ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
םירמאמ טירפת
הקיטילופ טירפת
toolbox
תודוונמ רבעמב בגנה יוודב ברקב תוילאירוטירטה תווהתה :רמאמה םש
עבק לש תובשייתהל
ריאמ םעניבא :רמאמה רבחמ
תוריקחל הרבחה תאצוהב ,ד"י תרבוח ,לארשי ץרא לש היפרגואגב םירקחמ :ךותמ
תירבעה הטיסרבינואה ,היפרגואיגל הקלחמה ,היתוקיתעו לארשי ץרא
ד"נשת םילשורי ,םילשוריב

תיוודבה הרבחה לש התכיפה תא ריבסהל ידכ םהב שיש םיעירכמה םימרוגה דחא
רשא ,םימדוק םיכילהתב ץוענ 'כה האמה ףוס תארקל הצחמל-תריועמ הרבחל
הרבחל וז הרבח לש התכיפהל ןאכ יתנווכ .ידמל ךורא ןמז-קרפ ךשמב ושחרתה
ןאכ הדובעה-תחנה .'כהו ט"יה תואמה תצורמב תילאירוטירט היגולואידיא תלעב
רצונ היה אל ,יגולואידיא ךפהמ תיוודבה הרבחה הרבע אלמלאש ,איה
תווהתה תנבה .םישישה תונשב רויעה ךילהת לש ותענהל שורד היהש הלועפה-רכ
ךילהת תנבהב בושח ךבדנ אופא איה םרויע ינפל םיוודבה ברקב תוילאירוטירטה
םייתרבחה ,םיילכלכה ויטביה רקיעב התע דע ושגדוה ותריקחבש ,רויעה
תא רצוי יבחרמה טביהה לשו לולכמכ הלא םיטביה לש ףוריצ .םייטילופהו
.תריועמ תינרדומ הרבחב יתוגהנתה חתפמ-ביכרמ אוהש ,ילאירוטירטה טביהה
הרבחב תוילאירוטירטה תווהתה רחא תוקחתהל אופא איה הז רמאמ לש ותרטמ
.הז םייח-חרואמ התוקתניה ךילהת תעב תידוונה תיוודבה
ןיב םיסחיה תכרעמ תא בצעמה ,יסיסב יבחרמ ךילהת איה תוילאירוטירט
התוא והיז בר ןמז ינפל דועו ,תיתוברתהו תיסיפה םתביבסל םדא-ינב
תילאסרבינוא תיבחרמ תוגהנתה תרוצכ .םיפארגואיגו םיגולותא ,םיגולויצוס
תוישונא תורבח תוטקונ עודמו םא היגוסב ןויד גשומה ררוע םייח-ילעב ברקב
המכסה תחוור .ךכמ תוענמנ תורחא וליאו ,תילאירוטירט תוגהנתה תומיוסמ
טרפה תמרב תוילאירוטירט תוטקונ תוינרדומ תויברעמ תורבחש ,םירקוחה ברקב
הלאשה .תוינרדומ-םדק תויתרוסמ תורבחל רשקב תרדענ וז המכסה ךא ,הרבחהו
ךפהיל תינרדומ-םדק הרבח היושע דציכו עודמ ,םא ,איה וז המכסה-יאמ הלועה
ןכא םינוש םיכילהת תובקעב יכ ,איה ןאכ תילעומה הזיתה .תילאירוטירטל
תילאירוטירט-לא הרבחמ הייפוא תא תינרדומ-םדקה תיוודבה הרבחה התניש
.'כהו ט"יה תואמה תצורמב תילאירוטירט הרבחל
תורבחב דחוימבו ,ומושייבו "תוילאירוטירט" גשומב יללכ ןוידב ןאכ חתפנ
חותינב קוסענ ךשמהב .תיטרואית אצומ-תדוקנ שמשמ הז ןויד .תוינרדומ-םדק
הז חותינ .תוילאירוטירטל תוילאירוטירט-לאמ בגנב תיוודבה הרבחה לש רבעמה
אוהו ,ןוכיתה חרזמב םיוודב םידוונ ברקב תוילאירוטירטה תוהמב תישאר ןד
ססובמ הז ןויד .'כהו ט"יה תואמב תוילאירוטירטל רבעמה תניחבב ךישממ
.הרבעש םיכילהתה תאו תיוודבה הרבחה תא ורקחש ,םיינוינש תורוקמ לע רקיעב
תייגוס תניחבמ המיאתמ תונשרפ לביקש ,יטנאוולר עדימ קפוה הלא תורוקממ
.ןאכ הנודנה תוילאירוטירטה

ת ו י ל א י ר ו ט י ר ט ל ש י ט ר ו א י ת ה ס י ס ב ה
םייח-ילעב לש םתוגהנתהל תולבקה טוטרשב קסע תוילאירוטירטב םדקומה ןוידה
המכסה שי הנורחאל וליאו ,שונא ינב לצא וז תוגהנתהב תוהז תחנה לע ססבתהו
תוילאירוטירטש {2},דלוג עיצה ןיפולחל {.1}חלכ דבא וז החנה לעש ,הבחר
יכילהת תועצמאב ירוד-ןיב ןפואב תינקומו תדמלנו תוברת-תינתומ איה תישונא
הרבח-תינתומ איה תוילאירוטירטש ,סרוג רתוי יפיצפסו קימעמ שוריפ .תורביח
םג תחא הנועבו תעב ךא ,םייתרבח םיסחי לש תמיוסמ תכרעמ ירפ איהש ןבומב
לש תיתרבח הרדגה ןיב {3}קאס לש ותנחבה סיסב אוה הז שוריפ .םתוא תבצעמ
יללכ ןפואב .םייתרבח םיסחי לש תילאירוטירט הרדגה ןיבל תוילאירוטירט
הרבחל המיאתמ היינשה וליאו ,תינרדומ-םדק הרבחל הנושארה תכרעמה המישי
הביסכ ןה ,חתפמ-דיקפת הז רשקהב םיאלממ םייתרבח םיסחיו ליאוה .תינרדומ
בוציעב חתפמ-ביכרמ איה תוילאירוטירט עודמ ןיבהל ןתינ ,האצותכ ןה
.בחרמל הרבח ןיב ןילמוגה-יסחי
אשונב םיקימעמהו םירישיה םינוידה דחא אוה קאס לש רכזנה ורוביח
תורבח לש הז ףיקמ חותינ .הנורחאל ומסרופש תישונאה תוילאירוטירטה
אצומ-תדוקנ שמשיו הז רמאמ לש ויתורטמל רתויב ישומיש תוינרדומ-םדק
.בגנה יוודב ברקב תוילאירוטירטה תווהתה לע ןוידה ךשמהל תיטרואית
לש הבחר הללוסו ליאוה ,הלק המישמ הניא "תוילאירוטירט" גשומה תרדגה
הסיפת ,תוברת ימרוג ןדשק שיגדה ,לשמל ,ךכ .וירוחאמ תדמוע תוחוכ
{5};הבר תובישח היפארגומידלו הקיטילופל סחיי ץנארפ {4};הרכהו
{.6}םייתביבס םיבאשמ לע תורחתהב םתרדגה תא ולת תימסו ןוסדאה-ןוסיידו
יתרכה יפל ךא ,תענמנ-יתלב תובישח תעדונ וללה םימרוגה לכל יכ ,קפס ןיא
.םיוסמ רוזיאב תשחרתמה םייתרבח םיסחי לש תמיוסמ הרדיסב םלוכ םירושק
וז תודגונמ תוילאירוטירטל הנורחאל ועצוהש תורדגה המכש ,המוד הז רשקהב
תוצובק וא םיטרפ לש תוגהנתה תרוצ לכ" איה תוילאירוטירט דלוג יפל .וזל
{.7}"בחרמה לש םימוחתו םירדגומ םיקלח לע ןגהל וא םייקל ,דסמל תדעוימה
,םדא-ינבב טולשלו עיפשהל הצובק לש וא טרפ לש ןויסנ" והז קאס ירבדל
{.8}"יפארגואיג חטש לע חוקיפה שומימו םוחית ידי-לע םיסחיבו תועפותב
תוילאירוטירטל תסחייתמ הנושארהש ,הדבועב ןומט תורדגהה יתש ןיב דוגינה
תמאות היינשה הרדגהה .יעצמא תוילאירוטירטב האור היינשה וליאו ,דעי לאכ
וא תילוגיס תוגהנתה איה תוילאירוטירטש ,תיללכה המכסהה תא אופא
וא טרפה לש תוטלחה תלבק ךילהתל הנותנ איה וזכ רותב .תיבחרמ היגטרטסיא
.השומימו הלוגיסל רשאב הצובקה לש
וידחי תודכלתמה ,תוירשפא תוולנ תומגמ המכו דוסי-תומגמ שולש עיצמ קאס
גוויס ינפוא הנושארבו שארב םיכורכ תוילאירוטירטב {.9}תוילאירוטירט ידכל
תולעב יחנומב ןבויש ידכ הז גוויס לש רושקת ינפוא ,חטש יפל םישנאה
םילולכה םימצעלו הז חטשל תושיגנ לע הטילשה תפיכא ינפוא ןכו תוידעלבו
יעצמאכ תוילאירוטירט :םירחא םיירשפא םירשק ףסוותהל םייושע הלא לע .וב
טלושה ןיב םיסחיל תדחוימ בל-תמושת ןתמב ךרוצה לוטיבל ,המצוע תשחמהל
לש םמויק םשל םוקמ וא בחרמ יוניפל ,םיישיא-יתלבל םיסחי תכיפהל ,טלשנל
םיעוריא ,תונוכת ,םימצעל יבחרמ לוביק-ילכל חטשה תכיפהל ,תויושיו םימצע
.התרבגהו המצעלשכ תוילאירוטירטה תויכשמה דודיעו םירשקו
לש ןבומב חטש לע הטילש רשפאל תדעוימ איה .םידיקפת המכ תוילאירוטירטל
םג תשמשמ איה {.10}וילא תושיגנה לע הטילשו טרפה לש יתוגהנתה הריחב שפוח
ןיבל הירוטירטב טלושה ןיב הנחבהלו תויטרפה לע הנגהל םזינאכימ
תא ףקשל םג היושע ,בחרמב םוקימ לש ןבומב ,תוילאירוטירט {.11}םירחא
תקפסמ איה ,ףוסבל {.12}םייתרבחה ויסחי תכרעמ תאו טרפה לש יתרבחה ודמעמ
.ךכמ תועבונה תויגולוכיספה תולעותה לע ,תיבחרמ תועיבקו תוביצי לש דמימ
אוה {13},ינדא תאז גיצהש יפכ ,תוילאירוטירט לש ירקיעה דיקפתה ,םוכיסב
ןעשיהל טרפה לוכי הילעש תיתשתכ דיתעה תייאר רשוכו הנבמ ןוגרא קפסל
םשומה שגדה ןויערל םיבש ונא ,תורחא םילמב .הווהב תויתרגישה ויתויוליעפב
תיברעמה הרבחב םייק אוהש יפכ םייתרבח םיסחי לש תילאירוטירט הרדגהב
תכרעמ אלא ,ימתס ןפואב תילאירוטירט תוערתשה תמיחת וז ןיא .תינרדומה
לש והשלכ קלחב וא םוקמב יהשלכ הביסמ תדקוממה ,םייתרבח םיסחי לש תמיוסמ
}.14}בחרמה
תינרדומ-םדק הרבחב בחרמל הרבח ןיב םיסחיה איה הז רמאמב תנחבנה היגוסה
,הז גוסמ תורבחב תוילאירוטירטה רקחש ,דלוג ןייצ קדצב .תיתיישעת-םדקו
קזחה שגדב תאזה תולדה תא הלות אוה.ידמל לד אוה ,תויטבש תורבחב דחוימבו
ירשקב ,ולא תורבח רקחב םיקסועה םידיחיה ילוא ,םיגולופורתנאה ומשש
ירקיעה יתרבחה ןוגראה ןורקעכ ,תוילאירוטירטב אקווד ואלו ,תוראש
םיאתמ תונורקעה ינש ןיבמ הזיא :היעבה דקומ ןומט קוידב ןאכ ךא {.15}ןהבש
?ונקוסיע הבש הרבחה גוסל רתוי
תויוברתב עקרקה לע תולעב יגשומ לע הנוידב ןיפיקעב וז הלאשב הקסע קרק םג
ירשק לע תוססובמה ,תוינרדומ-םדק תויוברתב התנעטל .לארשי-ץראב תויתרוסמ
םיסחיה םיעבקנ ,תיאלקח וא תילארוטספ ,תידוונ הרבחה היהתו ,תוראש
דודיח הלעמ תאז םע {.16}עקרקל הקיז לש תומרונ ידי-לע םייתרבחה
תוידוונ תורבח ןיב הנחבה לש תורשפאה תא ולא תורבחב תוננובתהה
ןורקעה לומ יתרבחה ןורקעל רשקב תויאלקח תורבח ןיבל תוילארוטספו
איה תירקיעה הלאשה {.17}םייללכ םיחנומב וז היעבב ןד קאס .ילאירוטירטה
ךותמ .וז הרבחב תיבחרמ היגטרטסיאכ תוילאירוטירט לש תויטנאוולרה תדימ
תאו ךוישה תא רשקתל ךרוצ חרכהב האור הניא תיאלקח-םדק הרבחש ,הלוע ןוידה
תוציחנ האור איה ןיא ,ונייהד .םיוסמ בחרמ לע תולעב ךרד הירבח לש גוויסה
הרבח .ןוכנה אוה ךפיהה .םייתרבחה היסחי תכרעמ לש תילאירוטירטה הרדגהב
הצובקב תורבחב ידש ,איה תועמשמה .םישנא יגוס לש תיתרבח הרדגה תטקונ וז
קלח תליטנב הכורכ וז תורבחו ליאוה ,עקרקלו חטשל תושיגנ רשפאל ידכ
תודוה תרשפאתמ הרבחה ינב לא וז תוסחייתה .הצובקה לש תינחורה הירוטסיהב
תועצמאב םירתוומה ,הירבח ןיב םיקודהה םירשקהו הרבחה לש םינטקה הידממל
הניחבמ .טרפה לש ילאירוטירט יוהיזו גוויס לע תידדהה תימיטניאה תורכיהה
.תילאירוטירט-לא הרבחכ תאזה הרבחה תא גיצהל אופא ןתינ תילאידיא
.תילאירוטירט הרבחל וז הרבח תכפהנ םהבש םיאנתב תקסוע תפסונ הלאש
,תסרוג {19},תימסו ןוסדאה-ןוסייד לש םנויד תובקעב {18},קאס לש הירואיתה
ץמאל ךרוצה תא ללכ-ךרדב הלעמ יוזיח-ינבו םיפופצ םיבאשמ לש םתוחכונש
םעבט םצעמ .םהילא תושיגנה לע הרקבל ליעי ילככ תילאירוטירט תוגהנתה
.יוזיח-ינבו םיפופצ תויהל תינרדומ-םדק הרבחב םייאלקח םיבאשמ םיכירצ
רבד ,תיאלקח עקרק לע םיינוציח םימרוג דצמ תורחתהה רבגת הלאכ םתויהב
תוליהקש ,תופצל ןתינ ךכמ האצותכ .ןיסולכואה תופיפצב לודיגל איביש
לש התקולח - המגודל - לש ןבומב תוילאירוטירטה ןורקע תא וצמאי תויאלקח
עקרקה תכיפה איה הז ךילהת לש ותועמשמ דלוג לש ויחנומב .תיאלקחה עקרקה
{.20}רורב ןפואב םירחאל תולעבה תא רשקל אופא ןתינו ,םיישיאל בחרמהו
תוביסמ תכפוה ,תילאירוטירט הניאש ,תיאלקח-םדק הרבח םא ,תורחא םילמב
ינפוא לוגיס ידי-לע תילאירוטירטל ךפהיתש ,חינהל ןתינ ,תיאלקחל ןהשלכ
סחייתה קאס .ובש םיבאשמלו חטשל תושיגנ לע הרקבו רושקת ,גוויס ,ןוימ
תוילאירוטירט ייוטיב לש המיכסה יפ-לע {.21}רבטצמ יוניש לאכ הז יונישל
,תוילאירוטירט ייוטיב טעמל קר תוקקזנ תויביטימירפ תורבח ,ליעל הגצוהש
רפסמל רע תוינרדומ-םרק תויוברתב לדגו ךלוה םייוטיבה רפסמו ,ללכב םא
רויע םע ההוזמ תינרדומ הרבחש ,חינהל ןתינ םא .תוינרדומ תורבחב יברימה
לאכ תינוריע הרבחל סחייתהל ןתינ יזא ,(ךכ חרכהב דימת וניאש המ)
.םלשומ ןפואב תילאירוטירט
התעגה דע התוחתפתה ךלהמב יהשלכ הרבח לש תיבחרמ תוגהנתה םירקוס רשאכ
רקוחה .תוילאירוטירטל תוילאירוטירט-לאמ ףצר תוהזל ןתינ ,תוינרדומל
שרדנה דואמ ךוראה ןמזה בקע רכינ ישוקב לקתיהל לולע תאז השועה
רשא תורבח רוקחל ןתינ ,ןיפולחל .תינרדומ הרבח לכ לש רוחאל-הריקחכ
,עבק-תובשייתה לש תיאלקח הרבחל תיאלקח-םדק הרבחמ הרומת ורבע הנורחאל
ונל תוקפסמ ןכא ולוכ םלועב םיעור-םידוונ תורבח .תריועמ הרבחל - הנממו
םייופכ וא םיינוצר םיכילהת תיחכונה האמב תורבוע ןהו ליאוה ,הבוט המגוד
{23},ןוכיתה חרזמה יוודבב םירבדה םירומא דחוימב {.22}עבק-תובשייתה לש
הרבחב הז יוניש ךילהתב התע ןודנ .םהמ ילארגטניא קלח םה בגנה יוודבש
.בגנב תיוורבה

ב ר ק ב ת ו י ל א י ר ו ט י ר ט ל ת ו י ל א י ר ו ט י ר ט - ל א מ
ב ג נ ה י ו ו ד ב
םג .יניס יאה-יצח ךרד וא תורישי ונרוזאל ברע יאה-יצחמ ורגיה בגנה יוודב
האמה עצמא דע ,םהב תוארל אופא ןתינ תיתרבח הניחבמ םגו תירוטסיה הניחבמ
תילארוטספה-תידוונה תוברתה ןמ ילארגטניא קלח ,ךרעב ,ט"יה
םייטילופ םיכילהת בקע ,תע התואב ךרעב יכ ,המוד {.24}תינוכית-חרזמה
וז תיתוברת תכרעממ בגנה יוודב לש םתוקתניה ךילהת לחה ,םיינוציח
היצאזינרדומו תוחתפתה יכילהת הב םישחרתמש ,תדרפנ תיוודב הרבחכ םתווהתהו
,תיסחי רחואמ הלא םיכילהת ולחה רוזיאב תורחא תויוודב תוצובקב .םינוש
.הצחמל-םידוונ לש םייחה-חרוא תרגסמב רתונ ןיידע ןטק קלח קר הווהבו
לש הייפואש ,ונייהד ,הז רמאמ לש תירקיעה הזיתה תא ןוחבל ןתינ ךכיפל
הפוקתה ךלהמב ילאירוטירטל ילאירוטירט-לאמ הנתשה בגנב תיוורכה הרבחה
תוברתה וז הפוקת ינפלו ליאוה .םויה דע ט"יה האמה עצמאמ - הנודנה
ונתחנה ,תינוכית-חרזמה תיוודבה תוברתל רתויב המוד התיה ,בגנב תיוודבה
לש ולאל ומרש תויבחרמ תויגטרטסיא וטקנ ילארוטספה ידוונה םבצמבש ,איה
לע ,שרופמב ךכ לע ועיבצי רשא םירקחמ ררעהב .תונכשה תויוודבה תורבחה
דחוימבו,םיעור-םידוונ לש םייללכ םירקחמ לע אופא ךמתסהל ונינפלש ןוידה
.םיוודבה לש הז בצמל תוסחייתמה ןוכיתה חרזמה ןמ תויפיצפס תואמגוד לע
שומיש השעיי בגנה יוודב ברקב תוילאירוטירטה תווהתה לע ןוידה ךשמהב
עדימ םהמ קפויו ,םברקב םיילכלכה יונישה-יכילהת םהבש םיינוינש תורוקמב
.היצאזילאירוטירט יכילהת תניחבמ תונשרפ לבקי רשא ,יטנאוולר

ל א ר ו ט ס פ ה ת ו ד ו ו נ ה ת ר ג ס מ ב ת ו י ל א י ר ו ט י ר ט
ת י
ומסרופש םירקחמ לש רתוי הקימעמ הריקס {25},תומרוק תוסיפתל דוגינב
לש ילאירוטירט-לאה ןייפוא לע ללכ-ךרדב העיבצמ תונורחאה םינשה םישולשב
לש םהיתודובע ךותמ .טרפב םיעורה םיוודבה לשו ,ללכב םיעור-םידוונ תורבח
. ,טיטפ ,דייז-ובא ,ןמצלאזO.A.F., יכ{26},הלוע יקצולוברפו רפט ,טרופופר
תושיגנ רשפאמה רבד ,עקרק לע תילאמרופ תולעב ןיא םיעור-םידוונ לש תורבחב
ינויווש ביכרמ םייק ולא תורבחב ,רמולכ .הערמה יבאשמ לא שרוד לכל הווש
םישגפימ ןיב הנחבה יללכ תועצמאב םיכוסכס-רסח הנבמ םג רשפאמה ,טלוב
הריתי .םיינוציח םימרוג ןיבל הצובקב םירבח ןיב םייוצר-יתלבו םייוצר
םיסחי :תיבחרמ-תיתרבח תילאגופירטנצ הייטנ איה תודוונה תועמשמ ,ךכמ
תדימ שי הצובקלו טרפל ;הטעמ םתועיבק תדימו ,רצק ךשמ ילעב םה םייתרבח
איהו ,תילאירוטירט תושקונמ ענמיהל הבר תלוכיו הלודג תיבחרמ תושימג
לש ולא תויועמשמ לש האצותה .תיתצובק תוהז לש המויקל יעצמא תשמשמ
עיבצמה רבד ,יבחרמ אלו ,יתרבח ןפואב תולובג העובקל ןתינש ,איה תודוונה
.םיעור-םידוונ תורבח לש ילאירוטירט-לאה ינורקעה ןייפוא לע
בגנה יוודבל סופיט-באכ ןוכיתה חרזמה יוודב לע םישדח םירקחמ המכ חותינ
וזמה ,ורקאמה תומרב וז תכרעמ ןיבהל ונדיב עייסי םיעורה-םידוונה
יטבש לש ןה ןאכ םיאבומה םייללכה תונורקעה ולעוה ןהמש תואמגודה .ורקימהו
ר'חצ ינב טבש ,ברע יאה-יצח ןופצב {28}רמשה יטבשו {27}הלאורה
אל העובק הירוטירט הלא םיטבש ברקב {.30}יניס יוודבו {29}ןדריה-רבעב
םליבשב ןורתי לכ הל היה אל השעמלו ,הל וקקזנ אל םה ,טלחומ ןיינע התיה
הריד ןיב וניחבה םה ,ןכ-לע-רתי .תימויק היגטרטסיאכ(DIRA) ןיבל
הירוטירטכ אלא ,יפארגואיג םוקימכ םלצא תרדגומ התיה אל הריד .הירוטירט
יאנתבש ,הערמו םימ יבאשמ לע תורחתה .והשלכ םדאל ביבסמ ,תדיינ ,הענ
וספתנ וללה ןכש ,תמייק התיה אל טעמכ ,םירקיו םילילד םה החיחצ הביבס
היגולואידיא לע העיבצמ םהב שמתשהל שרוד לכל תנתינה תוכזה .לאה תתמכ
שיו ליאוה ךא .ןוילע חוכב הרוקמב הנומט איה םא םג ,התוהמב תינויווש
תידדהה תושיגנה תרדסהל םימזינאכימ םיוודבה וחתיפ ,הלא םיבאשמל שוקיב
אווחה תכרעמ תועצמאב םהילא(KHUWA) תכרעמ .הווחא ירשק לש תכרעמ איהש
תירבדמה הביבסה יפוא חכונל תיבחרמ הניחבמ השימג התיה וז תיתרבח םירשק
.אווחה יסחיב היולת אלא ,העובק התיה אל הרידה ,ךכו ליאוה .תיאדו-יתלבה
ךרע תלעב הירוטירט אלו הריכמ-תב אל ,תולעבב אל ,תידעלב התיה אל ךכיפל
הטילש קר .ףולח-רב וניאש עובק םצע הרידב אופא ואר אל םיוודבה .ילכלכ
וישרושש גשומה דקומ תא וויה ,םימו הערמ ןוגכ ,םייתצובק םיבאשמב ףותישו
{.31}ידדה םזיאורטלא" יקצולוברפ ותוא הניכש ביכרמב םינומט
- וזמה תמר ,ונייהד - תיתצובק-ןיבה המרב יכ ,הלוע הלא םיאצממ ךותמ
יוודב םג תמדקומה ונתחנה יפ-לעו ,ןוכיתה חרזמב םיעורה-םידוונה םיוודבה
ןתינ ורקימה תמרב םג .תילאירוטירט-לא הרבח דואמ הבר הדימב ויה ,בגנה
דחיי קוקבח .תיוודבה הרבחב תוילאירוטירט-לא לע םיעיבצמה םיביכרמ תוהזל
םירוגמ לש ימינפה הנבמהו דיחיה תויטרפ רבדב תויגוסל ידמל טרופמ ןויד
יברעמה הנבומב ,דיחיהו החפשמה תויטרפש הלוע ןוידה ךותמ 32.{}תונחמו
היווהה ןמ הז גשומ לש ורדעה .וז הרבחב רכומ גשומ התיה אל ,ינרדומה
םירוגמ-יפגא ןיב וא םילהוא ןיב תיסיפ הדרפהב ךרוצה תא לטיב תיתוברתה
תוירחאו תובוח לטנ תלעב הצובקמ קלח התיה תיניערגה החפשמה .םכותב
,תילכלכ ,תיסיפ הנגה לש םיחנומב תוידדה וחיטבהש ,תורכינ תויתצובק
החפשמל היה אל רבדמה לש םייטילופ-וקאה םיאנתב .תיטילופו תיתרבח
.תיאמצע תילאירוטירט הדיחיכ םויק לכ טרפלו תיניערגה
המרב ,ונייהד - םיוודבה לש יטילופה-יתרבחה ןוגראה לש ורקאמה תמרב
טבשה .המ-תדימב הנוש התיה הנומתה - תיביטארדיפנוקה וא תיטבש-ןיבה
הלודגה תיטילופה ןוגראה-תדיחי היה ,ילייבו סקרמ יפל ,בגנב יוודבה
תילאירוטירט ןוגרא-תדיחי היה (היצארדיפנוק) הטמהש דועב ,רתויב
הערמה יבאשמל תישפוח השיגמ טבש לכ הנהנ וז הירוטירט ךותב {.33}דבלב
,םירשק תותשר לע ססובמה ,ידדה םואית ךות ,םייעבטה םימה יבאשמלו
הז ןבומב קר .הטמה תיירוטירט לש התוערתשה תא המאת תיבחרמה םתושרפתהש
טביה ,םיעורה-םידוונה םיוודבה ברקב הצחמל-ילאירוטירט טביה תוארל ןתינ
וז התיה אל ,ךכ וליפאו {34};ברע יאה-יצחב םיוודבה ברקב םג םייקתהש
.תילאמרופ הירוטירט
בגנה יוודבו ,ןוכיתה חרזמב םיעורה-םידוונה םיוודבהש ,הלוע הז ןויד ךותמ
וזמה תמרב דחוימב ,תילאירוטירט-לא הרבח ינורקע ןפואב ויה ,םכותב
לש דבלב םימיוסמ םיביכרמ ומייקתה ורקאמה תמרב קר .ורקימהו
םירורב רושקת יעצמאב יוטיב ידיל ואב אל וללה םג ךא ,הצחמל-תוילאירוטירט
םייתרבח םיסחי .האלמ תילאירוטירט תוגהנתהב יופצש יפכ ,םיילאמרופו
תוילאירוטירט ךא ,וז המרב הירוטירטה לש התוערתשה תא ועבק םייטילופו
.וז הרבחב םייתרבח םיסחי הבציע אל הטושפכ

ש ה ת ע פ ו ה ת ו ב ק ע ב ת ו י ל א י ר ו ט י ר ט ה ת ו ו ה ת ה
ל
ת י א ל ק ח ה ע ב ק ה - ת ו ב ש י י ת ה
תייגוסב טרופופר קסע םתביבסל םיעור-םידוונ ןיבש םירשקב יטרואיתה ונוידב
,עבק-תובשייתה ותנעטל {.35}וז תכרעמ לע עבקה-תובשייתה לש התעפשה
םיכרעה תכרעמ תניחבמ ינסרה ךילהת תויהל הלולע ,םיצלואמ םיאנתב דחוימבו
תודיינב תינוציק התחפה התועמשמ עבק-תובשייתה .הצובקה לשו דיחיה לש
האצותכ .תיתוברתה התובכרומבו הלדוגב ,הייסולכואה תופיפצב תרכינ היילעו
.תויוצר-יתלבה םג ןללכבו ,תויתרבח תוקיז לש ןתועיבקו ןכשמ םילדג ךכמ
םירבח ןיב ןיחבהל ידכ ותושרל דמעש םזינאכימה תא דבאל אופא ליחתמ טרפה
םע .םיכוסכסו םיתומיע בושייל םימזינאכימה תאו הב םירבח םניאשל הצובקב
ותושרל ודמעש תוילאגופירטנצה תויבחרמה-תויתרבחה תויצפואהו הייטנה ןדבוא
הייסולכואה לדוגב היילע לש םירחאה םיצוליאה ןתניהבו ,העור-דוונכ
דבאמו ךלוה אוה ךכ לע ףסונ .רכינ ןפואב תירוביצה היווהה הלדג ,התופיפצו
.תצבוקמה הייערה תדידנ תרגסמב ןכ-ינפל רמש הילעש ,תיתרבחה ותוהז תא
רדס תגשהל םימייקה םייתרבחה םימזינאכימה תא רערעל םילולע הלא םייוניש
.םייבחרמ תולובגב הגרדהב םייתרבח תולובג םיפלחתמ תאז תובקעב .יבחרמ
,םילבוקמ םיכרעל התע םיכפוה םיבאשמ לע תשרופמ הנגהו עקרק לע תולעב
הלא תוכקעב .תיבחרמ-תיתרבח היכרארייה תחימצלו הדרפהל סיסב םיווהמ וללהו
טרופופר .בחרמה לוהינל םישדח םיללכו םיעצמא לוגיסו חותיפב ךרוצה הלוע
םירוגמה-תדיחי לש תימינפה התקולח תאו תומוחו תורדג לש ןדיקפת תא ןייצ
רתוי ההובג הללכה תמרב{.36}באשמכ בחרמה לג הנגה לש המגודכ תודיחי-תתל
בוריע אשונב לשמל) םיבותכ יתלב רויד יללכ לש םתוחתפתה תא ןייצל ןתינ
.(בחרמב העונתל ,לשמל ,םיעגונה) םייתביבס םיללכ ןכו (יתצובק ןיב
םיעיפומה וללה תא ונל םיריכזמ םיבותכ יתלבה םיללכהו םייזיפה םיעצמאה
).37}רתוי תוינרדומ תוינוריע תורבחל רשקב תיתוגהנתהה-תיפרגואיגה תורפסב
.הז ךילהת ףס לע ט"יה האמה תליחת לש בגנה יוודב ובצינ ןכא ונתכרעהל
בלשב תיביטימירפ תואלקח ינממס םויק לע תוזמרמה תומיוסמ תויודע תורמל
טרפ ,דיחי טעמכ םויק-יעצמא ןאצ תייער התיה {38},רתוי םדקומ
אל עקרקה ,רחא דועיי רדעהבו ,הערמו םימ יבאשמ איצוהל {.39ןיפילח-רחסל
הל היה אל ,תמייק התיה אל טעמכ הילע תורחתהה ,עובק סיסב םוש אופא הנתנ
לש תילאירוטירטה םתוביוחמ .ישפוח ךרצימ התיה השעמלו ,קוש ךרע לכ
,ךשמהב הארנש יפכ ,וז תוביוחמ םגו ,הטמה לש הירוטירטל קר התיה םיוודבה
רבעמה םע קר ,השעמל ,הלחה תוילאירוטירטה תעפוה .תיסחי רחואמ העיפוה
ואישל עיגהו ט"יה האמה לש הנושארה תיצחמב לחהש ,עקרק דוביעל יתגרדהה
,ינופצה בגנה דחוימבו ,רוזיאה ראות תע,'כה האמה לש הנושארה תיצחמב
}.40}ולשומ היהש ימ ידי-לע יאלקח זוחמכ
היה תואלקחה לא םיוודבה תלכלכב טילש ביכרמכ תילארוטספ תודוונמ רבעמה
םיוודבה ןמ קלח תוחפל םמצעל ולגיס דוד-ןב לש ותסריג יפל .ינוצר ךילהת
םא ,עקרק דוביעו ליאוה רשפאתה הז לוגיס {.41}הז ךילהתב הליעפ השיג
,{42},"תדסוממ הביטאנרטלא" םליבשב היה רבכ ,ןמצלאז לש ויחנומב שמתשהל
תירוטסיה הביטקפסרפב יכ ,המוד .דואמ תלבגומ הדימב הטקננ זא דע םא םג
תוביציה-יא תורבגתה לע הבוגת וז הליעפ השיגב תוארל ןתינ רתוי הבחר
תנשב ןוילופאנ ידיב הניתשלפ שוביכ םע הלחהש ,בורקה חרזמב תיטילופה
,ישומיש-בר באשמכ םיוודבה ידי-לע ספתיהל עקרקה הלחה זא רבכ {1799.43}
בגנה לע תינאמ'תועה הלשממה לש תשדוחמה התוטלתשה םע הקזחתהש הסיפת
.שוביכה רחאל ךומס ןוילופאנ אבצ תגיסנ רחאל וב התזיחא שוביגו
הפוקת לש התליחתב עיפוהל ולחה תוילאירוטירטה לש םינושארה הינממס ,ןכא
בגנה יוודבב ונינפלש חותינה דקמתי ,וקמועל הז ךילהת ןוחבל תנמ-לע .וז
בשונה רוזיאה רפס לע ונכשש ,ינופצה בגנה יוודבל דוגינב .הליחת יזכרמה
יניסמ ורגיה רשא ,המזאזעה יטבש ואב ,תוילאירוטירטה ויתועפשהל ופשחנו
םברקב ךילהתה לש ותניחב .ולא תועפשה םע תיסחי טעומ עגמב ,יזכרמה בגנל
חותינב .בגנה יוודב ראש ברקב ךילהתה תנבהל חונ סיסב שמשל אופא היושע
רבעמה ךילהת לע םינוש םירקחמ תרגסמב ףסאנש עדימב שומיש השעיי ןאכ
ךילהת יחנומב חתוני רשא ,המזאזעה ינב לש עבק-תובשייתהל
}.44}היצאזילאירוטירטה
תוהמל חתפתהל הלחה הרידה ."הריד" גשומב הרושק רתויב הבושחה היגוסה
יניעב .ןוכיתה חרזמה יוודבל סחיב ליעל הראותש וזמ רתוי השקונ תיבחרמ
תיב-קשמ תדיחיל תידעלב ךייתשהש חטש תויהל הרידה הלחה המזאזעה יוודב
הז בלשמ .תודבועמה תוקלחה תא ןה הערמה יחטש תא ןה הללכו תמיוסמ תיתחפשמ
העובק תושיכ אלא ,תדיינ הירוטירטכ הרידה תא ראתל תורשפא דוע ןיא ךליאו
.תולובגב המוחתו תיבחרמ הניחבמ
בלש ,ןושארה בלשב .םיבלש העבראב החתפתה הרידה לש וז השדח תוהמ
.םימ-רוקמל ךומסב הערמ רוזיא יניסמ הידודנב החפשמה השפיח ,תוזחאיהה
תוראב וליאו ,ומש לע וארקנו טבשה תלחנל וכפה הנשה לכ םימ וקפיסש תוראב
יקחרמ תא תיתחפשמה הרידה לובג םאת הז בלשב .יתחפשמ סכנל וכפה תויתנוע
ויה ןיידע םיעובקה םימהו הערמה תורוקמ ךא ,םימה-רוקממ הייערה תוממוי
לש תידוונה היגולואידיאה לש דירש ,לוכל םיישפוח ויהו תיטבש תולעבב
.תוילאירוטירט-לא
רבכ .תילארוטספ-ורגא הרידל תילארוטספה הרידה תובחרתה הלחה ינשה בלשב
תוחפשמ ןיב הברח החלפל ומיאתהש תועקרק תולצפתה הלחה הז בלש ךלהמב
םימ-תשרפ יווק רקיעב ,םייפארגופוט םיאוות יפ-לע ,טבשה לש תובחרומ
רגנ-ימ תקפסאו עקרקה תקלח הלעמב הייער הרשפא וז הקולח תטיש .םיימוקמ
ליבקמב וחתפתה תויתחפשמה תורידה .םיכומנה היקלחב תודבועמ תועקרקל
תיטנאוולרה תיתרבחה הדיחיה םש-לע וארקנו םיימוקמה זוקינה-ינגאל
,תולעבל הליבקמ איהש ,תדבועמ עקרק לע הקזח .(עבורה וא הלומחה ,החפשמה)
תחא .ףתושמה יטבשה חטשה ןמ הרידה תנחבהל רישכמכ חתפתהל אופא הלחה
שדח םימ-ןקתימ לש וחותיפב יוטיב ידיל האב הרידה לש תוידעלבה תורוצמ
ןפואב .םייטבשה תורוקמה ןמ ולידבהל ידכ דימ טרפוהש ,(םימ-רוב וא ראב)
.תיתליהק-לאו תיטבש-לא הירוטירט לש יפוא שובלל תיתחפשמה הרידה הלחה הז
.תודבועמה תועקרקה לש רתוי ילאמרופ (היצאלצראפ) קוקלח היה ךילהתה ךשמה
הגרדהב רודחל הלחה ,הייערל קר אלו ,תואלקחל עקרקה לש הכרע תובישח
םיאנתב ךכב ךורכ היהש ילכלכה ןוכיסה תורמל ,המזאזעה ינב תעדותל
לע תורחתההו שוקיבה ורבג תאז תובקעב .בגנה רה רוזיא לש םייגולוקאה
קוקלח ךילהת התע שרד ךכמ האצותכ {.45}ישפוח רצומ ןכ-ינפל התיהש ,עקרקה
םיעצמא ןיבו עבורה וא הלומחה ישארו ינקז ןיב רתוי בר םואית עקרקה
ולחה ךכיפל .ןרושקתו עקרקה תויולעב גוויסו ןוימל רתוי םיילאמרופ
הליחת ,ןנומיסו תודבועמ עקרק-תוקלח םוחיתל תוטיש םמצעל לגסל םיוודבה
.תופסונ תוטישב םימילו ,(םו'גור) םינבא תומירע תועצמאב
םירושקה םינקתימ לש םתעפוה היה שדחה הנבומב הרידה תווהתהב ןורחאה בלשה
ירצומו םילוביה תנסחאו תריגאל רקיעב ודעונ הלא םינקתימ .עקרקה דוביעב
ויה םה .תיב-ילכ תנסחאל םג ךשמהבו ,(הרמטומו הבילאז ,הרטנמ ןוגכ) ןאצה
תודוונהו ,עבק לש תובשייתה הבשייתה אל ןיידעש ,רבעמב הרבחל םייסופיט
םינממסה דחאש ,הארנ ךא .ידמל דבכנ ילכלכ ביכרמ התיה ןיידע תילארוטספה
םתורשקתה תדימ ןכ-ינפל .(הרבקאמ) תורבקה-יתב תעפוה היה רתויב םיבושחה
וללהו ,רתויב תטעומ התיה םהיתמל םיעורה-םירוונה םיוודבה לש תישגרה
תויטרפה תייגוסב ליעלש ןוידל תרשקתמ וז המרונ .ירשפא םוקמ לכב ורבקנ
תורבק-יתבל םיעובק םירתאב שומישה תליחת םע ,התע .וז הרבחב טרפה דמעמו
יסקט ןבומ סוחיי לש תועמשמ לבקל וז העפות הלחה ,לגרל היילע ירתאלו
,תרדגומ הירוטירטל אופא הכפהנ הרידה .הרידה ךותב תומוקמל תישגר תויכרעו
לש תויבחרמ-לאה תונוכתה תא םיסחיימ רבכ וילאש ,רדגומ יבחרמ טקייבואל
וררועו בגנה יקלח ראשב םג ושחרתה םימוד םיכילהתש ,חינהל ןתינ .הרבחה
םרתש רבד ,חטשב הטילשה לע תוטמ וא םיטבש ןיב תונשנו תורזוח תומחלמ
תועצמאב וז תוביצי-יא לע הביגה תינאמ'תועה הלשממה .תיטילופ תוביצי-יאל
ךילהת לש ותצאה תליחת תא ןמסמ ונתעדלש ,1858 תנשמ "תועקרקה קוח"
חורה-ךלה תויהל זאמ הלחה עקרקה לא הייטנה ,ןכאו .היצאזילאירוטירטה
לש היצאזילאמרופ תארקל םג םעינה הז םעט {.46}םיוודבה ברקב חוורש
דוע ,הארנכ ,ולחה םינושארה וינמיסש ךילהת ,םיטבשה ןיב תיטבשה הירוטירטה
ךא {.47}טראויטס איבמ יניס זכרממ תואמגוד ;"תועקרקה קוח" ינפל
ידי-לע הנתינ בגנב תויטבשה תוירוטירטה לש האלמ תיפארגואיג היצאזילאמרופ
40.( ש"ה הארו) 1906 תנשב קר תינאמ'תועה הלשממה
ןיבל תיטבשה המרב תילאירוטירטה היצאזילאמרופה ןיב ןילמוג-ירשק אופא שי
{48}סיאול םג איבמ ךכל תויודעו ,טבשה ךותב רתוי תוכומנה תומרבש וז
הרבחה ךות לא הז ךילהת לש ותרידח .ןדריה-רבעבש ר'חצ טבש לע ןוידב
,הארנכ ,הנומט איה ךא ,רתוי ההובג המרב ךילהתה ןמ תעפשומ תירוונה
יוטיב ולביק אל ןכל-םדוקש תויטנ ,הינב ברקב תוחוורה תויומס תויטנב
יוודב לע סבוה לש ורקחמב בטיה וראות ולא תויטנ .ילאמרופ ינוציח
היגולואידיאהש ףא {49},םירצמ חרזמבש הזאעמה טבש לש םידוונה ןאמשו'חה
ךותב םיבאשמ לעו תומוקמ לע תויטרפ תויוכז תרשפאמ הניא םש תיטבשה
לש ףתושמ ןיינקכ םירדגומ הלא םיבאשמו תומוקמ .טבשה לש תיללכה הירוטירטה
םיישגר םירשק םיחתפתמ ,טרפהו החפשמה ןוגכ ,רתוי תוכומנ תומרב ךא .טבשה
תועמשמ םילבקמה ,ןהבש םייעבטה םיבאשמלו תונטק תוירוזא תודיחיל םיקומע
הלא תומוקמב רתוי םיפוכת םירוקיבב םיאטבתמ הלא םירשק .תיתוגהנתהו תילמס
,ןבומכ ,םירושק הלא םירוקיבו ,םירחא תומוקמב רשאמ הייערה תדידנ תרגסמב
הקומע תוירחא םברקב תחתפמ ףא וז תוישרוש .הלא תומוקמב הערמה יפואב
בר לקשמ סבוה סחיימ םידוונ ברקב התוחכונל רשא העפות ,םיבאשמה רומישל
,הארנכ ,תושענ ולא תויטנ .התע רע יעדמה רקחמה הל סחיישמ רתוי הברה
היצאזילאמרופב תוחכוויהה םע ,תוילאמרופ אל םא םג ,רתוי תושרופמו תויולג
ןפואב העבקנ הזאעמה טבש לש הירוטירטה .תיטבשה המרב תילאירוטירטה
יאה-יצחמ טבשה לש ותריגה רחאל הנש האמכ ,ט"יה האמה תליחתב דוע ילאמרופ
ךלהמב .םירצמב תונושה תולשממה ידי-לע םימיל הרכוה וז הירוטירטו ,ברע
סחייל תויטנה ,עבק-תובשייתה לש םיכילהת ושחרתה אל םא םג ,וז הפוקת
תא רמשל ןוצרה ןהומכו ,ורבגו וכלה םימיוסמ תומוקמל תדחוימ תועמשמ
.ידוונה םלועל תויטנאוולר ןהש ,תונושה םהיתויוכיאו םהיתונוכת
בגנב תיטבשה ורקאמה תמרב תילאירוטירטה היצאזילאמרופה הלחהש עגרמ ,ןכא
.תענמנ-יתלב רתוי תוכומנה תויטילופה-תויתרבחה תומרה לא התרידח התיה
לש ךילהת ורבע ןכא םייטבש הערמ יחטשש ,הלוע ויתימעו לסרק לש םרקחמ ךותמ
הלחה וכשמהבו ,יאלקח דוביע יכרוצל תונטק תויתחפשמ תוקלחל קוקלח
תוחתפתה (א) :תוביס שולש םינייצמ םה עקרקה דמעמב הז יונישל {.50}הטרפה
תובצייתה רחאל תואלקחב העקשה הדרוע רשא ,ילכלכו יטילופ ןוחטב לש הריווא
ךורא ךילהת תליחת (ב) ;האמה יהלשב םייטבש-ןיבה םייטילופה םיסחיה תכרעמב
תווש הערמ תויוכז תחטבהל ותוירחאבו ולדוגב ,טבשה דמעמב תורדרדיה לש
הביאה תעגרהב הלשממה לש החוכ תיילע לומ לא וירבח לכל תוידעלבו
.רוזיאה ךות לא ץוחבמ םיחאלפ לש םתריגה (ג) ;וכותב ףאו ,תיטבש-ןיבה
לש יטפשמה-ילאגילה טביהה תעפוה תא שיגדהל יואר תילאירוטירט תיווזמ
םיכוסכסב הקיספב םייטבש םיטפוש לש םדמעמ תיילע תועצמאב תירבדמה עקרקה
תכרעומ תויהל עקרקה הלחה הנושארל ,ךכמ הריתי .עקרקה לע תולעב רבדב
ילכלכ ךרע תיינקהו תימינפה היצאזילאגילה .ןיעקרקמה קוש לש םיחנומב
.הירוטירטל סחיב יגולואידיא הנפמ לש ותליחת תא וניניעב תונייצמ עקרקל
ףקות-הנשמ לבקל הלחהו ,התובישחמ דבאל הכישמה ,יתרוסמה הנבומב ,הרידה
ךכל םגש ,םינעוט ףא ויתימעו לסרק .הב םילולכה םיבאשמה לע ,תיטרפ עקרקכ
{.51}רדרדיהל ,רומאכ ,לחה זא רבכש ,טבשה דמעמ לע ילילש רזוח ןוזיה היה
,"עאשומ" גשומה תמועל - עקרקה ילעבל הגרדהב וכפהנ טבשה ינב רשאכ
לש יסחיה ודמעמ דרי - ףתושמה יטבשה הערמה חטשכ תדבועמ עקרקל סחייתהש
תטרפה .ילאירוטירטהו יפארגומידה ולדוג ירי-לע ןכל-םדוק עבקנש ,טבשה
.תיטילופה תודיכלהו תויטבשה גשומל תדגונמל אופא הכפה עקרקה
יטבש לכל ומיאתה עקרקה לש שדחה הדמעמ תעפוהל תונושארה תוביסה יתשש דועב
רפסב ונכשש םיוודבל דחוימב תיטנאוולר התיה תישילשה הביסה ,בגנב םיוודבה
לש םירפושמה םייגולוקאה ויאנת לש םתועמשמ .ינופצה בגנב בשונה רוזיאה
יוזיח-ינב םה הלא םיבאשמש ,איה היגולודפו םיעקשימ יחנומב הז רוזיא
קר אל הרבג םהילע תורחתהה ,ןכאו .בגנה יקלח ראשב רשאמ רתוי םיפופצו
,םיינוציח המדא ידבועו םירכיא דצמ םג אלא ,םמצע םיוודבה ןיב ,םינפבמ
.םיקוחר ףאו םינכש םיבשוימ םירוזאמ רוזיאל רגהל ולחה תונוש תוביסמ רשא
ךא ,ח"יה האמה יהלשב דוע בגנה ןופצ רוזיאל עיגהל ולחה םירגהמה ינושאר
רע וכפה הלא םיחאלפ םירגהמ {.52}ט"יה האמב ושחרתה םיירקיעה הריגהה ילג
לש התעפוהל איבהש ךילהת ,םיוודבה תועקרק לש םיטניילק-םיסיראל הרהמ
דועב ,הנקמו ןאצ תייערב וקסע תויוודב תוחפשמ :הז בחרמב הרובע תקולח
תקולח לש המוד ךילהת..םיחאלפה םיסיראה ידיב ודבוע ןהלש עקרקה תוקלחש
רח'צ ינב טבש לצא סיאול ראתמ םיחאלפה םהיסירא ןיבל םיוורבה ןיב הדובעה
}.53}ןדריה-רבעב
,תישאר .תואצות המכל האיבה ט"יה האמה יהלשב הז ךילהת לש ותורבגתה
לחה ,םייטאנגא םירשק ידי-לע עבקנ ןכ-ינפלש ,טבשה ךותב יתרבחה דובירה
תוחפשמ ןיב ילכלכה רעפה בחרתהו ,ירארגא יטסילאטיפאק דמימ לבקל התע
לודיג ,תינש .ךכמ וענמנש ולא ןיבל וז הדובע תקולח ןמצעל וצמיאש תויוודב
תאו דוביעה תוקלח לש ןתטרפה ךילהת תא ץיאה עקרקה לע יפארגומידה ץחלה
רבוע רצומ תויהל הגרדהב הלחה עקרקה .עקרקה ךרעל קוש יחנומ לש םתיינקה
םייקל ולחה םיוודבה ,תישילש .םיעורה-םידוונה לצא הדמעמל דוגינב ,רחוסל
תשרוהל הצחמל-םיימשר םיכילה לש הצחמל-תילאגיל תימינפ תכרעמ רדוסמ ןפואב
.םתונכשבש עבקה-ירפכב םילבוקמה םיגהנמה לע הססבתהש ,עקרק
לע תרבוג תורחתה לש תוביסנב ,תוילאירוטירטה תוקזחתהל הלא םינמיס ךא
תורבגתה :תופסונ תובושח תוביסנב וחתפתה ,יוזיח-ינבו םיפופצ םיבאשמ
ט"יה האמה יהלשב הלחה רשא ,םיוודבה ייח לע יזכרמה ןוטלשה לש ותעפשה
הבר הדימכ תוילאירוטירטה תווהתה התיה זא דע .ןכמ-רחאל תאש רתיב הכשמנו
הרישיה העפשהה ךא .המצע תיוודבה הרבחה ךותמ עבנש ,יטקלאיד ךילהת
,םיוודבה לש תיעקרקה םתייטנ תא הקזיח קר תונושה תולשממה לש הפיקעהו
.היצאזילאירוטירטה ךילהת תא הריבגה ךכבו
הלשממה ידי-לע בגנב םיוודבה יטבש לש תוירוטירטה תפמ לש המוסרפ דצל
זכרמכ עבש-ראב לש התמקהל רתויב הבושח העפשה העדונ 1906 תנשב תינאמ'תועה
םע בגנב הטילשה תא קזחל תנמ-לע המקוה ריעה 1903. תנשב ירוזא ינוטלש
דחוימבו ,בורקה חרזמב תויפוריאה תומצעמה לש תיטילופה תוניינעתהה רובג
לע העפשהה ךא ,עבש-ראבב ונכתשה םיטעומ םיוודב קר םנמא .םירצמב
ןייצמ דוד-ןב .רתויב תיתועמשמ התיה םיוודבה ברקב הווהתמה תוילאירוטירטה
רובעלו הייער תודוונמ קתניהל םיוודבה תייטנב ךרד-ןויצכ ריעה תמקה תא
,הזע לע ףסונ ,תירוזא קוש-ריעכ תידוקפתה התחימצ {.54}עבק לש תובשייתהל
םילובי יפדועל רבוגה ינוציחה שוקיבה חכונל בושח ילכלכ אצומ השמיש
תמירז .בגנב תיאלקח החירפל איבהו םיירחסמ םידממל עיגהש רבד ,םייאלקח
,תורוחסה קושמ ילארגטניא קלחל םיוודבה תא הכפה תאז תובקעב האבש ןוהה
יתועמשמ ןפואב םרת הז ךילהת .קהבומ יראטינומ יפוא לבקל הלחה םתלכלכו
םירצומ לש השיכרה תויורשפאו הכירצה תושירד רובג םע םייחה-תמרב היילעל
תושיגב ףסונ יוניש היה תילאירוטירט הניחבמ בושחה טביהה ךא .םישדח
וכפה םיינוריע םירחוסל תובוח םולשתל ףילחתכ עקרק תוקסע .עקרקל םיוודבה
ופאש ךא ,תואלקחב וקסע אלש תוחפשמו םיטבש ברקב וליפא הצופנ העפותל
.םייחה-תמר רופיש רחא ירוזאה ץורימב בלתשהל
היה ורוקמש ,ןוה תמירזמ םג ןוזינ תילכלכ החימצ לש יטיאה ךילהתה
,תינאמ'תועה הלשממה המזיש םילעפמ תובקעב ירוזאה הדובעה קוש תוחתפתהב
ךלהמב רכשב הדובעל תונווגמ תויונמדזהמו ,לזרב-תוליסמו םיכרד תלילס ןוגכ
הביטקפסרפב .הנושארה םלועה-תמחלמב םיטירבה ידי-לע הניתשלפ שוכיכ
בורקה חרזמה רוזיא תסינכ תא הנושארל הז שוביכ ןמיס רתוי הבחר תירוטסיה
תמירז תליחתל האיבה וז העפשה .יברעמה םלועה לש תילכלכה העפשהה לגעמ לא
,ןכאו {.55}םיוודבה ידיל וכרד תא אצמ ,ןטק יכ-ףא ,ונממ קלחש ,יברעמ ןוה
לצא הרקש יפכ ,קימעהל תיטסילאטיפאקה הלכלכב םיוודבה תובלתשה הלחה זאמ
}.56}ןדריה -רבעבש ר'חצ ינב ןוגכ ,ןוכיתה חרזמב םירחא םיוודב יטבש
דחוימבו ,יטירבה טאדנמה תונש ךלהמב ולא תועפשהל תיוודבה הלכלכה תחיתפל
.הערמ תועקרקו תודבועמ תועקרק לע ץחלה תניחבמ תוכלשה ויה ,התורחסמתה
שוכרל וכישמה עבש-ראב ירחוס םגו ,בגנל םיחאלפה תריגה הכשמנ וז הפוקתב
תורוקמ ינש עיפוהל ולחה ליבקמב .ןהב הטילש תונקל וא תויוודב תועקרק
רקיעב ,תורחא םירעמ ןוה ילעבו םירחוס ,תישאר .הז רצומל םישדח שוקיב
תולגל הלחה תינויצה העונתה ,תינש .עבש-ראבמ םהיתימע תובקעב וכלה ,הזעמ
ולחה הלא םישוקיב {.57}בגנב דוביע-תונב תועקרק תשיכרב רבוג ןיינע
םיגשומ ,תוינרדומ תורבחל םיינייפואה עקרק יגשומ תיוודבה הרבחל רידחהל
םיילאגיל ,םיילאנויצאר ,םיילאטנמורטסניאכ קרק םתוא הראיתש
}.58}םיילאירוטירטו
ןובשח לע תואלקחה תרבגה :תואצות שולש ויה עקרקה לע ץחלה תורבגתהל
ךשמהו תיתחפשמ תולעבל תויטבש תועקרק לש הטרפההו קוקלחה ךשמה ,הייערה
ףוסבו ,הרבגו הכלה לעבה-תואלקח .תויעקרק תויגוס לש היצאזילאגילה ךילהת
{.59}(םאנוד -500000,כ) ר"מק -500כ הפיקה יטירבה טאדנמה תפוקת
עדי הבר הדימב הלצינ ףא םיעבראה תונשב בגנב השדחה תידוהיה תובשייתהה
קוסעל ולחה םיוודב לש לדגו ךלוה רפסמ {.60}םיוודבה ורבצש ירבדמ-יאלקח
תפסות הקפיס םגש ,וז תוליעפ .םיחאלפל התונפהל םוקמב ,עקרק דוביעב םמצעב
דע ,הערמה תלכלכב תמלוה הכ הרוצב הבלתשה ,ןאצה ירדעל תיתועמשמ אופסמ
לש ונושלכ ,עובק הרזח-סיסב תיוודבה החפשמה תושרל דמע הנושארלש
ונודנש הלא לע םיפסונ םינקתימ יגוס ץומיא שרד הז סיסב {.61}דוד-ןב
הריגאל םינקתימ ,(תורובו תוראב) םימ-תורוקמ לע ףסונ ,ןכאו .ליעל
םיעובקה םירוגמה-יתב םישולשה תונשב עיפוהל ולחה ,תורבק-יתבו ןוסחאלו
,עבק לש תובשייתהל רבעמה תא לוכמ רתוי למסמ תיבהו ליאוה {.62}(הכיאב)
בקע תילאירוטירטל הרבחה תכיפהב עירכמ ביכרמ שמיש אוה ,הצחמל קר יכ-ףא
תושיל התכיפהבו הרידה לש הייפוא יונישב רתויב הבר ותובישח .עובקה ויפוא
.ףולח-תב דוע הניאש ,העובק תיבחרמ-תיתחפשמ
.הצואת רובצל אופא לחה ,ט"יה האמב דוע לחהש ,ילאירוטירטה רועזמה ךילהת
.בגנה יבחרמ לא רודח הקימעה דוע תויטבשה תועקרקה תטרפהו קוקלחה תמגמ
ןכלו ,עאשומה תטיש תא לטבל הפאש טאדנמה תלשממש ,םינייצמ ויתימעו לסרק
הריבגה ןיעקרקמה קוש דצמ ץחלה עויסב ,ןכאו {.63}הטרפהה ךילהת תא הדדוע
ךא .רבעב דוע לחהש ,תוינורדמ תוקלח לש הטרפהה ךילהת תא וז תוינידמ
,םישדחכ םינשי ,םימה-תורוב לכ םג וטרפוה ,םימדוקה םיכילהתבכ אלש ,םעפה
תעקשה .דח יתרבח הנפמ ךכב םיאור ויתימעו לסרק .רגנ-ימ םהילא וזקינש
קודיצל הכפה םירחא םימ-ירגאמ לשו תורובה לש םתקזחאבו םתביצחב הדובע
.יתחפשמה קשמה תמרב הלא םימ-יבאשמ לש הטרפהה
ןיעקרקמה קוש תוררועתה םע .עקרקה דמעמ לש היצאזילאגילה םג הקמעוה
תרדסהל ךרד תונוטלשה ושפיח ןיינקה יסופדב תוביציה-יא חכונלו רוזיאב
דוסיי תרוצב האצמנ וז ךרד .םיברתמה תולעבה יכוסכס בושיילו תוקסעה
דסומל הז םרוג לש ותופסוותה {1921.64} תנשב עבש-ראבב ןיעקרקמל ןיד-תיב
תקזחה לש ימינפה ילאגילה דמימה תא אופא הריבגה יטבשה תועקרקה טפוש לש
לש בותכ הזוח לחה יטירבה טאדנמה ימיב יכ ,ןייצמ ףא יזנכשא .תועקרק
לש םיגוס םיראתמ ויתימעו לסרקו {65},לבוקמ גהונ תויהל ןיעקרקמ תריכמ
וניינע תניחבמ ,םיללוכה {66},תועקרק תרכחהו ןוכשמ ,תריכמ ימכסה
הקלחה תולובג ןוגכ ,קהבומ ילאירוטירט עדימ ,הז רמאמ לש ילאירוטירטה
.םיצעו תורעמ ,םימ-תורוב ןוגכ ,הב םילולכה םימצעו
יחנומב עקרקה תויכרע תיילע תא תפקשמה ,תיעקרק היצאזילאגיל לש וז המגמ
תחינזב ועייס {67}םישולשהו םירשעה תונשב ןיעקרקמ תוקסעב לודיגהו ,קושה
תוחתפתהב ךרד-ןויצכ רכזנ הז ךילהת םג .הנתמב עקרק ןתמ לש יתרוסמה גהונה
ךרד-ןויצ ךכב תוארל ןתינ ,ןכא {.68}תויעקרק תויגוסב תיוודבה הבישחה
תכלוהו תנמתסמו ליאוה ,םיוודבה לש תילאירוטירטה היגולואידיאה תוחתפתהב
,עאשומה ,תירוביצ תולעב :עקרקה לע תולעב לש םיגשומ ינש ןיב הרורב הנחבה
תסחייתמה ,תיב-קשמ לש תיטרפ תולעבו ,םייטבש םימו הערמ יבאשמל תסחייתמה
חותיפ הבייח וז הנחבה .יאמצע ןפואב וחתופש םימ-ינקתימלו תדבועמ עקרקל
דוע וקפיס אלש ,(םו'גור) תומדוקה לע תופסונ תוילאירוטירט ןומיס תוטיש
תוחכונב (לוסב-לא) םיבצח תליתש ףראע-לא, ריכזמ ,לשמל ,ךכ .םיכרצה תא
ןיב הנחבהה הכלהש לככ {.69}הקלחה תולובג ןומיסל תירקיע הטישכ םידע ינש
הנבומב ףחסה רבג ןכ ,רתוי הרורב התשענו תיטרפה תולעבל תירוביצה תולעבה
ןתעפוה לע םיעיבצמ ןוירואו דוד-ןב .שדחה הנבומ רבגו הרידה לש יתרוסמה
המכ ,ןבומכ ,הלא ויה {.70}וז הפוקתב הצחמל-תויטרפ תויתחפשמ תווח לש
ןה תודבועמ תועקרקו הערמ יחטש ןה וללכש ,תובלושמ תויתחפשמ רויד-תודיחי
םי'חייש המכ .םייביטימירפ םיתבו הריגאו ןוסחא ינקתימ ,םייטרפ םימ-תורוב
תובאשמ םע תוראב ,םיננגוסמ םיתב ןהבו ,תוזוחא ןיעכ ומיקה ףא םידימא
ךילהת .ןיחלש-תואלקח וחתיפ וליפאו ,חמק-תונחטו םילודג םימסא ,תוינאכימ
הייטנה {.71}יתרוסמה הערמה הנחמ לש ורוזיפו ותוררופתה לע עיפשה הז
ךשמה תא דוע הרשפא אל יתחפשמה להואל הכומסה דוביע תקלח לע תולעבב תוכזל
תילארוטספה תודוונה תא ונייפאש ,םיפופצהו םילודגה םילהאמה לש םמויק
.ןכל-םדוק
תוברועמש ,אופא הלוע םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמב הנומתה תריקס ךותמ
.תרכינ הדימב הרבג םיוודבה ייחב תיטסילאטיפאקה הלכלכהו יתלשממה ילהנימה
תלחתה ,תועקרקל ןידה-תיב ובו ,ילהנימ ינוטלש זכרמכ עבש-ראב ריעה תמקה
ריבב) םינטק ןוטלש-יזכרמ דוע תמקה ,לובי סמכ תורשעמ תייבג לש ךילהה
ץוויחו (40 ש"ה האר ;ה'גועבו הצולחב ,'גולסע(EXTERNALIZATION)
הלא לכל - הדובעהו ןיעקרקמה יקוש לא תיוורבה הלכלכה לש היצאזיראטלורפו
ןמ תיוודבה הרבחה לש היצאזילאירוטירטה לע תופיקעו תורישי תועפשה ויה
.יתחפשמה קשמהו החפשמה תמר לא ,הטמ יפלכ תיטבשה המרה
הרבחה לע םישדח םירדסהו תונקת תלטהו לארשי תנידמ תמקה םע ץאוה הז רילהת
חתמל רשקב רבעב החתונ רבכ הנידמל וז הרבח ןיב םיסחיה תכרעמ .תיוודבה
תוינוחטב-תויטילופ תוביסמ {.72}וילא הלטוהש ילאטפירטנצ-ילאגופירטנצה
בגנה יוודב ללכמ -%15כ) בגנב ורתונש םיוודבה -70000,כ ןיבמ םיבר ורבעוה
םיוודבל תוכימסב ,(40 ש"ה האר) גייסה רוזיא לא םהיחטשמ (1948 תנש דע
-%20כ קר התע היהש חטש ינפ-לע םימהו הערמה יבאשמ םוצמצ .םש ונכש רבכש
תא םייקלו ךישמהל םיוודבה תלוכיב עגפ רבעב תויוודבה תוירוטירטה ןמ
ינאמ'תועה תועקרקה קוח ץומיאב ,דועו תאז .אליממ הכעדש ,הערמה תלכלכ
תועקרקל תודבועמ-יתלבה תועקרקה לכ תא ,השעמל ,הלשממה הכפה 1858 תנשמ
.(ירימ) הנידמ
לש םתוברועמ תקמעה תא הלא םייטפשמו םיילהנימ םידעצב םילות ויתימעו לסרק
תא טירפהלו קלחל ךישמהל םתייטנ תא ,הב העקשההו תואלקחב םיוודבה
תוקלחה תא ןמסל םירבוגה םהיצמאמ תאו ,הערמה תועקרק תא וליפא ,םהיתועקרק
תולובג ןומיסו תדידמ {.73}יבמופב ותושעל ולחה התע קרש רבד ,תויטרפה
תליתש ןוגכ ,רתוי תורורבו תוקיודמ תוטישב תושעיהל התע ולחה תוקלחה
תומש וא ילמס תקיקח ,ןבא-תורדג תמקה ,םייתנש-בר םיצוק-יחיש לש תורוש
עקרקב תופורש םינבא תרובקו םיקומע םימלת תשירח ,םיעלסה לע תוראשה תצובק
ןומיסהו הדידמה תולועפ ושענ םירקמ המכב .הלועפה תרתסה השרדנש הרקמב
דוע וצמוא ולא תוטישמ קלח .ריתעב םיכוביס עונמל המגמב ,םידע תוחכונב
,לארשי תנידמב ידמל תוחיכשל וכפהש ,תושדח תוטיש .יטירבה טאדנמה ימיב
תונורדמ גוריד ,םינטק םירכס תמקה ,םיתיז דחוימבו ,םיצע תעיטנ וללכ
ינאמ'תועה תועקרקה קוח לש הרפהל הבשחנ הנורחאה הטישה .עבק-ינבמ תמקהו
1958. תנשמ היינבהו ןונכתה קוח לשו 1858 תנשמ
קוש לש תוילכלכ תומגממ רקיעב הכ דע עפשוהש ,היצאזילאירוטירטה ךילהת
תויוכז ,השעמל ,ורכוה אל םלועמ .שדח דמימ התע לביק ,ישפוחה ןיעקרקמה
יטירבה טאדנמה תלשממ ידי-לע אל םג ,עקרק לע תיקוח תולעבל םיוודבה
לארשי תלשממ הבריס םישדחה םיקוחה יפ-לע םג {.74}ינאמ'תועה ןוטלשהו
התע ףסוותהש שדחה דמימה .הקזחה חוכמ תולעבל םיוודבה תונעטב ריכהל
ןיבל םיוודבה ןיב תיטילופ תקולחמ לש אוה היצאזילאירוטירטה ךילהתל
לכ וזרכוהש עגרמ םלענ רבעב בגנב םייקתהש ישפוחה ןיעקרקמה קוש .הנידמה
ינפמ ששחה רואל .ינאמ'תועה קוחה יפ-לע הנידמ תועקרקכ םיוודבה תועקרק
תרבגהל ירקיעה עינמה חוכל וז תקולחמ הכפה םהיתועקרק לע הנידמה תוטלתשה
,תוקלחה ןומיסו םוחית לשו תויטבשה תועקרקה תטרפה לש םיכילהתה
.טבשה דמעמ לע ילילש ןפואב עיפשהל הפיסוה היצאזילאירוטירטה ךילהת תקמעה
ועקפוה ,יטבש סיסב לע ןכ-ינפל ויהש ,םהילע חוקיפהו םיבאשמב הטילשה
איבה הז ךילהת .החפשמה תמרל ,הטמ יפלכ ורבעוהו טבשה ידימ הגרדהב
,תיוודבה הרבחה לע ורוביחב .תיתרוסמה תיטבשה תוכמסה תוכרעמ תוטטומתהל
הגיסנ הלח זא רבכש ,יזנכשא ןייצמ ,יטירבה טאדנמה תפוקתל רקיעב סחייתמה
,הלומחה ולטנ ןהידיקפת תאו ,(טבשהו הטמה) וז תוכמס לש תוריכבה תומרה לש
לסרק םג םיפתוש וז הנקסמל{.75}תיניערגה החפשמהו תבחרומה החפשמה
}.76}ויתימעו
ןיידע ,בגנב הז ללכבו ,ןוכיתה חרזמב יוודבה טבשה יכ ,סקרמ ןעוט םתמועל
הלכלכה םויקלו תוכייתשהו תוראש ירשק רומישל םידממ-תבחר תרגסמ שמשמ
ידי-לע לטינ ןורחאה ביכרמה ,ליעל וניארהש יפכ ,םלואו {.77}תיתרוסמה
תירקיעה הדיחיה ןה {78}יטייבאפ לש ויחנומב רשא ,תיבה-יקשמ תודיחי
ןכא הז יתרבח ףוג ירבח ןיב םירשקה .תיגולואידיאהו תירמוחה תושדחתהל
ואלו ,םיילאירוטירטה ויבאשמב הטילש תרטמל השענ הז קוזיח ךא ,וקזוח
.תיטבשה תויראדילוסהו תוכיישה ,תוהזה רומישל אקווד
לשו תיתרבח היצאיצנרפיד לש ךילהת ולא תויוחתפתהב תוארל ןתינ הבר הדימב
הניחבמ תינגומוה הבר הדימבו ,תידמעמ-לא רבעב התיהש הרבחב תידמעמ הנחבה
תודיחיה תוסחיימש תרבוגה תובישחב הנומט הז ךילהת לש ותועמשמ .תיתרבח
םיבאשמה תמועל םייבחרמ-לאהו םייבחרמה ןהיבאשמל תויתחפשמה תויקשמה
התע םירשקתמ םייתרבחה ןהירשקו ולא תודיחי לש ןתוהז .םיפתושמה םייטבשה
יטבשה יטילופה-יתרבחה ןוגראל רשאמ התלוכתלו ןהלש תיטרפה הירוטירטל רתוי
תושיגנה תאו םיפתושמה םיבאשמה לע ןהיתויוכז תא רבעב ןהל הנקהש ,לודגה
תיתרבח הניחבמ הרדגוה הירוטירטה הבש הרבחמ ,תורחא םילמב .םהילא
תא תוצחל םיוודבה ולחה תיטבש תוכייתשהו םייתרבח םירשק תועצמאב תיטילופו
ילאירוטירט שוכר ידי-לע םייתרבח םיסחי םירדגומ הבש הרבח רבעל הדרפהה וק
.וב םייוצמה םיבאשמהו יטרפ
תייצניבורפ לש רמשה יוודב לע יטייבאפ לש ונוידל בושל יואר וז הדוקנב
םישישה תונשב {.79}ידמל םימוד םיכילהת ושחרתה םש ,תידועסה ברעבש ליאח
ךילהת .יאלקח חותיפ תורטמל םיטבשה תומדא תא קלחל הידועס תלשממ הטילחה
הנידמה ךא ,תיטבש תורבח לש הדימ-תומא לע ססובמ היה םנמא תועקרקה תקולח
ךכבו ,הז רוזיאב םיבאשמה לע םיוודבה לש הטילשהו הקזחה חוכב ריכהל הבריס
.תולעבה יפוא תא תונשל ילב ,השעמל םתוא העיקפה
.ויתואצותלו ךילהתל תיכרע-וד השיג חתפל םיוודבה ולחה םינומשה תונשב
תיטבשה תודיכלה תא תופיקתב ררשאל םיוודבה וטנ תיגולואידיאה המרב
תוצובק לש תוקלוחמה תוירוטירטה ןיב םירורב הדרפה יווק וטטרשו תימינפה
לע תולעבה דוביכל הלשממה ןמ םהיתויפיצ תא ושיגדה וליפא םה .תויטבש
תא וספת םיוודבה ,תורחא םילמב .הצובק לכ לש םייתרוסמה הערמה יבאשמ
ויהש ,הערמה יבאשמל המודב םהב םתטילשו םייאלקחה םיבאשמה לא םתושיגנ
.דבלב וז המרב תוטלחהל םינותנ ויהו תויטבש תויוכז לע ,רומאכ ,םיססובמ
עקרקה תוקלח לע תולעבה תא שממל םידיחיל הידועס תלשממ הריתה תישעמה המרב
קושו ןיעקרקמה קוש תוחתפתה תא ללוח הז ךילה .דוביע תונש שולש רחאל
תוכזה ובש ,תילאירוטירט הטרפה ךילהת לחה ךכב .תואלקחב הריכשה הדובעה
לש תויתרוסמה תויטבשה תויביטקלוקה תויוכזה תא הפילחה יטרפ ןיינקל
רוציי תיאלקחה תוחתפתהה הרשפא ךכל ליבקמב .הבש םיבאשמלו עקרקל תושיגנה
םתויחוור תלדגהו תויתרוסמ תוילארוטספ רוציי תוטישב תולתה תתחפה ,אופסמ
תילאנויצקנופ הניחבמ היולתל התכיפה םע דחוימב ,םתלכלכ .םיוודבה לש
ועיבה ןכל .האלמ טעמכ םיפסכ תלכלכל הכפה ,ליאח זוחמה-ריע תלכלכב
ולאמ רתויב תוקוחר ויהש תודמע הז ךילהתב םיברועמ תויהל ולחהש םיוודבה
םוקמבו ,הירוטירטל הליהקה ןיב רשק לכ וחד םה .תיגולואידיאה המרב ועבוהש
.תויטבשה תוראשה תוצובקב םידיחיה תיבה-יקשמ לש םתולת-יא תא ושיגדה הז
לש ותנקסמ .ררופתהל תיטבשה תויראדילוסהו תודיכלה ולחה ךכמ האצותכ
דוסיה תא החינה טבשה ידימ תויתרוסמה תויוכזה תעקפהש ,איה יטייבאפ
רבכ םייתרבחה םיסחיה תכרעמ .תיטבש-םינפ תיתרבח היצאיצנרפיד לש ךילהתל
ןיינקו ישיא רשוע לע רתויו תוראש לע וא תיטבש תוכייתשה לע תוחפ הכמסנ
תא תוצחל ולחה ,בגנה יוודבל המודב ,רמשה יוודב ,תורחא םילמב {.80}יטרפ
םיסחי לש תילאירוטירט הרדגהל הירוטירט לש תיתרבח הרדגהמ הדרפהה וק
.םייתרבח
קר םינומט םניא בגנה יוודב ברקב יתרבחה דובירה ךילהת לש ויתורוקמ ךא
קושה-תלכלכב םתובלתשהב וא םהיתועקרק תטרפה לש םיימינפה םיכילהתב
תובקעב ,ינוציח רוקממ ואב הז ךילהת לש םימדקומה וינמיס .תיראטינומה
םיחאלפה תכיפה יכ ,סרוג ןמסורג .ט"יה האמה תצורמב בגנל םיחאלפה תריגה
ןויוושה-יא תחימצל תוביסה תחא איה תיוודבה הביבסל םתרידח ךלהמב םיוודבל
הפקתשה םיחאלפל םיוודבה ןיבש תיתרבחה היצאיצנרפידה {.81}תיוודבה הרבחב
הנחבהל .תוצובקה יתש ןיב םויקה תייגטרטסיא לש הריחבה שפוחב דחה לדבהב
גשומה תרגסמב "םומינימ תקיפס" חנומב ןמסורג שמתשמ ולא תויגטרטסיא ןיב
,םידוונה םיוודבה הוצמיאש ,הקיפסה םומינימ תייגטרטסיא ."האישנה רשוכ"
.רוסחמ תונשב םויק חיטבהל תנמ-לע תוכורב םינשמ תונורתי לע רותיו השוריפ
תססובמה ,תיבחרמ תושימג ידי-לע וז היגטרטסיאמ קלח תוחפל עצבל היה רשפא
םיחאלפה לש םתושרל הדימ התואב הדמע אל וז היגטרטסיא .הערמ תלכלכ לע
דגנ חוטיב לש םיוסמ גוסב ךרוצה ןמסורג לש וחותינ יפ-לע .םיוודבה ברקבש
תודרשיהב ירקיעה םרוגה היה יטילופ טקש-יא וא תרוצב תותעב טלחומ ןולשכ
םינוכיסל רתוי העיגפ איהש ,תואלקחב .רבדמה רפסב תילארוטספה תודוונה
םירכיאה ליבשב .רוסחמ תונשל תוכורב םינש ןיב ילכלכ רעפ ןומט ,הלא
םא םג ,םידוונה םיוודבה ליבשב רשאמ רתוי לודג הז רעפ היה םיחאלפה
הריחב-שפוח רדעהמ עבנש ,הז רעפ .תוקומע הב םיברועמ תויהל ולחה םינורחאה
.תיוודבה הרבחב תיתרבחה םתותיחנל םרוגה ,הארנכ ,היה ,םיחאלפה לש
לש הביטקפסרפה ןמ תעבונ םיוודבה יניעב וז תיתרבח-תידוביר הסיפת תופידע
הרבחל תואלקחהו םיחאלפה תרידח םצע ךא .תילארוטספה תודוונה תייגטרטסיא
.םיחאלפל םמצע םידוונה םיוודבה תכיפה לש דגונמ ךילהת הרצי תיוודבה
רובעל ולחה םמצע םיוודבה ןכש ,יתרבחה דובירה תא ריבגה דוע הז ךילהת
יתרבח ףצר רצוויהל לחה ךכמ האצותכ .תילארוטספ תודוונמ תוקתניה לש ךילהת
קוקבח .תידמעמה השוחתב תוינש הרצונ םג ומעו ,וז תוקחרתה תגרד יפ-לע
ינשמ ירטנצונתא ןפואב תבאוש תוינש לש וז השוחתש ,םיסרוג דוד-ןב ריאמו
לש ידוונה והצקל רתוי םיכומסה םיוודבה םינעוט ךכל םאתהב {.82}ףצרה תוצק
דגנמ .הרוהטה תידוונה תוברתב םתוקבד לע ךמתסהב תיתרבח תונוילעל ףצרה
םתוחתפתה רואל תונוילעל ףצרה לש רחאה והצקל רתוי םיכומסש ימ םג םינעוט
היצאיצנרפידה ךילהתו םיחאלפל םיוודבה תכיפה ךא .תילכלכהו תיתוברתה
יתרבח דוביר לש ירקיעה דמימה יכ ,הדבועה תא ריתסהל םילוכי םניא תיתרבחה
ןיבל םייתימאה םיוודבה ןיב הנחבה רצויה ,ירוטסיהה דמימה ראשנו היה
.םיחאלפ םיוודב
תיוודבה הרבחב רתויב יתועמשמ אוהש ,יתרבח דוביר לש הז ינוציח ךילהת
.תילאירוטירטה הניחבה ןמ רקיעב יתועמשמ ,תיטילופ-תיתרבח הניחבמ
לש יטילופה-יתרבחה ןוגראה תונורקע תא םמצעל ולגיס םיחאלפהש יפ-לע-ףא
םה ,םד-ירשק לע תוססובמה תוברע תוצובקב ונגראתהו תחראמה תיוודבה הרבחה
יפכ - םיחאלפה ןיבל םיוודבה ןיב תיתרבח הדרפה .םיחפסנ לש דמעמב וראשנ
ןיידע איה - תבורעת-יאושינ לש עירכמה םרוגה יפ-לע ,לשמל ,טופשל זתינש
אל ןורקעב {83},סקרמ ןעוטש יפכ ,םיחאלפ תוצובק ,וזמ הריתי .תטלחומ
התיה םיחאלפ לש תמיוסמ הצובק .דחא יוודב טבש ףאל עובק ןפואב וכייתשה
םימכסה יפ-לע תחא הנועבו תעב םיטבש המכל התוכייתשהב גלפתהל היושע
המכ קר ישעמ ןפואב ךשמנ עקרקה דוביעו ליאוה .עקרק תריכח לש םינמדזמ
דרפנב ,הלשמ הנחמב ןמזה ראשב התהש וז ןיעמ םיחאלפ תצובק ,הנשב תועובש
םיחאלפ תונחמ לש תיללכ הייטנ וליפא התיה .חראמה יוודבה טבשה לש הזמ
סיסב אללו עקרק ירסח םתויהב .םיוודבה לש הלאמ קחרה ,הז לא הז ךשמיהל
םהירוגמ זוכיר תועצמאב םייתצובק-ןיבה םהירשק תא ורמיש עובק יעקרק
םידודנ יסופד םייקל וטנ ןאצ תייערב וקסעש םיחאלפה וליפא .םיפופצ תונחמב
}.84}םייודבה לש הלאמ םידרפנ
ידי-לע תוחפ אל המרגנ םיחאלפל םייתימאה םיוודבה ןיב תיבחרמה הדרפהה
הדרפה .ילכלכהו יטילופה הנבמה ידי-לע רשאמ יגולואידיאה-יתוברתה הנבמה
ביטיה .םייתוברתה ויכרע תכרעמ תא רמשל רזגימ לכל הרשפא תיבחרמ-תיתרבח
ינסרה תוחפ אל תויהל יושע הנקמו ןאצ אלל םלועש ,ןעטש ,סקרמ תאז ראתל
םילדבה םג {.85}עקרק דוביע אלל םיחאלפה לש םמלוע רשאמ םיוודבל
.תיבחרמ הדרפהל ,הארנכ ,ואיבה הלא םייגולואידיא
לש דחוימ גוסב תמכתסמ םיחאלפל םיוודבה ןיב תיבחרמ הדרפהש ,הלוע ךכ ךותמ
לש הרומישל תסחייתמ רתויב טושפה הנבומב תוילאירוטירט .תוילאירוטירט
הדרפה ונינפל ןאכ וליאו ,םייסיפה היבאשמ לע ,תדרפנ תיבחרמ הדיחי
םייגולואידיאה ,םייתוברתה םיבאשמה רומיש םג התרטמש ,תיבחרמ
תונוכתל םג {87}לוביק-ילככ םידרפנ םיבחרמ םישרדנ התע {.86}םייתרבחהו
אל םלועמש היגטרטסיא ,םהיבשות לש תויתרבחהו תויגולואידיאה ,תויתוברתה
תיתוברת הניחבמ תינגומוה תידוונה תיוודבה הרבחה התיה תע ,הל וקקזנ
.תיתרבחו
הזל המוד ןפואב בגנב תיוודבה הרבחב הלאה םיכילהתה תא שרפל התע ןתינ
לא הירוטירט לש תיתרבח הרדגהמ וז הרבח לש רבעמה :רמאמה תליחתב עצוהש
וז הביטקפסרפמ .םייתרבחה היסחי תכרעמ לשו הרבחה לש תילאירוטירט הרדגה
ךילהתכ ומצע לע ןאכ רזוח םינפבמ עבונה ןיינעכ ליעל ראותש ךילהתה
םייתימאה םיוודבה ןיב הנחבהל רישכמל הכפה תוילאירוטירטה .ינוציח
םיחאלפה ,ונייהד ,חפתסמה יתוברתה-יתרבחה ביכרמה ןיבל הצחמל-םידוונה
.םיחפוסמה םיסיראה

ם ו כ י ס
,םהבש בושחה ילואו ,םיבושחה םיאנתה דחאש ,התיה הז רמאמ לש דוסיה-תחנה
לש התכיפה היה םינורחאה םירושעב בגנה יוודב לע רבועה רויעה ךילהתל
לש הז ךילהת לש ותריקח .תילאירוטירט היגולואידיא תלעבל תיוודבה הרבחה
םייגולוקא ,םיילכלכ ,םייתרבח םיכילהת רחא התקחתה יגולואידיא יוניש
םיחנומב וחתונש םיכילהת ,'כהו ט"יה תואמה תצורמב וז הרבחב םייטילופו
ןורקעב איה תילארוטספ תודוונ יכ ,התיה תירקיעה הזיתה .םיילאירוטירט
םידוונ תוצובק ןיב םייתרבח םיסחי יכו ,תילאירוטירט-לא היגטרטסיא
ךילהת .ןהיניב םייבחרמה םיסחיה תכרעמ תא םיעבוק תוילארוטספ
ומויס םעש ןפואב תויתביסה ןוויכ תא תונשל יושע תיאלקחה עבקה-תובשייתה
התכיפה ידי-לע יבחרמ ןפואב םייתרבחה היסחי תא הרבחה הרידגמ
.תילאירוטירטל
ןכש ,םיינוצר רקיעב ויה םיוודבה ברקב הז ךילהת לש םינושארה םיבלשה
םתריחבמ הבר הדימב ועבנ תוילאירוטירטה ויתויועמשמלו עקרק דוביעל רבעמה
רבכ תואלקחה תייגטרטסיאש ,הדבועל תודוה הרשפאתה וז הריחב .םיוודבה לש
תוילכלכה תוביסנה ןתניהב ."תדסוממ הביטאנרטלא" םליבשב התיה
ילב ,םהיתודסומ רגאממ הזה דסומה תא םהיכרוצל וסייג םה תויטילופואיגהו
ויבלש .תוילאירוטירטה-תויתרבחה ויתואצות תא ,הארנכ ,תופצל ולכיש
ךא ,םיינוצר ויה אל רבכ ,הנידמה םוק רחאל דחוימבו ,ךילהתה לש םירחואמה
יפ-לעו ,המצעב "תדסוממ הביטאנרטלא"ל תילאירוטירטה היגטרטסיאה הכפה התע
ךילהת תא לבקל םתונוכנל יאנתל וז היגטרטסיא הכפה ליעלד דוסיה-תחנה
תחת וז דוסי-תחנה ריבעמ וניא הז רמאמ .המיאתמ תיגולוקא תרגסמכ רויעה
הדימ וזיאב ןוחבל תנמ-לע שרדיי דרפנ ןויד .יעדמה רקחמהו תרוקיבה טבש
םיריועמה םיוודבה ברקב תילאירוטירטה היגולואידיאה המנפוה ןכא
םהייח-חרוא תאו םתביבס תא תבצעמ איה הבש ךרדה תא קודבלו עבקה-תורייעבש
.וז השדח תיגולוקא תרגסמב

: ת ו ר ע ה
היבאפב ךרענש ןויזופמיסב הנושארל העמשוה הז רמאמ לש רתוי הבחר הסריג
1992 ינויב הילטיאבש:"Tribal and Peasant Pastoralism - The
Dialectics of Cohersion and of Fragmentaion", Commission on Nomadic
Peoples of the International Union of Anthropological and
Ethnological Sciences
:האר {1}M.J. Casimir, "The Dimensions of Territoriality-An
Introduction", in: M.J. Casimir & A. Rao (eds.), Mobility
and Territoriality - Social and Spatial Boundaries among
Foragers, Fishers , Pastoralists and Peripatetics, New-
York ,1992 pp. 126-
האר {2}:J.R. Gold "Territoriality and Human Spatial Behavior",
Progress in Human Geography, (1982) 6 pp4467-
:האר {3}R.D. Sack, Human Territoriality - Its Theory and History,
Cambridge1986
:האר {4}E. Cashdan, "Territoriality among Human Foragers -
Ecological Models and an Application to Four Bushmen Groups"'
Current Anthropology, ,(1983) 24 pp. 4766-
:האר {5}C. Frants "Settlement and Migration among Pastoral Fulbe
in Nigeria and Cameroun", in: P.C. Salzman (ed.), Contemporary
Nomadic and Pastoral Peoples - Africa and Latin America (Studies in
Third World Societies), Williamsburg (Va.) 1981 pp. 5794-

:האר {6}R. Dyson-Hudson & E.A. Smith, "Human Territoriay - An
Ecological Reassessment" , American Anthropologist, ,(1978) 80 pp.
2141-
44. 'מע ,(2 הרעה ,ליעל) דלוג {7}
19. 'מע ,(3 הרעה ,ליעל) קאס {8}
.:םש {9}R.D Sack, "Human Territoriality - A Theory", Annals,
Association of American Geographers,,)1983) 73
pp. 5574-
:האר {10}M. Wolfe & H. Laufer, "The Concept of Privacy in Childhood
and Adolescence", Presented at the Environmental Design Research
Association, Milwaukee, ;1974 H. Prochansky, N. Ittleson & L. Rivlin
(eds.), Environmental Psychology - Man and His Physical
Setting, New York 1970
:האר {11}I. Altman, The Environment and Social Behavior, Monterey
(Ca.),1975
:האר {12}R. Sommer & F.D. Becker, " Territorial Defence and the
Good Neighbor"' Journal of Personality and Social Psychology, 2
,(1979)pp. 8592-
:האר {13}J.J Edney, "Human Territories - Comment on Functional
Properties", Environment and Behavior, , (1976) 8 pp. 3147-

:האר {14}K.R. Cox, "Comment - Redefining 'Territory", Political
Geography Quarterly, ,(1991) 10 pp.57-
2.( הרעה ,ליעל) דלוג {15}
:האר {16}R. Kark, "Land - God - Man - Concepts of Land Ownership in
Traditional Cultures in Eretz- Israel", in; A.R.H. Baker & G. Biger
(eds.), Ideology and Landscape in Historical Perspective, Cambridge
,1992pp. 6382-
3.( הרעה ,ליעל) קאס {17}
.םש {18}
6.( הרעה ,ליעל) תימסו ןוסדאה-ןוסייד {19}
2.( הרעה ,ליעל) דלוג {20}
3.( הרעה ,ליעל) קאס {21}
:האר {22}P.C. Salzman, "Ideoloy and Change in Middle Eastern Tribal
Societies", Man, NS ,(1978) 13 pp.618637-
:האר {23}E. Marx, "Changing Employment Patterns of Bedouin in
South Sinai", in: E. Marx & A. Shmueli (eds.), The Changing
Bedouin, New Brunswick (N.J.) ,1984 pp. 116-
:1974 ביבא לת ,בגנב תיוודבה הרבחה ,סקרמ 'ע :האר {24}C. Bailey, "
The Negev in the Nineteenth Century- Reconstructing History
from Bedouin Oral Traditions", Asian and African Studies, ,(1980) 14
pp ;3580-
Y. Ben- David, "Negev Bedouin - From Nomadism to
Agriculture", in: R. Kark (ed.), The Land that Became Israel -
Studies in Historical Geography,Jerusalem ,1989 pp. 181195-
:לשמל ,האר {25}D. L. Johnson, The Nature of Nomadism, Chicago1969
:(22 הרעה ,ליעל) ןמצלאז {26}A.M. Abu-Zeid, "The Sedentarization of
Nomads in the Western Desert of Egypt", International Social
Science Journal, ,(1959) 11 pp. ;550558- J. Petit, "The Attitude of
Population and the
Problem of Education in the Sahara", in: UNESCO (ed.), The Problems
of Arid Zones (Arid Zone Research, ,(18
Paris ,1962 pp ;459470- . F.A.O., F.A.O. Expert Consultation on the
Settlement of Nomads in Africa and the
Near East, F.A.O. Programme No. ,20 Rome ;1972 A. Rapoport,
"Nomadism as a Man-Environment System", Environment and
Behavior, ,(1978) 10 pp. ;214247- R. Tapper, "The Organization of
Nomadic Communities in Pastoral Societies in the Middle
East", in: Equipe, Ecologie et Anthropologie des Societes
Pastorales (eds.),
Pastoral Production and Society, London ,1979 pp. ;4365- A.
Perevolutsky, "Territoriality and Resource Sharing among
the Bedouin of Southern Sinai - A Socio- Ecological
Interpretation", Journal of Arid Environments, 13
,(1987) pp. 153161-
:האר {27}N. & F. Lancaster, "The Concept of Territory among the
Rwala Bedouin", Nomadic Peoples, ,(1986) 20
pp. 4147-
:האר {28}U. Fabietti, "Control and Alienation of Territory among
the Bedouin of Saudi-Arabia", Nomadic Peoples, ,(1986) 20 pp. 3340-

:האר {29}N.Y. Lewis, Nomads and Settlers in Syria and Jordan
,18001980-Cambridge1987
26.( הרעה ,ליעל) יקצולוברפ :האר {30}
159. 'מע ,םש {31}
יכילהתב םיוודבה תונכשמ - ןבאה תיבל רעישה תיבמ ,קוקבח 'י :האר {32}
1986. ביבא-לת ,יפרגונתא רקחמ ;יוניש
;(24 הרעה ,ליעל) ילייב ;(24 הרעה ,ליעל) סקרמ :האר {33}E. Marx, "The
Organization of Nomadic Groups in The Middle East", in: M. Milson
(ed.), Society and Political Structure in the Arab World, New York
,1973
pp. ;305336- idem, "The Ecology and Politics of Nomadic Pastoralists
in the Middle East", in: E. Weissleder
(ed.), The Nomadic Alternative, Hague ,1978 pp. 4147-
27.( הרעה ,ליעל) רטסקנל:(28 הרעה ,ליעל) יטייבאפ {34}
26.( הרעה ,ליעל) טרופופר {35}
.םש {36}
:לשמל ,האר {37}D. Porteous, Environment and Behavior, Reading
(Mass.) ;1977 D. Ley, A Social Geography of the City, New York 1983

יוודב לש םויקה יסופדו םייחה חרוא" ,ןוירוא 'עו דוד-ןב 'י :האר {38}
האמה תישארן -19ה האמה יהלש) בגנה רהב המזאזעה
יוודבה חאלפה" ,ןמסורג 'ד ;(לפכושמ) 1990 רקוב-הדש ,"(-20ה
,"םויק תויגטרטסיאו םיסחי תכרעמ - רבדמה ילושב
- לארשיב יברעה בושיה ,(םיכרוע) ריאמ 'או ןמסורג 'ד :ךותב
.(סופדב) םייפרגואג םיכילהת
;(24 הרעה ,ליעל) ילייב :האר {39}G. Kressel, J. Ben-David & A.
Abu-Rabia, "Changes in Land Usage by the Negev
Bedouin Since Mid-19th Century", Nomadic peoples, ,(1991) 28 pp.
2855-
1937. ביבא-לת ,עבש-ראב זוחמ לש םיוודבה יטבש ,ףראע-לא 'ע :האר {40}
ט"יה תואמב בגנב םיוודבה תוירוטירט תפמ)
.'כהו
24.( הרעה ,ליעל) דוד-ןב {41}
:האר {42}P.C. Salzman,"Processes of Sedentarization as Adaptation
and Response", in: P.C. Salzman (ed.), When Nomads Settle, New York
,1980p. 4
24.( הרעה ,ליעל) ילייב {43}
-40הו -30ה תונשב בגנה יוודב" ,דוד-ןב 'יו יבצ-רב 'ש :רקיעב האר {44}
םירקחמ ,הצחמל תידוונ הרבחכ -20ה האמה לש
דוד-ןב :107136- 'מע ,(1978) 'י ,לארשי ץרא לש היפרגואיגב
38.( הרעה ,ליעל) ןוירואו
1947. ביבא-לת ,בגנה :ב ,ץראה תא תעדיה ,יקסבלסרב 'י :האר {45}
1957. םילשורי ,םהיגהנימו םהייח ,םאצומ - םיוודבה ,יזנכשא 'ט :האר {46}
:האר {47}F.H. Stewart, Bedouin Boundaries in Central Sinai and the
Southern Negev - A Document from the Ahaywat Tribe, Wiesbaden 1986

29.( הרעה ,ליעל) סיאול {48}
:האר {49}J.J. Hobbs, Bedouin Life in the Egyptian Wilderness,
Austin1989
39.( הרעה ,ליעל) םירחאו לסרק {50}
.םש {51}
38.( הרעה ,ליעל) ןמסורג {52}
29.( הרעה ,ליעל) סיאול {53}
24.( הרעה ,ליעל) דוד-ןב {54}
46.( הרעה ,ליעל) יזנכשא {55}
29.( הרעה ,ליעל) סיאול {56}
תמחלמ ברע בגנב תובשייתהו תועקרק תשיכר תוינידמ" ,תרופ 'ח :האר {57}
123154.- 'מע ,(1991) 62 ,הרדתק ,"תואמצעה
64. 'מע ,(16 הרעה ,ליעל) קרק {58}
טאדנמה - הניטסלפ לש הירוטסהה ,(םיכרוע) טיבש 'יו תרופ 'י :האר {59}
1982. םילשורי ,19171947- ,ימואלה תיבהו
םיפצמה תשולשב םייאלקח תונויסנ לש עוציבו תוינכת" ,תרופ 'ח :האר {60}
תיוודבה תואלקחהו רבדמה יאנת תעפשהו בגנב
'מע (1992) 3334- ,היפרגואיגב םיקפוא ,"19431946- ,םהילע
2942.-
193. 'מע (24 הרעה ,ליעל) דוד-ןב {61}
44.( הרעה ,ליעל) דוד-ןבו יבצ-רב {62}
39.( הרעה ,ליעל) םירחאו לסרק {63}
1969. םילשורי ,טפשמו קוח לע תוסמ ,יול 'א :האר {64}
46.( הרעה ,ליעל) יזנכשא {65}
39.( הרעה ,ליעל) םירחאו לסרק {66}
40.( הרעה ,ליעל) ףראע-לא {67}
39.( הרעה ,ליעל) םירחאו לסרק {68}
40.( הרעה ,ליעל) ףראע-לא {69}
38.( הרעה ,ליעל) ןוירואו דוד-ןב {70}
46.( הרעה ,ליעל) יזנכשא {71}
יוודב ברקב תינוירפ תיפרגומד תוגהנתה ,דוד-ןב 'יו ריאמ 'א :האר {72}
1989. םילשורי ,רקחמ ח"וד ,בגנה
39.( הרעה ,ליעל) םירחאו לסרק {73}
24.( הרעה ,ליעל) דוד-ןב {74}
46.( הרעה ,ליעל) יזנכשא {75}
39.( הרעה ,ליעל) םירחאו לסרק {76}
23.( הרעה ,ליעל) סקרמ {77}
:האר {78}U. Fabietti, "The Control of Resources among the Bedouin
of Arabia - The Role of the Domestic Group", Paper
Presented at the21 st International Congress of anthropological and
Ethnological Sciences, Zagreb,
;1986 idem, "Control of Resources and Social Cohersion - The
Role of Bedouin Domestic Group", Nomadic Peoples, ,(1991) 28
pp. 7281.-
.םש {79}
.םש {80}
38.( הרעה ,ליעל) ןמסורג {81}
72.( הרעה ,ליעל) דוד-ןבו ריאמ ;(32 הרעה ,ליעל) קוקבח {82}
24.( הרעה ,ליעל) סקרמ {83}
.םש {84}
םש {85}
1.( הרעה ,ליעל) רימיזאק :םג הארו {86}
3.( הרעה ,ליעל) קאס {87}