ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
םירמאמ טירפת
הביבסו היגולוקא טירפת
toolbox
םיאודבה יפב םייפרגואיג תומש :רמאמה םש
ילייב קחצי :רמאמה בתוכ
םירמאמו תומישר - םיאודבה :ךותמ
רקוב הדש תשרדמב וכרענש םיאודבה אשונב ןויעה ימי ךותמ םירמאמ ףסוא
.ל"ז רצנ יקחצי לש ורכזל
.1976 ,יעיבשה ןויעה םוי
.ביבא-לת תטיסרבינוא ,ילייב קחצי ר"ד :הרעה

םיאודבה יפב םייפרגואיג תומש

תוברת תונכל רשפאש המב קרפ אוה "םיאודבה יפב םייפרגואיג תומש" אשונה
יתנווכ ןיאו ,םירה הברהו תוידאו יפלא יניסב שי .םתביבסל םהלש רשקהו םיאודבה
תרזעב ףא תומשה ןמ םיבר םע דדומתהל השק ,ןכ ומכ .םלוכ תומש תא ןאכ איבהל
ןכיה אצמנ הלא תומשל ןוכנה שוריפה יכ ןכתיי .םיאודבה תרזעב ףאו יברע ןולימ
לכ לש ומש תנבהל קיודמה חתפמה םלוא ,םויה ןתא ינאש םירבסהה ירוחאמ אוהש
.הלגתנ אל ןיידע ,ידאוו ידאו

םייפרגואיג תומש לש םרוריבב תויעב .א

אל םהש איה תויעבה תחא .םיאודבה לצא םייפרגואיג תומש רוריבב תויעב המכ ןנשי
.ידמל תויעבט ןה ךכל תוביסה .ומשב םיוסמ ידאוול םיארוק עודמ םיעדוי דימת
תמייק ,עודיכ .(תירבה תוצראב) ולאפוב תארקנה ריעב יתלדגו יתדלונ ,לשמל ,ינא
יתוא לאוש והשימ היה וליא ךא ,תולודגה םיינרקה םע רושה - ולאפוב םשב היח
שי .עדוי ינניאש ול הנוע יתייה ,הזה רושה םשל ריעה םש ןיב רשקה המ ,יתודליב
םעפ ילוא וא ;רשקה והז ילואו ,ריעה לש תבכרה תנחתב ולאפוב לש ץלחופ םנמא
.םמשב םוקמל וארק םינאידניאהו ולאפוב לש םירדע קומרה ברעמהמ ועיפוה רבעב

ריתוו ידאו ןיב רבחמה הפי ידאו - הלוגע ידאו :לשמל .םיאודבה יבגל םג ךכ
היוצמ הגה ירבעה ומש רשא חמצמ רזגנש םש אשונ - יניס חרזמב דמחא-םא-ןיעל
אוה ,הלוגע הזה ידאול םיארוק עודמ 3,ימוקמ יאודב לאשת םא .לרגע תיברעבו
עיבצתו םילקדהו ןייעמה םוקמל הלעתשכ ךכ-רחא .ידאו לש םש ,םש והז :ךל הנעי
ריכי יאודבה - הדוקנה התואב דבלמ ,הזה רוזאב ץופנ ונניאש חמצ - לוגעה לע
.ידאווה םשל חמצה ןיב רשק םייקש ,הנושארה םעפב

םינטקה תוידאווה דחא ,הר'עז ידאו ךרד הנירתק הטנסל םיעסונ רשאכ
ומש רשא חמצמ רזגנ ומשש ,ל'גרח-םא ידאו אוה םורדהמ הר'עזל םיכפשנה םינושארה
היהש יאודבה ךירדמה תא יתלאש ,רוזאב םימ תורוקמ יתרקסשכ .רבדמה לגרח ירבעה
תמאב :יל רמא - ?ל'גרח-םא הזל םיארוק המל :רקסה תינכות תא ונעבק רשאכ יתא
- החירפב לגרח יחמצ הברה וחתפב וניאר ידאוול ונעגה רשאכ ךא .עדוי ינניאש
רזגנ ידאווה םשש ,הדבועב ריכהל אל היה רשפא-יאש ךכ - םיטלוב םינבל םיחרפ
הלמל םינוש םישוריפ ינש םימייק ודידל יכ ,שארמ תאז עדי אל יאודבה .םהמ
.ךדיאמ ידאו לש םשו דחמ חמצ לש םש :ל'גרח

לוכי אוה דימת אל יכ ,יאודבה יפמ םוקמ לש ומש תא ררבל רשפא דימת אל ,ןכ םא
.םירקמה לכב הרוק וניא הזש ןבומ ,הבושת קפסל

חנומהש םושמ ,םיוסמ םש רזגנ ןיאמ דימת עדוי וניא יאודבהש ,אוה ינשה ישוקה
ומכ ,דמ'ת ,תיברעה הלמה תא המגודל חקינ .שומיש ללכמ אצי םשה רזגנ ונממ רשא
,תיברעה תורפסבו םינולימה לכב .יניס חרזמ-ןופצבש ל'חנל תליא ןיבש דמ'ת-ריב
שי ,דמ'ת שי ןכל .םשג ימ ףסואה רוב השוריפ הדאמ'ת הלמהש ומכ ,ראב הניה דמ'ת
ידאו וא ,דיפ ידאו ךותל ךפשנה ,דמ'תא ידאו ןוגכ - תוידאו שיו ,הדאמ'ת-ריב
תורוקמ לש םתואצמיה לע םהיתומשב םיעיבצמה ,ךארבח ידאו ךותל ךפשנה ,דמ'תא
םימה ראב לשב ,דמ'ת תוביבסב םיררוגתמה םיאודבהמ דחא ףא ,תאז תורמל .םימ
.דמ'ת םשה שוריפ והמ ךל רפסל לוכי אל ,םוקמב היוצמה

ענרב-שדקכ תוהזל דימת םיסנמ ונאש םוקמה :שומיש ללכמ האציש הלמל תפסונ המגוד
,סודג חנומל רושק סיידג .(סיידג - םיאודבה יפב) סיידק-ךלע - יניס חרזמב
לכ ולכי וביבסש םוקמ וניא הזש ,עדוי סשידק-ךלע תא ריכמש ימ ."תקוש" ושוריפש
ויה .סיידק :הביח םשב וניכ התוא ,תקוש םש התיה םעפש אלא ,ץבקתהל לארשי ינב
.הנטקה תקושה ראב ,סיידק-ריב והז םירמוא

םלועב תלבוקמה תיברעה יפל קר תומשה תא חתנל םישגינ רשאכ תפסונ היעב תרצונ
לובגל תימורד ,יניס לומ ,לשמל .םיעודי םניא םייאודב םיחנומ רשאכ ,יברעה
יתשגרה דימת ךא ;הדש - ושוריפ לגח תיברעב .לגח ארקנה םוקמ שי ,הידועס-ןדרי
גייד םע יתרביד דחא םוי ?הדש םואתפ המ .הז םוקמל המיאתמ הניא "הדש" הלמהש
תחאש רמא אוה .היצנטופמיאל תופורת לע ונרביד .ירמגל רחא אשונ לע יאודב
,םי-בצ םיספות ונחנא :רמא אוה .םי-בצ לש ןימה-רבא איה רתויב תובוטה תופורתה
תא םישביימ ונא .םוי 40 ךשמב הבקנה לע בכור אוה ,גוודזמ אוה רשאכ ,םי-בצ יכ
ןמש ,שבדמ תבכרומה) 40-ה תפורתב הקבאה תא םיבברעמו ,ותוא םישתוכ ,ונימ-רבא
תיפכ חקול אוה ,ארבג-חוכ וב ןיאש שיגרמ רבג רשאכ ,זא .(םיחמצ יגוס 40-ו תיז
.לגח אוה םיה-בצ לש ומש .הפקה תייתש ינפל רקובב

,ויתלאש .יניסל שישח חירבמ יתייהשכ ,חטב :רמא ?לגחב םעפ תייה :ותוא יתלאש
םי-יבצ םאה :ותוא יתלאש .םיה ךותב לוח לש הטילב יהוז :הנע ?םוקמה הארנ ךיא
ראתל רשפא ,ךכל יא .םיציב ליטהל ידכ םשל םיאב םה ,חטב :רמא ?םשל םיאב
םיה-יבצו ,ראב םש התיהש ןוויכ ,לגח-לא-ריב םוקמל וארק קוחרה רבעבש ונמצעל
-בצל םיארוק םיאודבהש תעדל ךרוצ שי ,ןכל .םהיציב תא ליטהל ידכ המש םיאב ויה
.ררבתהל לוכי םשה שוריפש ינפל ,לגח םיה

עוריא היה ןאכש בשוחו םש עמוש התא םימעפל :המגודל .תופסונ תויעב תומייק
אוה םשה שוריפש בשוח התא .(094.757 צ"נ) ,וייוו'חא-םא םד ידאו ,לשמל .םיוסמ
אצמנ וייוו'חא-םא-םד ידאו .הדיגב השעמ ןאכ עריאשו ,"ןטקה דגובה םא לש ומד"
גומלא לש גוס שי הז ידאו לש וכפש לוממש ףוחב .םולג-ובט סארל עביונ ןיב
,רמולכ .ןייוו'חא םא םד םיימוקמה םיגיידה יפבו .םודא גומלא תירבעב ארקנה
לע הזה ידאוול םיארוק ,גומלא ותוא לש הלודג תומכ תרבטצמ ידאווה ךפשבו תויה
שגפינ הפיא" :דחאה לאש םירבדמ ויה םיגייד ינש רשאכ םעפ יכ ןכתיי .ומש
ארקנ זאמו .םודא גומלא שיש הפיא ;"ןייוו'חא-םוא-םד לצא" :הנע ינשהו "?םויה
.הזה םשב ידאווה

םישנא לש םהיתומש רשאכ םג תויעב תוררועתמ ,תומוקמ לש תומש רוריב ךילהתב
ידאוול םיסנכנש ינפל ,דמ'תל תימורד ,לשמל .תועפות לש תומש ויה וליאכ םיעמשנ
,עבנ ןכש ,םימ תעיבנ ןאכ שיש םשהמ קיסהל רשפא .עבנ ארקנה ידאו ונשי ,הריעש
לש ורבק םוקמב אצמנש ללגבש אלא ,העיבנ וניא םשה שוריפ לבא .העיבנ :ושוריפ
.הז םשב ידאווה ארקנ - ןיבארת הטמ לש תובאה דחא - עבנ םשב יאודב

צ"נ) ימייחס ידאו םשב ידאו ונשי ,הי'דב לב'גל ראמס-לב'ג ןיב ,ןכ-ומכ
והשימ ילוא .ץח :השוריפש ,המאחס הלמהמ רזגנ הז םשש ,חינהל רשפא .(975.895
,ימייחס-א םלאס רובק הז ידאוובש ,איה תמאה .ברק ןאכ היה ילוא ,ץח הפ אצמ
.הז ידאווב םירגה ,תאטייווח טבש לש תובאה דחא

תאזו .הפמב ןויגיהו רדס תצק טילשהל רשפא ,הלא םיישק תורמל ,םינפ לכ לע
.םויה תושעל יתנווכב

םייזעול תומשמ םייברע םישוביש .ב

התיה אל .םיירוטסיה םיעוריא הברה יניסב ועריא אל ,רבדמב ןאכ רבודמו תויה
תואמגוד הברה םיאצומ ונא ןיא ,ןכל .תכשוממו תרכינ הרז תוחכונ וליפא יניסב
תוטלוב תואמגוד המכ ןנשי ךא ,םייזעול תומשמ םיברעה ושעש םישוביש לש תורורב
1080 תנשב תמש ,ןושארה ןיוודלב ינבלצה ךלמה םש-לע ,ליוודרב ת'חבס :ןוגכ
בוט אל גד לכאש םושמ ןיוודלב תמ ,םייפוריאה םינוירוטסיהה יפל .נ"הסל
דע בצינ םוקמבו ,שירע-לא ןיבו ה'חבסה ןיב תמ אוה .ליוודרב תמימ - ה'חבסהמ
.ליוודרפ ם'גר ארקנה דעלג ,שיבכל תינופצ ,הזה םויה םצע

:םירופיס ינש רוזא ותואב םיאודבה םירכוז ,םייפוריאה םינוירוטסיהה תמועל
.םימלסומב םחליהל ידכ םשל אבו ירצונ ךלמ היהש ,ליוודרב לע רפסמ דחא רופיס
,םימסק עבוכ שבל אוה יכ ,וילע רבגתהל םיברעה ולכי אל ,םהב םחלנש םעפ לכב
.ותוא תוכהל לוכי היה אל דחא ףא ךא ,הכמ היה ליוודרב .הארנ יתלב ותוא השעש
ואובב הלבמ היה המעש ,רוזא ותואמ תיאודב הדידי ,הרבח ליוודרבל התיה לבא

עבוכב ופילחהלו ועבוכ תא ונממ בונגל דחא םוי םיברעה התוא וענכיש ףוסבל .םשל
םוקמל םיארוק הפ רובק ןיוודלבו תויה .ותוא גורהל ולכי ,תאז התשע רשאכו ,רחא
.ליוודרב

-לא דייז-ובא ,רבדמה לש לודגה רוביגל אלא ,םינבלצל רושק אלש רופיס דוע םייק
יאה יצחמ רגיה ,לאלה-ינב ,וטבש רשאכ יניס תא רבע דייז-ובאש םירמוא .ילאלה
-ובא רוביגה לע רבדמב תומייק ןיידע תובר תודגא .הרשע-תחאה האמב ,םירצמל ברע
.ליוודרב ךלמב לקתנ אוה ןאכל דייז-ובא עיגה רשאכש ,תרפסמ ןהמ תחא .דייז
םויש דע ,וילע רבגתהל היה רשפא-יאו עבוכ היה ךלמל :רופיסה ותוא עיפומ ןאכו
אוה ,ךכ לע ול עדונשכ .וב הבהאתהו םחלנ דייז-ובא תא ךלמה לש ותב התאר דחא
דייז-ובא רבגתה ךכמ האצותכ .ותוא ףילחהלו היבא לש עבוכה תא תחקל התוא ענכיש
.ךלמה לע

קוחרה רבעב התיה הזולב .רתוי תמדקומ הפוקתמ אב (916.049 צ"נ) הזולב םשה
.הידמחמ ןיבו המרפ-לא לת ןיב ןוכיתה-םיל העיגה סולינהמ עורז רשאכ ,םויסולפ
הזה םויה דעו ,םויסולפ םשב תימור-תיטסינלה ריע התיה רהנה לש וכפש דיל
לדנרג ידאו ונשי ,ןכ-ומכ .םויסולפ לש שוביש ,הזולב הז רוזאל םיארוק םיאודבה
םשה לש שוביש אוה הזה םשה .ןהערפ םאמחל המיינז-ובא ןיב ,(953.856 צ"נ)
לע הרמשש ,תיטנזיב רמשמ תנחת התיה הזה םוקמב .הלדנרא וא הלדנרוס ינוויה
ןאריפ הוונב בשי תישישה האמב .(017.792 צ"נ) ןאריפ ידאוול םירצמ ןיב ךרדה
םשב ידאוולו םוקמל וארק םיטנזיבה .תיסכודותרוא-תינוויה הייסנכה לש ףושיב
הזה םשה תא ונתנ םיטנזיבהש םיסרוג םיגולואיכראה .יכ"נתה ןראפ םש-לע ,ןראפ
םשל שי .וז הסריגמ גייתסמ ינא ךא .ןאריפל םיברעה ותוא ושביש ךכ-רחאו םוקמל
רבכע לש םיברה תרוצ איה ןאריפ הלמה .ול םינתונ םיאודבהש ,ףסונ שוריפ ןאריפ
םירתא תומוקמ שי .רבדמה לכב ומכ ,םיבר םירבכע שי ידאו ותואב .תיברעב ,ראפ -
ןכל .יכ"נתה ןראפ םע םירושק אל יאדווב םהו ,ןאריפ םיארוק םהל םגש ,יניסב
םירמוא םיברעה תא ועמש ,נ"הסל תישילשה האמב םשל ואבש םירצונהש יל המדנ
טושפ םיאודבה .ןראפ םוקמל וארק ךכו ,יכ"נתה ןראפ ידאו הזש וניבהו ,ןאריפ
.ךאריפ הזל אורקל וכישמה

רהה לע ובתכ םירקוח הברהו .רתוי דוע המודק הפוקתמ הארנכ אב לאברס לב'ג םשה
,םינענכל רושק םשהש םירמוא םה .ןאריפ ידאוול תימורד אצמנה ,הזה םוצעה
.(םיהולא וא) לעב לש םרכה ,ונייהד ,לעב-בריס וא לעב-בריש אוה רוקמהשו
םיקלוח הברה לבא ,הזה רבדה תא אוה םג םשר ירטיפ-סרדנילפ לודגה גולואיכראה
.וילע םג

םישוביש לש תובר תואמגוד יניסב ןיאש ,איה תירקיעה הדוקנה ,םינפ לכ לע
ידכ ,יניסב םינוש תומוקמל תומשה תא ונתנ םמצע םיאודבה .תורחא תופשמ תיברעב
.וב אצמתהל

לארשי-ינבו ונבר השמל םירושקה תומש .ג

ונבר השמ לש תוחכונה אוהו ,יניסב תומשב ויתותוא תא ריאשה דחא ירוטסיה ערואמ
םירצמ תאיצי .תדה ךרד ,ןבומכ ,םיאודבל עודי םירצמ תאיצי רופיס .לארשי-ינבו
:הית-א תידאב ארקנ יניס זכרמ לש רוזאה לכ .םש תראותמו ןארוקב תרכזומ
ץראל הסינכהש בותכ ,ישישה קרפב ,ןארוקב .ןארוקהמ אב הזו - םיעותה רבדמ
ןכל .(והיתי ,תיברעב) רבדמב ועת םה הנש 40-ו ,םידוהיל הרוסא התיה שדוקה
.הית םשב יניס זכרמל םיארוק

קיודמ ןפואב .ןארוקב ןכ םג רכזומ ,םיאודבה יפב יניס םורד אוהש ,רוט-א רוזא
ומכ ."יניס רה לש ץראה" יניס םורד לכ ארקנ ךכ ךותמו ,רוט-א יניס רה םש ארקנ
ארקנ היה ,יניס רהל עיגהל ידכ וכרד םיאב ויה םירחאו לגר ילועש ,למנה ןכ
,ראשנ ריעה םשו ,לבנ אבימ םשה ךכ-רחא .רוט-א לש למנה ,ונייהד ,רוס-א תנימ
םורד רוזא לכל הנושארבו שארב סחייתמ רוט-א םשה לבא .(015.740 צ"נ) רוס-א
.רוט-א ישנא - הרווט םיארקנ יניס םורדב םיאודבה ןכלו ,יניס

ןוימדב הרוצ השבלש יפכ אל לבא ,ןארוקב תרכזומ םיב הערפ תעיבט לש השרפה םג
םאמח ,יניס לש יברעמה ףוחה דיל תירפוגה תונייעמל םיארוק םיאודבה .יאודבה
םירצמ תאיצי רבדב ןארוקהמ רופיסה לע םיכמתסמ םהשכ ,(הערפ תייטבמא) ןוערפ
השמ רשאכש םירמוא םה .דחוימ רופיס שי םיאודבל לבא .השמ ירחא הערפ תפידרו
המ לע רגסית" :םיל רמאו וירחא אב הערפ תא האר ,בבותסה אוה ,םיה תא רבע
,יתוא ליצת") "אסומ אי ינד'גנא" ,ול קעצ הערפ זא ,רגסנ םיהו ,"ךכותבש
השמ ךא .תפסונ םעפ הערפ הסינ זא ."ךלש םיהולאה אל ינא" :ול הנע השמ .("השמ
הזה הפה לבה אצוי זאמ ."הלחמ לכל ימעל הפורת ךיפ לבה השעא ינא" :ול הנע
.אפרתהל ידכ םוקמל םיאב םישנאו ,ןוערפ םאמחב םחה תירפוגה ןייעמ ,ןליעמהמ

.(943.923 צ"נ) אסרמ ןויע :המגודל .השמל םיפסונ תומוקמ םירשוק םיאודבה
הערמל ןאצה תא איצומו יניס רהב ןשי היה ,ןאצ העור היה השמ רשאכ יכ ?עודמו
המדאב לקמב רקוד היה .ןאצה תא תוקשהל ךירצ היהו ברעב רזוח היהשכ .םירצמב
םיאודבה) השמ תונייעמ :אסומ ןויע םוקמה ארקנ ןכל .םימ ואצי רקדש ןכיהו
.("איבנ היה אוה יכ" םוי לכ לודג הכ קחרמ תושעל היה לוכי השמש םיריבסמ

,הנירתק הטנס רזנמ אצמנ ובש ,(049.375 צ"נ) ריד-א ידאוול הסינכב ,ןכ ומכ
םילועשכ ,רזנמה ירוחאמ .ורתי לש ומש לע ,בייעש ריב תארקנה המותס ראב היוצמ
ה'גאנמ .(050.774 צ"נ) ה'גאנמ לב'ג ינפ לע לאמש דצב םירבוע ,אסומ לב'גל
היטאוו רבעמב םג .השמ םע םיהולא רביד ובש םוקמה הזו ,חיש-וד :תיברעב ושוריפ
,לודג עלס אצמנ ,רזנמה ןוויכל המורד הנופ 'חייש-א ידאו וב םוקמ ,(049.791)
דעגמ הזל םיארוק ןכל ,ונבר השמ - אסומ אנדייס בשי לוכיבכ וילע ,אסיכ ןיעכ
.ונבר השמ לש ותבישי םוקמ ,ונ"הד ,אסומ הנדייס

םיירוטסיה םיעוריא יפ-לע תומש .ד

,תורודה ךשמב ורקש תוערואמ תובקעב םג םיאודבה יפב םיארקנ םימיוסמ תומוקמ
ינופצה ףוחה לע) שירע-לאל הפורזח ןיב :המגודל .ןמזמ אל ורקש תוערואמ וליפא
ןיב ברק םש להנתה 1856-ב יכ ,(הסובתה) רסכמ-לא ארקנה םוקמ שי (יניס לש
.הכראווסל ןיבארתה

צ"נ) ם'גר-הבא ארקנש םוקמ שי (ראדוס םילארשיה יפב ; רדצ בותכ) רדס ידאווב
,1882 זאמ קר ידאו ותואב םייק דע-לגה .דע-לג - ם'גר הלמה שוריפ .(962.913
רבדמ רפסה תא בתכש) רמלאפ ירנה דראודא עודיהו לוגדה רוספורפה הבש הנשה
ידכ ,םירצמ תא ושבכ הלאש ירחא ,םילגנאה ידי-לע יניסל חלשנ (םירצמ תאיצי
חקל אוה םכותמ .ט"שיל 20,000 ול ונתנ םילגנאה .יאה יצחב תוחורה תא טיקשהל
םילמג לוכיבכ תונקל ידכ יניסל סנכנ אוה .ץאוסב ריאשה ראשה תאו 3,000 ומע
אוה .םילגנאל םינמאנ ויהיש םי'חיישה תא דחשל אב רבד לש ותימאל ךא ,םילגנאל
.היכרותל םירצמ ןיב ףרגלטה ירשק תא ךותחל ידכ םיפסונ םיניצק המכ ומע חקל םג

אל ,הזה רוזאב תורייש ליבומ היה ללכ-ךרדבש ,תאגילע טבשמ 'חיישה ,םינפ לכ לע
וסנכנ ויתובקעבש ,השאפ יבארע לש דרמה .דחפש ןוויכמ רמלאפ תא ליבוהל הצר
היהי אל ךליאו ןאכמש ובשח םה .יניסב םיאודבה לע דואמ עיפשה ,םירצמל םילגנאה
.םחור לע הלועה לככ תושעל ולכוי םה יכו ןוטלש לכ

רמלאפ תא ליבוה ומוקמבו ,תוירחאה תא ומצע לע תחקל הצר אל תאגילעה 'חייש ןכל
קלחתמ ליבומש ימש ,םכסה היה הלאכ םירקמב .החייפס תאווייחא טבשמ רחא והשימ
ואצי םה רשאכ ןכל ,ךכ גהנ אל הז שיא לבא .רוזאב םיטבשה ראש םע הלבוהה ימדב
:ולאשו תאטייווחהמ תחלשמ האב ,רדוס ידאו ךותב ולעו 1882 טסוגואל 9-ב ץאוסמ
ויוולמו רמלאפ 'פורפ תא ריאשהו חרבו ףסכה תא זא חקל ךרדה הרומ ?ףסכה הפיא
קלחתהל םיצור םניא החייפס תאווייחא טבשמ םיאודבהש ררבתה רשאכ .םהיבוש םע
םתומ לא םתוא ופחד ,קוצה לא תילגנאה תחלשמה תא הלא וליבוה ,םירחאה םע םפסכב
תלשממ הביצה ,השרפה יטרפ וררבתנו הריקח הלהנתה רשאכ .םהב ורי ךכ-רחאו
ארקנ הזה םויה םצע דעו ,םיחצרנה רכזל (ם'גר) דע-לג חצרה םוקמב הינטירב
.ם'גר-ובא ויע םוקמה

םייטנמור םיעוריא יפ-לע תומש .ה

תמוצ דיל ,לשמל .תומוקמ לש םהיתומש תועצמאב םירכזנ םייטנמור םיעוריא םג
הרוחב לש המש אוה ןסח .(980.938 צ"נ) ךסח לפ'ג ארקנה ,ןטק רה שי יניסב רקרפ
ירחא םירצמל הרייש הרזח ,תחא הנש .זא'גיח רוזאב םיזיע תעור התיהש ,היפיפי
רשאכ .םיכולממה דחא ,םירצמ לש ןטלושה םג היה וז הריישב .הכמל לגרל היילעה

ןמ קלתסהו ולש ןויריפאב התוא םש ,התוא ףטח ,תאזה הרוחבה תא ןטלושה האר
תאצל הרוחבה לש היחאב החפשמה דובכ קחד ,ןטלוש היה ףטוחהש תורמל ךא .םוקמה
פולממה סנכנ רשאכ ברעב .יניסב ןסח לב'ג דיל התוא גישה אוהו ,הריישה תובקעב
אצי למגהו ,ןויריפאה למג תא ורשקש םילבחה תא חאה ריתה ,הלילה תנשל ןויריפאל
הפיא :לאש הז .פולממה תא חאה ריעה ,םייד וקחרתהש רחאל .וירחא ךלהו הריישהמ
אלש ידכ ,תונז השעמ השוע איה רשאכ תבל םישועש המ) ודיג תא ול ךתח חאהו ?ינא
.ותוחא םע חרבו ןוזמ תצק ול ריאשה (דוע הטסת

.תאנב-לא לב'ג אצמנ ןאריפ הוונל תינופצש ,עדוי ןאריפ ידאו רוזאב בבותסמש ימ
םירבג ינשל ןתוא ואישה ןהיתוחפשמ רשא תונב יתש לע רופיס שי ,הז לב'גל רשקהב
ןה ןהיתובקעב ואב תוחפשמהשכו ,הזה רהה לע ולע ןה ןכל .םהב וצר אל ןהש
רופיס למסמ הזה םויה דע .םוהתל וצפק דחיו דחי ןהיתומצ תא ורשק .קוצל וברקתה
.םיאודבה תונב לש תישפוחה חורה תא הז

םוקמב ויחש םישנא יפ-לע תומש .ו

,לשמל .תומוקמ םתוא םע םירושק ויהש ,םיאודב םש-לע םייורקה תוידאו םג םנשי
גלפה םש-לע ארקנ רשא (תאריידג םיאודבה יפב) תאריידק ידאווב אצמנ ענרב-שדק
םיאצאצה ,םסוחיי יפל ,םה יכ ךכ םיארקנ תאריידקה .תאריידק ארקנש ,אהאיתה לש
,יניס ברעמב וא םירצמב יאלקחה ץיחב םויכ ,ןכ ומכ .ריידק :טבשה תובאמ דחא לש
םורדב יח הז טבש היה םעפ .דואמ קיתו טבש ,הדיאייע-לא ארקנה דחא טבש שי
תא תושבולה יניס ןופצ לכב תודיחיה ןה הז טבשב םישנהש ,איה ךכל החכוהו ,יניס
תויפרגואיג תוחכוה םג ןנשי .יניס םורד לש םיאודבה ףיעצכ עודיה ,ךוראה ףיעצה
,ןארבח ידאו ןיבל לאברס רה ןיבש חטשה :המגודל .רבעב יניס םורדב םתואצמיהל
.(989.825 צ"נ) הדיאייעה לש רושימה - הדיאייע-לא שרפ ארקנה

רוזאה יבשות םש-לע המ'גע תארקנ יניס זכרמ לש ימורדה קלחב המ'געה תמר םג
,רבדמ וניא ,ונייהד ,ימ'גע ארקנ יברע ומכ תיברע רבדמ אלש ימ ,תיברעב .רבעב
ועמשו סרפ תא ושבכ םיברעה רשאכ ןכש ,םיסרפל רקיעב ךכב וסחייתה רבעב .רז וא
םיסעול וליאכ םירבדמ ,םגמגמ ,ימ'גע ורמא םה ,תיברע רבדל םיסנמ םיסרפה תא
.תיברע בטיה רבוד וניאש ימ לכ ללוכה יוטיב תויהל ךפה הז ךכ-רחא .והשמ
,הראדפ טבש תא ןאכ ואצמ ,הזה רוזאל םה םהיתובא ועיגה רשאכש םירפסמ םיאודבה
םייתימאה םיאודבהש דע ,קיתו הכ אוה הז טבש .םויה דע רוזאב םייקה טבש
.המ'גע םרוזאלו - ם'גע םהל וארק ןכל ,םתפש תא וניבה אל םשל ועיגהש םינושארה

םילוע וכרדש ,רבעמה :המגודל .םיטרפכ םישנא םש-לע םג תומש םילבקמ תומוקמ
ארקנ ,םש ביבאה הערמ תא לצנל ידכ המ'גע תמרל ןיבארת טבשמ םיאודבה
- םייחיר ינבא תיישעב קסועש והשימ ושוריפ ,יאחר .(056.832) יאחר-א בקנ
תא ןיבארתה ושריג תורוד ינפל .הזה םויה םצע דע המ'געה ישנא לש עוצקמ
קסעש םדא - םהמ דחא גרהנ הדיאייעה תא ועינכה וב ברקבו ,המ'געה ןמ הדיאייעה
.יאחר-א בקנ ותליפנ םוקמ ארקנ ,זאמ .םייחיר ינבא תיישעב

החבס שי ,לשמל ,ליוודרב תמי דיל .תוחפשמ לש תומש םג םיאשונ יניסב תומוקמ
הפראווס ארקנ הכראווס טבשמ קלח .(019.058 צ"נ) לפלפ-לא ת'חבס תארקנה ,הנטק
עורז חטש ןאכ ול היהו תויה .הלפיילפה שאר היה לפלפ-ובאו ,הלפיילפ-לא
ובו ידאו ונשי ,בהדל תימורד ,ןכ ומכ .לפלפ-לא ת'חבס םוקמל וארק ,םיחיטבא
.הנייזמה טבש ךותב הלומח איה ןאסיידע ;ןאסיידע תליי'חנ ארקנה ןטק הוונ

םיטלוב םיאצממ יפ-לע תומש .ז

תומש םינתונ םישנא ,בורלש ,איה תומשה ןתמ אשונ לכב רתויב תניינעמה הדוקנה
ןבומכ ןיא רבדמב .ותוא ההזמה טלוב םצע ומכ ,ידאווב םיאצומ םהש המל םאתהב
,םישודק ירבקב ,רחא והשמב רוחבל םיאודבה םיבייח ןכל .תוידאו יוהיזל םיטלש
אוה וב ידאווה לש ומש רזגנ ונממש 'חייש רבקל תובר תואמגוד שי יניסב .לשמל
ליבומו ןאריפ ידאו לש וכשמה אוהש ,לודגה ידאווה .לשמל ,'חייש-א ידאו .אצמנ
,חלאצ יבנל םיארוק יתרוסמ ןפואבש םושמ .'חייש-א ידאו ארקנ ,הנירתק הטנס דע
.חלאצ 'חייש םשב ,(051.783 צ"נ) ידאווה ךותב אצמנה ,(חלאס :ירק)

אוה .(020.845 צ"נ) דועס ידאו ,המרה לכ תא ךתוחה רחא ידאו יוצמ ,המ'גע תמרב
.ןאכ ררוגתה םעפש ,הדיאייע טבש לש ןומדקה באה היהש ,דועס םש-לע ארקנ
:רוקיב םימייקמ םה .תונברוק םתיא איבהלו הלאה םירבקב רקבל םיגהונ םיאודבה
(996.052 צ"נ) ראזמ תארקנה תבכר תנחת שי יניס לש ינופצה ףוחב ,ךכיפל .הראיז
ירבק לש תומש לע םיארקנ םה םג דייווז 'חיישו המיינז-ופא .רוקיבה םוקמ -
.םישודק

תוידאווב םייוצמה ,םיליגר יתלב םירבד אוה תומוקמ לש תומשל ףסונ רוקמ
יניס ברעמ-םורדב ,ןאריפ ידאוול ירדס ידאו ןיב ליבומה ,פתאכמ ידאו .םימיוסמ
צ"נ) איארג ידאו ןכ ומכ .וב תויוצמה תובורמה עלסה תובותכ ללגב ךכ ארקנ
.הדוהי תכלממ תפוקתמ רתא לש וידירש תא וכותב ללוכ יניס זכרמבש .(064.970
םילק םתויהמ םשה רוקמ תא וויה - םיאודבה יפב איארג - םינבמ לש הלא םידירש
.יוהיזל

:תיברעב ושוריפ שירע .שירע-לאב בושיי היה דימת .רתוי תוטושפ תואמגוד שיו
ירוגמכ תושמשמה ,תוכוס האור ויתסבו ץיקב יניס ןופצב בבותסמש ימ לכ .תוכוס
-א ידאו ארקנ יניס םורדב .שירע-לא םשה רוקמ ןאכמו - תומחה תונועב םיאודבה
.וב ןכוש הנירתק הטנס (ריד) רזנמ יכ ,הז ומשב ריד

,(בסנ :ירק) בצנ ידאווב ,לשמל .תומשל 'רוקמ ןכ םג תווהמ תודחוימ םינבא
,בהד רוזאל הנירתק הטנסמ ליבומה ,בצנ ידאווב וא ,םדא'ח לא טיבארסל ליבומה
,ינופצה בצנ ידאווב .םהיתומוקמב ובצוה וליאכש םיטלובו םילודג םיעלס םייוצמ
םיאודבה וצר רשאכ ןכל .םיחנ םיאודבה ויה ולצ תחת רשא םוצע עלס יוצמ ,לשמל
רוקמ ןאכמ ;הזה לודגה עלסה דיל - בצנ-א לצא שגפינ :ורמא ,שגפיהל ןכיה תעדל
תא ריכמ ,יחרזמה בצנ ידאו ךרד ףוחה רוזאל הנירתק הטנסמ תאצל הסנמש ימ .םשה
.בצנ ידאו הז ידאוול םג וארק ןכל ,םש עוסנל השק המכו וב םיצבורה םיעלסה

םש-לע םוקמל וארקש םייוכיס שי ,ידאו ךותב תדחוימ היח וזיא םעפ התארנ םא
דחא ידאו .םיילותחה תחפשממ תויח תומש לע םיארקנה תוידאו שי ,לשמל .היח התוא
דיל .האיבל םש-לע (028.797 צ"נ) הוובל ידאו ארקנ ר'ד'חא-לא ידאו ךותל םרוזה
יורקה ,עיאבס ידאו תא רבוע ,בצנ-א ןוויכל ,חרזמ דצל עסונש ימ .הנירתק הטנס
ארקנה ידאו ונשי ,לאלח לפ'גל תימורד ,יניס ןופצב .היראה - עבסה םש-לע ךכ
.רתנפ והשימ םש האר םעפ יכ ךכתיי .רתנפה ידאו - (057.957 צ"נ) ידהפ ידאו

צ"נ) הלאז'ע ידאו .םידצ ןתוא תויח לש תומש םיאשונה תומוקמ םג םנשי
תימורד .(יבצה) הלאז'ע ידאו רבוע ארידח ןיעל הגאטרפ ןיע ןיב ,(103.835
ויה םש יכ ,(060.985 צ"נ) לעיה הלעמ - ךדב-לא תעלט ארקנה רה שי לאלח לב'גל
,םולג-ובא סארל עביונ ןיב ,עביונל תימורד .םש םדוצל רשפא היהו םילעיה םילוע
תאצמנ ידאווה ךותב דואמ קומע .(112.794 צ"נ) יעאפא םא ידאו םשב ידאו םייק
העפא ישחנ םייוצמ הכירב התוא דילו ,הנממ םיתוש םייח-ילעב קר רשא םימ תכירב
.שחנ - ושוריפ ,הייח .(124.865 צ"נ) הייח-םא ידאו ונשי תליאל תימורד .בורל
ושוריפש ,(002.804 צ"נ) ןירסנ ידאו םשב ידאו ונשי ןכבו ?םירופיצל רשאב המו
רהמ דרויו הנירתק הטנס רוזאב בבותסמש ימ .ןאריפ ידאו ךותל םרוזה ,םירשנה
הז םוקמ .הנטק העיבנ דיל םימ תכירב אצומ ,ןיעברא-לא רזנמ ךרד יניס
ךלה םעפש ,םירפסמ םיאודבה .(047,773 צ"נ) הלגוחה ןייעמ - ראנש-ךיע ארקנ
.םוקמ תבריקמ תאצוי הלגוח האר םואתפו ,אמצמ תומל דמעו רוזאב דוביאל ריזנ
.הכירבה תא אצמו םוקמל ריזנה שגינ

תויפרגופוט םועפות יפ-לע תומש .ח

יאודבל םיריכזמה תומוקמ הברה שי .תומשב ןה םג תואטבתמ תויפרגופוט תועפות
,רצ רבעמ ךרד רבוע ,ןאריפ ידאוומ הנירתק הטנס ןוויכל אצויה לכ .םיוסמ רבד
אבש ימ .(021.790 צ"נ) פייווב-לא - ומש ןאכמו .,הנטק תלד ומכ הארנה
וליאכש ,רצ םוקמב עסונ ,שגח-לא ידאוומ אצוי אוהש ינפל ,הצרא הרזח הלתימהמ
צ"נ) תוריקה 'דאו - ךאטיח ידאו םוקמל םיארוק .םידדצה ינשמ תומוח וב ןנשי
המוגה ,ונייהד ,הרו'ג-לא ארקנה דואמ לודג חטש שי חיפרל תימורד .(970.942
שי הזל תימורד תצק .תונויד ףקומ ירושימ חטש והזש איה הביסה .(070.055 צ"נ)
םיריכזמ םהו ץראה לע םילוגע םיוותמ םש שיש ןוויכ .יטאוופ-לא ארקנה רוזא
-לא םוקמל וארק ,ןכל .הנממ םילכוא ויה םעפש ,(ץעה תרעק) היסאפה תא םיאודבל
.תורעקה - יסאווב

תוטלובה תואמגודה תחא .םייח-ילעב םיאודבל תוריכזמה תויפרגופוט תועפות שי
ףיירע .ןומר שתכמל ברעמ-םורדמש ,(096.974 צ"נ) הגאנ-א ףיירע לב'ג איה ךכל
בחר חטשב םיבבותסמ רשאכ :איה םשל הביסהו ,הקאנה לש תנושבדה ושוריפ ,הגאנ-א
.למג לש וא הקאנ לש תשבד ומכ רהה עיפומ ,לב'גל ביבסמ דואמ

.ידאווה ךרואלש תועבגה לשב תאזו .ירגפ ידאו אוה בגנב ןיצ לחנ לש תומשה דחא
תועבגה תרשרש תא םיאור רשאכ תעדה לע הלועה .הרדשה טוחב הילוח ושוריפ ,הרגפ
בלה רה - פלג-לא סאר ארקנה רה שי ,דמחא-םא ןיע דיל ,יניס חרזמ-םורדב .חטשב
האור .בלה תא םיאיצומו שבכ וא זע םיטחוש םיאודב םעפ הארש ימ .(094.832 צ"נ)
.רהה ןיבו הז בל ןיב ןוימדה תא דימ

ימ .ןהש יפכ תויפרגופוטה תועפותל םאתהב תומוקמל תומש םינתונ םג םיאודבה
ריבל הנייזומ עביונ ןיב ,מ"ק 11 תולעל ךירצ ,בהד רוזאל המורד עביונמ עסונש
הזה ידאוול םיארוק ןכל ,הלוע ןמזה לכ ךרדה ריי'עז ריבל היינפל דע .ריי'עז
םוקמ תבריקב םא ,ןכ ומכ .היילעה לש ידאווה ,ונייהד ;(הדעצ :בותכ) הדעס ידאו
(996.013 צ"נ) הרא'עמ לב'ג .הרא'עמ םוקמל אורקל םיאודבה םייושע ,הרעמ הנשי
.רהה בלב בוצחה הרכמה ללגב ךכ ארקנ ,יניס ןופצב

בגנל יניס ןיב הצוחה ידאווה תא ,יאודבה יפב .'גוועא - םילתפתמ תוידאו םג שי
ךרדב ,בגנב םג ןכ .לתפתמ ידאווהש םושמ ,ה'גווע-לא םיארוק ,הנצינ דיל
שיו .הקרי ךיע ארקנ אוה תיברעב .םעקרי-ןיע תירבעב ארקנה ןייעמ שי ,ןורואל
יפב הקרי הלמה שוריפ .(005.880 צ"נ) הקרי-ןיע םשב יניס זכרמב ףסונ ןייעמ
תעדל חכונ ,יניסב הקרי-ןיע תאו םעקרי-ןיע תא האורש ימ .לתפתהל - םיאודבה
.תומוקמה ינשב הרוצ התואב לתפתמ ידאווה .םיהז טעמכ םהש

ירוחאמ דחא ידאו .לייווט - בגנה רה רוזאב םיארוק ,דדוחמ רה ,"ץיפש" רהל
,ןיצ לחנ ךותב םג .וכותבש ץיפשה רה ללגב ,לייווט ידאו ארקנ רקוב הדש ץוביק
תומוקמל םג םינתינ םימיאתמ תומש .(הכרבה רה) הרפפ-לא ליווט ארקנ רותפכה רה
תואמגוד יתש ונל שי לאלח לבשגל תימורד .הרצ וא החוטש ץראה םהבש םימיוסמ
םיטשפתמ וב םוקמה - ושוריפ חטבנמ .(073.005 צ"נ) חטבנמ ידאו :תחאה .תומוד
ידאו סנכנ חטבנמל תינופצ .חוטשו רתוי בחר ןאכ השענ ןכא ידאווהו .ןופטישה ימ
צ"נ) רצימה ,ונייהד ,הגיי'ד-א ארקנ הז םוקמו ,לאלח לב'ג ךותב רצימל שירע-לא
.(068.014

.הביבסב םימייקה םילילצלו םיעבצל םאתהב םג םיעבקנ רבדמב תומוקמ לש תומש
-לא ידאו ,רמחא לב'ג םיארקנה ,יניס םורדב דחוימב ,םיבר תומוקמ שי :המגודל
ידאוול תימורד .םייונב םה םהמש לוחה וא טינרגה לש םודאה עבצה ללגב רמחא
.לאאס ידאווב עסונש ימו .רמחא לב'ג ארקנה םוקמ ונשי 3,לאבריס רה דיל ,ןאריפ
.רפסא - םשש בוהצה לוחה םש-לע ,ארפס ידאו ארקנה םוקמ ינפ-לע רבוע

ראמס לב'ג ןיב ,ימייחס ידאווב עסונש ימ .ןבלו רוחש לש העפותה םג תמייק
רמסא אוה הז רה :ראמס יברעמה רהל םיארוק עודמ קוידב עדוי ,הי'דב לב'גל
ר'ד'חא ידאווב .'דיפא - ןבל אוה הי'דב לב'ג חרזמ דצמ .(רוחש טעמכ ,ההכ)
םוקמל םיארוק הלאה םירידנה םיספה ללגבו ,(םיקייד) םיקורי טינרג יספ םנשי
.קוריה לחנה - ר'ד'חא-לא ידאו

םיצעו םיחמצ יפ-לע תומש .ט

םיצע וא םיחמצ יפל תומש ןתמ איה ,תוידאוול תומש ןתמב רתויב החיכשה העפותה
וא םיחמצ לש םמש לע םייורקה יניסב תוידאו 300-כ ריכמ ינא .םוקמב םיחמוצה
.דוע שיש ינחוטבו ,םיצע

וניא ףטק .(םיאודבה יפב ףטג) ףטק-םא ומכ ,לארשי תומחלמב םירושקה תומוקמ
ןכלו ,חולמ יחמצ הברה שי הז רוזאב .חפיק חולמ ירבעה ומשש חמצ אלא ,ףתכ
חמצה םש-לע ןתינ ,לשמל ,הלייגע-ובא םשה .חולמה תלעב - ףטג-םא ול םיארוק
-ריב םשה .לחנה דיל ,שירע-לא ידאווב עפשב יוצמ הז חמצ .היוצמ הגה - לוגע
תא םיאטבמ םירצמה .תלסלוסמ תישוערפ ירבעה ומשש ,ףא'גפ'ג חמצהמ אב ,הפגפג
.הפ'גפ'ג-ריב םוקמה תא םיאטבמ םיאודבה ךא ,ל"מיגכ 'גה

:םיחמצ תומש לע םוארקנה תוידאו לש תופסונ תואמגוד

תפמב .צ.נ תומשל תואמגוד םשה םשה
1:250.000 תומוקמ יאודבה ירבעה
-----------------------------------------------------------------
500280 סיד-ןיע סיד םירודכה ןומגא .1
470310 ןרע-לא לב'ג ןרע ינצוק גוא .2
030980 אדייווס-ובא לב'ג אדייווס רבדמה םכוא .3
070690 רתעז סאר רתעז יוצמ בוזא .4
010810 התייווז התייז ירבדמ ךויבוזא .5
030800 ישגסווע-םא לב'ג ('גצווע) 'גסווע דטא .6
090020 (המייסק) המייסג םוסייג תינחיר האיליכא .7
630300 המייטב-ובא ידאו םטב תיטנלטא הלא .8
050040 הב'דגמ ריב הבא'דג תיטבטבש תיבוכרא .9
020980 (הלתמ)יל'תא-םא ידאו ל'תא םיקרפה לשא .10
570300 היפירט-ובא ידאו אפרט רואיה לשא .11
040800 ןיירדג-לא ת רט
990020 יחילמ-לא ידאו יחילמ ריעש לילשא .12
070780 רמ-לא ידאו רמ רוזג תיצרח-ןב .13
900050 הנאבל'ג ריב ןאבליי'ג תנברודמ היקב .14
120940 הלתנכ ריב הליתיינכ ובא יניס תימורב .15
540310 הלתינכ-לא ידאו
980870 הדע'ג-ובא ידאו הדע'ג היוצמ הדעג .16
הטבשל תיברעמ המאמ'ת-םא םאמ'ת ןושא ןחוד .17
060030 הליגווע-ובא לוגע היוצמ הגה .18
100970 םולג-ובא סאר םולג םודא ךגוז .19
040970 םאלג-םא ידאו
930990 הימט'ח-לא לב'ג ימט'ח הלודג תימלח .20
100880 הדיידח ידאו דאדח רבדמה תדמח .21
080800 י'תמר לב'ג
980840 הבור'ח-לא רטג הבור'ח יוצמ בורח .23
940050 הלי'גנ-א לי'גנ היוצמ תילבי .24
960050 ןינאוו'ד-םא 'דוח ןונ'ד רבדמ קונחי .25
040080 הדגיר'ע-ובא ידאו דגר'ע םוגפ חולמי .26
040830 םר'גע-םא ףר'ג םר'גע רבדמה קורפי .27
050800 הימרטגע-לא הלע
םחוריל תימורד תאווי'דע-ובא ידאו ו'דע פנכ-תלת קורפי .28
610310 סיירג ידאו (ץיירג) סיירג ינצוק ןפנכ .29
590290 ד'גנא-לא ידאו ד'גנא
500310 ילגיילגא ידאו הלגיילגא תוריעש תויפכ .30
070770 'תאבכ-םא לב'ג 'תאבכ תינצוק האינול .31
070030 ןאחיש םא ידאו חיש רבדמה תנעל .32
020970 חיש-א ידאו
הצולח תולוח ר'דייעמ ידאו ר'דאע תיערז-דח הנעל .33
050980 ןאר'תייעב םא ידאו ןאר'תייעב הדוהי תנעל .34
970860 הילחפ-לא ןיע ילאחכ םיעבצה תישישל .35
480291 ילאחכ ידאו
640290 םימחי לב'ג םימחא הקירבמ הידנקירומ .36
070030 (ףטק) ףטג-םא ףטג חפיק חולמ .37
020980 הפייטגא ידאו
110880 ה'תור ובא ידאו 'תור הנושא תיחלמ .38
100840 הדארע ידאו דרע תגרוסמ תיחלמ .39
940890 ה'חרמ-לא 'דור 'חרמ ירבדמ ןשע הלעמ .40
040830 השחיירמ-לא ידאו
990820 ימהד-לא לב'ג ימהד ירצמה הדיסחה רוקמ.41
דרטמ תמר ןאנתמ-םא ידאו ןאנתמ ריעש ןנתמ .42
970880 הסאסמ ידאו (הצאצמ) הסאסמ שודק ץיצונ .43
110810 גייבח ידאו גבח םיחרפ תנטק הנענ .44
960860 ירייר'ד-א ריב ירייר'ד ןחודה ןרשנ .45
םחוריל תיחרזמ ןאלב-םא ידאו ןאלב תינצוק הריס .46

050860 ילס-ובא בקנ ילס ינצוק ןוליס .47
רקוב הדשל 'עמ ייווס-א-םא ידאו (ייווצ) ייווס הלודג תיריע .48
480290 דר'ג-ובא ריב הדר'ג ירבדמ לטרע .49
(ברע-ןופצ) רערע ידאו רערע םודא רערע .50
630290 העכש-םא ידאו העכש תיברע הינוגפ .51
100870 הטאמח-לא ריב הטאמח המקש-תב סוקיפ .52
970990 הפ'גפ'ג ריב ףא'גפ'ג תלסלוסמ תישוערפ .53
090820 תאיא'ד'ע ובא ידאו א'ד'ע יסרפ קרקרפ .54
960860 הפאסל-ובא לב'ג (ףצל) ףסל יסוחס ףלצ .56
050050 יעארגא עגנ יעארגא םיעלסה תינרמצ .57
תליא שרשר םא שרשר תרפה תפצפצ .58
900030 החוגז 'דוח חוגז םוקע חוזק .59
910050 הפייסג-לא ריב (הבאצג) הבאסג יוצמ הנק .60
060740 פיסג-לא שרפ
500290 בסייס-א ידאו בסייס בוהצ שקרק .61
970860 המתר-א לב'ג םתר רבדמה םתור .62
460300 י'דרג םא לב'ג י'דרג ירבדמ ןתפכר .63
970970 הנאמר-ובא ידאו ןאמר יוצמ ןומר .64
000820 ירדס ידאו רדס יוצמ ףזיש .65
090730 ךבנ-א ריב (ירפה) ךבנ
590310 החיילט-ובא סאר חלט בגנה תטיש .66
120860 ארמס-ובא אסרמ הרמס ךכוסה תטיש .67
010990 הלאיס-םא בגנ לאיס תינלילס הטיש .68
630300 הרייעש-םא ידאו הרייעש רבכעה תרועש .70
000970 הידיילע-ובא ידאו הדלע הברעה ןטיברש .71
110870 הדלע-םא לב'ג
970870 הליי'חנ-א ריב הל'חנ יוצמ רמת .72
090850 הרווס-א ריב (הרווצ) הרווס
030830 רי'עצ-א הידוו ידאו הידוו

םימ תורוקמ יפ-לע תומש .י

םימש רוזאב יעבט רבד - םכותבש םימה ןמ םמש תא םילבקמ םיבר תוידאו ,ףוסבלו
סארל םיעיגמש דע דיחיו דחא םימ רוקמ שי ,לשמל ,בהדל תינופצ .וב םיבושח הכ
ןכל .גידל הזה ףוחה עטק תא לצנל םיצורה ,םיגיידל בושח רוקמ והזו ,םולג-ובא
ןיע הפצמל תימורד ."םימה לעב" - המ-ובא םשב םימה םימרוז ובש ידאוול םיארוק
.השיג וילא ןיא רשא רצ קיקנ ךותב קומע ,םילודג םיבג לש הרדיס הנשי ,הר'דח
תולעהלו ךורא לבח םע הובג קוצ לע דומעל בייח םיבגה ןמ םימ לוטיל הצורש ימ
לש לבח - ישר) לבחה לעב - ישראבא הזה קיקנל םיארוק ,ןכל .ילדב םימה תא
.(ילד

םוקמה םש יושע ,ידאווב ראב הנשי םא .םוקמה לש םשכ םג רכזנ םימה רוקמ גוס
ראיב ;הנטק ראב - (104.837 צ"נ) הייריב ;מייתוראב - וייריב ,לשמל ,תויהל
דיידע ראיב - דדוע-תוראב םשה .תוראב - (032.789 צ"נ) ראבא וא (070.827 צ"נ)
.תוראב - דיידע - םיאודבה יפבו - דע - ראבל תרחא הלממ םג רזגנ בגנב -
(הנטק העיבנ - העביונ השעמל) - עפיונ ומכ תומשב םג םינוכמ תונייעמו תועיבנ
לב'ג .(092$ 831 צ"נ) דמחא-םא ןיעל ליבומה ,ןייעמה לחנ - ןיע-לא ידאו וא
המש יכ ,ודילש םיפיטנהמ ומש תא לביק יניס חרזמ-םורדב (099,816 צ"נ) סחילפ
.תופיטה תא (סחלי - תיברעב) קקלל ידכ תואב םירופיצה ויה

זכרמב (033.987 צ"נ) הנסח-ריב םשה ,םוקמה םשב יוטיבל אוה םג אב םימה ביט
םימ הליכמ (רקוב הדש דילש תדבע ןיע) הרמ ןיע .םיבוט םימ לש ראב ןייצמ ,יניס
(088.011 צ"נ) חלייוומ ידאו ,חלאמ-לא ריב ,(003,872 צ"נ) החלאמ ריב ."םירמ"
.(088.001 צ"נ) יפיי'ג ידאו .םיחולמ םימהש ונל םירפסמ - יניס זכרמב םלוכ -
.(חירסמ - םיאודבה יפב ,ףיי'גמ) "םיחירסמ" םימ ליכמ המייסוקל תימורד

םוכיס .אי

יאודבה ןיב םייקה ,קודהה רשקה לע עיבצמ יניסב םייפרגואיג תומש ןתמ ןפוא
םירבדה ינשמ םהיתומש תא םילבקמ יניסב תומוקמה בורש וניאר ,תישאר .ותביבסל
תויפרגופוט תועפותל תוסחייתהה יפל ,תינש .םימו הערמ :םיאודבל רתויב םיבושחה
לש םרוכזיאב םג הלגתמ הז רבד ,ותביבסל בל םש יאודבהש םידמל ונא ,תומש ןתמב
דחוימב ,םימיוסמ תומוקמ לע םיאודבה ירופיס ,ףוסבלו .תומוקמ תומשב םייח-ילעב
ןויסינ לע םיעיבצמ ,יניסב לארשי-ינבו ונבר השמ לש םתוהש םע םירושקה הלא
.הילא רשק אטבלו םתביבס תא ןיבהל םיאודבה לש ףסונ