ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
םירמאמ
הילוטקא
toolbox
וענכתשה םיאודבה :רמאמה םש
ילייב קחצי :בתוכה םש
ץראה :ןותיע ךותמ
1994 ץרמ 15 :ךיראת

וענכתשה םיאודבה

ילייב קחצי תאמ

תנידמ םינש ךשמב .רבסה שי ,"םיביואל םיאודבה וכפהנ" דציכ אלפתמש ימ לכל
דחוימב חילצהש ףוגה .וענכתשה םה ףוסבלו ,םיביוא לאכ םהילא הסחייתה לארשי
רבעמ ךא בגנה לש "ךכ"ה איה .הקוריה תרייסה אוה םדמעמ יבגל קפס לכ ריסהל
ףוג איה תרייסה - םיקזנ םהל םורגלו םתוא דיחפהלו בילעהל ,קשנ תאשל רתיהל
לועפל תיאשר םג איה ,הנידמה םשב םיאודבה דגנ תלעופ איהש דבלב וז אלו .ימשר
.תחא הנועבו תעב ,לעופל איצומכו טפושכ ,רטושכ םדגנ

תודש םנוד 800-כ הסרהו ,בגנה רהל םירוטקרט האיבה תרייסה המגודל ,רבעש עובשב
יווצ ףקותב דבעל םהל רתומש תוקלחהמ םיאודבה וגרח התנעטל .םיאודבה לש הטיח
ינב ינפב תופמ וגיצה ,םדצמ ,םיאודבה .הנידמ תומדאב וערזו ,טפשמה תיבמ העינמ
,תוחורה תא עיגרהל ידכ רוזאל אבש ,םיטועימ יניינעל הלשממה שאר ץעוי ,הליש
.ןיד יפ לע םירתומה םהיתודשב םילוביה הא הסרה תרייסה ןכאש חיכוהל ידכ

ישנא ?ןאכ הרק המ ,הנידמ תומדאל םשו הפ ושלפ ןכא םיאודבהש חכוי םא םג
תא הריהזה אל איה ,הרטשמל דוגינב ךא ,םירטושכ לועפל םיכמסומ ילוא תרייסה
תיחרזאה םתוכז תא תוצמל ולכויש ידכ לובג תגסה לע םתוא העבת אל ,םיאודבה
."םתשנעה" ינפל לעופל האצוה וצל הניתמה אלו ,םמצע לע ןגהל

תורמל ,אקווד הכרב תנשבו ,הלא תוחדינ תוקלחב םיאודבב עוגפל תרייסב ץיאה המ
םיאודבהש ששח היה םא ?ןורבחב חבטה תובקעב יאודבה רזגמב רצונש ברה חתמה
ףוס דע םיחטשה תא םהל ריכחהל היה רשפא ירה ,הנידמ תומדא לע הקזח ועבתי
.תועיבת עונמל ךכבו הליש ינב עיצהש יפכ ,הנועה

,ול הפופכ תרייסהש תואלקחה רש ?תאזה הלועפל תרייסה תא ךימסה ימ ,ןכ לע רתי
ןב ןימינב לביקש תוינידמל הרומג הריתסב תדמוע וז הלועפ ,הברדא .הילע עדי אל
םיקהל עיצמ אוה םרובעבש ,בגנה רהב םיאודבב בשחתהל שי היפלש ,הנורחאב רזעילא
.הלועפה לע עדי אל ןוכישה רש םג ."םיעור תונכשמ"

.לארשי יעקרקמ להנימ ידי לע הכמסוה הלועפהש ןעוט ,ןמטלא דעלג ,תרייסה להנמ
םג םהינש .הקוריה תרייסל םיידיימה םיארחאה םה עבטה תורומש תושרו הז ףוג
,1977-ב הכמסוהו המקוה תרייסה .םיאודבמ בגנה יבחרמ תא רהטל םטהלב םיעודי
בגנב םיבחרנה םירוזאהמ םיאודבה תאצוה ירחא .וז המישמ עצבל ידכ ,ראשה ןיב
םתסנרפ רקיע תא םיבר םיאודבמ לולשל ידכ תרייסה הלעפ עבט תורומשכ וזרכוהש
סיסב רסחו ןשוימ קוח הליעפה איה .םהיתומוקמב םתוראשיהל לוכיבכ הליעה תאו
היגולוקאל םיחמומה יריכב לש םתודגנתה ףא לע .םיזע לודיג לע רסאש יגולוקא
רשב ירחוסל םיזעה תא הרכמ ,רדע ירחא רדע הספת תרייסה ,הנידמב תירבדמ
רדעה לעב תא הבייח ,(דימ ןתוא וטחשיש יאנתב) קושה ריחממ שילשב םיחטשהמ
לודיג ןוועב סנק וילע וליטה טפשמה יתבש דועב ,ותוא הששורש הלועפה תולעב
.םיזע

םהיתובא ויח ןהבש תומדאהמ םיאודב יפלא לש חוכב םשוריגל ףסונב ,ולא תולועפ
םע תרייסה לש העגמ תא וויל דימתש תופסונ תוליפשמ הדרטה תולועפו ,םינשב תואמ
,ילרטיינ היהש םלש רזגמ וכפהו םתוא ומיהדה ,(ל"הצ ידמ ישבול ללוכ) םיאודבה
.ןיוע רזגמל ,הנידמה יפלכ תוחפל

איה ,םיאודבב התמחלמ לשב ,הארנכ .דבלב עצבמ ףוג איה תרייסהש בושחל איה תועט
,ינא .תובר לשממ תוכרעמב םידיקפ לע עיפשמ םרוגלו הנידמב השודק הרפ ןמל הכפה
תואלקחה דרשמ תאו "תורוקמ" תא הצליא איה 80-ה תונשב ,דציכ רכוז ,תישיא
1991 ץיקב .קוחכ בגנה רהב והשש םיאודבל ,םולשתב ףא ,םימה תקפסא תא קיספהל
החפשמל תויאלקח תומדא ריכחהל אלש לארשי יעקרקמ להנימ לע וליפא העיפשה איה
יבגל תיטפשמ העיבת לע רתוול התוא ץלאל ידכ ל"הצב םירבג 20-ל לעמ םיתרשמ הבש
.ושרוג ןהמש תומדא

םיליעפ אל שא יחטש המכ חותפל םורדה דוקיפ דעב הרצע איה 1993 ףרוח לש תרוצבב
תינכותב לבחל הסנמ איה תעכ .ל"הצב םיתרשמ ןהינבש תוחפשמ לש םילמגה תייערל
.םהייח תוחרוא יפל תויחל בגנה רהב םיאודבל רשפאל ןוכישה דרשמ

השיגה תשמגה םע התוא ליבגהל שיו ,וירצוי לע םקש םלוג איה הקוריה תרייסה
ןכ אל םאש .םיאודבה יפלכ עבטה תורומש תושרו לארשי יעקרקמ להנימ לש השקונה
.םידלי קחשמכ ונל ואריי דוע שדוחה תליחתב בגנב וצרפש תומילאה תומוהמה