ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
םירמאמ טירפת
תונורכז טירפת
toolbox
יוודבה ששגה :רמאמה םש
ןומימ דוד :רמאמה בתוכ
םירמאמו תומישר - םיוודבה :ךותמ
רקוב הדש תשרדמב וכרענש םיוודבה אשונב ןויעה ימי ךותמ םירמאמ ףסוא
.ל"ז רצנ יקחצי לש ורכזל

יוודבה ששגה

המדקה
םע םיעגמ יל ויה םהב םיחטשב וגיצהלו יוודבה ששגה תא גיצהלו ראתל הסנא
רבדמ ,בגנה ,הברעה תא םיללוכה ,תונורחאה םינשה הרשע-שמח ךלהמב םיוודבה
.יניסו הדוהי

תרגסמב םיוודבה םע תפתושמ הדובע לש הדלות - ישיא עדימ אוה ןלהלש עדימה
רבדא אל ןוחטיב ימעטמ .תונווגמו תונוש תויונמדזהבו םייתרבח םישגפמב ,אבצה
לדתשא .םיקיודמ תומוקמו םינמז ןייצא אלו ,םיפדרמל תורושקה הלועפ תוטיש לע
יתסיפת תא קזחל ידכ םהב שי רשא םייטנתוא םירופיס וא םיעוריאב ירבד תא בלשל
.ןכל םדוק יתנייצש םימעטה ןמ - תולק תוגירח ךות ,יוודבה ששגה תודוא

החיתפ
ול המוד רופיס יכ ןכתיי .יוודב יפמ תובר םינש ינפל יל רפוס רשא רופיסב חתפא
,םינש רשעכ ינפל ןקז יוודב יפמ ותוא יתעמש ינא ,םינפ לכ לע - םיבותכב עיפומ
.ותותימאב קפס יתלטה זא רבכו

לש טבש ;ברע יאה יצחבש ילאח לא עבורב יחה םיוסמ יוודב טבשל סחייתמ רופיסה
ינמיס יוליגו תובקע רחא הכילהב םיליגר יתלב םירושיכ ילעב ,המוק ינטק םישנא
.ילאח לא עבור לוחה רבדמ תמגודכ ,תולוח חטשב יאוול

םימי המכ רחאלו ,רבדמה בלב ,תולוחב תומוקמה דחאב עבטמ רבק אוה יכ רפיס ןקזה
ללכ ויה אלש ,םינמיס יפל - עבטמה םוקמל עיגהל הזה טבשה ןב רחא יוודב חילצה
וז הדבוע ןיא ,"חטשב ללכ ויה אלש םינמיס" :רמוא ינאשכ .האצמו - חטשב
ינא ךא !הפי רופיס .ול קר םיארנה םינמיס םימייק ויבגל .טבשה ןבל תסחייתמ
לש גלפומה ןוימדהו יחרזמה יווהה תועפשהל ותוא יתפקזו ותונמיהמב קפס יתלטה
.וישנא

שוריפב תאטבתמה ,םינטק םדועב הזה טבשה ידלי לש הרשכהה ךרד תא יל ראית ןקזה
היה הז עדי .םישנאו םייח-ילעב לש תובקע תאיצמבו חטשב תונוש תועפותו םינמיס
םשל ,האיציה תדוקנמ קחרה ,םהירדע םע רבדמב םידדונ ויהש ,הזה טבשה ינבל בושח
שומישב תמלשומ העידי הבייח ,הרזח ךרדה תאיצמ יא לש הנכסה .הערמ שופיח
.יתנייצש םינמיסב

תויעבל תמיוסמ הדימב םימודה ,יאוול ינמיסו םינמיס חותינב םג קוסעא יתאצרהב
תלעותה המו וללה םינמיסב רזעיהל ןתינ דציכ ןוחבל לכונו ,הזה טבשה םהב לקתנש
.ךכב

יוודבה לצא שושיגה ךרוצ
יוודבה קוקז עודמ - ןוכנ רתוי וא ?ששג אוה יוודבה עודמ - הטושפ הלאש גיצא
?שושיגה עדיל

רשק הרושק התויהב ,תיסיסב איה הלאשה יתעדלש םושמ ,וז הלאש לע בישהל הסנא
ולש םייחה-ילעבו ושוכר ןוחטיב ,ונוחטיב ,רבדמב יוודבה לש וייח חרוא םע קודה
.םיכומסה םיטבשה םע ויסחי םע ןכו

לוכיה ,הרטשמ תמגודכ ,יזכרמ ףוג םיוודבה יטבש ברקב ןיא ,םכל עודיש יפכ
םיילילפ םישעמ וא לובג תוגסה ,תובינג לע יניעידומ עדימ ףוסאלו תועידי גישהל
עדיבו ויעצמאב שומיש ידי-לע ,ומצע תוחוכב גישהל טבשה בייח הז לכ תא .םירחא
ןכ ומכ .ןתימאל תודבועה תא חיכוהל הבוחה םג וילע תלטומ תובורק םיתעל .ולש
ןכלו ,ותיבו וירדע ,ושוכר לע הרימש חיטבהל תורשפא יוודבה לש וייח ךרדב ןיא
הל אוצמלו חטשב תשחרתמה העפות לכ תוניצרב תחקלו שוחל לגוסמ תויהל בייח אוה
.הבושת

- "ותסנרפ"ל רישכמ םג אלא ,יתנגה ןוחטיב יעצמא קר אל יוודבל שמשמ הז עדימ
יוליגל ויתונורשכ חותיפב ריעצ ליגמ יוודבה קסוע ןכלו - דיצ ,תוטישפ ,תובינג
.יאוול ינמיסו תובקע

םישולש לע יארחא היהש ,עשת ןב יוודב רענב יתשגפ לודגה שתכמב ירויסמ דחאב
רשאכ ,הזה רבדמב ודבל ההשו הנש לש הפוקתל ותיב תא אצי הז רענ .םילמג השימחו
וריאשמו רזוחו ןוזמ ול קפסל ידכ ותחפשמ ינבמ דחא חטשל עיגמ היה עובשל תחא
םמולשל רקיעבו ויכרצ לכל גואדלו וזה הפוקתה לכ ךשמב רדתסהל וילע היה .דבל
.הלילשב יל הנע אוה "?רשע דע רופסל עדוי התא" :רענה תא יתלאש .םילמגה לש
לש טבמב ריעצה יוודבה יב לכתסה "?ךל שי םילמג המכ עדוי התא דציכ ןכ םא"
םגו ופוצרפ יפל םג למגו למג לכ ריכמ ירה ינא ?עדוי ינא דציכ" :בישהו גולגל
םע הנמנו הלועמ ששגל בשחנה ,רענה לש ויבא לצא וז הבושת יתקדב ."ויתובקע יפל
,םדא לכל ומכ" :רמאו ותבושת תא ביחרה ףאו רענה ירבד תא רשיא שיאהו ,ידידי
,וילמג תא ריכמ למגה לעב קר אל ,ןכ לע רתי .ולשמ דחוימ ףוצרפ שי למגל םג
אבומו למג בנגנ רשאכ .ונודא ימ למגה ףוצרפ יפל םיעדוי ןכשה טבשה ינב םג אלא
."םינש המכ רחאל םג וילעב והימ םלוכ םיעדוי ,הריכמל קושל

אצמי םהיפ-לעש םינמיס ינש תוחפל ךל ירה - יוודבה העורה - רענה לא רוזחנ םא
,םיפסונ םינמיס םימייק םרב .ופוצרפ יפל םגו ויתובקע יפל םג ,דבוא למג רענה
.ךשמהב ןודנ םהב

ךרוצל רשאב יתסיפת תא תקזחמהו ,םיוודבה לש םהייח חרואמ תעבונה תפסונ הדוקנ
שי דימת אל .רבדמב םילמגב לופיטה ךרדל הרושק ,הלוצינו שושיגה תלועפ תעידיב
.הברעב לשמל - םימוצעה םיבחרמב החגשה אלל םיטטושמ םה םיתעלו ,םילמגל העור
אלו ,הז רוזאל םהירדע תא ,םירהה ילגרל םיבשויה ,םיוודבה םיחלשמ ץיקה תנועב
ןיב םימייקה תולובגב בשחתהל ילב ,תוכורא תופוקת ךשמב םירדעה םש םיטטושמ םעפ
םיאצומו רבדמב םיטטושמ םה ,םהירדע תא ףוסאל םילמגה ילעב םיצור רשאכ .תונידמ
םיירט םניא וללה תובקעה ירה :ושקת םאו ,םהבש ןורחאה דע םילמגה לכ תא
רשאבש ,םכל יתבושת היהת ,חטשב דוע םתוארל ןיאו שטשטיהל םתסה ןמ וקיפסהו
תובקעב קר עייתסמ וניא ששגה יוודבה ךא ,הנוכנ וז ירה ,תובקעל תעגונה הדבועל
ןהל תתל עדוי אוהו ,ול ןמזמ חטשהש תועפותב םג אלא ,ושקובמ תא אוצמל ידכ
יכ ,ונלוכ הארנ האצרהה ךשמהבש ,איה יתווקת .ושקובמ תא אוצמל ול רזועה שוריפ
.תובקעב קר רזענה שיא וניא יוודב ששג

דיצ - דיצה םוחת אוה ,שושיגב רזענ אוה וב ,יוודבה לש וייח חרואמ ףסונ םוחת
שגפמ לע םכל רפסא ירבד תשחמהל .םירחא םייח-ילעבו םיאבצ ,תובנרא ומכ ,תויח
תחא לע הז היה .הדוצינש תבנראמ החורא םמצעל וניכהש תעב ,םיוודב םע יל היהש
,תינמז הבישי ,םש הבשייתה ,רטנומ ילע תוביבסב ,הזע ריעה לש תויחרזמה תועבגה
תנוע תארקל הנופצ םיטבשה םידדונ ללכ-ךרדב) הערמב הקסעו (הקרווס טבשמ) החפשמ
,הביבסמ םישנא השולשו הרודמ ,ןכבו .(ףלשה תודשב םהירדע תא תוערל ,ריצקה
ןקזה תא יתלאש .הלכאל םיפצמ םיבערה תשולשו ,םילחגה ךותב המלש תחנומ תבנראה
ררבתה "?תודוכלמ ילוא וא ?קשנ םכל שי םאה ?התוא דוצל םתחלצה דציכ" :הרובחב
.החפשמל ךייתשהש רשע ןב דלי ידיב הדוצינ איה .הז אלו הז אל םהל ןיאש ,יל
חישל תחתמ) תבנראה לש ץברמה םוקמ תא וליגש ירחא :ןיטולחל טושפ היה הרקמהו
תא דכלו תועש המכ ךשמב עונ אלל בכש רענה .םוקמל ךומס רענה תא וריתסה ,(ןפג
!הצבר םוקמל העיגה וז רשאכ ודיב תבנראה

לש ותלעותל םינמיסו תובקעב שומישה תא גיצהל בוש הסנא ובו ףסונ םוחתל רובעא
וא ומע תשחרתמה העפות לכל רעו ותיירב עבטמ ןדשח יוודבה .רבדמב יוודבה
וב םיררועמ ,'וכו םיבלכ תחיבנ ,העונת לש שחר לכ - הלילב רקיעב ;ותביבסב
לש תולועפב םג ,ןכל .םירבד לש םרשפ עדיש דע טוקשי אל אוהו ,תונדשחו תונרקס
חינהל שי ,םיוודב זוכיר וא להאמ תברקב תובקע םילגתמ רשאכ ,הרטשמו אבצ
,רפסמ םירטמוליק םיקחורמה תובקעל יתנווכ .רבודמ המבו ימב םיעדוי םיוודבהש
בקע .םיחבונו םישח םיבלכש םיקחרמב וא הכילה שער םהב עומשל ןתינש םיקחרמב
וילעו ,םילודג ספתיהל וייוכיס ,חטשב איקב ונניאש בנג וא לובג גיסמ ,תאז
םירחא וא לובג יגיסמ ,םיחירבמ ירחא ףדרמ תעבש ןבומכ .ןובשחב תאז תחקל
האצותכ רשא ,שחרתנש עוריא לע םכל רפסא .םינכשה םיוודבב רזעיהל ןתינ ,רבדמב
.ןיועה חוכה לש ותלועפ הלשכנ ,םיפסונה םינמיסהו תובקעה לש ןוכנ שוריפמ

םהבש םיחטשה דחאב ,םיוסמ להאמ תברקב םישנא השולש לש תובקע ולגתנ רקובב...
ויה םינמיסהו ,םירופיכה םוי תמחלמ תפוקתב עריא הז הרקמ .בר אבצ בצומ היה
תומדקתה ןאכמ ,להאמה ןמ מ"ק יצח לש קחרמל דע ןיועה לובגה וקמ הכילה :הלאכ
ןורחאה ץברמב רשאכ ,םיצברמ ינש ולגתה הז לולסמב .'מ 200 לש םוחתל דע העירכב
,רקובב הלגתנ הז לכ .לובגה וקל הרזח ןכמ רחאלו ,רתוי הכורא הייהש התיה
.הלילב התשענ יתנייצש הלועפהו

הרי ןיועה דצהש ,יתיליגו ,הליל ותואב ןויצל םייואר םירקמ ויה םאה ,יתקדב
המילשה וז הדבוע .וזמ וז תוקד םירשע לש שרפהב הרואת תוצצפ יתש רוזא ותואב
תגשה התיה רויסה לש ותנווכ .ןיטולחל יל ררבתנ ןיינעהו ,הנומתה תא יבגל
לכל רע יוודבה עודמ וניבת תעכ .םהייחב לובגה יגיסמ ומליש אבה הלילבו ,עדימ
הלולע הזכ ןורתפ תייחדש םושמ - תוריהמב הנורתפו השוריפ תא שפחמו חטשב העפות
.וייחב ול תולעל

ידי-לע תובקעב שומיש לש רואית הז קרפב םכינפב גיצהל יתחלצהש הווקמ ינא
ולש עדיה תובישח תא ןכו ,ותסנרפל תצק םגו ,ושוכר ןוחטיבלו ויכרצל יוודבה
.וייח חרואל - רבדמב יאוול ינמיסו תועפות ןורתפב

יוודבה ששגה תרדגה
יוודבה ששגל איה הנווכהשכ ,רבדמה שיא ,יוודבה ששגל ילשמ הרדגה תתל יתיסינ
לבא ,(תוחפ בוט וא רתוי בוט) ששג אוה יוודב לכ טעמכ ,יתסיפת יפל .ילאידיאה
אלו רבדמה ייח תא היחי יוודבש ןכתיי אל .יוודבל ששג ןיב תוהז שי לכה-ךסב
.וייחמ דרפנ יתלב קלח איה וז הכאלמ יתעדל - שושיגה תכאלמב ןיבי

הרדגהה טוריפ
טושפ יוליגב קפתסמ וניאו ויאנת תא ריכמ ,רבדמב יחה שיא אוה ילאידיאה ששגה
לגוסמ ,םיבר יאוול ינמיס לש םרשפ ןיבהלו תוארל ןורשכ לעב אוה .תובקע לש
תובושת תוריהמב אצומו ,םינושמו םינוש ,םיבר המרמ ישעמו תולובחת לע רובגל
םתוהז תא עובקל ףאו חטשב םינמיס תועצמאב תולגתמה תונוש תועפותל םירבסהו
יפל תונווכ עובקל ףא לגוסמה ,חתופמ ןוימד לעב שיא תויהל ךירצ ששגה .םייותעו
.םינמיסו תובקע

ששגל םישורדה תונורתיה
ןהב רשא ילאידיאה יוודבה ששגה תא תונובה תונוכתה תא טרפל הסנא ךליאו ןאכמ
.ולש שושיגה תולועפב רזענ אוה

חטשה תרכה
,ונלצא םירחא םיטועימ םג ילואו ,םיוודבהש ,םידוהיה ברקב המכסה ןיעמ תמייק
דימ אצמתי אוה ,יוודבה תא קורזתש ןכיה .םירחתמ םהל ןיאו םילועמ םירייס םה
ונא ןיאש ,ךכ לע העיבצמ קר איהו תקיודמ הניא וז תמכסומ העיבק ,יתעדל .חטשב
ץצורתמו םינש ךשמב רבדמב יחה יוודבש ,ןיבהל רירצ .יוארכ םיוודבה תא םיריכמ
םיבר שי ,ןכאו ,לעש רחא לעש רבדמה תא ריכהל בייח ,לגרב וא למגה יבג לע
ריכמו ותעונת יחטש תא ביחרמ דדונה יוודבה ;ףונב יוניש לכ ריכמ יוודבה .הלאכ
,חטשה תא ריכמ ורוזאב יוודבש ,ןכ-לע אלפתהל ןיא .רתויב ידוסי ןפואב םתוא
ינא תאז םע דחי .וייחב הנושארה םעפב סוטמה ףועממ ותוא האור אוה םא וליפא
םיטקניטסניא םירצונ ,תוטטושב וייח תיברמ תא הלבמה ,רבדמה שיא לצאש ,םיכסמ
םיארוק ונא יאבצה גנלסב ."ומוליצ" תועצמאב ףונב תואצמתהב ול םיעייסמה
- יניסל בגנה רוזאמ יוודב ששג יתחקלש ,רכוז ינא ."חטש תסיפת" וז העפותל
חטשה םוליצב םינוויכב לבא ,תואצמתהב תצק השקתה אוה - רבעב וב רקיב אלש רוזא
.תולקב אצמתה

רבדמה תא ריכהל רשפא-יא יתעדל יכ ,ףיסוהל בייח ינא :רבדמב חטש תורכיהל רשאב
.(ונלצא תומייקה םיליבשה תופמ אל וליפא) תופמ תועצמאב הסיטב וא העיסנב קר
םיזיע ליבש לכו ,רופס ןיא םיליבש םימייק יניסבו הברעב ,בגנב ,הדוהי רבדמב
יל הרקש הרקמ םכל ראתא .ולמגל םג ללכ-ךרדבו יוודבל רבעמ שמשמ םיאבצ ליבש וא
והז ."רתסומה ליבשה רופיס" םשב רופיסה תא הנכמ ינא .םודא ירהב ילויטמ דחאב
.קאבוש הרייעל ברעממ ,סכר לש םייברעמה ויתודרומב םיוסמ ידאוומ דרויה ליבש
אוה .הברעה רבעל ,הברעמ ידאווה םע דרויו חרזממ ידאווה ךרואל דרוי ליבשה
,הברעל ותדירי ינפל ,ולש םינורחאה םירטמה תואמ שמח תאו ,תופמב ןמוסמ וניא
םייתאמב אקווד ךא .לצב יורש ותויה ללגב ריווא םולצתב תוהזל תורשפא ןיא
,וכפשל םורדמ דרויו םירטמ האמ ידכ ידאווה ןמ ליבשה הטוס םינורחאה םירטמה
ימש ןבומ .למג וא םדא רבעמ םירשפאמ םניאש ,ידאווה לש םישבי םילפמ ללגב תאזו
הלועפ תננכותמ םא .ידאווה ךרואל רבוע ליבשהש ,ומצעל ראתמ ,תאז עדוי וניאש
הלועפש ירה ,רבעמ עונמל ידכ הברעה ןוויכמ ידאווה חתפ תמיסח תבייחמה ,תיאבצ
.ומסוחל םיצורש ליבשה רבוע אל םשש םושמ ,חלצת אל וזכ

תורשפא ןיאו ,דחאל דחא םריכהל ךירצ ,תואמל םימייק הלאכ םיקיקנו םיליבש
רפסא .וללה םיקיקנהו םיליבשה תא בטיה םיריכמ םיוודבה .תרחא ךרדב םתוא דומלל
יל הרפיס איהו ,הנקז תיוודבב יתרזענ הברעב ילויטמ דחאב :ףסונ הרקמ םכל
רזע םייעובש רחאל ,ילזמל .ינורכזב רבדה תא יתמשר .םיוסמ בקנמ םוקמל העיגהש
הזכ ליבשבש ,ןימאהל ןפואו םינפ םושב םילגוסמ ונייה אל .דואמ הזה עדימה יל
לש ויוליג .דחא לכ ג"ק תואמ שולשכ לש ןעטמ יסומע םילמגו םישנא עונל םילגוסמ
םייקנע םיעלס ןיב לתפתה אוהש םושמ ,ירשפא יתלב היה ונמצע תוחוכב הזכ ליבש
.טלב אלו שבכנ םרטש ךכ ,טעומ שומישב היהו העבג לש תינופצ החולשב

םילועה םירוזאב ןכו ,הדוהי רבדמ רבעל חלמה םימ םילועה םירוזאב ,תאז תמועל
רקיעב) םיעודי םיליבש םימייק ,ןורבח רה רבעל ןטקה שתכמה ךרד הברעה ןמ
ידכ הלא םיליבשב שמתשהל ול יאדכ ,ונחטשל הלא םירוזאמ רדוחש ימ .(םיוודבל
העונתה ריצ תא קיודמב בשחל לוכי ,הלאכ םירדוח דוכלל ודיקפתש ימו ;ןמזב רצקל
.םלועמ םירבד ויה רבכו - םתדיכלל תולקב איבהלו

הייאר רשוכ
םימצעב הנחבהל וא תוננובתהל רתוי ןווכתמ ינא ,הייאר רשוכ רמוא ינא רשאכ
המגוד .שפחל ןכיה םיעדויו ןוכנ םישפחמ םא קר תוארל רשפא הלא תא .םינמיסבו
תכלל לוכי אוה רשאכ שמשה לא ובגב חטשב םינמיס רחא בקוע יוודב ששג םא :הטושפ
הזכ ןויסינ ושע .תובקעה תא רוריבב הארי אלו טאל םדקתי אוה ,שמשה לא וינפ םע
םיאנתה םא שמשה לא ובגב ךלי אל םלועל בוט ששג ,ןכל .יתקדצב וחכוויתו םכמצעב
תויהל לוכי הזכ יאוול ןמיסו ,והשמ ששגל רמוא חטשב ןמיס לכ .תאז םירשפאמ קר
.חטשב רבקנש המ רבד וא סמרנש בשע ,המוקממ הזזוהש הנטק ןבא

רשוכ לעב אוהו חטשה תא ריכמש ימ .תובקעה ירחא תופיצרב תכלל ללכ חרכה ןיא
תובקעה תא אוצמלו ךרד תרבכ לע חוספל תולקב לוכי ,םיאתמ חותינ רשוכו הייאר
םושמ ,ששגה לש תדמתמה ותפיאש יהוז .חטש לע םינוכנ םירותיוו םיגוליד תועצמאב
קבאמ םייק .תובקעה לעב תא דוכלל ,ונייה ,ושקובמל עיגהל חילצי אל תרחאש
ינפל השחרתה תובקעה לעב לש ותלועפ ירה יכ ,בקעמה ןמז ךשמ םוצמצל דימתמ
שגפמ ידיל איבהל ידכ ,רשפאה לככ ןמזב ךוסחל איה הנווכהו ,בוקיעה תלועפ
הבש ,העשה יוליגב ששגל רזעל םהש ,םיפסונ םינמיס המכ םימייק .היעבה ןורתפו
הליל תרומשא הזיאב קיודמב תוהזל לוכי בוט ששג .ולגתנ רשא תובקעה ילעב וכלה
תובקעה וא תובקעה לע דרי לטה םאב ,לטה ינמיס יפ-לע תאזו ,תובקעה ילעב ורבע
.םייוליגמ תלעות קיפמו תולקב הלא םינמיס האור ןמואמ ששג .לטה רחאל ואב

.םיניינעמה ילויטמ דחאב רבדמב יתוא הרקש ,ףלאמ הרקמ תגצהב וז הדוקנ םכסא
הריישה ילעבש הארנכ .סוטמ תועצמאב םילמג תרייש רחא יתרת תונמדזה התואב
וליאו ,ורתתסה םישנאה ,רתסוה ןעטמה .ורזפתהו דעומ דועבמ סוטמב וניחבה
.רבדמ ותואב לבוקמש יפכ ,םיטטושמו םיעות םילמגכ ובשחנו חטשב ורזופ םילמגה
ךא .דשח לכ תררועמ הניאו רבדמב היוצמ העפות איה םיטטושמה םילמגה תעפות
טושפ םה .םכרדב ךישמהל ולכי אל היתובקעבש ,תחא הנטק תועט התעט וזה הרובחה
התא םאש םושמ .םתוא ריגסה רשא רבדה הזו ,ףכואה תא םילמגה דחאמ דירוהל וחכש
יתנווכתה ךכל .ונממ קוחר וניא וילעבש ןמיס ,ףכוא וילע חנומש למג רבדמב הלגמ
.הייאר רשוכ יתרמא רשאכ

ןשוריפו תובקע יוליג
הנחבהה .הלילב ועבטנש הלא ןיבל םויב ועבטנש תובקעה ןיב ןיחבהל ללכ השק אל
לובג יגיסמ ינש לש הרקמב) ינשל דחא ןיבש הכילהה יקחרמ תקידב ידי-לע תישענ
םימצעבו םינבאב תולקתיה ינמיס רקיעבו ,העונתה ריצ תריחב ,דעצה לדוג ,(רתויו
.הליל תדעצמ אצוי לעופ רקיעב םהש ,םירחא

וא ובג לע אשמ םע םוקמב רבע אוה םא ,למג לש ויתובקעב ןיחבהל לגוסמ בוט ששג
הכילה התיה העונתה םא תולגל םג ישוק ןיא .תובקעה קמוע יפ-לע תאזו ,אשמ אלל
למג ןיבו טטושמ למג ןיב םיניחבמה םינמיסה םה המ םכל ראתל ינוצרב .הציר וא

יוביר םושמ תאזו ,וז הדוקנב תובישחו ןיינע םושמ שי .וישנא ידיב גהנומה
ולא םילמג תולקב ןיימלו רתאל לגוסמ יוודב ששג .םנוימב ךרוצהו רבדמב םילמגה
,םיחישה ןמ לכאי אל םיחישל ךומס רבועה למג ,לשמל .יאוול ינמיס המכ יפ-לע
טטושמ למג ,ותמועל .רדגומה ותעונת ריצבש םיחישה קר הלא ויהיש ירה ,לכאי םאו
.למגה לש ויללג םה ףסונ ןמיס .רדגומ ריצל םאתהב אקווד ואלו חישל חישמ גלדי
.טטושמ למג וניאש אוה רורב ןמיס ,'וכו הרועש ,סרית יניערג םכותב שי םא
ילעב םיכייש טבש הזיאל ,הכילהה ינוויכ יפל תוהזל רשפא םימיוסמ םירקמב
רוזאב םיטבשה תסירפ תא ריכהל ךירצ לכ םדוק .ךכ-לכ ךבוסמ וניא רבדהו ,תובקעה
.םידהוא םיטבשל םיניוע םיטבש ןיב ןיחבהל תעדלו

םה טבש הזיאל תעדל השק אל ,םיכלוהה תומגמו הכילהה ןוויכ לש ןוכנ חותינב
לבא .תויועט אלל םתוהזל ןתינ םתאיצי תדוקנ לש ןוויכה יפלו ,רבחתהל םידיתע
לכב םימיוסמ םיטבש םינייפאמה ,םיפסונ םינמיס םימייק ;ולא םינמיס יפל קר אל
.תומדקתה ידכ ךות המרוע יליגרתו תולובחתב ךורכה

,תיפצת תמגמב העבג לע ונבשייתה .הדוהי רבדמל ינארמע 'גאח םע םעפ יתאצי
תוקד לש הנזאה רחאל .ךומסה ידאווה ןמ ונילא םיברקתמה םידעצ ונעמש עתפלו
,םידוהי םילייטמ ולא ,רבד םוש הז" :'גאחה יל רמא ,רבד וניאר םרט ונאו ,רפסמ
םלועל יוודב ;טושפ ןיינעהש יל ריבסה 'גאחה .היה ךכ ,ןכאו ."םתוא הארנ דימ
םשל אלא ,םינבאה יקולח לש שערה ללגב אקווד ואל - ידאו לש וקיפא ךותב ךלי אל
.ךכב דיפקמ וניא ידוהיה לייטמה וליאו ,ןורדמה הלעמב דימת ךלי אוה - ונוחטיב

המרוע יליגרתו האווסה יוליגל רשוכה
יתנווכ - ללכ תובקע ינמיס אלל טעמכ תובקע תולגל לגוסמ תויהל ךירצ בוט ששג
לגוסמ תויהל וילע ןכ .רחא יוסיכב וא שבכ רועב ,רמצב תדפורמה לענ וא לגר ףכל
.שפחמה לע םירעהל ידכ ףסונ םדא ובג לע אשונה םדא תובקע תולגל

םהמ דחא לכו םיוסמ וק ימוחת ךותל םירדוחה ,םישנא המכ לש תובקע ראתנ הבה
- (היעטה יכרצל קר) תמיוסמ הלועפ עוציב םימייבמ םה .ףסונ םדא ובג לע אשונ
םהו ,הרידחה ךשמה תובקע תא וב תולגל השקיש םוקמב ואשנש םישנאה תא םיטימשמ
תא ןיבהלו תובקעבש תויוקדב ןיחבהל בייח בוט ששג .ואבש תמועלכ םירזוח םמצע
עובקל ,לשמל ,רשפא .ששגה לע םירעהל תובר תופסונ תויורשפא תומייק .הלובחתה
,(םירומח ,םיסוס ,םילמג) םייוצמ םייח-ילעב לש תובקע יסופד םיילענה תוילוסב
.שפחמה תא לבלבל ידכ םעפ ידמ םיילענ תוגוז ףילחהל וא תינרוחא תכלל רשפא
.ליעל יתנייצש תויורשפאה לכ תא ןובשחב תחקל ךירצ רבדמב תובקע רחא הכילהב
לצני אוהו ,שפחמהמ בוט תוחפ אל ששג ללכ-ךרדב אוה תובקעה לעבש ,רוכזל ךירצ
ותמישמש ידכ ,וישפחמ לע םירעהלו םינמיס תווסהל ,תובקע שטשטל תונמדזה לכ
םה רשאכ םג םישאייתמ ולא םישנא ןיא ,ינויסינמ .םיישק וא תולקת אלל עצובת
-לע ללכ-ךרדב ,תועטהל םיסנמ םה םתסיפת עגרל דע .םישולק םהייוכיסש םישיגרמ
םינשמ םה .םהירחא םיכלוהה תא בכעל ידכ םינוש תומוקמב דויצ יקלח תטמשה ידי
םה םימיוסמ םירקמבו ,םיפדורה לע תושקהל ידכ םיבוביסב םיענ ,העונת ןוויכ
,ןעטמה תאיצמב השקתמו רדוחה לש ויתובקע תא שטשטמ ומצע ףדורהש ,ךכל םימרוג
.קמחתהל תפסונ תוהש רדוחל קינעמה רבד

יניא .הפידר ימי השימח רחאל קר דכלנש ,יוודב רדוח םע יל היה ןפוד אצוי הרקמ
יוודב לע רמול לוכי ןכ ינאש המ .הזה הרקמב הלועפה תוטיש תא קוידב טרפל לוכי
,ותדיכל רחאל תוכורא ומע יתחחוש .ץימאו הלועמ הדש שיא הז היהש ,אוה הז
,רומאכ .תוריהמ לע אלו תולובחתו המרוע לע קר ותעונת תא ססיב אוהש יתוניבהו
קר ןה ולא .דכלנו ףייעתה ףוסבלש דע - ךכב הילצה ןכא אוה םימי השימח ךשמב
.רפסלו ביחרהל ןבומכ רשפא ,תואמגודה ןמ טעמ

םוכיס
.יניעב הארנ אוהש יפכ ,יוודבה ששגה לש ותומדל רפסמ םיווק םכינפל יתטטרש
ןיאל תואמגודב תוברהל לוכי ינאו ,בוטה ששגה ןחינ ןהב תונוכתה תא יתנייצ
תוחיש" אוה רפסה םש ,יתלביקש רפסמ עטק םכינפב ארקא ,ירבד תא ססבל ידכ .רופס
יתרמאש המ לכ תא םלגמ טטוצמה עטקהו ,דבוע םע תאצוהב יבצר הדוהי לש "ברע
דבוא למג" אוה עטקה םש .יתאצרהל בוט םוכיס ןיעמ הווהמו יוודבה ששגל עגונב
:םכינפל אוה ירהו ,"וינמיסו

האר םכרדב .ןאר'גנ ץראל תכלל ואצי ,רזינ לש וינב ,רמנאו דאיא ,העיבר ר'צמ"
רמא .תחאה וניעב אוה רוויע ןאכ הערש למג :רמא .וב וערש הערמ בשע ר'צמ
.ןכ םג העות :ראמנא רמא .ןכ םג בנז ץוצק :דאיא רמא .ןכ םג לזופ :העיבר
:ר'צמ רמא .ולמגל םתוא לאש .המהב לע בוכר םדא םהינפל הנהו ,העמק וכליה
בנז ץוצק :דאיא רמא .ןה :רמא ?אוה לזופ :העיבר רמא .ןה :רמא ?אוה רוויע
.ילמג ינמיס ןה הלא םיהולאב .ןה :רמא ?אוה העות :רמאנא רמא .ןה :רמא ?אוה
םתאשכ ,םכל ןימאא דציכ :רמאו םהב קיזחה .והואר אלש ועבשנ .אוה ןכיה ינורוה
?ילמג לש םינמאנה וינמיס יל םירסומ

לעב ארק .ימהר'גלא העפאלא תיבב ונסכאתהו ,ןאר'גנל ועיגהש דע םכרדב וכישמה
:ימהר'גלא רמא .יב ושחיכ ךכ-רחאו וינמיסב ילמג יל וראית הלא םישנא :למגה
דחא דצב הערש יתיאר :ר'צמ רמא ?ותוא םתיאר אל םתאו למגה תא ול םתראית דציכ
תחאה דיה תובקע יתיאר :העיבר רמא .אוה רוויע יכ יתעדיו ,רחאה דצה תא חינהו
תחאה וניע יכ יתעדיו ,םישולקו םישטשטימ היינשה דיה תובקעו םיטלובו םירכינ
היה ול .אוה בנז ץוצק יכ יתעדיו ,םיצבוקמה ויללגב יתלכתסה :דאיא רמא .תלזופ
הליחתש יפל ,העות אוהש יתעדי :ראמנא רמא .םידרופמ ויללג ויה זא יכ ,בנז לעב
שקבת לא :העפאלא רמא .הזרו לד הערמב הערו רבע ךכ-רחאו ,רישעו בוט הערמב הער
."םדובכב גילפהו םחריא .םטבשל םהל לאש ךכ-רחא .הלא לצא ךלמג

ותוא ,האצרהה תליחתמ רופיסב רכזינ הבה ,הזה הפיה רופיסה תא םתעמשש ירחא
םויהש ,רמוא יתייה .ילאח לא עבורב טבשה תודוא ןקזה יוודבה יל רפיסש רופיס
ויתויעב תא רותפל טבשה לש ותלוכיב ינא ןימאמו ןקזה לש ורופיסל ינא ןימאמ
.רבדמב