלו ,חטשה לכ לע טלתשהלמ םיצעהו םיחישהמ תענומ םיזעה תייער .2
ינימ תא ןכו ,םיפי רב-יחרפו םיליעומ הערמ יבשע ללוכ - םיינובשעה םיחמצה תא
.ינובשע חמוצלו םיחותפ םיחטשל םיקוקזש םירופיצהו םייחה ילעב

יאנתב רשא דיקפת ,עבטב ןווגמהו ןזאמה תרימשב דיקפת תאלממ הרוחשה זעהש ךכ
לש םימייוסמ םיקלחב) .החלצהב אלמל תלגוסמ אל תרחא היח םושש הארנכ ץראה
הערמה ךרע תדירי תא עונמל ידכ ,חטשל דחוימב םיזע םיסינכמ ב"הראו הילרטסוא
.(רקבו םישבכל

.ך"נתה ימי זאמ לארשי ץרא לש תוברתהו ףונהמ קלח התיה הרוחשה זעה .3
תולובגב .םיזעה תייערל בטיה ולגתסה ,שרוחה דעו רבדמהמ ונלש תומטסיסוקאה
תכרעמה רמאממ טוטיצ) "ןידעה יעבטה ןוזיאה" תועיגמ וניתועידיש לככ םימייוסמ
ותוא - (ונלש תומטסיסוקאב) תורוחשה םיזעה םינש יפלא ךשמב ויח וב רשא ,(םכלש
ומכ ,םיזעה רפסמב יטסרד םוצמצ י"ע ,הדימ התואב שממ רפומ תויהל לולע ןוזיא
.ןרפסמב רתי לודיג י"ע

היחמצ םע םינוחשו םייררה םירוזאב םייקתהל בטיה תלגוסמ ,הדיצמ הרוחשה זעה .4
םהל ןיאש םיינצוקו םיצועמ םיחמצ תייער י"ע רקיעב רשבו בלח תרצוי איה .תיחיש
םילוע ,הערמב תורוחש םיזע י"ע םירצוימה בלחו רשב .רחא ילכלכ שומיש םוש
ןובלח לש רחא גוס לכמ רז עבטמ תוחפו אבוימ אופסמ תוחפב תימואלה הלכלכל
.אביל וא רציל םילוכי ונא רשא יחהמ קפומה

דיקפתו ,ץראב םידבועמ יתלבה םיחטשב םוקמ שי הרוחשה זעל - תאז לכ רואל .5
.דחאכ עבטה רומישו שומיש תניחבמ ינויח אוהש

ססובמ ,הרוחשה זעה תא השעמל דיחכי אלמה ומושיי רשא - 1950 תנשמ "םיזעה קוח"
רבמבונ דע לעפוה אל ללכב קוחה) שדחמ הקידבל יואר הז קוח .תונשוימ תוסיפת לע
.(הלדגו תכלוה הרוצב ותמשגהב "הקוריה תרייסה" הקוסע זאמו ,1977

היעבה .הערמ תומדא לש רקובמ יתלב לוצינ םא יכ ,הנכסה איה הרוחשה זעה אל

עונמל ידכ ,תרקובמ תרגסמב הרמושל דציכ אלא ,הרוחשה זעהמ רטפהל דציכ הניא
רתוי תולועפ םישרוד םה לבא ,וזה היעבל תונורתפ שי .הערמה תומדאב רתי תייער
"הקוריה תרייסה" רוגיש רשאמ תוידוסי רתויו תויביטקורטסנוק רתוי ,תוינלבס
.דבלב

ןלידגהל רשפא ,בגנבש ולא ללוכ ,ונלש הערמה תומדא לש הקופתהו האישנה רשוכ
ילעב תבוטלו הנידמה תבוטל ןתחבשהו הערמה תומדא לש לוהינ י"ע ,תרכינ הרוצב
ידכ "אצוי" תובורק םיתיעלו ,לארשיב םייק שורדה יעוצקמה עדיה .תחאכ םירדעה
םיאודבה תויעב ןורתפבש רבתסמ לבא .היסאו הקירפא תוצראב תומוד תויעב רותפל
.ץוחנל בשחנ וניא הערמהו היגולוקאה ימוחתב יעוצקמ עדי לש םושיה ,ונלש

הדוהי לש םיקלחב תמייק הרומח רתי תייערש תוארמ תוינטובה תויודעה .6
תא תחלוש "הקוריה תרייסה" םשל רשא) עבש-ראב ביבס םיחטשו יניס ןופצ ,ןורמושו
.םיאודבה תא םיחלשמ ונממ רשא בגנה רהב תיתועמשמ רתי תייער ןיא .(םיאודבה

תובישח ילעב םירחא םיטביה שיש ןבומכ .תיאודבה היעבה לש הז טביהל ןאכ דע
תא דירפהל תנמ לע תוריהזב קדביהל ךירצ םהמ דחא לכ .רתוי ףא הלודג תימואל
.ןוימדהמ תודבועה

:םותחה לע

ירא-ןבא .מ 'פורפ
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הקינטובל הקלחמה
בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינואב רבדמה רקחל ןוכמהו

ריאמ-יונ .ע 'פורפ
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הקינטובל הקלחמה

הואנ .ז יפורפ
הפיח ןוינכטב תיאלקח הסדנהל הטלוקפה

הלשממה שאר דרשמ םיברע ינינעל ץעויה תכשל לש (66.0/4) ךמסמ - 'ד הדועת
(4.9.78)

בגנב םיאודב ידי לע רקובמ ןאצ לודיגל תועצה

םיחנמה תונורקעה .1

תוימשרה תויושרה ידי לע תנתינה תוכז וניה תויתלשממ תומדא לע ןאצ לודיג .א
.דחוימ ןוישר יפ לעו דבלב

:םיאבה םילוקישה יפ לע רסאת וא ןתנית בגנב ןאצ לודיגל תושר .ב

.חטשה תאישנ רשוכ (1
.בגנה חותיפ (2
.עבטה תרימש יכרצ (3
.הנידמה ןוחטב יכרצ (4

יתרוסמה םייחה חרוא םויקש הרכהה ךותמ םיאודבל ןתנית בגנב ןאצ לדגל תושרה .ג
.םיבר םיאודבל בושח ןיידע ןאצ לודיג לע ססובמ רשא

ףקיהה .2

.בגנב ןאצ לדגל השרוי תויאודב תוחפשמ (1000) ףלאל .א

.הייערל םיבצקומה םיחטשה דחא ךותבו להואב רוגל ךרטצת תאזכ החפשמ לכ .ב

,ןאצ שאר (80) םינומש לע הלוע וניאש רדע קיזחהל תיאשר היהת החפשמ לכ .ג
.םישדוח 8 ליגל תחתמ םיאלטו םיידג איצוהל
רפסמל לעמש ןאצה ישאר תא רוכמל בגנב ןאצ לדגל הצורה רדע לעב לכ לע היהי (1
.רתומה

רוזאב רשא הערמה גוס יפל עבקיי ,רדעב רשא םישבכה תמועל םיזעה זוחא .ד
.הייערה

הייערה ירוזא .3

:(םיחמומ י"ע דבועי קייודמה טוריפה) םיעצומה םירוזאה .א

."קוריה וק"ל תימורד תרבועה העוצרו ריתי לבח (1
.הנומיד שיבכל דרע שיבכ ןיב עבש-ראב רושימל תיחרזמ רשא םירהה (2
.םורדמו ןופצמ םיכומסה םיחטשהו לודגה שתכמה (3
.הצולח תולוח (4
.ןומר שתכמ ןיבל הטביש ןיבש הדרטמ תמר (5
.ןאריפ לחנל דע ןומר שתכמל תימורד (6

תאישנ רשוכל םאתהב הייערה ירוזאל הנבצקות ןאצ לדגל תויאשרה תוחפשמה .ב
.חטשה

שומישה רובע ומלשי םיאודבה רשא םימ ינקתמ הייערה ירוזאב ןיקתת הנידמה .ג
.םהב

בגנל ץוחמ םנאצ תא איצוהל םירדעה ילעבל השרוי תכשוממ תרוצב לש הרקמב .ד
.תלבגומ הפוקתל

חוקיפה

."הקוריה תרייסה" לש םיחקפה תרזעב תואלקחה דרשמ י"ע עצובת הרקבה .א

ישיא ןפואבו םירדעה ילעב לכל רדוסמ ןפואב ורבסוי הייערה רדסה יטרפ לכ .ב
.(םי'חיישה תועצמאב אל)

לע לקהל ידכ תדחוימ יוהז תדועת לבקת ןאצ לדגל הל רתוי רשא החפשמ לכ .ג
.םיחקפה י"ע םתוהז

.תובוצק תופוקת רובע ונתניי תונוישרה .ד

אשית ןהמ תחא רשא ,תודחוימ תועוצר םינומש תואלקחה דרשממ לבקי רדע לעב לכ .ה
.וראווצ לע שבכ וא זע לכ

אלל םרחוי ,תאזכ העוצר אשונ וניאש (םיאלטו םיידג איצוהל) ןאצ שאר לכ .ו
.שבכ וא זע ותוא לש וכרעל הוושה סנק םלשי רדעה לעבו יוציפ

ומרחוי ,תועוצר םיאשונה ןאצ שאר םינומשמ רתוי העור לש ותושרב אצמיי םא .ז
.הביסה רוריבל דע םיפדועה ןאצה ישאר

שא יחטש ,םילעפמ ,םיקשמל םיקזנ וא לובג תגשה תודוא רדע לעב דגנ תונולת .ח
רדעה לעב ,הקוריה תרייסה חקפ תוחכונב םייקתתש השיגפב וקדביי ,עבט תורומש וא
.ךייש אוה וילא טבשה 'חיישו

רובע םייוציפו ,לובג תגשה לע סנק רדעה לעב םלשי הנושארה הרבעה רובע (1
.םיקזנ

קיתעהל ךרטצי אוהו ,ןאצ לדגל תושרה רדעה לעבמ ללושת ,הינש הרבעמ האצותכ (2
.הייערה ימוחתל ץוחמ לא ולהוא תא