ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
םירמאמ טירפת
תונורכז טירפת
toolbox
...התעפשהו עגמה תיזח - םיאודבהו ידוהיה בושייה יסחי :רמאמה םש
.ןוויז באז :רמאמה בתוכ
ל"ז רצנ יקחצי לש ורכזל םיאודבה אשונב ןויעה םוי :ךיראת
23 - רפסמ תרבוח
1992 ראורבפ ,ב"נשת 'א רדא
תטיסרבינואב היפרגואיגל הקלחמב הבתכנש רמג תדובע לע תססבתמ האצרהה :הרעה
.(1990) ריאמ םעוניבא 'פורפ תייחנהב ,ןוירוג-ןב

התעפשהו עגמה תיזח - םיאודבהו ידוהיה בושייה יסחי
'50-ה תונשב תובשייתהה רפס בוציע לע

םיסחיה ינייפאמ תא יתיוושה ,םיאודבהו םיידוהיה םיבושייה יסחי לע יתדובעב
הב ,1959 תנשב יתרחב ,יתדובעל םויס תדוקנכ .םישימחה תונשבו םיעבראה תונשב
.םינחנצה תרייס לש הדקפמ ,ל"ז דלפ ריאי ןרס ,בגנה-רהבש דפרס לחנב חצרנ
.ירצמה לובגל רבעמ לא םיניחארסה יטבש הובגה בגנה-רהמ ושרוג חצרה תובקעב

:םיבלש השולשל קלחא בגנב יאודבה בושייהו ידוהיה בושייה יסחי תא

"םיצולחה בגנ"ל תונושארה הרידחה תונש ,ירטנולווה בלשה - ןושארה בלשה
,תידדה הדימל ,עויס לש םיידדה םיסחיב ונייפאתה םיעבראה תונש .(1988 ,יבורח)
.םימו עקרקב רחסמכ םיבאשמ תרבעהו תיאופרו תינכט הרזע

ויה ,תונכשה יסחי חופיטל 'הנגה'ה לש י"שה תוליעפ ומכ ,ידדהה דובכה סחי
תמחלמ ינפל לש בגנב .םינושארה בגנה יבושיי לש םמויקל יאנת ויהש םייח ילגעמ
,עקרקה לע הלעש ידוהי בושיי לכ .םיאודבל ךייש ולוכ בחרמה היה ,רורחשה
טועימו בור יסחי .םיאודב ונכש ויתורדגל רבעמו םיאודבה ןמ ושכרנ ויתומדא
םייחה תואיצמל םמצע םיאתהל םיבושייה לש ךרוצה תא רוריבב ןאכ ודימעה
תודשה ירמושו םירתכומה .חוריאל בושייה רעשב המקוה 'הפאדמ' .תיתרוסמה
םירזיבאה לע ,םוקמה ינב תשובלתב עיפוהלו 'ברעתסהל' ורחב םיידוהיה םיבושייב
רתכומ ןיב ורצונש םיישיאה םיסחיה .הייפכו הרוגחב הירבש ,םפש :םיצוחנה
יכ ,יאודבל 'הפאדמ'ה ןמ אציש רסמל סיסבה ויה ,םיאודבה וינכשל ידוהיה בושייה
.עויסה ברימל ןאכ הכזיש יוצר ןכש תניחבב אוה

םויק ןכתיי היה אל ,םימדה תוערואמ לש לארשי-ץראב תרדרדתמה םיסחיה תריוואב
דעו ,ןוזמ ,םימ ,ןוחטיב ימוחתב םיאודבהמ ולביקש עויסה אלל בגנה יבושייל
.(ג"כשת ,ץייו) ןיעידומו תועקרקה תשיכר ךשמה

הירפירפ יקלחב םג ומכ ,יאודבה בחרמב שחרתנש המ תא בטיה תאטבמ האבה הלבטה
.לארשי ץרא לש םירחא

םידוהי

| הירפירפ | זכרמ |
|=================================|=======================|=========
| .תוידרופס תוצובקל טרפ,םיעגמ ןיא| .םצמוצמ עגמ | זכרמ
|=================================|=======================|=========
|.תונוש תופוקתב הנתומ ףקיהב ןיפילח| אלל םיחתופמ ןיפילח | הירפירפ
| .םידדצה ינשב זכרמב היצמיטיגל ןיא| תיביטמרונ היצמיטיגל |
| | .יברעה דצב |
|=================================|=======================|=========

.1977 ,קסיל-ץיבורוה :רוקמ

'םימה וק תשרפ' - ינשה בלשה
תטלחה תרחמל לחה םיאודבל בגנב ידוהיה בושייה ןיב םיסחיה תודלותב ינשה בלשה
.29.11.1947-ב לארשי -ץרא תקולח לע תודחואמה תומאה

הגהנהה ידי-לע ועבתנ םיאודבה .תוילרוג ויה היתואצותש ,'םימה תשרפ' התיה וז
עוגפל וטילחה םה .לארשי-ץרא לע יללכה יברעה קבאמב 'דצ תחקל' תיברעה תימואלה
יללח תורשע היה םתטלחה ירפ .םיקוחרה בגנה יבושייל םייחה קרוע - םימה וקב
ואצי םימה וק לע ח"מלפה ירייס .המחלמה לש םינושארה תועובשב םיידוהיה בגנה
ועגפש ,םיאודבה .םיקחורמה םיבושייל ינויחה םייחה קרוע לש ותומלש תא חיטבהל
.םיידוהיה םיבושייל ימויק ךרוצ אוה רוניצה יכ בטיה ועדי ,וירמושבו רוניצב

ויחש םיאודב ףלא 65-מ .דואמ דבכ היה וז םתריחב ריחמ ,המחלמה לש המוכיסב
:בגנה ימוחתב דוע ויה אל םימלש תוטמ .12,500-כ וב ורתונ ,המחלמה ינפל בגנב
ןיידיעסהו תאטיוחהו הדוהי רבדמב ןיליהא'גה ,ברעמב הר'גאנחהו תאראבז'גה
תולובגה תובצייתהו 1949-ב ברע תונידמ םע קשנה תתיבש ימכסה .הברעב
החפשמ יבורק ,עקרקו םימ תויוכז ,שוכרמ םיאודבה לש םקותינל ואיבה ,םייטילופה
.לובגל רבעמ לא התצחש הגהנהו

ידוהי בושיי לכ .םהלש ולוכ היהש יאודב בחרמ היה המחלמה ינפלש יבגנה בחרמה
רחאל .םיאודב ונכש ויתורדגל רבעמו םיאודבה ןמ ושכרנ ויתומדא ,עקרקה לע הלעש
חטש חרזמב דרע תעקב דעו ברעמב לבושמ ,'גייסה -רוזא'ל םיאודבה וקחדנ המחלמה
םירוזאב ובשיש הלאכ םג וקתעוה רוזאה ךותל .בגנה חטשמ 8% -כ ,ר"מק 1,000 לש
עקרק ירסחו םייתרוסמ עקרק ילעב לש תודמעמ וחמצ חטשה ךותבו ,בגנה לש םירחא
.לעופב

יופכה עגמה - ישילשה בלשה
שגפמל הנידמה תישאר ימיב שגפמה ךפה ,םהינכשל םיבשייתמ ןיבש ינטנופס עגממ
םהילע לטוה ,הלאככ .תואמצעה תמחלמב ביואה דצ םע םיהוזמ ויה םיאודבה .יופכ
תוליעפל הליבוהש ,המחלמה תואיצמ ירפ ,קחודו ליבגמ ,ברעתמ ,ץחול יאבצ ןוטלש
ידוהיה ןוטלשה היה ,ברעתהל טעימש ,יטירבה ןוטלשה תמועל .המחלמב ומכ .םדגנ
.ליבגמו ץחול ,ברועמ דואמ שדחה

הדובעה הרסאנ ,דוע םייקתה אל קושה ,םהינפב הרגסנ היתוריש לע עבש-ראב ריעה
הדובעל ורכשנ םיאודב .לטבומה ידוהיה הלועה םע תורחת עונמל ידכ ידוהיה קשמב
תלילסב ,('וכו ןורוא ,םיטפסופ) בגנב םוקל ולחהש םילודגה חותיפה ילעפמב
.םייפכ תדובעב ,בגנה ישיבכ

.יאבצה לשומה םעטמ ןוישרב הביוח רוגסה רוזאל ץוחמ לא יאודב לש האיצי לכ
ידי-לע רצונ תונימאה רעפ .השדח תידוהי תובשייתה רוזאל ויה בגנה ברעמ תומדא
ףותישב ןיינועמ היהש העשב הליחתב ןתנש ,ויתוחטבה םויק-יא בקע שדחה ןוטלשה
.םיאודבה לש הלועפה

תונשל דע הירקחמו ('טודנרב תינכת') בגנהמ לארשי תגיסנל ימואלניבה ץחלה לומ
לשממל היה ,(1955) תיאקירמאה 'אפלא' תינכתו ןדיא לש לוהדליג םואנכ םישימחה
לש םדובכל עבש-ראבב םייקתנש סקטה ןאכמ .שדחה לשממב תיאודבה הרכהב ןיינע
.ילארשיה ןוטלשב םתרכהו םיאודבה םיטבשה ישאר

:חיטבהל לשממה עדי וז ןיעמ הגיגחב
הנקת ,הדובע םכל ןתת ,שוטנה שוכרה ןמ תומדאה לכ תא הלשממה םכל ררחשת זא..."
,םילהואה יחתפל דע םימ םכל איבת ,העירזל תואוולה םכל ןתת ,םירוטקרט םכל
לעפתו םכתא םייקתו םילענ םכלוכל ןתת איה .רפס-יתבו תואפרמ םכל הנבת
"...םכמשב
(1984 ,רוטנ לא דואד)

ודביא ,םיאודבה ןיבל ץראב ידוהיה רוביצה ןיב רשקה רוניצ ויהש בגנה יבושיי
יבשות שוריג תא עונמל ושקיבש ,םידוהיה םירתכומל .המחלמה ימיב רבכ םתעפשה תא
לש םיבוטה םימיה יכ גירש םוחנ ,בגנה תביטח ט"חמ בישה ,תורוד רוזאב 'גוה
םאתהב םיאודבה םע םיסחיה תוינידמ תא רידסה אבצה עבקי התעמו ,ורבע רשקה
.ויכרצל

תונש תנומתו ,םירחא םידעיו םירחא םיצחל ויה ,המחלמה רחאל השדחה הנידמב
חטשב ומקוה בגנב םישדחה םיידוהיה םיבושייה .תרחא תואיצמב הפלחוה םיעבראה
דבלמ ,םוקמ םושב תונכש יסחי דוע ויה אל בחרמב ,יאודב 'הסר הלובאט' התע היהש
.םורדב רקוב-הדש דעו ןופצב בהלמ ,'גייסה' חטש ,לובגבש תמצמוצמ הרזיגב

?םישימחה תונש לש אבצה ימרוג יניעב םיאודבה וארנ דציכ
,1954 רבמבונב ,יללכה הטמה לש,ןיעידומה ףגא ידי-לע האציש ,הרבסה תרבוחב
האור ,הערמ ימוחתב אלו םיינידמ תולובגב ועבטמ ריכמ וניאש ,יאודבה..." :בתכנ
ותקיזו וילע תלבוקמ הניא תינידמה תרגסמה .ויכרצל דגונמה יתורירש ץיח םהב
ןכ-לעו ,הייפכבש םרוג יאודבה רובע הווהמ הנידמה .דבלב יטבשה ןוגראל תמצמוצמ
"...הנכ הלועפ ותיא ףתשל ןתינש םרוג הז טנמלאב תוארל ןיידע ןיא

לש המלשהה-יא ירפ ,'ףסאמ תמחלמ' תונושארה םישימחה תונשב התיה בגנה-רהב
וליטה שוכרב תועיגפו שאב תועיגפ .ויתורזגו שדחה ןוטלשה תוחכונ םע םיאודבה
בגנה-רהב המזאזעה יטבש ויה 1954 תנשב םהב הרכהל דע .הנכס תשוחתו ארומ
לובגל רבעמ לא םקיחרהל התיה תימשרה תוינידמה .'םילבסנ םיננתסמ' תניחבב
."בטיי ןכ וטעמייש לככ" חסונב

םיאודבה שוריג ,םיברקעה-הלעמ חצר ,רקוב-הדשמ העורה חצר :איהה הפוקתה יעורא
בגנה-רהב םיבושייה ןוחטיב תא וכפה 1953-ב 101 הדיחי ידי-לע הנצינ רוזאמ
.תועיגפ לש תידדה תרשרשל

לש הנושה הסיפתה וינפב הגצוה ,בהל ריעצה רפסה ץוביקב דוקיפה ףולא לש רוקיבב
ימ .םיקלתסמו םיטשופ ,רצק ןמז קרפל ןאכל םיאב אבצה ישנא םתא' :םיבשייתמה
ףתושמב תויחל ךרטצנ ונחנא .םהיתוחפשמו םהו ,ונינבו ונחנא םה ןאכ ראשנש
עבק םיבשויה ךותמ חמצת םיסחי תריציל ךרדה ?הפ ונל יופצ דיתע הזיא .דיתעב
,ינשוש קידוד םע ןויאר) 'הבכר ילכב רוזאה תא תפטושה תרייסה ןמ אלו חטשב
.(1988 ,בהל

םע הבוט תונכש לש תירב רציש ,רקוב-הדשב ןהכ עשוהי לש ותלועפ ךרד התיה המוד
ךשמה תא ךכב ענמו ,האופר יכרצ דעו הקסה יצעמ עויס םהל שיגה ,םיאודבה
.הנושארה בושייה תנשב ולפנ םהמ םיינשש ,רקוב-הדש ירבחב תועיגפה

עטק ןלהל .קבאמב םיברועמ וא ויהש םישנאה ינמויב ןייעלו םויה בושל ןיינעמ
:ןויצ-רה ריאמ ,101-ה תדיחי םחול לש ותודעמ
ןיאב םיעוטנ םיאודבה ילהאמ .אושנמ השק ה'גוע לש זרופמה רוזאב בצמה..."
לע ונל עדונ ...המחלמל םיננוכתמ .רדס טילשהל שי .חטשה לש ובילב עירפמ
.םהב תוריל ודגנתי םאו םשרגלו םפקתל שי .רוזאב המזאזעה ייאודב לש םיזוכיר
ךורד קשנה .תוריהזב םוקמל םיברקתמ .המורד ונינפ םידיעומ ונא רחש םע רקובב
שארב יאודב הנה .ןוחטיב הרשמו תרקדזמ םתינסחמשכ ,המידק םיבצומ םיעלקמה ,דיב
,טבשה זכרמ ךותל ונסנכנ .העבגה שאר לא הרעסב םילוע ונא ...ונילגתה ,העבגה
- הכאלמל םישגינ .םהב תוריל אל הדוקפ .םיחרובמ ולוכ ריחשה חטשה .המלש העתפה
...תומלש-יא לש השקה השגרהה ילא תרזוח בוש .קשנ םיזכרמ ,םילהואב םיציצמ
רזל האנשה תא ,ןוחצינל ןוצרה תא .ברקה תשוחת תא ירשב לע יתשח אל ןיידע
תונוחצנ ויה םילק ידמ רתוי .ךייח תא - רתויב ךל רקיה תא ךממ תחקל הצורה
{1}"...הלא

תוכזב םיאודבה ולביק םיעבראה תונשב בגנב םידוהיה םיבשייתמה ינושאר תא
םיפיקתה םיאודבה םי'חיישה תא ורישעהש ,תומדאה תשיכרל ושידקהש םיעצמאה
זכרמ יגיצנ תא םהב והיז אל םיאודבה .תוימוקמה תורוסמה םויק ךשמה תורשפאו
אל וב יונפ בחרמל התיה תידוהיה היפיצה .קיר בחרמ בגנב הארש ,ידוהיה בושייה
-יא תדימ התיה הלודג .לאערזי קמע וא רפח קמע חסונב םיסירא םע םיתומיע ויהי
תושיחנה .וב םייקתהלו יאודבה בחרמל רודחל ידוהיה בושייה תלוכי רבדב העידיה
תורחתהשכ ,תידוהי לארשי-ץראל ימורדה בחרמה תא הכפה םיבשייתמה וליגש ההובגה
םישיבכה ידיצל ינוריע-יבושייה חותיפה ילושב םתוא הריתוה םיאודבה םיטבשה לומ
תא וקחדש םילודגה היישעתה ילעפמו וחנוהש טפנהו םימה תורניצ ,וללסנש םישדחה
.המורד עבש-ראב תעקבמ רבדמה

:תורעה

.1976 ,ןייד השמ ,זאד ל"כטמרה לש ותודע םג האר {1}

:תורוקמ

,ל"הצ ,ןיעידומה ףגא ,'בגנה לש םיאודבה - 4 ןוכיתה חרזמה' / םייח ,קנאלב .1
.1954
.34-32 'מע ,1976 ,ביבא-לת ,תונורחא תועידי ,'ךרד ינבא' / השמ ,ןייד .2
טדנמה תפוקתב לארשי-ץרא ידוהי ,הנידמל בושיימ' / 'מ ,קסיל ,'ד ,ץיבורוה .3
.1977 ,א"ת ,דבוע םע ,'תיטילופ הליהקכ יטירבה
.163-81 'מע ,1969 ,ביבא-לת ,ןייטשפא-ןיול ,'ןמוי יקרפ' / ריאמ ןויצרה .4
.ה"כשת ,ןג-תמר ,הדסמ 'ד-'ג 'םינבל יתורגיאו ינמוי' / ףסוי ,ץייו .5
'מע ,1984 ,םילשורי ,רתכ ,'ברע ירופיס" / (רוטנ לא דואד) והילא ,יוואנ .6
.115-116