ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
םירמאמ טירפת
תונורכז טירפת
toolbox
.תיטנזיבה הפוקתב רבדמה-רפס לש ןוחטבה תויעב :רמאמה םש
.רירפצ םרוי :רמאמה בתוכ
.הירוטסהה יארב םידוונ :קרפה םש
םירמאמו תומישר - םיוודבה :ךותמ
רקוב הדש תשרדמב וכרענש םיוודבה אשונב ןויעה ימי ךותמ םירמאמ ףסוא
.ל"ז רצנ יקחצי לש ורכזל

רבדמה-רפס לש ןוחטיבה תויעב
תיטנזיבה הפוקתב

וניניבל םניב רשקה רקיעש ,םיניינעב קסועו ,הקוחר הפוקתל הרואכל ךייש אשונה
,"תירוטסיהה הרואפתה" תא םירבדה ןמ לוטינ םא ךא .תימדקא תוניינעתה אלא וניא
לומ םצעב םידמוע ונאש ,הלגנ ,קוחרה ןמזה ינב םיגשומה תאו םיכיראתה תא
לש היתויעבב רבודמ .הווהב םג תובר תוניחבמ ונתוא תוקיסעמה ,תורכומ תועפות
היחרזא לע ןגהל תשקבמו ,רבדמל םיכומסה םילבחב תנכושה ,תינוביר הנידמ
.רבדמה יטבש לש תופקתהו תוטישפ ינפמ היבושייו

רשא קבאמב תופוצר ,ןוכיתה-חרזמב היתונכש תודלות ןהומכו ,לארשי ץרא תודלות
הכ םרוג שי םא קפס ."ןומישיהו ערזמה תמחלמ" הנוכמ אוה הרוגש הצילמב
תונכשה ומכ ינתאה הבכרה לעו ץראה לש הבושיי תודלות לע ותעפשהב יטננימוד
.(תונורחאה םינשה תורשעב תינויצה תוליעפה תפוקת תא ,ילוא ,איצוהל) רבדמל
ןיינע הקינעמ ,הז יחצנ קבאמב קלח םיחקולה םימרוגה ינש ןיב תידדהה העפשהה
,תושבוגמ תוצובק יתש ונינפלש תורמל ,ןכש .ונינפלש היגוסב קוסיעל דחוימ
ינפב תונסוחמ ןה ןיא ,ןהלש היגולואידיאבו ןהייח חרואב וזמ וז תולדבנה
לארשי ץרא תודלות .ענמנה ןמ וניא והנשמל דחא םייח חרואמ רבעמה ףאו ,םייוניש
ייח תא וחנזו הב ובשייתה םידדונ לש םילג דחא דצמ .הז רשקהב הבוטה המגודה ןה
הירוטסיהה החיכומ ,ינש דצמו ,םהב העובטה תוליצאהו שפוחה תליה לע תודוונה
ומכ) לארשי ץראב רתויב םיבשוימה םילבחה ןמ המכ לש ,םייניבה-ימי זאמ תכשמנה
טילשהלו ערזמה ץראב םילבח שובכל רשפאש (ןדריה-קמעו לאערזי-קמע ,ףוחה רוזא
.רבדמה ףונ תא םהב

תיטנזיבה הפוקתב רבדמה יטבשב יזכרמה ןוטלשה לש וקבאמ

לכב ץראה תודלותב יטננימוד םרוג ,רומאכ ,היה ןומישיל ערזמה ןיב קבאמה
,אקווד תיטנזיבה הפוקתה לש תואיצמה עקר לע םירבדה תא חוטשל יתרחב .תופוקתה
ינפמ קר אל םגו - תירוטסיה הביטקפסרפב ןויד ונל רשפאמה - םקוחיר םושמ קר אל
הפוקתל םיסחייתמה עדימו תורוקמ לש ,תיסחי ,הבר תומכ ונידיב שיש ,הדבועה
גושגשה תפוקתו ,ץראב תובשייתהה לש אישה תפוקת תאז התיהש ינפמ אלא ;תאז
רוזאב טילשהל וחילצה םיטנזיבה .תיטנזיבה הכלממה לש רפסה ילבחב יללכה
ןוגראה תוכרעמ תאו ,תינוריעה תובשייתהה תא ,תואלקחה ףונ תא רבדמה-רפס
,םירוזא "ערזמה ץרא" םוחתב וללכ ךכ .תרחא הפוקת לכבמ רתוי תויתכלממה להנמהו
םיקלחל םתוא ושעו ,רבדמה יטבש לש ידעלבה םתטילש םוחתכ עבק-ךרד ובשחנש
.םתכלממ לש םיינאגרוא

.םייטנזיבה םירסיקה לש םהיניע דגנ הדמעש תירקיעה תיזחה היה אל רבדמה-רפס
הכלממה םויק לש תונושארה םינשה תואמ שולש ךשמב ,ונייה ,הנודנה הפוקתב
לע םיירברבה םיטבשה דגנכ שוביכו הנגה תוברקב םיקוסע היטילש ויה ,תיטנזיבה
תוברקב םיעוקש םייטנזיבה םיטילשה ויה ,ךכמ רתוי דועו ,ברעמב הירפמיאה לובג
לש יתרוסמה ביריה התיה תינאסאסה סרפ תוכלמ) חרזמב םינאסאסה תוכלמ דגנ
לש םייתרוסמ םיבירי ,םיתרפה ,םהימדוקו םינאסאסה ויהש םשכ ,םייטנזיבה
םא ןיב ,רבדמה יטבש יפלכ םיטנזיבה וטקנש םיבר םידעצ .(תימורה הירפמיאה
.תוכלממה יתש ןיב תירוטסיה תובירי לש הז עקר לע ושענ ,םיסייפמ וא םיניוע

ולקה אל םיטנזיבה ךא ,ותובישחב ינשמ םוקמ אופיא ספת רבדמה יטבש דגנ קבאמה
תומלוה תובושת אוצמל םיבר תונויסינ םיאצומ ונא :אוה ךופהנ .הלא םיביואב שאר
טופשל םא - ידמל תוליעי תובושת הלא ויה בורלו ,רבדמה יטבש ודימעהש תונכסל
.תואצותה יפ-לע

לש רכינ רפסמ הנומ ,תיטנזיבה הפוקתה לש םילודגה םירקוחה דחא ,בייליסאו
תיעיברה תואמב ,ילארשי-ץראה רפסה ילבחב םיברעה ןיבל םיטנזיבה ןיב תויושגנתה
תוערואמ קר ןייצנ .םיטנזיבה ןוטלש לש אישה תפוקתב - רמולכ ,נ"הסל תישישה דע
לע רפסמ ,נ"הסל תישימחה האמה תישארב יחש ,סונאיסאק :לודגה רחבמה ןמ םירופס
.הדוהי רבדמב םיבשויה םיריזנב םינקאראסה םיברעה יטבש וכרעש ,לודג חבט
םירברבה" תא נ"הסל 410 תנשב ראתמ ,םחל-תיבמ ריזנהו רפוסה ,סומינורייה
רבד לכ ףחוסה לחנ ומכ הירוסו היקינפ ,לארשי ץרא ,םירצמ תולובג ךרד םיטשופה
."םהידימ ונלצינ ושי לש ודסחב קר ונמצע ונאו ,וכרדב

ףא יאדוו ,יניסב םיריזנה דגנכ םעפ ידמ ונפוה םינקאראסה לש חצרו דוש תופקתה
לש תורייש הלא ויה םא ןיב ,ךרעה ירבדו ןוזמה תואשונ תוריישה דגנכ ךכמ רתוי
.לגר-ילוע לש תורייש וא ,םירחוס

ינב לש םהירפסב תרכזנה ,עבקה יבשות ןיבל רבדמה יטבש ןיב תויושגנתהה תמישר
קלח תויהל הכפה תופקתה לש וז תדמתמ הנכסש ,קפס לכ ןיא .ידמל הכורא ,הפוקתה
.רפסה יבשות לש םהייח חרואמ דרפנ יתלב

רבדמה-רפסב הנגה תטישכ סמילה

;יבויח אוה תיטנזיבה הפוקתב רבדמה-רפסב ינוחטיבה בצמה םוכיס ,תאז לכ תורמל
תובשייתהה תחירפ תניחבמ ונימי דע רתויב יבויחה םוכיסה והז - תאזמ הרתי
חופיטב םיטנזיבה ועיקשהש דחוימה ץמאמל תודע ךכב שיו ,ירבדמה רפסה ילבחב
וא םתחירפ םייולת היפל - םיבר לע תלבוקמה דוסיה תחנהש ,המוד .הלא ץרא ילבח
תלבקמ - ותמזויבו יזכרמה ןוטלשה לש ונסוחב רבדמה ירוזאב םיבושייה לש םלודלד
-רפס םג חרופ - ץראה זכרמב בושייה ססובמ ןהבש תופוקתב :אלמה הרושיא תא ןאכ
.רבדמה לש יתרוסמה םוחתה ךות לא קומע םדקתמו ,רבדמה

,(הירוס לש החרזמב ,רבדמה לובגב םירע) סארדב וא סילופויגרסב ונבנש ,תומוחה
.םינאסאסה דגנ םיטנזיבה ומחל וב ירקיעה רוזאה ןמ םירוציבל המגוד תווהמ
וא יניסב הנירתק הטנס רזנמ תומוח ןוגכ ,רבדמה יבשות דגנכ ונבנש םירוציבה
ינש לע .רתויב תומישרמ ןיידע ךא ,תוראופמ תוחפ ןה ,הדוהי רבדמב אבסרמ רזנמ
יבשות תופקתה ינפמ םיריזנה לע ןנוגל ידכ ונבנש ,שרופמב רמאנ הלא םירזנמ
עוגפל וגהנש םיטבשה דגנ םיטנזיבה לש הנגה סיסב ךפה הנירתק הטנס רזנמ .רבדמה
-רבע ,לארשי ץרא לש םורדה ילבח לש יוניכה והז) תישילשה הניתשלפ לש הלובגב
לש םילורטפ ךורעל יאדו וגהנ הלאו ,וב הנכוש םילייח לש הדיחי .(יניסו ןדריה
,רמולכ ,"תוחכונ תנגפה" ונימיב תונכל לבוקמש המ םייקלו ,השינעו רוטיש
.ןיקת םייח חרוא חיטבהל ידכ וב היה המויק םצעש ,העיתרמ תוחכונ

.םוקמב התנחש ("סורמונ") תיאבצ הדיחי לע םירפסמ הנצינב ולגתנש םיסוריפפה
התמקה ךיראת לע דיעהל יושע ,"רתויב םינמאנה םינאיסודואיתה" ,הדיחיה לש המש
וא (נ"הסל תיעיברה האמה ףוסב) ןושארה סויסודואית רסיקה ימיב ןאכ התבצה לעו
תישימחה האמה לש הנושארה תיצחמב רמולכ ,ינשה סויסודואית רסיקה לש וימיב
ילייח לש להנמה יניינעל שדקומ הנצינב םיסוריפפה ןויכרא לש ונכות .נ"הסל
,לזמה עורל .תוישיאו תויטפשמ תויעבו רחסמו שוכר יניינע :ינאיסודואיתה דודגה
,היתומישמלו הדיחיה תלעפהל תועגונה ,תויעצבמ תודועת םהיניב םיאצומ ונניא
קפס ןיא ךא .םירחא םידיקפת יאשונ לעו םידקפמ לע םיעמוש ונא בגא-ךרדב קרו
םילייח הלא ויה ,רמולכ ,"םילחנתמ" לש הדיחי וז התיה - הדיחיה לש היפוא רבדב
םיוסמ רוטפ לש חופסונ תובטה םג ילואו הנצינ תוביבסב תולחנ ולביק רשא
,תיסרפה הפוקתב רבכ הגוהנ התיה איה .תאזה הטישב שודיח לכ היה אל .םיסיממ
ןבא ושמיש הלאכ תויאבצ תולחנ .תיטסינלהה הפוקתה זאמ תלבוקמ התיה דחוימבו
םג וטקנ הטיש התואב .םהידי-לע ושבכנש תוצראב םינוויה ןוטלש סוסיבב דוסי
-יאבצה ןוגראה תמקה םע האישל העיגה איה ךא ,םינושארה אמור ירסיקו סודרוה
."סוקיברע סמיל"ו "הניתשלפ סמיל" םשב עודיה יתובשייתה

ךרואל רבע ירקיעה וריצש ,הנגה וק הז היה :דחא גשומ השעמל םיראתמ תומשה ינש
לש ינופצה וקלח .קשמד הכאוב ,ןשבב רשא הרצב דעו םורדב תליאמ ,ןדריה-רבע תמר
וליאו ,"סוקיברע סמיל" הנוכו ,"היברע היקניבורפ" לש הימוחתב רבע הז הנגה וק
םשב הנוכו "תישילשה הניתשלפ" ימוחתב רבע - תליא דעו באוממ - ימורדה וקלח
חרזממ רבע רשא ,ףסונ וק תאז םירצבמ תכרעממ ףעתסה באוממ ."הניתשלפ סמיל"
קלח היה אוה ףאו ,חיפר רוזא דע עבש-ראב תעקבו חלמה-םי םורד ךרד ברעמל
םינחוב רשאכ ררבתמ הז וק לש ותריחב םעט ."הניתשלפ סמיל" לש םירצבמה תכרעממ

.לעב תואלקח ןכתית הב רתויב תימורדה העוצרה יהוז .רבוע אוה וב רוזאה תא
םורדמ םירופס םירטמוליק לש קחרמב ךא ,הכרב תונשב האובת הלוע ןיידע ול הנופצ
וא םילחנב קר תואלקח ןכתית וב רשא רבדמה טלתשמו וינפ תא ףונה הנשמ ,ול
ערזמה ץרא ןיבל וידדונו רבדמה ןיב סמילה וק דירפה הזכ ןפואב .םינטקה םיקמעב
.היבשויו

היה אוהש ,ונל עודי .רתויב תוטעומ ןניה הניתשלפ סמיל תודוא ונידיבש תועידיה
ןכ .היברע וא לארשי ץרא לש יחרזאה דוקיפל אלו יאבצה דוקיפה תכרעמל ףופכ
לע הרומתכ המדאה תוקלח תא ולביק רשא ,םילחנתמ השעמל ויה סמילה יבשויש עודי
לש קד וקכ אל (ולש םירכינ םיקלחב תוחפל) סמילה תא אופיא ןיבהל שי .םתוריש
םתואש ,תואלחנו תודש לש הבחר העוצרכ אלא ,םתוא תורשקמה םיכרד םע םירוציב
,"םוטאטינגיד היטיטונ"ה לש קתוע ונידיב יוצמ .םהיתוחפשמ ינבו םילייחה ודביע
תמישר תאו הירפמיאבש תויאבצה תורשמה ללכ תא ראתמה ,יאמורה "הנשה רפס" אוה
וכרעמל עגונב בר עדימ םיבאוש ונא ונממ ,םתוא תושייאמה תודיחיהו םירצבמה
םלוא ,נ"הסל תישימחה האמה תישארל ךראותמ ומצע רפסה .סמילה וק לש יפרגופוטה
סמילב תורושקה תורחא תועידי .רורב וניא "הניתשלפ סמיל" לש ותמקה ךיראת
הבושחה העידיהש המוד ךא ,נ"הסל תישימחה האמל ןה ףא תורושק ילארשי-ץראה
ירישעה ןויגלה תדקפמ תרבעה לע תרפסמה העידיה איה וז ןוגרא תכרעמ יבגל רתויב
תנשב ,םילשורי ןברוח זאמ התביבסבו םילשוריב הנח הז ןויגל) תליאל םילשורימ
תטסה לע הדיעמ ןדריה-רבע םורדלו בגנל תודיחיהו הדקפמה תרבעה .(נ"הסל 70
הנושארה תיזחבכ תיחרזמ-תימורדה תיזחב הרכהה לעו המורד ינוחטיבה דבוכה זכרמ
לובגב שממ ןדריה-רבעו לארשי ץרא ועגנ ולא םירוזאב .לארשי ץראב הלעמב
.תימורה הירפמיאה

סויבסוא לש ויבתכב תויוצמ המורד ירישעה ןויגלה תרבעה רבדב תוירקיעה תועידיה
לש ותעד תא לבקל שי ןכ-לע .נ"הסל תיעיברה האמה תישארמו תישילשה האמה ףוסמ
תא תסחיימה ,(הנוי-יבא ידי-לע הקזחתנש) היברע היקניבורפ לע ורפסב בונירב
הממוקמ הלהש ,(נ"הסל 305-284) סונאיטלקויד רסיקה לש וימיל סמילה לש ותמקה
עיצמ ןוסריאמ .היתודלותב לודגה רבשמה תונש רחאל תימורה הירפמיאה לש השדחמו
לש ןמזה תרגסמב םיראשנ ונא ןיידע ךא ,סונאילרוא ימיל דע הז ךיראת םידקהל
.נ"הסל תישילשה האמה ףוס

היתוערגמו סמילה תטיש תונורתי

םילורטפ יכרדו םיבצומ לש המוחב לוכיבכ תמסוחה ,םירוציבה תכרעמו סמילה תמקה
.תיטאטס תיתנגה הסיפת לש המשגה הניה ,םידדונה ינפב ערזמה תוצרא תא
יריצ תא חיטבהל רתויב הטושפה ךרדה יהוז :םירורב וז הטיש לש היתונורתי
.ינוחטיבה הרדשה דומע םהש םשכ ,הלכלכהו רחסמה יקרוע םהש ,םיירקיעה העונתה
תואבה תודיחי לורטיפו הרימש לש תוליעפל סינכהל רתויב הטושפה ךרדה יאדו תאז
ךא .המצע םירוציבה תטיש ןהל הריהנ ,ןהל רכומ יתלבו רז רוזאהש תורמל ;קוחרמ
.היתונורתי לע םילוע תאז תיטאטס הטיש לש היתונורסחש ,המוד

איה ,העונת תוריהמו תונטק תודיחי לש הרידח ינפב םוסחמכ ,הזכ וק לש תוליעיה
.םירוציבה וק לש וירבע ינשמ תיסחי תוישפוחב עונל ושקתה אל םידדונה .תקפקופמ
ירצבמ לש םתוליעפ תא הגיצמה המיכס גיצה ,הניתשלפ סמיל לע וירקחמב ,ןוחיג 'מ
לש תוליעיה תדימב קפס ליטהל רתומ יכ ,הארנ .יפרוע ךרעמבו ימדיק ךרעמב לובגה
.השעמה ייחב ודי-לע תעצומה הקיטקטה שומימ

,םנמא הארמ "םוטאטינגיד היטיטונ"ה .םיבורמ אבצ תוחוכ העבת תאז תיטאטס תכרעמ
שויאל השק הסמעמ תכרעמה התיה תאז לכבו ,"ץראה-ינב" לש ויה תודיחיה ןמ קלחש
-םילייח תבשוהל םירשכ ויה אלש ,םיירבדמ םילבח םתואב דוחייב - ןומימלו
.םירכיא

ונא ותמקה רחאל םינש תורשע .ליבגמ וקל רבד לש ופוסב ךפה יטאטסה הנגהה וק
בטיה םיריכמ ונניא .הנגהה יווקל רבעמש םיחטשב תרבגומ תיבושיי תוליעפל םידע
השענה לע ןוידב קפתסהל ונילע ןכל ,ןדריה-רבע םורדבש יגולואיכראה אצממה תא
רשא ,הפנע תיבושיי תוליעפ םהב התליג תיגולואיכראה הריקחה .יניסבו בגנב
האמב רבכ בטיה תרכינ התישאר רשאו ,נ"הסל תישישהו תישימחה תואמב האישל העיגה
לש םיזכרמב רקיעב - יניסו ,םייחרזא םיבושייב אלמתהו סלכאתה בגנה .תיעיברה
םיה ןיבש הז) הניתשלפ סמיל לש בחורה וק קר אלש ,חינהל םיאשר ונא .םיריזנ
םגש אלא ,ימדק םירוצלב-וקכ ףקות רסחו יטסינורכאנא תויהל ךפה (באומל ןוכיתה
ורתונ הלא םיווק .ותובישחמ דביא (ןדריה-רבע תמר ךרואלש הז) ירקיעה ריצה
שמשל יאדו וכישמה ןכו ,ובצוה םכרואלש העונתה יריצ לע הנגה תוכרעמכ ןיידע
הבושת ךא .ודבעל רשפא היהש סמילה לש קלח ותואב תילהנמו תילכלכ הדיחיכ
אל - השדחה תובשייתהה ילבח - םיימורדה םילבחה לש םיידיימה ןוחטיבה יכרוצל
הכפה ,וליצבו סמילה לש ותוכזב הבר הדימב החמצש ,תובשייתה התוא .םהב הנתינ
-רב וניאש השקונ וק וביט םצעמ ותויהב - תורחא םילמב .יטסינורכאנאל ותוא
.ליעי יתלבל ותחלצה ותוא הכפה ,הזוזת

דודג תמגוד תודיחי לש ןתבצהו ןתמקה תא ןיבהל ונילע הז עקר לע
יזכרמב ובצוהש ,ולאכ םידודג .הנצינב "רתויב םינמאנה םינאיסודואיתה"
האצמנש תרחא וא הנצינבש וז ומכ) תורצובמ תודוצמל ךומס םיירקיעה תולחנתהה
םיריזנה לע ןגמה רצבמב ונא םיאצומ המוד חוכ .עיתרמו ליעפ סיסב וויה ,(תדבעב
הלוע ראתמש יפכ ,יניסבש ןאריפב ןכו השודקה הנירתק רזנמל םימיל ךפהש ,יניסב
.סונינוטנא לגרה

"תולובגה ירמוש" ידי-לע הנגהה

םינאיסודואיתה דודגש ,הנקסמל עיגה ,הנצינ לש םיסוריפפה תא רידהה רשא ,רמארק
תטיש לש התגהנה ללגב הארנכ ,נ"הסל תישישה האמה ףוסב לטבתנ ,הנצינב הנח רשא
רסיקה ידי-לע דחוימב הלבקתנש - תונכס תבר יכ םא ,הברהב תינוכסח - תרחא הנגה
םהל תונקל םיטנזיבה ופידעה וימיב .נ"הסל תישישה האמה עצמאב סונאיניטסוי
םיניערג םג הארנכ ולעפוהו ,םייקתהל וכישמה תודוצמהו םירצבמה .רכשב תירב-לעב
יטבשמ קלח לע התעמ הלטוה תינוחטיבה הסמעמה רקיע ךא .ריכש עבק-אבצ לש
םמע ,בושייה רוזא תולובגל םיכומסה םיטבשה :תורחא םילמב .םמצע םידדונה
ירמושכ שמשל ורחבנ ,רתוי וא תוחפ םיבוט תונכש יסחי םייקל םיטנזיבה וחילצה
,רחסה תורייש וא םיבושייה תפיקתמ ,עובק רכש תרומת ,וענמנ םה .תולובג םתוא
.םיטנזיבה דגנ תניוע תוליעפמ רבדמה קמועב םיבשויה םיטבשה תא םג וענמו
,יסחי טקש לש םינש תורשע לע םידמל ונא הנצינ לש םיסוריפפה ןויכראמ ,םנמאו
.תומהב דוש וא שוכר תבינג ןוגכ ,ןטק הדימ-הנקב תוליעפ לע קר םיעמושו

וליאכש ןאכמ קיסנ לאו םימי םתוא לש היצזילאידיאל ספתינ לב ,תאז םע דחי
לש הדוסיב תדמוע תחא תיסיסב הדבוע .םולשב םויק-וד לש ףד חותפל הטלחה הלבקתנ
;םיפתושה ינש ןיבש ריכבהו קזחה היה יטנזיבה דצה :השדחה םיסחיה תכרעמ לכ
,ךכל תודוה .ןגמ תוחוכב ודיוצו ורצוב םירזנמהו ,חוקיפלו הרזעל וכז םיבושייה
רשאמ רתוי ףא ילוא ,רתויב הקצומ םידדונל תיטנזיבה תובשייתהה תכרעמ התארנ
חמצת רתוי הבר תלעותש וניבה ,םבור תוחפל וא ,םייברעה םיטבשה .השעמל התיה
רשאמ ,םיתורישו רחסמ לש םיסחי םמע ומייקיו הלא םיבושייל הקיזב ויחי םא ,םהל
.םסרהלו םפקתל לפנה תונויסנ תא ושדחי םא

לש תועבטכ ,(ןבומכ יתמיכס ןפואב) םימי םתואב תיתרבחה הנומתה תא רייצל רשפא
םידוונ םניה םיקוחרה םיטבשה .םיינוריעה םיזכרמה ביבס םיבבותסמה םיטבש
הלועו עבקה תודוסי םירבגתמ ,ינוריעה זכרמה לא םיברקתמש לככ ךא ,םירומג
ךותב וליפא ,םידבכנ םיחרזא ונא םיאצומ הפוקתה ךשמהב יכ דע ,ריעל הקיזה
.באבוד ןב ףסוי ובא וא ,הללא-ףאלח ,הללאדבעכ תומש םיאשונה ,םמצע םירעה

םיברעה תורצנתה לע

ןאכ עיגה ,םיינוריע םיבושייב וליפאו ,עבק יבושייב םייחל תודוונ ייחמ רבעמה
.ךכל רתויב הבוטה תודעה ילוא איה םיברעה לש תורצנתהה תדימו ויאישמ דחאל
ונא :המגודל .נ"הסל תיעיברה האמב םיברעה ברקב ולעפ תפומ ישנאו םיריזנ
לעו ,ןאריפ יבשוי םינקאראסה ןמ םיבר רצינ רשא ,יניסמ השמ ,דחא לע םיעמוש
,(המ תדימב הדגא םיפופא םירואיתה ןכש ,שיאה ותוא הז היה ילואו) ףסונ השמ
קיספתש ,םיוודבה תגיהנמ הנמלאה הכלמה ,היוועומ תא ענכשל היה וחוכב קרש
םנמא איה הז רופיס יפל ."היקיניפו םירצמ ןיבש" רוזאב םיטנזיבה תוליחב תוכהל
הטבש ינב תאו התוא רצנל השרוי השמ ותואש יאנתב ךא ,המחלמהמ לודחל המיכסה
.ינחור גיהנמלו ףושיבל םהל תויהלו

ןויראליה לש ותוליעפ תודוא םסרופמה רופיסב םיאצומ ונא רתוי שרופמ רואית
םויב הז היה) הצולחל ברק אוה רשאכ .הזעל םורדמש לבחב םיריזנה שאר ,שודקה
וצר ,(םוקמה ינב ודבע התוא ,רחשה תלייא וא הגונ בכוכה איה ,הטידורפא לש הגח

לש ונושלב "םירברב-ימס"ה םה) ריעל ךומס ורגש םיטבשה ינב ותארקל
םהו ירצונ היה אוהש ףא .ותכרב תא ושקיבו ,וינפל ךרב וערכ ,(סומינורייה
ךכל הרומתכ .יגאמ יופיר חוכו תולוגס לעב תפומ שיאכ והוצירעה ,םילילא ידבוע
םיבר ךכב ומידקהש ירה ,ותווצמכ ושע םנמא םא .תורצנב וקבדיש ןויראליה םשקיב
עצמא לש םימי םתואב תינאגאפה תדב וקבד ןיידעו ריעב וררוגתהש ,ברעמה ינבמ
.תיעיברה האמה

סאבאסו סוימיטבא :לארשי ץרא לש םירחא םיקלחמ תופסונ תואמגוד םג תורכומ
לע ןוצרמ ומצע תא אלכ רשא ,סטיליטס ןועמש ;הדוהי רבדמבש תורעמב ויחש שודקה
אוה - טבאפסא ;היכויטנאל חרזממש רבדמה לובגב תוכורא םינש ךשמל דומעה שאר
לכ - תוינמוקאה תודיעווב קלח לטנ רשא םיברעה ברקמ םיפושיבה ןושאר ,סורטפ
לע ,רומאכ ,עיבצה הז רוצינ .םיברעה לש רוצינה ךילהתב קלח ולטנ םירחאו הלא
.עבקה יבשוי לש םייחה ךרדלו ברעמה תוברתל ,םיטנזיבל תוברקתה לש המגמ
.אושל ויה אל הז ןוויכב םיטנזיבה יצמאמ יכ ,רבתסמ ותחלצהמו

ילאידיא טעמכ היה תיטנזיב-תיסרפה תיזחב נ"הסל תישישה האמב רצונש בצמה
הביאה תולועפ ינפמ הנגהה תסמעמ תא וליטה םיסרפה .םימחולה םידדצה לש םתניחבמ
וליטה םדיצמ םיטנזיבהו .תרפה רוזאב ובשיש םיידימ'חלה - םייברעה םיטבשה לע
-חרזמב ובשי רשאו תירצונה תדל ורבעש ,םינאס'עה יטבש לע הנגהה תסמעמ תא
.הירוס

תכמתסמה ,תינוחטיבה הסיפתה תא אישל םיטנזיבה ואיבה ,תאז ץיח-תנידמ תמקהב
אבצה לש םיניטקרסקו םירצבמ לע ינשמ ןפואב קרו םמצע רבדמה יטבש לע רקיעב
.ילאירפמיאה

ימיב הב הטקנ אמור .תירוקמ תיטנזיב התיה אל וז הטיש יכ ,רוכזל יאדכ תאז םע
תאו םיתרפה דגנ יחרזמה לובגה רמשמ לע הדוהיב סודרוה תא הדיקפהשכ ,התלודג
.יברעה רבדמה יטבש דגנ םוסחמכ םיטבנה

רבד ףוס

ךכבו ,השלחנ ןויטנזיב .ודוסימ חרזמב בצמה הנתשנ נ"הסל תיעיבשה האמה תישארב
תודחא םינש ךשמלו ,הרבגתנ תינאסאסה סרפ .םירדסהה לכ לש דסומה דוסיה רערעתנ
הררתשנ היכראנא .הנטקה היסאמ םיקלחו םירצמ ,לארשי ץרא ,הירוס תא השבכ
;םהיתויובייחתהמ םתוא ררחיש רבדמה-רפס יטבשל תורוכשמה םולשת-יא .חרזמב
.ידמל תיחטשו תינוציח הפללקכ התלגתנ ,רודחל הקימעה םרטש ,תורצנה

בלה תמושת תא תיטנזיבה תורסיקה הקינעה אל ,תואר רצוקמ ילוא וא ,םינוא רסוחמ
תכלממ - יתרוסמה ביואה לע עירכמה ןוחצנה רחאל .רבדמה יטבש תוטישפל היוארה
.תוחפ תונכוסמכ וארנ םידדונה תוטישפש יאדוול בורק - תינאסאסה סרפ

וקיפסה וליא יברעה שוביכה ךלהמ תויהל יושע היה המ הכרעהב עשעתשהל םעט ןיא
בגנה ירוזאב רמולכ ,םתכלממ חרזמ-םורדבש תינוחטיבה תכרעמה תא םקשל םיטנזיבה
תונש תישארב ,םינושארה ויבלשב תוחפל יכ ,קפס ןיא ךא .ןדריה-רבע םורדו
רתוי הזע תודגנתהב לקתנ יברעה שוביכה היה ,נ"הסל תיעיבשה האמה לש םישולשה
וכפה טעמכ רשא ,רבדמה יטבשו ,ץורפ היה לובגהש אלא .הברהב טאומ היה וכלהמו
ושרויו דמחומ לש ויתוליח תא וליבוהו ןויטנזיבל ףרוע ונפ ,רבד לכל םיטנזיב
.תבשוימה לארשי ץרא לש החטש ךות לא - "םמע ינב"כ וכירעה םתוא - רכב-ובא

ךא .תרחא הפוקתלו רחא קרפל רבכ ךייש רבדמה ילבחב תובשייתהה לש הכיעדה רופיס
לש תומלעתהב תוצוענ ויתוביס .ליעל רומאה עקר לע וילאמ ןבומ ורקיעש ,המדנ
תיבושיי תכרעמ לש המויקל תוינויח ויהש ,תודחוימה תועיבתה ןמ יברעה ןוטלשה
.תיטנזיבה תאז ומכ תראופמ

ובש ,הלא םישיגר םירוזאב תובשייתהה תא םייקלו ץמאמ עיקשהל תלוכי רדעיהב
.הנופצ קחרה ערזמה ישנא תא וקחדו רבדמה יטבש

תרחבנ היפרגוילביב
Brunnow R.E. and A.V. Domaszewski, Die Provicia Arabia 3. Strassburg,
1909, pp.275-276.

Vasiliev, A.A., "Notes on Some Episodes Concerning the Relations between
the Arabs and the Byzantine Empire from the Fourth to the Sixth
Century", Dumbarton Oaks Papers 9-10 (1955-56), pp.306-316.

Kraemer, C.J., Excavations at Nessana 3 (Non Literary Papiry), Prinston,
1958.

Mayerson, P. "The Desert of Southern Palestine (AD 633-634)",
Transactions and Proceeding of the American Philological Association 95
(1964) pp.155-199.

Jones, A.H.M., The Later Roman Empire, Oxford, 1964.

Negev, Av., "Oboda, Mampsis and the Provicia Arabia" IEJ 17 (1967)
pp.46-55.

Gichon, M., "The Military Significance of Certain Aspects of the Lines
Palestinae", Roman Frontiers, Studies, Tel-Aviv, 1971, pp.191-200.

,(רזמ רפס) 'ה לארשי ץרא "ילארשי-ץראה סמילה לש ונמז תלאשל" ,'מ הנוי-יבא
.137-135 'מע ,ט"ישת ,םילשורי

יצראה סוניכה ,תליא ,"סונאיטלקויד תפוקתב ילארשי-ץראה סמילה" ,'מ ,ןוחיג
.99-86 'מע ,ג"ישת םילשורי ,ץראה תעידיל הרשע-הנומשה

.225-221 'מע ,ל"שת ,ב"י ץראו עבט ,"בגנב המודקה תובשייתהה" ,'י ,רירפצ