ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
םירמאמ טירפת
הקיטילופ טירפת
toolbox
.םיאודבה םע םיסחיב ערקה תנש - 1978 :רמאמה םש
.ילאיצרא יכדרמ :רמאמה בתוכ
ל"ז רצנ יקחצי לש ורכזל םיאודבה אשונב ןויעה םוי :ךיראת
9 רפסמ תרבוח
1978 ראורבפ ,ח"לשת טבש

םיאודבה םע םיסחיב ערקה תנש - 1978

ץראה ןותעב ועיפוהש םירמאמ טקל

19.2.1978 (1)

בגנב םיאודבה יטבשו םינפה דרשמ ןיב תוחיתמ

ןעוט םינפה דרשמ .בגנב םיאודבה ןיבו םינפה דרשמ ןיב הנורחאל הררתשה תוחיתמ
,הנידמל םיניוע םימרוג ידיב רישכמ שמשמה םברקב לטובמ אל טועימ םייקש
ם"דהל :םינעוט םיאודבה וליאו .בגנב הנידמה תועקרק לע טלתשהל םדיב םיעייסמה
.ונתמדאמ ונלשנל ףסונ ןויסנ הז -

ץוחמ ףא ,םיניוע םימרוג יכ ,חווד ,הנורחאל הכרענש ,םינפה דרשמ תלהנה תבישיב
תונוטלשה ןיב תויושגנתהלו תוחיתמל איבהל ידכ לכה םישוע ,הנידמה תולובגל
דוגינב םיתב תונבל םיאודבה תא םידדועמ הלא םיניוע םימרוג .םיאודבה ןיבו
תא הלא םימרוג ופחד ןכ .םיירוביצ םיכרצל תחתפמ הלשממהש םירתאב דחוימב ,קוחל
יכרצל הבושת הנידמל ןיאש הרורב העידיב םירדעה תא רתויב לידגהל םיאודבה
.הלא םירדע לש הערמה

תיקוח אל הינב

ברימש רמוא ,םינפה דרשמ םעטמ םורדה זוחמ לע הנוממה ,ןומידרו קחצי רמ
,קפס ןיא ךא .חרזאה תובוח תא םיאלממ ,שפנ ףלא 40-כ םרפסמש ,בגנב םיאודבה
דחוימב ,הנידמל םיניוע םימרוג ידיב רישכמ שמשמה לטובמ אל טועימ םייקש
םידממב הלדג תיקוח יתלבה הינבה .בגנב הנידמה תועקרק לע טלתשהל תונויסנב
בגנה ירוזא לכל הטשפתה איהו םירופיכה םוי תמחלמ רחאל דחוימב ,דואמ םילודג
.רבעב םיאודב וררוגתה אל םהבשו תחתפמ הלשממהש םירתאב דחוימב ךא

:תואמגוד איבמ ןומידרו רמ

ובו ,בבוח תמר ארקנה ,יזכרמ הישעת רוזא הלשממה המיקה עבש-ראבל תימורד *
למשחו םימ יווק ,םישיבכ תלילס ומכ תיתשתה חותיפב 'יל ינוילמ תורשע ועקשוה
,תנגפומו תנגרואמ הרוצב וז עקרק לע םיאודב לש תובר תורשע ולע עתפל .דועו
.עקרקה לע הקזח סופתל וסינו םירדע ואיבה ,םילהוא ומיקה

תמקהל םנוד ףלא 40-כ לש חטש םינפה דרשמ רתיא דרע-הנומיד-עבש-ראב שלושמב *
החפשמ וליפא רוזאב הררוגתה אל חטשה רותיא ינפל דע .ימואל ןיב הפועת הדש
םיפירצ םקלחו השק הינבב םקלח ,םינבמ תורשע אוצמל רשפא םויכ .תחא תיאודב
עונמל ףאו דיבכהל ידכ הז חטשל ורבעש םיריתסמ םניא ,רמא ,םיאודבה .םילהואו
.הפועתה הדש תמקה תא

ילעבל תבורעתל הלודג הרוגממ תמקהב םיבשומה תעונת הלחה ריבד ץוביק דיל *
לש תובר תורשעב עתפל ףקוה הרוגממה חטש לכ ךא ,המייתסה אל דוע הינבה .םייח
.הרוגממה חטש תוטשפתה תא עונמל םתרטמש ,קפס ןיאו םייאודב םינבמ

האפרמ ח"פוקו תואירבה דרשמ ידי לע דקתשא המקוה ,דרעל ךרדבש ,הפיסכל ךומס *
.הממוש תדמוע איה ךא 'יל ינוילמ הב ועקשוה .רוזאב םיאודבה יטבשל תראופמ
יאודב בושימ קלח שמשל הדעונ איהש רחאמ המירחהל וטילחה םיאודבהש רבתסמ
.ול םידגנתמ םיאודבהש בושי ,ןנכותמ

שאר ףלא 60-מ - השימח יפ תוחפל םיאודבה ירדע ולדג תונורחאה םינשה שמחב *
לכ אלא ,בגנה קר אלש ,הערמ יחטשל םיקוקז הלא םירדע .ףלא 250-מ רתויל ןאצ
.םקפסל םילוכי םניא ,ץראה ירוזא

תיתשתל םילודג םיקזנ םימרוגו םיצוביקהו םיבשומה יחטשל םיאבומ הלא םירדע
ןומר הפצמב םיאודב וסרה םירוטקרט תרזעב יכ ,ןומידרו רמ רמא ,עודי .הנידמה
.םידבכ םיקזנ ומרגו ינוריע בויב לש םיאת

רוקמ שמשל ןתמגמו תונגרואמ אלא ,תוינטנופס ןניא ולא תולועפש ,רמא ,קפס ןיא
לע הנידמה לש הטילשהו תולעבה תא רערעל המגמב ,תונוטלשה םע םיכוכיחל
;םיילאיולו םיבוט םיחרזא םה םבורבש ,םיאודבה ללכ תא םישאהל ןיא .תועקרקה
םע םירשק ,הארנכ ,םימייקמה ,הנידמל םיניוע םיטנמלא םברקב שיש קפס ןיא םלוא
םיאודבה ןיב םיסחיה תא ריכעהל ידכ לכה םישועו לובגל רבעמ םיניוע םימרוג
וניא ,תיקוח יתלב הרוצב םיתבה ןינבל ןומימהש ,רמא ,השגרה יל שיו" תונוטלשל
."ימצע ןומימ דימת

םיביגמ םיאודבה

'חייש רמוא .םיאודבה םי'חיישה הרמוח תוחפ אלב םיביגמ הלא תופירח תומשאה לע
םינפה דרשמל םאו דוסי לכ ןיא הלא תומשאהל" :תסנכ רבח רבעשל ,עיבר ובא דמח
תועקרק לע טלתשהל םיעייסמ ,הנידמה תולובגל ץוחמ םיניוע םימרוגש תוחכוה שי
."רוביצה ינפב םתוא ואיביש אנא - הנידמה

,הנידמל םתונמאנ לע םינפה דרשמ םעטמ רשכה תדועתל םיקוקז םניא בגנב םיאודבה
םימרות ונא המו רבעב ונמרת המ בטיה םיעדוי םיינוחטבה םימרוגה .רמוא אוה
תא עובתל ונתאמ תענומ הניא הנידמל ונתונמאנ םלוא ,הנידמה ןוחטבל הווהב
.רחא ילארשי חרזא לכל ומכ ,ונל עיגמה

ויה אל בגנב ,הנידמה ימיכ הימיו ,'חיישה רמא ,השדח הניא בגנב תועקרקה תייעב
ימיב היה ךכ .םינאשוק תועצמאב החכוה אל עקרקה לע תולעבו תועקרק ירפס
.לארשי תנידמב ףאו טדנמה ימיב ,םיקרוטה

תועצה ונל ואצוה רבעב .'חיישה ןייצ ,וניתועקרק לע תולעב םיעבות ונאש רורב
םיעייסמ הנידמל םיניוע םימרוגש רמול רשפא דציכ .ןלבקל ונלוכי אלש תונוש
הז גוסמ םיקומינבש םיבשוחה םישנא שי םא" :ףיסוהו סעכב 'חיישה לאש ,ונל
הליג 'חיישה ."םיעוט אלא םניא ,חטשב תודבוע עובקלו ונינפ תא ריחשהל ולכוי
ךרוצ היהי םאו עויס תשקבב הנידמב תוגלפמה לא םיאודבה ונפי םיבורקה םימיב יכ
.םלועב להקה תעד לא תונפל וססהי אל

13.4.78 (2)

תסנכה תבחרב האחמ תנגפה לע וטילחה םיאודבה

חולשלו העקפהה יווצ לע תוחמל ידכ לירפאב 19-ב תסנכה תבחרב האחמ תנגפה םייקל
- םהיתויעב תא וינפב ואיביש םיאודב לש תחלשמ לבקל השקבב הלשממה שאר לא קרבמ
בגנב ךרענש ,תועקרקה תעקפה דגנ האחמ סנכב לומתא ולבקתהש תוטלחההמ קלח םה
.םיאודב 500-כ תופתתשהב

הישנא"ש בגנב הקוריה תרייסה לש תולועפה תקספהל העיבת :תורחאה תוטלחהה ןיב
ישנא לש םתוגהנתה ."םידוהיהו םיאודבה ןיב תודידיהו הנבהה ירשקב תושק םילבחמ
םידוהיהו םיאודבה ןיאש הבר תוחיתמל איבהל הלולע ,תוטלחהב רמאנ ,תרייסה
דומעל ,הגלפמ לדבה אלל ,הנידמה יחרזאל תונפל סנכה טילחה ןכ .הב םינינועמ
רצואה רש תטלחה תובקעב עבקנ האחמה סנכ ."ירסומהו קדוצה םקבאמב" םנימיל
.בגנב ש"עת רוזא תמקהל ,םנוד ףלא 26-מ רתוי עיקפהל

.םיאודב 500-כ וזכרתה ובו קנע להוא םקוה םסעא-לא ןמלס 'חיישה לש ותיב דיל
חוכב תודגנתה ומכ רתויב תוינוציק תועצה ולעוה וכלהמבו תועש שמחכ ךשמנ סנכה
.ם"ואה דילש םדאה תויוכזל הדעווה לא הינפ ,םימוסחמ תמקהל עקרקה יוניפל

,עיבר-ובא דמח םי'חיישה תושארב הדעווהו הנוילעה לע התיה םינותמה ידי םלוא
-לא ןסח ,לייזוה-לא עוד'ג ,תאנירק-ובא דמחמ ,םסעא-לא ןמלס ,הנווטע-לא הסומ

.תונותמה תוטלחהה תא התסינ ,הדממח-לא 'גרפו הענצ

תומיתח םיפסוא

תעונת ףינסל ואב םיאודב םידבכנו םי'חייש המכ םע ,רמעומ-ובא הדווע 'חיישה
םה ."ןיגב ןעמל םיאודבה" תארקנה השדח העונת תמקה לע ועידוהו עבש-ראבב תורחה
שאר לש ותוינידמב הכימת עיבהל םנוצרבו בגנב םיבר םיאודב םיגציימ םהש ועידוה
םג המתחהב ךישמהל םתעדבו םיאודב לש תומיתח 1500-כ ופסא רבכ םהירבדל .הלשממה
שאר םע השיגפ אבה עובשב שקבל ותעדב יכ לומתא רסמ דמעומ ובא 'חיישה .דיתעב
ותוינידמב םיכמותה םיאודב יפלא לש המוצעה תא וידיל רוסמל ידכ הלשממה
תמא םולש תגשהל הב לחהש ךרדב ךישמהלו םיצחל םושל ענכיהל אלש ונממ םישקבמו
.ןוכיתה חרזמב

5.5.78 (3)

םיאודבה דגנ "הקזח די"

הלא םימיב רקבמה שח הלא לכב - תורירמו לוכסת ,הרמ הבזכא ,חופיק תושוחת
םיכוכיחה תיוז ןרקל וקחדנ וז הקיעמ הריוא חכונ .בגנב םיאודבה ילהאמב
רמב ףתושמב םינדו אתווצב םיבשוי םינייוע םיטבש ישאר .םייטבש-ןיבה תובירמהו
.םינקזה קיחל ורזח ,ילכראירטפה רטשימבו תיטבשה תרוסמב וטעבש םיריעצ .םלרוג

םהיניעב תיארנ איה .רבעב םידחואמ ויה אלש יפכ םתוא תדחאמ תיחכונה המכסה
הניא ,תורוד הזמ םיבשוי םה הילעש ,בגנה תמדאל תישפנה םתקיז .דאמ תישחומ
םה ןיא ךא ,םיליכשמ םניא ,עירכמה םבורב ,םיאודבה .ידוהי בשיתמ לש וזמ תלפונ
הירחא תררוג בגנב חותיפ תלועפ לכש םתוא הדמיל תואיצמה .רקיעו ללכ םיטוש
םהל תוכייש םתנומאו םתרכה בטימ יפלש תועקרק - הנידמה ידי לע תועקרק תסיפת
תא ררמל הדעונ השדחה תיתלשממה תוינידמהש םיענכושמ םה םויכ .תורוד הזמ
הרתונש הדיחיה הרירבהש הנקסמה ידיל םאיבהלו םתמדא לעמ לילכ םלשנל ,םהייח
.תונכשה תויברעה תונידמל רוקעל איה םדיב

,ףקות לכב התוא םיללוש םיריכב םייתלשממ םיגוח .דוסי לכ ןיא וז תיעטומ החנהל
ךרדה ךא .םבצמ תא רפשל ךא ודעונו תובוט םיאודבה יבגל םהיתונווכש םינעוטו
הנווכ םוש .יאודבה םגתפה םג רמוא ךכו ,תובוט תונווכ ,עודיכ ,הפוצר םונהיגל
אוהו םיימעפ עצפנ ,ל"הצב תרישש יאודב לש וירבד םע דדומתהל הלוכי הניא הבוט
םהמ טעמ אל .ל"הצל ובדנתה םיאודב לש תובר תואמ" :רמאש ,ההובג תוכנ לעב
,תוחכוהל הקוקז הניא הנידמל ונתונמאנ .ינא םג םהיניב ,ועצפנ םיברו וגרהנ
םירדע תמרחה ,םיתבה תסירה ,תועקרקה תעקפה ךא .תאז ורשאי ןוחטבה יתורישו
תודיחפמ םג אלא ,יתוא תואילחמ קר אל הקוריה תרייסה לש תורחא תולועפו
לע השקה ותעפשהמו ךלוהו רבטצמה רמה עקשימה ןמ דאמ ששוח ינא .תוגיאדמו
."דיתעב םיאודבה ןיבל הנידמה ןיב םיסחיה

העיקפה הלשממה רשאכ ,רבעש שדוחב קר וררועתה אל לוכסיתהו הבזכאה ,תורירמה
רשאכ ,דקתשא םג ולחה אל םה .תיאבצ הישעת ילעפמ תמקהל םימנוד ףלא 26-מ רתוי
תסירה םע אל םג .הנקימ תמרחהבו םהיעורו םירדע קוליסב הלחה הקוריה תרייסה
תורירמה תמצוע םלוא .ןכל םדוק דוע תובר םינש אלא - ןוישר אלל ונבינש םיתב
.םידקת ירסח םידממל ,הנורחאב ועיגה חופיקה תשוחתו

לע תובושתה ?ןהילע תולעבה תא עובקל ןתינ דציכ ?בגנב תומדאה תוכייש ימל
תוחוכל וענכנ רשאכ 1948-בש םינעוט םיאודבה .ואצמיי לקנב אל הלאה תולאשה
.םהידיב וראשיי םהיתומדאש העינכה יפיעסמ דחא עבק ,ל"הצ

םהיתומדא תא תונפל - ןוחטב יקומינמ - ועבתנ םיבר םיטבשו בר ןמז ףלח אל ךא
.ןוחטבה תונוטלש ידי לע ועבקנש םירוזאל רוקעלו

ידאוול רוקעל וצלוא ,םיביברו הצולח רוזאב םייוטנ ויה וילהאמש ,המזאזעה הטמ
הלא םיאודב .םילאצ-םירוא רוזאב ונכש ויטבשש ,ןיבארתה הטמ םג והומכ .בייגש
,עיבר ובא ,לייזוה-לא םיטבשה לש םלרוג רפש .הנידמה ךותב םיטילפכ םמצע םיאור
.םהיתומוקמב וראשנו יאבצה לשממה תוארוהל תייצל וברסש ,םירחאו דאסעא לא

ימכסה .תועקרק ורכמו םיאודבה ושכר יטירבה טדנמה תפוקתבו םיקרוטה טולש ימיב
,וז הרוצב .םידעו םידבכנ ןכו הנוקהו רכומה ןהילע ומתחו ,בתכב ושענ הריכמה
דוע ,ומקוה ןהילעש ,תועקרק בגנב םידוהיה ושכר ,הנוואטע לא הסומ 'חיישה רמוא
ומשרנ אל הלא תוריכמ ךא .דועו םיביבר ,םירצח םיצוביקה ,הנידמה תזרכה ינפל
הזכ םושיר אלל .תולעב תחכוה הווהמ הזכ םושיר קר ירהו (ובט) הזוחא ירפסב
ול ןיא ,םיטפשמה דרשמ לש הדעו העבק ,תיקוח הניחבמו עקרק רוכמל יאודבל רוסא
הזוחאה ירפסב םושירל םאתהב קר ,אופיא ,תעבקנ עקרקה לע תולעבה .הילע תולעב
.הנידמה תומדא ןה בגנה תומדא ךכ םושמו

.הלמרבו דולב םיאודבה תא בשייל תינכת תואלקחה דרשמב השבגתה הנש םירשעכ ינפל
לעבה תואלקחמ םייקתהל םילגוסמ םניא םיאודבה יכ עבקנש ירחא הדלונ תינכתה
ךרענש רקסב ךא .בגנב הפוכת תיעבט העפות איהש תרוצבה :הביסה .דבלב הנקימהו
םיחיחצה םיבחרמה תא רימהל ןכומ םיאודבה ברקמ דחא זוחאמ תוחפ קרש ,רבתסה
.םירעה ןוטבב

12-ב םיאודבה תא זכרל :הרקיעש השדח תינכת השבגתה וז תינכת לע התומ םע
הניאש תואלקחב קוסעת אל ,םנודה תיצחמכ לבקת החפשמ לכ .םיבושי וא תורייע
וז תינכת םג .הערמ יחטשל בערה ,הנקימה םג לסוחי טא טאו הסנרפל תלגוסמ
םייברע תורומו םירומ רקיעב סלכואמ ,עבש לת דילש ,ןושארה בושיה .הלשכנ
ץוביק דילש בושיה .םיאודבה ידלי לש רפסה יתבב דמלל ידכ ץראה ןופצמ ועיגהש
.םידמעומ רסוחמ ,ללכ ומקוה אל םירחאה .החלצהב רתכוה לבוש

טבש תושרמ ועקפוה דרע תמקהל .תובר תועקרק םיאודב ידימ ועקפוה םינשה תצורמב
םיצוביקהו םיבשומה ,חותיפה תורייע לכ ,השעמל .םימנוד ףלא 45 עיבר-ובא
תוכייש ןהש עבקנש רחאמ ושכרנ אל םהיתומדא הנידמה םוק ירחא בגנב ומקוהש
.הנידמל

עישרמה ןוטרסה

לע תולעב ועבתש ויה .םנימיל דמע אל שביה קוחה ךא ,םיצורמ ויה אל םיאודבה
ךא .תועקרקה לע םיסימ םולשת לש תולבקה תא וארה :ובישה תונוטלשהו ,עקרקה
ונטר םיאודבה .םיסימ םולשתמ תוקמחתה תמחמ םאו ודבאש ינפמ םא ,ויה אל תולבק
םימיה ןמ םויבש ןימאהלו תווקל וכישמה םהל תינייפואה תושידאב ךא ,וסעכו
.קדצ םהל השעיי

ולדיג םהבש םילודג עקרק יחטש ,םיכומנ הריכח ימדב ,ודביע םיאודבה .םינש ופלח
הייערל םנקימ תרבעהב םילודג םיישקב ולקתנ אל תרוצבה תונשב .הרועשו הטיח
הגיצה 1976 תישארבו םינויד וכרענ ,תודעו ומקוה םייתניב .בגנל ץוחמש םירוזאב
לע ותולעב תא חיכויש יאודב ,וז העצהל םאתהב .תועקרקה תיעבל רדסה םירש תדעו
ךירעמ תכרעהל םאתהב יפסכ יוציפ לבקי הנממ 30% לע ,ועקפוי הנממ 50% - עקרקה
תעצה תא לבקל הצילמה תסנכה לש הלכלכה תדעו .וידיב ורתווי 20% וליאו יתלשממ
.התוא וחד םיאודבה ךא ,םירשה תדעו

םנקימו בגנב םיאודבה לש םרפסמ תרכינ הדימב לדג תונורחאה םינשה 30 תצורמב
ךרענש דקפימב .םיאודב ףלא 60 בגנב וררוגתה הנידמה םוק ינפל .רתוי דוע חתפתה
.ףלא 40-ל םרפסמ ברקתמ םויכ .דבלב ףלא 13-כ םהמ ורתונש רבתסה 1953-ב

60-מ ןאצה ישאר רפסמ לדג ןדבל תונורחאה םינשה 5-ב .םירדעב םג לח םוצע לודיג
תואלקחה דרשמ הנימש תדחוימה הדעוה ידי לע ורסמנ הלא םירפסמ .ףלא 250-ל ףלא
יכ עבוקו הלא םירפסמ ללוש עיבר ובא דמאח 'חיישה .בגנב םיאודבה תויעבב ןודל
םיזע ףלא 23-ו םישבכ ףלא 65 ומשרנ םישדוח השולש ינפל ךרענש םירדעה דקפימב
.תורוחש

ורכמיש םיאודבהמ ועבת הלשממה יגיצנ .רבעב ויהש יפכ וראשנ עקרקה יחטש םלוא
רשב אוביי רסאו םתארקל ךלה ףא תואלקחה דרשמ .םתושרבש ןאצה ישאר ברימ תא
םיאורה ,הלא ךא .םהירדע רובע םינגוה םיריחמ לבקל ולכוי םיאודבהש ידכ ,שבכ
.הנממ רטפיהל םיברסמ (םיאלט) תיביר תאשונה הבוט העקשה םירדעב

."תולחנתה"ה תטישב תועקרקה לע םתולעב תא חיכוהל םיאודבה ושקיב םינשה תצורמב
להנימ .ןבא יתבו םיפירצ ,םינופירצ ,חפ הנבימ - תונוישר אלל - ומיקה םה

םע ,הנורחאב קר .הסירה יווצ ואיצוה םיטפושהו תועיבת תואמ שיגה זוחמה
.לעופה לא הסירהה יווצ ואצוה "תויולחנתה"ה תובחרתה

וערש םירדע .הקוריה תרייסה תולועפב םג תאטבתמ םיאודבה יפלכ "הקזחה די"ה
םירדע .ורזחוהו תויאשמ לע וסמעוה ,וז תרוצב תנשב םיחיחצה בגנה ירוזאל ץוחמ
תרייסה תולועפ לע העווז ירופיס םירפסמ םיאודבה .ורכמנו ומרחוה םירחא
ןוטרס .הלחלח ררועל ידכ םהב יד ,תיתימאו הנוכנ םתיצחמ קר םא םגש ,הקוריה
ןהיניבו תויאשמה לע םישבכה תסמעה - תרייסה תולועפ תא גיצמ יאשחב םלוצש
קוידב ,יבמופב גצוי אל הזה ןוטרסהש דאמ יוצר .םיזיעו םישבכ לש םיבר םירגפ
.ףרוע הל ונפי אל ,הנידמל םינמאנה םיאודבהש יוצרש םשכ

26.5.78 (4)

םייחצנה םידוונה תיידגרט

...ינבו תרצנ ןב ברע ןב רשואו טפשמ ול הוורי םש...

יקסניטוב'ז 'ז

ךא .יאודב חוריאמ םינהנ םידוהי טעמ אלו תפומל םיחראמכ םיעודי םיאודבה
המכב .הניפ לכב תשגרומ תונבצע .חונב שח םיאודבה ילהאמב רקבמה ןיא הנורחאב
.הניטהו םעזה ישגר תא ריתסהל םיאודבה וחילצה אל םילהאמ

לע םיעורש םילהוא ,םיסורה םיתב יתיאר .םייאודב םיטבש המכב יתרקיב הנורחאב
םהמ יתדרפנ ,םידליו םישנ ,םיריעצו םינקז םע יתחחוש .םיבלכ תויווגו עקרקה
.םלכנו שייובמ יתרזח .םיבאודו םיבוצע םיתבזעו

.תוחישו תושיגפ ןתואמ םיעטק ןלהל

חפוטמ םפשו לזרוקמ רוחשה ורעש .24 ןב .המזאזע-לא טבשמ ,ה'גייתע לא העמו'ג
הבור חנומ ויכרב לעו םיקבואמ םייאבצ םידמ שבול אוה .הנוילעה ותפש תא הסכמ
ךרואל תדחוימ הדיחיב ששגכ תרשמ אוהו ל"הצל בדנתה םינש ששכ ינפל .יטמוטוא
.הברעה שיבכ

ינפל תועשב .להאמב יתחפשמ תא רקבל יתאבו אבצהמ השפוח יתלביק" :העמו'ג רפסמ
םברקתה םע .בכר ילכ ולעהש רמתמ קבאב קוחרמ יתנחבה ,10 העשל ךומס ,םיירהצה
ובשי םהבו הרטשמה לש ויה םיפי'ג ינש .תויאשמ שולשו םיפי'ג השיש יתיאר
םיפייגה ינשב .תרייסה ישנא ובשי םהבו הקוריה תרייסה לש םיפי'ג ינש .םירטוש
.לובגה רמשמ ירטוש ובשי םינורחאה

תא ונממ ואיצוהו ילש הבורה תא וחקל ,ילא ושגינ ,פי'גהמ ודרי םירטוש ינש
ורסאו להואהמ המ קחרמל 18-ה ןב ריעצה יחא תאו יתוא וחקל םירטושה .תינסחמה
,םילהואל ושגינ םהב ויהש הלאו םיפי'גה ונקורתה דימ .ונמוקממ זוזל ונילע
תא וחקל ךכ רחא .תיאשמה לע וסמעוה םילהואה .םהב םיקיזחמה םירתיה תא וכתח
ונבזע אל .תיאשמה ךות לא וליטהו םילהואב היהש לכו םיריסה ,תוכימשה ,םינרזמה
המדאה לע - ץוחב ונלוכ ונשי הלילב .ונלש םישבכה לע רומשל ונראשנ .םוקמה תא
לכ תונמאנב יתרישו ל"הצל יתבדנתה .םינטקה םידליה םג ,םלוכ .תוכימש ילבו
."אבצל רוזחא ךיא עדוי יניא ,וישכע .םינשה

וז המדא לע בשוי ינא" :רפסמ 50 ןבכ ,ששגה לש ותחפשמ ןב ,העמו'ג הללא ליחד
יתאבה .הז םוקמל רובעל ונל רמא אבצה לבא .רחא םוקמב ונבשי ןכל םדוק .הנש 18
וסרהו םירטוש םע ואב המלשו דוד .יתלתשש םיצעה הלאו המדאה תא יתדביע ,רוטקרט
ונתוא ואצמי ןיידע םאו ורזחי םוי 14 דועבש ורמא ךכ רחא .ונלש םילהואה תא
."ונתוא אצמי אל שיא ובש םוקמל ונתוא וקרזי ,ואכ

.תונב עבראו םינב השימח ,םישנ יתש יל שי" :רפסמ םסעא-לא טבשמ ימנאר-לא ןאסח
לש בהזה לע יתרמש םהבו םינרזמו תוכימש ,להוא םג יתושרב ויה רקובב לומתא
יתושרב ויה לומתא .בהזה אל ףאו םינרזמהו תוכימשה יתושרב ןיא םויה .םישנה
רכוס יל ןיא ,הת יל ןיא ,חמק יל ןיא םויה .רכוסו הת ,לושיב ילכ ,חמק יקש
קר ?ןאל .ועסנו תיאשמ לע וסימעה לכה תא .וחקלנ הת תנכהל םימוקמוקה וליפאו
."עדוי ןמחרה לאה

םיצע וליא הארת .יל שי הפי םרכ הזיא הארת" :תאנירק-ובא טבשמ ןסח ןאמילס
ידלי תשולשו יתשאו ינא ,ונררוגתה ובש ףירצ םג היה .דקשו הנאת יצע ,םיפי
טפשמה תיבב טפושה .עובשמ רתוי ינפל ימצעב יתקריפ ףירצה תא לבא .םינטקה
ףירצה תא יתקריפ ןכל .ותוא קרפל שיו ןוישר אלל הנבנ ףירצהש רמא עבש-ראבב
.להואב רוגל ונרבעו

העשב החפשמל רזוחו שמח העשב תיבהמ אצוי רקוב לכ .ןורואב םיטפסופב דבוע ינא
.יתאלפתה .להואה תא יתיאר אל ,הדובעהמ יתרזחשכ ,דחא םוי .םיירהצה רחא שמח
המ :יתלאש .םיכובו םיבשוי םידליהו השאה תא יתיאר יתברקתהשכ ?להואה םלענ ןאל
וחקלו ,םיפי'ג םע םידוהי ,םיער םישנא ואב :הרמא ?ונלש תיבה הפיא ?םכל הרק
ונחנא וישכע .יתקריפש ףירצה תא שדחמ יתינב .עדוי אל ינא ?וחקל ןאל .לכה
."וב םירג

ןטק ןקנקז ורטנסו וייחל לע .הזרו הובג .60 ןבכ ,ןונז ןמילס הדווע 'חייש
.תוחפשמ 50 םע הברעב ררוגתמה המזאזעה הטמ לש גלפ ,ןיחרסה ישנאמ אוה .חפוטמו
.ל"הצב םיששגכ םיתרשמ ןיידע וא ותריש םיריעצה ןיבמ םיבר

וילע ומייאו םירומחו םיבלכ וגרה הקוריה תרייסה ישנאש יל רפיס שדוחה תליחתב
אל ."ץראה"ב ומסרופ וירבד .וישנאו אוה וריי חטשהמ וישנא תא הנפי אל םאש
םירקש רפיס עודמ והולאשו וילא ורזח הקוריה תרייסה ישנאו םיימוי ופלח
קותינ :שנועה .שנענ ךא לביק אל הבושת .לאש ?םירקש וליא ."ץראה"מ יאנותעל
.םיאנותע םע חחושלמ דיתעב ענמיי יכ הרהזאו םימה

המלש ובו פי'ג אב דחא םוי" :רפסמ ןונז ןמילס 'חיישה ישנאמ דודרג-ובא המלאס
עודמ ,ותוא יתלאש .םיבלכ ינש גרהו הרי קר .רבד רמא אל אוה .הקוריה תרייסהמ
תיבח ךותב םש ךכ רחא .יל בישה אל המלש לבא .תויקסיד םיאשונה םיבלכ גרוה התא
.שאב לכה הלעהו ןקיר'גהמ קלד םהילע ךפש להואב ויהש םוקמוקהו חמקה ,רכוסה תא

.ןאכ תבשל ךל רוסא :בישה המלש ?בהוא אל םיהולאש םירבד השוע התא עודמ :יתלאש
אצמאו םעפ דוע אובא םא .בייגשל תכללו רדעה תא תחקל םימעפ הברה ךל יתרמא רבכ
."רהוסה תיבב ךתוא אלכא ןאכ ךתוא

קיתע דיע :ןונז ןמילס 'חיישה לש תוחפשמה 50-מ תחא ,החפשמ לש הרופיס ןלהל
.ליעמסיא םנבו הדייע ותייער ,קנירח םלאס

הז ותוא ריכמ ינא .הקוריה תרייסהמ המלש פי'גב עיגה רקובב" :החפשמה יבא רפסמ
,ילש ןבה הז :ול הרמא השאה .פי'גל ותוא ךשמו ינב ליעמסיא תא ספת המלש .רבכ
.דליה תא ךל ריזחאו ךלש תיבה ןכיה יל יארת :המלש רמא ?ותוא חקול התא ןאל
:המלש הל רמא .רדעה םע םיאצמנ דימת .םיעור ונחנא .תיב ונל ןיא :השאה הרמא
חק ,ונל שיש המ לכ חק :השאה הרמא .דליה תא תימא תיבה ןכיה יל ירמאת אל םא
.דליה תא יל ריאשת לבא םישבכה תא

דע ,םירטמוליק השולשכ הצר איה .םהירחא הצר יתשאו פי'גל דליה תא חקל המלש
.םישבכה ןיב לא ותוא קרזו ןומיר המלש חקל ךכ רחא .אצומה םוקמל פי'גה רזחש
הרי ךכ רחא .ןשע הברה קר השע ןומירה .ותמ אל ןה לבא .ותומי ןלוכש יתבשח
.הקעצו התכב ,תעגושמכ התיה איה .הלש ןבה תא וגרהש הבשח השאהו ,דחא רודכ

ומכ ונייה םויה לכ .ברעב קר ורזח םה .ומיע ונלש ןבהו פי'גה םע רהמ עסנ המלש
המ יתרפיסו דרע לש הרטשמל יתכלה רקובב .יח ונלש ןבהש ונחמש לבא .םיעגושמ
.םירטוש ואב םויה תרחמל לבא .הרטשמהמ דחא ףא ונילא אב אל םוי ותוא .הרק
םה .ןשע הלעהש ןומירה ץצופתה ובש םוקמה תא .פי'גה לש םינמיסה תא םהל יתיארה
דגנ טפשמב דיעהל יתוא ונימזה אל םויה דע .וכלהו םירבד המכ המדאהמ וחקל
ןמזה לכו דליה איקה וירחאלש םויבו םוי ותוא .טפשמ ודגנ ושע אל חטב .המלש
."הכובו דחפמ דעור בכש

םויה לכ פי'גב היה דליה .תוומה תא יתיאר ילש םייחב הנושאר םעפ" :השאה תרמוא
."רבדל תדחפמ ינא .רתוי ותוא הארא אלשו תמ רבכש יתבשחו

די לע הרי אוה .יל השעי המ יתעדי אל .הברה יתדחפ" :עשתה ןב ליעמסיא רמוא
םאש רמאו קחצ אוה .ילש אמאלו אבאל יתוא ריזחיש יתשקיב .תחא הירי ,ילש שארה
ונחנאשו להוא ונל ןיאש הללאב ול יתעבשנ .יתוא ריזחי ,ונלש להואה תא ול הארא
יתשקיב אל ,המלש םע פי'גב יתייהש ןמזה לכ .םישבכה םע ,הלילבו םויב ,ץוחב
."דחפמ ינא וישכע םג ,יתדחפ .לכואו םימ ונממ

ןולא רמ .תובשיתהה קוח תרגסמב תלעופ ,םיימשר םירבוד םירמוא הקוריה תרייסה
תמייק יכ תוצמשה עסמ הדגנ להנתמש רמא ,בגנב הקוריה תרייסה דקפמ ,ילילג
תודגנתהל דוסיה ,וירבדל .הידי תא לובכל םיסנמו אבצה דצמ היתולועפל תודגנתה
.רוביצ יסחיב הבוט הניא הקוריה תרייסהש אוה וז

14.9.78 (5)

קוחה תולובגו הקוריה תרייסה

םי'חייש םע ,ןורש לאירא רמ ,תואלקחה רש עובשה םייקש השיגפב הררש השק הריוא
להואב ובשי םיאודב תורשע .רמעומ-ובא הדווע 'חיישה לש ולהאמב ,בגנב םיאודב
הלשממה שאר ץעוי ,תואלקחה רש העש התוא ורגתסה ךומסה ףירצב .באוד בלב ,לודגה
יניעמ קחרה תויעבב ןודל ידכ" םי'חייש השיש םע םהירזוע תווצו םייברע םינינעל
."היזיולטהו תונותיעה

.ער .ךל רקשא ,בוטש רמוא םא" .ידיל בשיש שישי יאודב דידי יתלאש ?ךמולש המ
,םיקרוטה ימיב ונל ויה אל םתומכו ,ונלש רתויב םישקה םימיה םה הלא .דאמ ער
:ףיסוה אוה .יאודבה בישה ,"תונורחאה םינשה 30-ב אל ףאו םילגנאה טולש ימיב
תונשב וליפא ?םיבוצע הכ םעפ יא ונתוא תיאר םאה .בטיה ונתוא ריכמ ירה התא"
."םיבוצע הכ ונייה אל םירדעה ותמשכ תושקה תרוצבה

רבעשל ,עיבר-ובא דמחא 'חיישה .להואל היפתתשמ ורזח ףירצב השיגפה המייתסהשכ
:גשוהש רדסהה לע זירכהו דשה ואפק וליאכ תומותח םינפב דמע ,תסנכ רבח

םירדעה דקפימב ומשרנש ןאצ ישאר 100,000-ל הערמ תומוקמל גאדי תואלקחה דרשמ *
.םידחא םישדוח ינפל םייקתה רשא

הנידמל הביא

םרחוי ונאצ - רוכמי אלש ימ .דימ רוכמל שי ודקפתה אלש ןאצה ישאר ראש לכ תא *
.םירדעה ילעבל ףסכה רבעוי תואצוהה יוכינ רחאלו ,רכמייו

.םיערז םהל קפסיו םיאודבל הנשה עייסי תואלקחה דרשמ *

אולמב תכשמנ ודקפתה אלש ןאצ ירדע תמרחה .םיאודבה תא העיתפה אל וז הטלחה
ל"הצ תוחוכ םגו הקוריה תרייסה ישנא .םינורחאה םישדוחבו תועובשב בצקה
רחאלו םיזרכמב םתוא םירכומ ,תויאשמ לע םתוא םיסימעמ ,ןאצ ירדע םימירחמ
.םיאודבל רתונה תא םימלשמ ,תואצוהה יוכינ

.דאווע ויחאמו 'גמרא דאווע גייטעמ םיזע 300 ומרחוה תועובש השולש ינפל
.הברעבש הבצח ןיעל בהי ןיע ןיב ןכושה ,המזאזעה הטמ לש גלפ םה הלא םיאודב
,האדיל'ג-ובא םילאסל ךיישה שאר 70 םע רדע בגנה רהב םרחוה רבעש 'ה םויב
תואצוהה יוכינ רחאלש ,םהל רסמנ םושלש .יוואטמטא םלאס המלסמו יילב-ובא דאווע
ריחמ) ןאצ שאר לכ רובעב 'יל 250 דע 200 ולבקי תויאשמ לע םירדעה תסמעה לש
.(רתויו 'יל 1,000 -כ אוה קושב ןאצ שאר

דמאנ בגנב ןאצה ישאר רפסמ .הטושפ הניאו הלק הניא בגנב םיאודבה ירדע תייעב
הערמ תומוקמ רסוחמ .ץראב הערמה תומוקמ ףקיהל רבעמו לעמ הברה- 250,000-ב
המכב .םיקזנ םימרוגו םיבשומו םיצוביק לש םייאלקח םיחטשל הלא םירדע םישלופ
.יניסמ םיאודב לש םירדע םג וספתנ ימורדה בגנב תומוקמ

שי ,בגנה רה רוזאב רקיעב ,םתמועל .םתסנכהמ קלח םה םירדעהש םיבר םיאודב שי
"ושוכר" לכש ,ליילב-ובא דיע רמא .םירדעה לע איה םתסנכה לכש םיינע םיטבש
םאה .יתחפשמ התע היחת הממ עדוי ינניא" :ומרחוהש ןאצ ישאר 30 -כב םכתסה
."?תובדנ ץבקאו עבש-ראב תובוחרב דומעאש הצור לארשי תנידמ

תא םויכ םיריתסמ םניא ,םינמאנ םיחרזא ויהש ,םירחאו אוה .דיחי וניא הז יאודב
,ןאצ ישאר 150 הנורחאב םהמ ומירחה םילייחש ,םיאודבה .לארשי תנידמל םתביא
.הפירח ןושלב הנידמה דגנ ואטבתה ,םהמ 49 לש התומתל ומרגו תיאשמ לע םוסימעה

רתוי סימעהל אלש הרוה ןכ .םתוצפל עבתיו אבצל הנפיש זירכה תואלקחה רש םנמא
לע העומשהו ,םרגנ רבכ - יפסכה אל - קזנה ךא .תיאשמ לע ןאצ ישאר 45-40-מ
.בגנב םיאודבה יטבש לכב םיצוק הדשב שאכ הטשפ השעמה

,קוחה לע רומשל הנידמה יחרזא לכ לעש ,עובשה רמא ןורש לאירא רמ תואלקחה רש
תריש ףא םהמ קלחשו הנידמל םינמאנ םיחרזא םנמא םהש םיאודבל סרפ תתל ןיאו
וסרהי אלש ןפואב דיפקהל שי קוחה תרימש לע םג ךא .םינוכנ םירבדה .ל"הצב
ומרגו תחא תיאשמ לע ןאצ ישאר 150 וסימעה םילייחש עדי אל רשה .תובר תוחפשמ
ישנא לש הסגה םתוגהנתה לע תעדל לוכי וניא םג אוה .םישבכהמ קלח לש התומתל
.בגנב הקוריה תרייסה

םיאודבל םלשלו זרכמב םרכומל ,ןאצ ישאר 150,000 םירחהל השק עצבמ הז היהי אל
בדנתהל םיאודב ענכשל ,דאמ השק ,השק היהי ךא .קושב םייוושב עבר וא שילש
.לארשי תנידמל םינמאנ תויהלו דיתעב ל"הצל

6.12.78 (6)

יפיידומ ידאו בוזעל וצלוא ןיחרס-המזזע טבש ינב 300

םחורי ןיבש יפיידומ ידאוב םקוממה ,ןטק יאודב להאמב תררוש הבר תוחיתמ
טבשה ינבמ 15 .ןיחרס-המזזע טבשמ שפנ 300 םהבו םילהוא 40 להאמב .הנומידו
םיבדנתמכ םיתרשמ םירחא .ל"הצב םיששגכ םיתרשמו קשנ םיאשונ ,םידמ םישבול
.םחוריב יחרזאה רמשמב

.םינטקה םירדעה תא תונבהו םישנה תועור ובו הז םוקמב טבשה ןכוש םינש 18
ינבו םיאודבה וררוגתה םינורחאה תולילה ינשב :ומלוע וילע ברח הלא םימיב
טעמכ להאמהמ .עבש-ראבב רגסהל ורבעוה םהירדע .םיימשה תפיכל תחתמ םהיתוחפשמ
.ןמיס רתונ אל

ששג לש ורופיס

,ןונז דימח הדווע רפסמ .םירהצה רחא תועשב 'א םויב לחה חטשהמ םקוליסל עצבמה
יתבכשו םירהצה רחא 4 העשב יאבצה סיסבהמ יתרזח ןושאר םויב" :ל"הצב ששג
להואהמ יתאצי .םידליהו םישנה לש יכבו תוקעצ לוקל יתררועתה העש רובעכ .ןושיל
ילש ןאצה ישאר 60 תסמעהב וקסע םילייח .תיאשמו פי'ג ,םירקדנמוק השולש יתיארו
ישאר תא .ךלש הבורהמ תינסחמה תא איצות :יל ורמא ?הרק המ :יתלאש .תיאשמה לע
להואה תא קרפל ךילע רקובב רחמ דע .עבש-ראבב הניטנרקל םיחקול ונחנא ןאצה
ףורשנ :יל ובישה ?םכל עמשא אל םאו :יתלאש .בייגש ידאוול החפשמה םע רובעלו
."וכותבש המ לכ םע להואה תא

תודמע וספתש םילייחב ףקומ רוזאה היה ,יוורבה ששגה רפסמ ,רקובב 7 העשב תרחמל
ידכ םייתעש ונל ונתנ" .תיאשמו םיפי'ג העברא ונח םוקמב .ביבסמ תועבגה לע םג
םהל יתרמא .בייגש ידאוול לכה ריבעהלו תויאשמ ןימזהל ,םילהואה לכ תא קרפל
.דימ תונפתהל ןתינ אלשו םילוח םגו םינטק םידלי שיש ,הנש 28 ןאכ םייח ונאש
םילייחה דחא .םייאבצ םיעצבמל דחי ונאצי .ןמזמ ריכמ ינא םילייחהמ המכ
אציש ינפמ ,הזכ רבד ונל תושעל לגוסמ וניאו שייבתמ אוהש ןיצקל רמא םיידוהיה
רמא םג ןיצקה .יאבצ טפשמל ודימעיש רמאו ותוא שריג ןיצקה .םיעצבמל דחי ונתיא
ףורשי םילהואה תא דימ קרפנ אל םאש ונל רמא םג ןיצקה .יאבצ טפשמל ודימעיש
."םכותב שיש המ לכ םע םתוא

,םירדנט 20 ,םירחא םיטבשב ,םהירבחמ הרהמב וסייג םה .הרירב התיה אל םיאודבל
םקלח .בייגש ידאוול ועסנ אל ךא ,בכרה ילכ לע םוסימעה ,םילהואה תא וקריפ
תא וליב םהיתוחפשמו םה .םילהואה תא שדחמ םיקהל וששח ךא ,תוידאווב ורזפתה
.בבוח תמר ןוויכל ודדנ םירחא .םימשה תפיכל תחתמ הלילה

םואית ילב

רמא ,רטייר קחצי רמ ,הלשממה שאר דרשמב םייברע םינינעל ץעויה דרשמ רבוד
אלש השענ רבדה .הנושארל ךממ עמוש ינא הז עצבמ לע :הלאש לע הבושתב לומתא
.םיאודבה תייעבל ןורתפ אוצמל שיש תואלקחה רשל ונעדוה םעפ אל .ונתיא םואיתב
ימעטמ ,שא יחטשב םיחרזא לש תוהש ריתמ אבצה ןיא" :התיה ל"הצ רבוד תבוגת
."תוחיטב

הלועפ ףותישב הנידמה םוק זאמ ונייפאתה םיאודבל לארשי תנידמ ןיב םיסחיה
,םינושה םימרוגה דצמ הנבהו תושיגר רסוח בקע ,הנורחאה הנשה תיצחמב ךא ,הנבהו
.לפשל םיסחיה ורדרדיה

ידאווב ,ןורש לאירא רמ ,תואלקחה רש םייקש השיגפב יתחכנ םישדוח השולשכ ינפל
רפסל ידכ םיאודבה ומזי השיגפה תא .רמעומ-ובא הדווע 'חיישה לש ולהאמב ,בייגש
ורפיס םי'חיישה ."הרוחשה זעה קוח" תלעפה לעו הקוריה תרייסה תולועפ לע רשל
.הערמ יחטש ילב וראשנש ינפמ ,ןמויקל סיסב אלל השעמל ורתונ תוחפשמ ףלאכש רשל

האלמתה אלש החטבה

-לו םירדעה ןומיסב לחוי םייעובש ךותש חיטבהו םתייעבל הנבה הליג תואלקחה רש
לחוה אל םינורחאה םישדוחה תשולשב םלוא ,הערמ יחטש וצקוי ןאצ ישאר ףלא 100
םיתורשה םימשא בוכיעבש םירמוא עבש-ראבב תואלקחה דרשמב םידיקפ .ןומיסב
הקוריה תרייסה לע תוירחאה תא םיליטמ הלא ךא ,ןומיסל םיארחאה ,םיירנירטווה
.הלועפה עוציב תא םאתל הילעש

םתוא הריבעמ ,םירדע תספות איה .הירמש לע תטקוש הקוריה תרייסה ןיא םייתניב
םנוסכאו םתלבוה דעב םילודג ףסכ ימוכס םיאודבהמ הבוגו עבש-ראבב הניטנרקל
לע ףסונב ,הניטנרקב ןאצ שאר לכל םויל 'יל 17 םלשל ץלאנ יאודבה .רגסהב
.הלבוהה תואצוה

"רטושה הדווע" רופיס

הרטשמב תרישש "רטושה הדווע" םיאודבה ברקב הנוכמה ןסח דיע הדווע לש ורופיס
םכסה היה ,בגנב ררוגתמה ,הדוועל .םיאודבה ברקב םויכ שחרתמ המ םיגדמ ,הנש 27
תורמל .בשומה לש ףלשה תודשב ורדע תא הער ויפל ,הלמר דילש חילצמ בשומ םע
שאר 250 ןב ורדע תא וסימעה ,בשומה תודשל הקוריה תרייסה ישנא ועיגה הז םכסה
דרשמ ןיב תויוצצורתהב לחה הדווע .עבש-ראבב הניטנרקל םוריבעהו תויאשמ לע
ץלוא הדווע ךא .רדעה ררחוש ףוסבלו עבש-ראבב דרשמה ןיבל ביבא לתב תואלקחה
ליבשב 10,015 ,הניטנרקל רדעה תעסה דעב (תורומש תולבקה) 'יל ףלא 14 םלשל
לכה ךסב .חקלנ ונממש םוקמל רדעה תרזחה דעב 'יל 4000- ו הניטנרקב ונוסכיא
םוקמל רזחוה רדעהשכ ,טפשמ אלל .'יל 28,015 איצוהל "רטושה הדווע!" ץלוא
.חקלנ ונממש

תרטשמ לש דעסה תניצק .'יל ףלא 30 ךסב הרטשמהמ תואלמיג קנעמ הדווע לביק הנשה
."הרזחב חקלנ ול ןתינש המ לכש דאמ לבח ,לבח" :הרמא הלמר

ןורש השמ ר"ד הבוגת

,ןורש השמ ר"דה ,םיברע ינינעל הלשממה שאר ץעוי :רסומ םילשוריב ץראה רפוס
יחטשמ לומתא םיאודבה יוניפל הנווכ לע העידי לכ ול הרסמנ אל יכ שמא רמא
לופיטהש ךכב ךרוצל תפסונ החכוה וז וירבדל .המחור רוזאב ל"הצ לש םינומיאה
לופיטה תכרעמ תא וידיב זכריש הלשממה ירשמ דחא לש וידיב דקפוי לארשי ייברעב
.ידרשמ-ןיב םואית ןונגנמ תריצי ידי לע יברעה רזגמב הנוילעה

15.1.79 (7)

הקוריה תרייסה "עצבימ" לע ןומר הפצמב תורמרמתה

תרייסה לש עצבממ האצותכ ,ןומר הפצמ יבשותמ םיבר ברקב תררוש הבר תורמרמתה
ןהידליו םינש שולשכ הז הרייעב תוררוגתמה ,תויאודב תוחפשמ יתש דגנ הקוריה
.ימוקמה ידוסיה רפסה תיבב םידמול

גמאר-לא העמו'ג לש להאמל ועיגה רבעש עובשה עצמא לש תומדקומה רקובה תועשב
לע רדעה תא וסימעה םה .הקוריה תרייסה ישנא ,המיסקמ לעפמב רמושכ דבועה
-ראבב הניטנרקב השעית הריפסה" :בותכ היה הילעש הלבק ונתנ יאודבלו תויאשמ
-ב ורכמנ ויזעמ 45-ש ול ררבתה עבש-ראבב הניטנרקל םויה תרחמל עיגהשמ ."עבש
השולש דועב לבקי ,ול רמאנ ,ףסכה תא .קושב ןכרע תיצחממ תוחפ ,שארה 'יל 450
רובע תאזו 'יל 7600 םלשל ץלוא ומרחוהש םישבכה 41 תא ררחשל ידכ .םישדוח
םיידגהו םיאלטהש ,רמא יאודבה .הניטנרקב רדעה תלכאהו תויאשמה לש תואצוה
.חטשב וראשוה

לא (תכרעמב םירומש םהיתומש) המיסקמ לעפמ ידבועמ העברא ואצי עצבמה תליחת םע
ותחפשמו יאודבה רמושה .עצבמה תא קיספהל םענכשל וסינו הקוריה תרייסה ישנא
ישנאל ורמא - יונק ןוזממ אלא הערממ אל ןוזינ רדעהו לעפמה חטשב םיררוגתמ
להנימל לעפמה תלהנה ןיב תובתכתה וגיצה םג לעפמה ידבוע .הקוריה תרייסה
ררוגתמ אוה ,האלמה םנוצר תועיבשל רמושכ דבוע יאודבה היפלש ,לארשי יעקרקמ
הקוריה תרייסה ישנא ךא .ימוקמה ידוסיה רפסה תיבב םידמול וידליו ,לעפמה חטשב
.המישמה תא ועציבו תוינפהמ ומלעתה

אלא ,ל"קקב דבועה ןאדוס-לא דיימח יאודבה לצא ןכמ רחאל דימ הכרענ המוד הלועפ
ומרחוה הז יאודבמ .ריואב הדחפה תוירי תרייסה ישנא ורי םג וז הלועפבש
.עבש-ראבב הניטנרקל ורבעוהש םיאלט 120-ו םישבכ 131 תויאשמה לע וסמעוהו

.טטומתה יאודבה לש ולהואו ןופטיש ןומר הפצמב היה הלא תולועפ רחאלש הלילב
ךומס יאבצ סיסבמ .םרחוהש רדעה ןינעב לפטל ידכ עבש-ראבב העש התוא היה אוה
ןוזמ ,יאופר לופיט םהל ונתנ ,םידליה תא וצליח ,םירקדנמוק םע אבצ ישנא ועיגה
.םידגבו םח

ומרג הקוריה תרייסה לש םיעצבמהש ,רמא ןומר הפצמב .א.ד.מ להנמ ןזה יבצ רמ
אלו םירוסמו םיטקש םישנא םה הלא םיאודב .םיבר םיבשות ברקב הבר תורמרמתהל
לועפל אלש הקוריה תרייסה לש ירוזאה חקפה תא ענכשל וניסינ" .רמא ,םיקיזמ
.רמא ,"ונחלצה אל ךא ,וז ךרדב