ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפתtoolbox

לארשיב יאודבה רזגמה אשונב תירטנמלרפה הריקחה תדעו

ענמ דוד כ"ח תושארב

הרשע-שולשה תסנכה
28.2.96 - ו"נשתה רדאב 'ח ,םילשורי

ם י נ י י נ ע ה ן כ ו ת

הריקחה תדעו תמקה לע העדוה
הריקחה תדעו בכרה
ענמ דוד כ"ח הדעוה ר"וי לש םוכס ירבד
םיאודבהו בגנה תועקרק (1)
בגנב םיאודבה יבושי (2)
ןופצהו הפיח תוזוחמב םיאודבה יבושי (3)
יאודבה רזגמב ךוניחה (4)
בגנב תיאודבה היסולכואה לש תואירבה בצמ (5)
בגנב יאודבה רזגמב םימסב שומשה (6)
יאודבה רזגמב החוורו הדובע (7)
םיאודבה בולש (8)
תויוכז לומ תובוח (9)

יקסנ'זוג רמת כ"ח לש ח"ודל תויוגיתסה
םיחפסנ
םיפתתשמה תמישרדובכל
תסנכה שאר-בשוי
סייו חבש 'פורפ

,שאר-בשויה ינודא
רזגמה אשונב תירטנמלרפה הריקחה תדעו תוצלמה תא ךל שיגהל דבכתמ ינירה
תאילמ תטלחהל םאתהב תירטנמלרפ הריקח תדעוכ התנומ הדעוה .לארשיב יאודבה
.תסנכב דוסי קוחל 22 ףיעס פ"עו ,8.10.94 ,ד"נשתה טבשב 'ו םוימ תסנכה
שגד תמיש ךות לארשיב תיאודבה היסולכואה לש תויעבה לולכמב הנד הדעוה
הדובע ,תואירב ,ךונח תויעבבו םיאודבה בושיי,בגנה תועקרק תלאשב דחוימב
הוקת ינא .תויתלשממה תורבחבו הלשממה ידרשמב םיאודבה לש םבולשבו ,החוורו
.םיאודבה אשונב ןודל ןאובב תויושרה לכ ילגרל רנ ויהי הדעוה תוצלמה יכ
הדעוה ח"ודב ףיקמ ןוידל תדחוימ הבישי דחיית הלשממה יכ הוקמ ינא ,ןכ ומכ
.תוטלחה לבקתו

,ה כ ר ב ב

ענמ דוד כ"ח
תירטנמלרפה הריקחה תדעו ר"וי
לארשיב יאודבה רזגמה אשונב


אשונל תירטנמלרפ הריקח תדעו תמקה לע העדוה
לארשיב יאודבה רזגמה

רדסל העצה תובקעב תסנכה תאילמ הטילחה 18.10.94 ד"נשתה טבשב 'ו םויב
:דוסי קוחל 22 ףיעס יפ לע הריקח תדעו םיקהל םורמ יגח תסנכה רבח לש םויה
הריקח תודעו קוח פ"ע לעפת רשא ,לארשיב יאודבה רזגמה אשונב ,תסנכה
תסנכה הליטה הרומאה הטלחהב .אשונב היתונקסמ שיגתו ןודתו 1968 - ט"כשתה
רומאה אשונל תירטנמלרפ הריקח תדעו שמשל הביבסה תוכיאו םינפה תדעו לע
רזגמה אשונל תירטנמלרפה הריקחה תדעו .ענמ דוד תסנכה-רבח לש ותושארב
תא העמשו ןופצבו םורדב םירויס 3 הכרע ,תובישי 22 המייק יאודבה
דרשמ ,םינפה דרשמ ,הקוריה תרייסה ,םיאודבה תלהנימ יגיצנ לש םהיתויודע
הישעתה דרשמ ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,ןוחטבה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,רצואה
יונבה דרשמ ,הלשממה שאר דרשמ ,תואלקחה דרשמ ,םיטפשמה דרשמ ,רחסמהו
.םיינטנופסה םיבושיהו עבקה תורייעמ םיאודבה יגיצנ ,סיפה לעפמ ,ןוכשהו
תחאל הנימזה תירטנמלרפה הריקחה תדעו .םיחמומ תויודע הדעוה העמש ,ןכ
,ןוילעה טפשמה תיב טפוש רבעשל ,המילח םהרבא טפושה דובכ תא היתובישימ
תוצלממהו םיאצמימה .בגנה תועקרק לש יטפשמה בצמה לע ותעד תא עומשל
םיידועיה םידרשמה יגיצנו םיאודב לש םהיתויודע לע םיססובמ ןלהל םיאבומה
.םיאודבה אשונב םירקחמו םיכמסמו בתכב תויודע לע ןכו הדעוה ינפב ועיפוהש

תירטנמלרפה הריקחה תדעו בכרה

)דוכיל) ענמ דוד כ"ח :הדעוה ר"וי
,(ע"דמ) ענאסלא בלט ,(ךרעמ) לטיבא לאומש ,(דוכיל) אצמ עשוהי :הדעו ירבח
,(תמוצ) שדב ינפ ,(דוכיל) דעסא דעסא
לטנמולב ימענ ,(ל"דפמ) יביב לאגי ,(ךרעמ) טובחוב המלש
,(ש"דח) םילס חלאס ,(דוכיל) רוג םירפא ,(דוכיל)
)ס"ש) יסחנפ לאפר ,(ךרעמ) יקסלבול השאמ
:תירטנמלרפ תרזוע ,ימע-ןב ןיעמ :הדעוה תזכרמ ,לאירבג קחצי :הדעוה להנמ
,רלדנב יתא ד"וע :תיטפשמ תצעוי ,קקח תראפת
רוש-לקנרפ ירימ ד"וע :תיטפשמ תצעוי , ץיבמד רזעילא ד"וע :יטפשמ ץעוי

ענמ דוד כ"ח - הדעווה ר"וי לש םוכס ירבד

ןוחטבה תוחוכל םתוסיגתה .םהלשמ דוחיי םהל שי לארשי ץרא לש םיאודבה
הנידמה םע םתוהדזהל רשאב ,לארשיב ימלסומה רוביצה ראשמ םתוא הלידבמ
.הילע הנגהה לש הבוחה יולימו

םיבושח םייונש ולח הנידמה םויק תונש ךשמבו ,לארשיב תיאודבה היסולכואב
םייונש .םיאודבה התע םייוצמ הבש תננכותמה תובשיתהה ךילהת עקר לע
לשב ןהו תענומה האופרה לשב ןה תיאודבה היסולכואה לש הלדוגב וללוחתה
ןכ יפ לע ףאו ,םיאודבה לש םייחה חרואבו םיתורשב ,הלכלכב ולחש םייונשה
םיצור םהבש תונורתפהמ תעבונה חופק לש השוחת םיאודבה וניחא ברקב תמייק
םיבושיב םייחה םיאודבה .לארשי תלשממ י"ע םיעצומה ןיבל - םיאודבה
תא תומלוה ןניא ןה יכ הנעטב תומייקה תורייעב בשייתהל םיברסמ םיינטנופסה
ידכ םיירפכ םיבושיב בשייתהל איה םנוצר יכו ,םיאודבה היסולכואה ללכ
.םהלש יתרוסמה םייחה חרואב ךישמהל

תויהל לוכי וניא לארשי ומכ תיטרקומיד הנידמב םיאודבה תייעב לש ןורתפה
לש ןורתפ םיאודבה לכ לע תופכל הלוכי הניא הנידמה .הייפכ לש ןורתפ
בשחתהל תבייח איה .יתרוסמה םהייח חרואלו םנוצרל דוגינב תינוריע תובשיתה
,םיתואנ םיתורשו הישעת תורסחה תורייע עבשב םתוא סוחדל אלו םנוצרב םג
.בויבו למשחל תיתשת תחנהב לחוה ןתמקה זאמ תובר םינש רחא התע קרו

םהב םיירפכ םיבושי םרובע םיקהל איה בגנב םיאודבה לש תירקעה םתשירד
וז השירד יולמ .הנקמ לדגלו תואלקחב דובעלו יתרוסמ םייח חרוא להנל ולכוי
לש םבושיי בצק תא הטיאהש תירקעה ףגנה ןבא תא ןוכנ-לא ריסי הלשממה י"ע
הדותע תווהמה בגנה תועקרק תלאשב הרשפל עיגהל ךרדה תא לולסיו םיאודבה
םיינידמה םירדסהה חכונ דחוימב רתויב םהל קקדזתש לארשי הנידמל תיעקרק
.הלא םימיב םישבגתמה םיכלוהה

הרשפ י"ע רותפל תונמדזהה ינפב םיאודבה ודמעי וז העיבת אלמת הלשממה רשאכ
בשייתהלו עקרקה לע תולעבה ןיינעב תונוטלשה ןיבל םניבש תקולחמה תא
.םיננכותמה םיבושיב םיחונ םיאנתב

בגנב םיאודבה תיעב ,תחאה .ןוידה תובקעב ןייצל רשפא תויזכרמ תונקסמ יתש
ףאו רתוי תכבוסמו תבכרומ היהתו יד ילב דע ךשמית איהו ,ידמ בר ןמז תכשמנ
טוקנת אל םא ,הנידמל םיאודבה ןיבש םיסחיב תוילילש תוכלשה הל ויהי
אתחלמ-לתב הטקנש המזויל המודב ,תיתילכתו תיביסנטניא המזוי הלשממה
היעב ןורתפל חתפה ,תרחאהו .היעבה ןורתפל םירצמ םע םולשה הזוח תובקעב
ןה תויעבה ראש לכ .תועקרקה תיעבל ןורתפ תאיצמב ןומט בגנב םיאודבה
תיעבל בל תמושת שידקהל תבייח לארשי תלשממ .רומג ליז ךדיאו תניחבב
החנזהה תשוחת תא לטבל ידכ תנגוהו תמלוה הרוצב התוא רותפלו בגנב םיאודבה
.תינוצק תונמואלל תופחסהה תא רוצעלו םיאודבה ברקב םימייקה חופקהו

'בכ ןוילעה טפשמה תיב לש סומידב טפושה דובכל תודוהל ינוצר וז תונמדזהב
ינא .בגנה תועקרק אשונב תפלאמהו הפיקמה ותאצרה לע המילח םהרבא טפושה
ועיפוהש םיאודבה םידעהו ,םייתלשממה םידרשמה יגיצנ לכל ומכ תודוהל הצור
.התדובעב תובר הל ועייסו הדעוה ינפב

החוורו ךוניח יניינעל ץעוילו הדעווה לש םייטפשמה םיצעויל הנותנ יתדות
ןיעמ ,הדעוה להנמ - לאירבג קחציל :הדעוה תווצל תודוהל שקבמ ינא ףוסבלו
.תירטנמלרפה תרזועה -קקח תראפתו הדעוה תריכזמ - ימע-ןב

הדעוה ר"וי ,ענמ דוד כ"ח


םיאודבהו בגנה תועקרק (1)

ןוילמכ וחטשש "גייס" הנוכמה רוזאב ינופצה בגנב הסורפ םיאודבה תייסולכוא
,לבוש םיצוביקהו עבש-ראבו ,חרזמב דרעו הנומיד ןיב ערתשמה ,םנוד יצחו
תואלקח ,םירוגמל םיאודבל םישמשמ חטשהמ %40 .ברעמב בגנה רמשמו המק-תיב
.בגנב םיאודבה יטבש ישנא לש םהירפסמ יבגל םיקיודמ םירפסמ ןיא .הערמו
הכרעהה םלוא .ףלא 80 - 120 ןיב םיענ םינושה םידרשמה י"ע ורסמנש םירפסמה
י"אב ונמנ 31.12.41 -מ ימשר ןדמוא יפל .ףלא 85 -כ אוה םרפסימש היה
םיאודבה רפסמ ,בגנב עירכמה םבור ,םיאודב 66553, ירוטדנמה ןוטלשה ימיבש
.לילגב רתיה ,בגנב 1200, -כ םהמ 20500, אוה 1955 -ב לארשי תנידמב
-4.5 -%5 הובגה יעבטה יוברב ורוקמ םיאודבה לצא לחש יפרגומדה לודיגה
תלחות תאלעהלו התומתה תנטקהל ואיבהש לארשי תנידמ לש היתולועפבו הנשב
.םייחה

לחה לארשי-ץרא לש םידוונה לצא תולחנתה לש יתועמשמהו ףוצרה ךילהתה
הז היה .הלא ונימיל דע יתגרדה חרואב ךשמנו ,יטירבה טדנמה ןוטלש תפוקתב
וז האמב םיששה תונש לש הינשה תיצחמב קר .תינטנופס תולחנתה לש ךילהת
יאודבמ תיצחמכ .םיאודבה רובע םיננכותמ םיבושי םיקהל לארשי תונוטלש ולחה
םיזוכר 1440 -כב םירזופמ ראשהו עבק יבושי 7 -ב םויכ םיררוגתמ בגנה
ןיב חוכיוה ללגב .םיפירצו םינופירצ ,םינוחפב םיררוגתמה ,בגנה יבחרמב
תונבל םינושארה ולכי אל ,עקרקה לע תולעבה יבגל ,תונוטלשה ןיבל םיאודבה
.תונוטלשה לש םתודגנתה ללגב השק הינבב םינבמ

תונשבו םישימחה תונשב ,בגנב םיאודבה לש תיביסמה תינאטנופסה תולחנתהה
םיבושיה לש רזופמה םגדה .הנידמ עקרק לע התשענ וז האמ לש םיששה
הנידמה .היסולכואה לש הז קלחל םיתורש קפסל הנידמה לע השקמ םיינטנופסה
התואנ רויד תמרו םיתורש םהל קפסל ידכ םיננכותמ םיבושי 7 רומאכ המיקה
תולחנתהה תועצמאב הנידמה תועקרק תסיפת לש היעבה תא רותפל ידכ ןכו
אשונב םיאודבה תארקל תכלל רבעבמ רתוי םויכ הטונ הנידמה .תינאטנופסה
הקזחל םינעוט םיאודבהש ,תועקרק לע םייוצפ םהל םלשלו תועקרקה ירדסה
תייסולכואמ תיצחמכ קר עבק יבושיל תונפל הכ דע וחילצה תונוטלשה ,םהילע
.בגנב םיאודבה

תייסולכוא תא דוד-ןב ףסוי 'רד םיאודבה רקוח קלחמ הדעוול שיגהש ךמסמב
םיקזחמה הקזח תוכז ילעב :תויוכז ילעב לש תוירוגיטק שלשל בגנב םיאודבה
אל ןיידעש היסולכואה ללכמ תיצחמכ םהש ,ףלא 20 -כב ךרעומ םרפסמש ,עקרקב
תויתרבח תוביסמ רדסה םושב םיצור םניא וז הצובקמ תיצחמכ .תורייעב הזכור
םהש ףלא 16 -כ םרפסמש עקרק אלל הקזח תויוכז ילעב - ינש גוס .תויטילופו
תויוכז ירסוחמ ישילש גוסו .םיינטנופסה םיבושיה תייסולכואמ %40 -כ
לש תוסחב וא הנידמ תומדא לע םיבשוי הלא ,4000, -מ תוחפ םרפסמש ןיעקרקמ
.המדא לעב

רדסה תקלחמל ושגוה ,1971 - ב ינופצה בגנב ןיעקרקמה רדסה לעפוה זאמ
טוריפה יפל םנוד 800000, לש חטש לע תועיבת 3220 םיאודבה י"ע תועקרקה
תועיבת .ב .םיאודבה י"ע םיקזחומה םנוד 300000, יבגל תועיבת .א :אבה
יבגל תועיבת .ג .םיאודבה י"ע םיקזחומ םניאש םנוד 400000, יבגל
תומכתסמ לעופב .הנידמה םש-לע ומשרנו ןיעקרקמ רדסה ורבעש םנוד 100000,
רחאל תאז ,םנוד 650000, -כ לע עקרקה לע תולעבל םיאודבה תועיבת םויכ
תרגסמב םנוד 60000, - כ יבגל םיאודבה םע רדסהל העיגה םיאודבה תלהנימש
יבגל רדסהל העיגה תורשפה תדעו ,(םולשה םכסה) בגנב ןיעקרקמ תשיכרל קוחה
52000, -כ יבגל רדסהל העיגה םיאודבה תלהנימו םנוד 30000, - לש חטש
תועקרק) "תאוומ" גוסמ םה תולעב םהילע םיעבות םיאודבהש תועקרקה בר .םנוד
.(תולעב וא הקזח םהילע ןיאש

ןוילעה מ"היב טפוש רבעשל ,המילח םהרבא טפושה 'בכ רסמ הדעוה ינפב ותודעב
155 ףיעסב תיעמשמ דח הרוצב עבוק 1969 - ט'כשת ןיעקרקמה קוח יכ
םש לע ומשריי "תאוומ" גוס לע ונמנ הז קוח לש ותליחת ברעש ןיעקרקמ"ש
שמתשהל ןיאש עמתשמ ,המילח טפושה דובכ רמוא ,הז ףיעסמ ."הנידמה
.הנידמה תושר אלל "תאוומ" גוסמ ןיעקרקמב

יכ ינמותועה קוחה לש ותעיבקב ,1858 -ב הלחה ןיעקרקמה יניד לש הירוטסיהה
עקרק" :איה ינמותועה קוחה לש 6 ףיעסבש הרדגהה פ"ע "תאומ" גוסמ עקרק
ריע וא רפכמ הזכ קחרמב תאצמנה ,רובצל התצקוה אלו והשימ לש ותקזחב הניאש
עקרק ,רמולכ .בושיה הצקב אצמנה םדא לש םר לוק הנממ םיעמוש ןיאש דע
ינמותועה קקוחמה ."בושי תומוקממ העש יצח ךלהמ וא יצחו לימ הקוחרה הממוש
ךא ,חותיפלו דוביעל הנרסמית הז גוסמ תועקרקש ,יוארה ןמ יכ ,רובס היה
השעיי הזכ חותפש - ינמותועה קוחה לש 103 ףיעס - שרופמ גייס עבק אוה
קוחה לש ףיעסה תא רשיא יטירבה קקוחמה .תונוטלשה תאמ תושר תליטנ רחאל
תאמ שארמ ןוישרב ךרוצה תא השיגדה 1921 תנשמ תועקרקה תדוקפ .ינמותועה
תנידמב תועקרקה קוח ,שמש-ןב.א 'רד) :ןושלה וזב העבק וז הדוקפ .תונוטלשה
:(147 'מע ג"ישת ,לארשי
אהי אל ,תועקרקה תקלחמ להנמ לש ותמכסה אלב ,הממוש עקרק דבעמה וא רדגמה"
אבומ תויהל יופצ אהיש אלא דוע אלו ,עקרק התוא לע ןאשוק רטש לבקל יאכז
ךכ לע עידוהל בייח ןוישר אלב וז עקרק דבעיש םדא לכ .לובג תגסה לע טפשמב
לש היתוכלשה לע ."םושר תדועת שקבלו הזוחאה ירפס דיקפל םיישדח ךשמב
חלאצ דגנ הנידמה רוערעב ןוזנרב טפושה 'בכ סחיתמ 1921 תנשמ הדוקפה
'מע ,1962 ו"ט ךרכ ,ןוילעה מ"היב לש ןיד-יקספ ,518161 א"ע) ןארדב
םיבישמה .הנעב רפכ תמדאב עקרק תוקלח יתשב רבודמ הז רוערעב :(1720
השוריב קלחב םהל האב המדאהש הנידמה תנעט לע רתיה ןיב וקלח הז רוערעב
'בכ רמוא ךכו .םירחא םישרוימ המושר אל הינקב השכרנ קלחבו ,םהיתובאמ
ימ - 1921 תנשמ (תותמ) תועקרקה תדוקפ לש התקיקחל דע" ןוזנרב טפושה
היהו האיחהה ףקותב הב הכוז היה תונוטלשה תושרב התמ עקרק דביעו היחהש
תושר תליטנ אלל היחה םא וליאו ,ירימ עקרק רותב הילע ןאשוק לבקל יאכז
1921 תנשמ הדוקפה .(לתמ - לדב) היווש ימד םולשת י"ע הב תוכזל לוכי היה
,ךליאו הדוקפה םוסרפ םוימ יכ ,העבק איה .יוניש תילכת בצמה תא התניש
שכור וניא הלשממה תמכסה הליחת לביקש ילב התמ המדא דבעמו היחמה םדא
רשא .לובג גיסמכ ןידל עבתהל לולע אוהו ,הילע ןאשוק לבקל תוכז לכ ומצעל
הנתינ ,תונוטלשה תאמ האשרה ילב ,הדוקפה םוסרפ ינפל התשענש האיחהל
המיאתמ העדוה ןתמ י"ע עקרקה לע ןאשוק תלבקל תיקוח תוכז ססבל תורשפאה
."הדוקפה םוסרפ םוימ םיישדוח ךות תועקרקה םשרל

תמכסה תלבק" יכ 21878/ א"עב המילח טפושה 'בכ רמוא ,תואורה וניניע
לע הריבעב בייחתהל שארמ קיזחמה לולע וידעלבש ,יאנת הניה שארמ תונוטלשה
קיזחמה לש ותבוחמ ,הדוקפה לש התקיקח ינפל האיחהה העצוב םאו ,לובג תגסה
לבקל הבוחה ןכאו ...המוסריפ םוימ םיישדוח ךות תונוטלשל ךכ לע עידוהל
לכב ינשה טוחכ תרבוע תאוומ גוסמ עקרק תאיחהל תונוטלשה תאמ תושר שארמ
."הז אשונל תועגונה תוכלהה

,םהיתועקרק םושר תא םיאודבה ורידסה אל 1921 תנשמ תועקרקה תדוקפ תובקעב
וצר אלש םושמ ןהו עקרקה לע םתולעב תחכוהל םינשוק םהל היה אלש םושמ ןה
אוה ןוכנ םא ענמ דוד כ"ח הדעוה ר"וי לש הלאשל הבושתב .םיסמ םלשל
רשאב םיאודבה ונעטש תונעטה בור וחדינ םויה דעו 1948 תנשמ ןידה-יקספבש
ןוישר ולבק אל םהש ינפמ ,ךרעב" :המילח טפושה 'בכ רמא ,עקרקה לע םתולעבל
עבותה יכ ףיסוה תועקרקה רדסה דיקפ ,יאבג קחצי ד"וע ."םהלש ישוקה הז -
םיעבותה רתי .הנואטעלא ילע אוה הב קיזחהש המדא לע ןאשוק שיגהש ידיחיה
שיאלו ,שוכר סמ םולשת לע תולבק וא םינאשוק םהיתועיבתל ופרצ אל םיאודבה
הנידמה .תאוומ עקרק דבעל ול ריתהש תונוטלשה תאמ רתיה היה אל םיעבותהמ
ריכהל ןידה תרושמ םינפל העיצהו חכב םיאודבה לש םייוניפ תפיכאמ הענמנ
.רחאה קלחה לע םיעבותה תא תוצפלו תולעבכ המדאהמ קלחב

לש ותושארב "תורשפ תדעו" תונמל 1976 -ב הטילחה לארשי ייברעל םירש תדעו
םיאודבה םע הרשפל עיגהל הדיקפתש ,םורדה זוחמב ןיעקרקמה רדסה דיקפ
תורשפה תדעו .םירשה תדעו י"ע ועבקנש םינוירטירק פ"ע ךכב םינינועמה
יבגל םיאודבה םע תורשפל העיגה ,הלשממל יטפשמה ץעויה י"ע 1977 -ב התנומש
-ב םירצמ םע םולשה םכסה תובקעב םלוא .םנוד 30000, -כ לש חטש לע תועיבת
תיתועמשמ הרוצב תחפ ,אתחלמ-לתב יפולח הפועת הדש תמקהב ךרוצהו ,1977
קוח יפל ונתינש םייוצפהש תויפצה לשב ,הרשפב םינינועמ ויהש םיאודבה רפסמ
.('א חפסנ האר םולשה קוח יטרפ לע) בגנה תומדא לכ לע דיתעב ולוחי םולשה
המקוהש עוצבה תלהנימ לש התדובע םויס .האפקוה תורשפה תדעו לש התוליעפ
התמקהל ליבוה ,שדחמ םבושיו אתחלמ-לתמ םיאודבה יוניפ לש ריהמ עוצב ךרוצל
יאבב והילא תושארב ,"בגנב םיאודבה סולכאו הרשפ ירדסה םודקל תלהנימה" לש
.עבק יבושייל םריבעהלו בגנה תומדאמ םיאודבה תא תונפל היה הדיקפתש
סיסב לע תועקרקה אשונב הרשפל עיגהל םיאודבה תלהנימ הכמסוה 1993 ינויב
וקיזחהש ימ לע םג רומאה קוחה יאנת תא ליחהלו םולשה קוח לש םיביצקתה
התדובע תא תלהנימה הלחה זאמ .תולעב םהילע ועבתו "גייס"ה רוזאב ןיעקרקמב
,תלהנימה לש התלועפ תליחתל דע ןמזה קרפב ךא ,תועקרקה רדסהב הצואת הלח
הז ןמז קרפבו ,יטיא היה ,אתחלמ-לת ינופמ רדסה טעמל ,תועקרקה רדסה ךילהת
.םינטנופסה םיבושיב תיקוח יתלבה הינבה הטשפתהו הכלה רקעב

יווצ 1300, -כו םייקוח יתלב םינבמ 12000, - כ םויכ םימיק בגנה רוזאב
םייקוח יתלב םינבמ 1600, -כ תונפל תלהנימה החילצה 1993 ףוס דע .הסירה
םייקוח יתלבה םינבמה רפסמש םירעשמ ןכ יפ לע ףאו .תועקרקה ירדסה תרגסמב
- ל םויכ עיגמה בגנה יאודב ברקב הובגה יעבטה יוברה חכונ לודגל יושע
ןותנשה ינותנ פ"ע בגנב םיאודבה תייסולכוא היושע הז יפל ,הנשל %4.5
יכ םינעוט םיאודבה .םייפלא תנשב 130000, -כל עיגהל ,לארשיל יטסיטטסה
םיאודבה תא רוקעל הדעונ ןוישר אלל ונבנש םיתבה תסירה תוינידמ
תא םיאודבה םימישאמ הז עקר לע ."תוננכותמה תורייעב" םזכרלו םהיתומוקממ
תסירה תוברל ,להנימה תומדאמ לובג יגיסמ יוניפל חכב שומשב הקוריה תרייסה
םתוא םיחקול ,יאבצ ןיעקרקמו שא חטשמ ןאצ ירדע יוניפו םייקוח יתלב םינבמ
.בר ףסכ תרומת םתוא םיררחשמו תואלכמל
ינפב הרימש :הידעיש לארשי יעקרקמ להנמ י"ע 1976 ב המקוה הקוריה תרייסה
תוקלח לע הינב ינפב הרימש ןכו םיחותפה םיחטשב םואלה עקרקמ תוקלח תסיפת
שומשל ,יאלקח שומשמ ןדועי תבסה ךות ,םיאלקחל הריכחמ הנידמה רשא םידובע
יכ שיגדמו םיאודבה תונעט החוד ץדייב ירוא עבטה תורומשל תושרה ר"וי .רחא
תועיבתהמ %98 .םיצ"גב ללוכ תויטפשמ תועיבת תואמ ושגוה םינש 15 ךשמב"
איה תרייסה ...תולילע הברה הפ שי .םהב התכז תרייסהו טפשמה יתב י"ע וחדנ
םידרשמהמ תויוכמס תלצאהו תונקתו םיקוח חכמ תלעופ איה ...יאמצע ףוג אל
הפיסומ םיטפשמה דרשממ םולש הרש 'בגה ."האלמ הטילשב לכה .רבדב םיעגונה
ןיעקרקמ לש םנוד ןוילמכ לע די קולסל תועיבת 800 ושגוה םויה דעש
תועקרקבש ,וניד-קספ תא ונלביקו מ"היבב וניכז תועיבתה לכבו" ,םירדסומ
הנידמה תועיבתב ."השילפב בשוי םהב בשויש ימו הנידמה לש ןה תויוכזה ,הלא
אלא ,ןוידב הנידמה הכוז םיאודב םיבשוי םהילע בגנה תועקרק לע תולעבל
רפסמ ינפ לע םיתעל ערתשמה ,טפשמ יתבב ךשוממ ןוידב בורל הכורכ וז הייכזש
.םינש

להנמ ,ןמטלא דעלג רמוא ,הנידמל םיאודבה ןיב תועקרקה ךוסכס לש ורוקמ
לופטה יכ הדבועב" אוה "הקוריה תרייסה" םיחותפ םיחטשב חוקפל הדיחיה
וליא .והצק תא םיאור ןיא ןיידעו םינש 15 -מ הלעמל ךשמנ וב יטפשמה
ענמנש ידמל ריבס ,םייתנש רובעכ םימיתסמ ויה 80 -ה תונשב ולחהש םיטפשמה
בתוכ שינייב תירוד הנידמה תוטילקרפל חלשש בתכמב ."ךשמתמה ךוסכסה היה
םיטפושב רוסחמ תמחמש ,לארשי יעקרקמ להנימ תא גציימה ,שדק רונג ד"וע
ךיראתל דע יכו 1979 זאמ יאבצ חטשמ םיאודב יוניפל קית להנתמ עבש-ראבב
לבקל ןתינ אלש אלא ןוידה םייתסנ אלש קר אל ,8.10.92 -ב בתכמה תביתכ
.ותעימש ךשמהל םיכיראת

םיאודבה תלהנימ ר"וי ,יאבב והילא רמא ,בגנבש םיאודבה םע תועקרקה רדסהל
שיו לארשי תנידמל תיעקרק הדותע תווהמ בגנה תועקרקש םושמ הבר תובישח שי"
אוצמלו לועפל שי תאז םע דחי .הנידמה םש לע הנמשרת הלא תועקרקש לועפל
."תורדוסמ תורייעב םיאודבה לש תובשיתהל םלוה ןורתפ

בגנב םיאודבה יבושי(2)

לודג בחרמ ינפ לע םירזופמ בגנב תינטנופסה תולחנתהב םיאודבה יבושי
םינוחפו םיפירצ םייוצמ םיבושיה ךותב .רזופמו לודג בושי לש םגד םיווהמו
ינב בושי לכב םיררוגתמ ללכ ךרדב .רתוי םירזופמ םהמו רתוי םיזכורמ םהמ
שי .תמיוסמ תיטבש תרגסמ ןיבל תיטבשה הירוטירטה ןיב תוהז תמיקו דחא טבש
,לשמל ,םיטבשהמ קלח .ולש תירוקמה הירוטירטב בשוי טבשה ןיאש םירקמ
לע ומקוה םיינטנופסה םהיבושיו גייסה רוזאל יאבצה לשממה י"ע ורבעוה
ילוקש פ"ע ומקוה תינטנופסה תולחנתהב ומקש םיאודבה יבושי .הנידמה תומדא
הלא םיבושיב .הערמה יחטשל הבריקבו היפרגופוטב בשחתהב םיאודבה םיטבשה
50 -ה תונשב תיביסמה תינטנופסה תולחנתהה .בויבו םיכרד ,םימרוז םימ ןיא
ישעמ לש םיוביר םע .הנידמ עקרק לע םירקמה ברב התשענ 60 -ה תונשבו
אלו םירזופמה ,הלא םיבושיל קפסל הנידמה התשקתה ,תינטנופסה תולחנתהה
.התואנ רויד תמרו םיתואנ םיתורש ,םיננכותמ

הלכלכ ינינעל םירש תדעו .בגנב עבק יבושי ןנכתל הלשממה הטילחה 1965 -ב
הטילחה 1973 -ב .הפייסכ ,טהר ,עבש-לת :בגנב םיבושי 3 תמקהל תינכת הרשא
הרוח ,םולש בגש ,רוערע :םיפסונ םיבושי 4 תמקה לע הנוילעה םיאודבה תדעו
85 -כ ללכמ ,םיאודב 40000, -כ רומאכ םייח הלאה םיבושיה 7 -ב .הייגלו
םייח 45000, -כ םיאודבה ראש .בגנב םיאודבה תייסולכוא הנומש שפנ ףלא
םהבש ,םיילמנימ םיתורש םהב םימיקו תיתשת ירסח םינטנופס םיבושיב ןיידע
עבקה יבושיל ץוחמ םייחה םיאודבה .יתרוסמה םהייח חרוא תא םימייקמ םה
תובטההו םייוצפה :םהב םיירקעהש םינוש םימעטמ עבקה יבושיל רובעל םיברסמ
הקוסעת תורוקמ רדעה ,םיקפסמ םניאו םיכומנ תועקרקב םיקיזחמל םינתנה
תורייעה ןונכת ,הישעת רדעה ,םיתואנ םיתורשו תיתשת רסוח ,עבקה יבושיב
םייחה חרואב ךישמהל ןוצרהו תיאודבה היסולכואה ללכ תא םלוה וניא תומייקה
.הנקמ לדגלו תואלקחב דובעלו יתרוסמה

עבק יבושיכ םינטנופסה םיבושיהמ קלחב ריכהל איה םיאודבה לש םתעיבת
םיבושיה םגד ,םתנעטל .םיעור ירפכו םייאלקח םירפכ :םינווגמ םירפכ םיקהלו
.םיאודבה תוצובק לכל הוש הידמב םיאתמ וניא ,הצחמל םיינוריעה ,םימייקה

הלשממה יכ תיעמשמ-דח הרוצב הדעוב עידוה יאבב והילא םיאודבה תלהנימ ר"וי
יחטש לע :רעורעב ןויסנה ןולשכ תובקעב םייאלקח םירפכ םיקהל אלש הטילחה
תבונתש אלא ,תיז-יצע םיאודבה ועטנ ,רוערעב אתחלמ -לת הנופמ ולבקש ןיחלש
ףסוי 'רד יפל .תואצוההמ ןטק קלח וליפא תוסכל ידכ הב היה אל תיזה-יצע
לש הדיחי ,(1989 לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ,בגנב םיאודבה תואלקח) דוד-ןב
ידכ הב ןיאש הסנכה ,(רטיל 32) תיז-ןמש חפ ינש הבינה (םיצע 180) םנוד 5
תטלחהש ןבומכ .תופסונ תואצוה לע רבדל אלש םימה ריחמ תא וליפא תוסכל
קוסעלו ךישמהל םיאודבהמ תענומ הניא םייאלקח םירפכ םיקהל אלש הלשממה
םיאודבל ןיחלש תרוצב עקרק תופולח ןתמ" ,דוד-ןב ןייצמ ,אברדא .תואלקחב
ךשמהל הלשממה לש יבויחה סחיל יוטב הווהמ םולשה קוח פ"ע רוערעו הפייסכב
-כ םויכ םידבעמ םיאודבהש ןייצמ ץדייב ירוא ."תואלקחב םיאודבה תדובע
ןרקה תושרוח :הנידמה י"ע םיאודבל תורכחומ הלא תומדא .המדא םנוד 360000,
ביבאה ישדוחב ןאצה ירדע םיעורל םיחותפ להנימה תומדאו לארשיל תמייקה
השוע ,יאבב והילא רמוא ,םייפואב םיינוריע םנה עבקה יבושיש תורמל .ץיקהו
תסנכה י"ע ,םהב םיאודבה תובלתשה תא לקהל ותרטמש ינונכת ץמאמ תלהנימה
הרוחו הייקל ,טהרב םיעור תונוכש תוננכותמ .הלא םיבושיל תואלקחה ביכרמ
תואלכמ תיינב י"ע ןאצ לודיגמ סנרפתהלו ךישמהל םירדעה ילעבל ורשפאיש
1994 ךלהמב וננכות ,ןכ ,םירוגמה שרגמל דומצב הז דעיל ןנכותמ שרגמב
לש יתרוסמה םייחה חרוא תא ובלשי רשא םיעור תונכשמ לש םיינויסנ םיטקיורפ
ןזמ םיחרפ לודיג לש תורשפאה תקדבנו ,תואלקחו תורייתב קוסע םע םיאודבה
תמקהל םג דגנתמ יאבב והילא תלהנימה ר"וי .םולש בגש הרייעה דיל דחוימ
תלובקב םיננכותמ ,רמוא אוה ,עבקה יבושי תעבש .םיפסונ עבק יבושי
בגנב םיאודבה םיבשותה רפסמ אוהש ,שפנ ףלא 150 -מ הלעמל לש ןיסולכוא
שפנ 40000, -כב םויכ םיסלכואמ הלא םיבושיש העשב הב ,2000 תנשב יוזחה
אלש םיבושי תפסות לע םויכ רבדל םוקמ ןיא יאבב רמוא ,וז הביסמ .דבלב
,עבק יבושיל רבעמה .םתמקהב תוכורכה תודבכה תואצוההו תועקשהה לע רבדל
םישרגמה ריחמב רכינ דוסביס .תונוש תובטהו תולקהב הוולמ ,יאבב רמ רמוא
םירזגמ ברקב ,ןכ-יפ-לע-ףא םלוא .תואתנכשמ ןתמו םיקקזנל תוחנה ,הינבל
לע םיטרפ) .עבק יבושיל רבעמל הקזח תודגנתה תמייק םיאודבה לצא םיבחר
תיינבל עקרק יריחמ לע םיטרפ ןכו םירבוחמו עקרק רובע םיעצומה םייוצפ
,םינטנופסה םיזוכרב םיבושי םיקהל םישרוד םיאודבה .('ב חפסנ האר ,םירוגמ
םיינטנופסה םיבושיב הדעוה רויס תעב םיאודבה י"ע התנשנו הרזחש השירדה
.הלא םיבושי דסמל אוה

.עבקה יבושיל ףרטצהל םיאודב םידדועמ אל ןידע םינושה םייפסכה םייותפה
השוע תוריעב בשיתהל םיאודב ךושמל ידכ .הקוסעת תורוקמ םירסח עבקה יבושי
ר"וי .הישעת ירוזא לש םחותפ י"ע הלטבאה תייעב לע רבגתהל םיצמאמ תלהנימה
ךלוה ,רועורעו עבש-לתב הישעת ירוזא ינש לע ףסונ יכ עידוה יאבב תלהנימה
.םייפוס םיבלשב אצמנ יעיבר הישעת רוזאו הפייסכב הישעת רוזא םויכ םקומו
תיתשת תא םילשהלו בויבה תייעב ןורתפל םיצמאמו םיפסכ תלהנימה העיקשמ ןכ
,תלהנימה ר"וי .ח"ש ןוילמ 361 לש תולעב בגנב םיאודבה יבושיב למשחה
םיאודבה רבעמ תא ענומה לושכמ לעכ םייוצפה תועיבתל תונעיה-יא לע עיבצמ
ךראיו יתגרדה אוה עבק יבושיב םיאודבה סולכא ךילהת ,ותכרעהל .עבק יבושיל
י"ע םיבצקומה םיעצמאה ףקיהב הנתומ וניא ובצק .תוטעמ אל םינש דוע
םיחתופמ םישרגמ לש תובר תואמ םיבושיב םיאצמנ םויכ םגש ןוויכ ,הנידמה
:תלהנימה י"ע הנכוהש האבה הלבטהמ תוארל ןתינש יפכ ושכרנ םרטש םיקיר


םישרגמ תבצמ היסולכוא ראתמ ידעי בושי
ונבנ הרתי
ורכמנ חתופמ ןנכותמ . . .
2,260 3,276
3,129 451 3,727 35,000 8,560 טהר
686 1,306
1,168 280 1,702 15,000 4,800 עבש-לת
345 794 1,542
829 1,963 15,000 12,600 רעורע
253 400 1,117
777 2,062 16,500 13,710 הפייסכ
245 253 596 709 1,041 10,000 4,000 בייגש
96 312 423 585 10-15,000
1,798 3,000 היקל
188 203 614 590 10-15,000
1,601 3,000 הרוח
14,254 9,125 7,536 2,693 4,073 . . כ"הס


בור .עקרק ירדסהב עבק יבושייל רבעמה תא םיכרוכ םיאודבה םגו הלשממה
תובטההו םייוצפה לבקל םינאממ תומדאב םיקיזחמה הלא דחוימב ,םיאודבה
לופטה בכוע היטעבש תוביסה תחא יכ ןעוט יאבג קחצי ד"וע .םהל םיעצומה
.טפשמה-יתבב ךשמתמהו ךוראה ןוידה אוה עקרקה לע תולעבל םיאודבה תועיבתב
ריבעמו םייטפשמ םיקית חתופ יתייהו ,תרחא לעופ יתייה םא" ףיסומ אוה ךא
רחא שופחב הזה דמעמל ןאכל םיעיגמ ונייה אל תויטפשמ תואכרעל אשונה לכ תא
."תוביטנרטלא

םיודבה בושייו בגנב תועקרק אשונב תונקסמ

הדיקפתש תורשפ תדעו תונמל םירש תדעו הטילחה זאמ הנש 20 -כ ופלח 1.
ךשמב .בגנב עקרק םיקיזחמה ,הקזח תוכז ילעב םיאודבה םע הרשפל עיגהל
םיאודבה תייסולכואמ תיצחמכ םע קר רדסהל עיגהל הלשממה החילצה הלא םינש
םיאודב ףלא 45 -כ .עבק יבושי 7 -ב םויכ םיבשויה ,85.000 -כ הנומה בגנב
עיגהל םיברסמו ,עבקה יבושיל ץוחמ םיינטנופס םיבושיב ןיידע םייח בגנב
תפסותב ,םולשה קוח לש םיאנת םהל םיעיצמש תורמל תועקרקה אשונב הרשפל
תמיק תינטנופס תולחנתהב םילחנתמה ,בגנב םיאודבה בר ברקב .תולקהו תובטה
עבונ עבקה יבושיל רובעל םבורסש הארנ ךא ,םיננכותמ םיבושיל רובעל תונוכנ
וכרטציש תומדאל תיפולח הרומתו םייפסכ םייוציפ לבקל םתפיאשמ
ירבדכ ,םמצע םיאור םבורש ךותמ ןכו ,םולשה קוחב עבקנש לומגתל רבעמ תונפל
,תרוסמה יאשונ םייתימא םיאודבכ" דוד ןב 'רד םיאודבה רקוח
חפתסהלו ררגהל םידגנתמו ,(םיחאלפה) םהמ תותוחנ תוצובק לש םינורטפו
םג וז הצובק ינב .םתוסח ינבו םהיסירא ויה םעפש ,םיבושיב םיקיתוה לא
."םתוהז ןדבואמ םיששוח

תאו תיטנופסה תולחנתהה תיעב תא רותפל רבעבמ רתוי םויה הטונ הנידמה 2.
ךותמ .תינטנופסה תולחנתהה תועצמאב הנידמה תועקרק תסיפת לש היעבה
לובגה רמשמו ,הרטשמה ,אבצה תוחוכל םתוסייגתהו םיאודבה לש םתונמאנב הרכה
םע םתוהדזהל רשאב ,לארשיב ימלסומה רוביצה ראשמ םתוא תולידבמה
תפיכאמ הנידמה הענמנ ,הילע הנגה לש תירטנמלאה הבוחה יולימו הנידמה
הרכה לש סיסב לע םתא הרשפל עיגהל הסנמו חכב םיאודבה לש םייונפ
ףא-לע ,רחאה קלחה לע םיעבותה תא תוצפלו תולעבכ תועקרקהמ קלחב
"תאוומ" גוסמ ןה תולעב ןהילע םיעבות םיאודבהש תועקרקה בורש הדבועה
.הנידמ תומדא ןה 1969 תנשמ ןיעקרקמה קוח פ"עש

העיגה םויה דעו 1977 -ב הנושארה תורשפה תדעו תמקה ןיבש ןמזה קרפב 3.
דועב םנוד ףלא 115 -כ יבגל םיאודבה םע תועקרק רדסהל הנידמה
.םנוד ףלא 650 -כ לע עקרקה לע תולעבל םיאודבה תעיבת תמכתסמ לעופבש
ךירעמ יאבב והילא םיאודבה סולכאו הרשפ ירדסה םודקל תלהנימה ר"וי
וז הכרעה ,םלוא .בגנב תועקרקה לע רדסהל עיגהל ידכ םינש 5 -כ חקי יכ
:תוביס המכ לשב שומימל הנתנ וז הכרעה םא קפסו תימיטפוא תיארנ

.הנשל %4.5 -כל םויכ עיגמה בגנב םיאודבה ברקב הובגה יוברה .א

םיינטנופסה םיבושיב םייקוח יתלבה םינבמה רפסמ תא םיכירעמ םויכ רבכ .ב
לדגיו ךלי םייקוח יתלבה םינבמה רפסמש רעשל שיו ,םינבמ 12000, -כב
.הובגה יעבטה יוברה חכונ

ילעבמ תיצחמכש ,דוד-ןב 'רד לש ותעיבק תא תורומאה תוביסה לע ףיסונ םא
- כ םהש ,םיפלא 10 -כב ךרעומ םרפסמש ,עקרקב םיקיזחמה הקזח תוכז
םושב םיצור םניא ,תורייעב הזכור אל ןיידעש םיאודבה היסולכואה ללכמ %25
איה עקרקה ירדסה תלאשש אצמנ ,תויטילופו תויתרבח תוביסמ רדסה
תלהנימ ידיב םויכ הגוהנה ךרדב הנורתפ לע אובת אלש תכבוסמו תבכרומ היעב
עצמאמ הל המדקש הפוקתל האושהב וז הלאשב התחלצה ףא-לע םיאודבה
.םינומשה תונש עצמאב תלהנימה תמקהל דעו םיעבשה תונש

תיעב לש הנורתפ-יא .היושע תבצב תבצ םיאודבה בושיו תועקרקה תיעב 4.
רוזא לש וחותפ תא ענומו עבקה יבושי סולכא תא בכעמ תועקרקה
םיאודבה בושיי .וב םיבשוי םיאודבהש ר"מק 1000, - כ לע ערתשמה "גייס"ה
תולבוס ,דוד -ןב 'רד ןעוט ,תורייעה בור .יטיא בצקב להנתמ
היסולכואה תנכה-יאו המאתה-יא :םימרוג רפסממ םיעבונה ןואפקו החימצ-יאמ
הקוסעת תורוקמו םיתוריש לש םתוחתפתה-יא ,םינוריע בושי יסופדל
בושיה לש יטבשה בכרהב תובשחתה-יא ,ןנכותמה בושיה םויק תונש ךשמב
םיבשותה תייטנב תובשחתה-יאו הנשמה ירזגמ לש תידוחיה םתוברתבו
בושיה סופדל תומדאה ילעב תודגנתהו ןנכותמ אל רזע קשמ לש וחותפלו ומיקל
.יאלקח בושיי םיקהל םתעיבתו ינוריעה

ךרד תצירפל איבהלו םיאודבה לש תובשיתהה ךילהתב ןואפקה תא רובשל ידכ 5.
ןונכתה ,תוינידמה ימוחתב הלשממה לש המזוי השורד תועקרקה ירדסהב
הפייסכ לש תובשיתהה עצבמב הלשממה י"ע הטקננש המזויה תמגוד ,עוצבהו
,םולשה קוח פ"ע םהיתומדאמ םינופמה לומגת יכ הרובס הדעוה .רעורעו
,ןמזה יאנתו תוביסנב יונישהמ םיביחתמה םינוקת תסנכה ךות ,עקרקבו ףסכב
רקיע תא אלמיו הנפמ ללוחל םילוכי םיירפכ םיבושי תמקה לע הזרכהו
םייוצפ תלבקבו םיירפכ םיבושי תמקהב תדקמתמה םיאודבה לש םתעיבת
תויהל לוכי וניא בגנב םיאודבה תיעב לש ןורתפה .עקרק תופולחו םיפסכ
היבשותמ קלח לע תופכל הלוכי הניא תיטרקומד הנידמ .יופכ ןורתפ
.הצחמל ינוריעה וא ינוריעה בושיה אוה ,בושי לש דיחיו דחא םגד

תוצראב םייוצמה םיאודבל האוושהב לארשי ץרא לש םיאודבה תא לידבמה רבדה
יכילהתב םיאודב תרובח - תודוונה ץק) ילאומש םולשבא עבוק תוכומסה
,"יאודבה ירפכה בושיה" - םהלש תדחוימה בושיה תרוצ איה (1980 תובשיתה
םג םנמא ףא .הז םדוחייל יוטב הווהמ ,ילאומש ןייצמ ,וז בושי תרוצ
יבושיל יאלקח ביכרמ סינכהל ךרוצב ןורחאה ןמזב הענכתשה םיאודבה תלהנימ
המכב תוקריו םיחרפל תוממחו ןאצ תואלכמ םיקהל תננכתמ איהו ,עבקה
י"ע הנורתפ לע אובל הלוכי םיאודבה תיעבש ,אופיא ,הארנ .םייבושי
ץומא .רזע קשמכ תואלקחה חותפ לע םיססובמ ויהיש םיירפכ םיבושי תמקה
רשפאתו "גייס"ה רוזא תא חתפל הנידמל רשפאת ןורתפ לש וז השיג
לע תולעבה ןינעב הנידמה ןיבל םניבש ךוסכסה תא הרשפ י"ע רותפל םיאודבל
תא םימלוהה םיננכותמ םיבושיב םיחונ םיאנתב בשיתהלו עקרקה
.םהיתופיאשו םהיתונוכת

תוצלמה

.םימיקה םיבושיה 7 לע ףסונ םיירפכ םיבושי תמקה לע זירכת הלשממה .א

םיבושיב םויכ םיררוגתמה םיאודבב וסלכואי םיירפכה םיבושיה .ב
תינכת פ"ע עקרקה לע רדסהל עיגהל םינינועמה ,םיינטנופסה
ייונישמ םיבייחתמה םינוקת וב וסנכויש םולשה קוח לע תססובמה הלשממה
.ןמזה יאנתו תוביסנה

.תויטפשמה תואכרעל תונפל םילוכי הז רדסהב םינינועמ ויהי אלש םיאודב .ג

תולקהבו תובטהב וכזי אל ,ןידב וכז אלו תויטפשמה תואכרעל ונפש םיאודב .ד
קר םיירפכה םיבושיב ובשוייו ,רדסהה ילבקמ ןהב וכזיש
תנווכה פ"ע עבק יבושיב ובשויי - אלו ,םהב םבשייל תורשפא תמיק םא
.בשיימה ףוגה

י"ע עבקיי ,םנונכתו םלדוג ,םתסורפת ,םמוקמ ,םיירפכה םיבושיה רפסמ .ה
לש םיגיצנ ופתתשי הבש םיאודבה תלהנימ ר"וי תושארב הדעו
.‏םיאודבה לש םיגיצנ ןכו אשונל םיעגונה םידרשמה לכ

.הנונכתו תינכותה עציבל םישורדה םיבאשמה תא הצקת הלשממה .ו

.עוצבהו ןונכתה ידעומל רשאב םינמז חול עבקיי .ז

לע םיאודבה תועיבתב זרוזמ ןוידל םייפיציפס םיטפוש עבקי םיטפשמה רש .ח
.תועקרקה

תויושרה יביצקת תא לידגהל הדעוה הצילממ םימיקה עבקה יבושיל רשא .ט
םינתנה הלאל םתאושהו הלא םיבושי לש תוימוקמה
שיגהלו םחתפל םשארב םידמועל רשפאל ידכ ,בגנב םהל םימוד םיבושיל
.התואנ המרב םיינויחה םיתורשה

תוכרעמ לש ןתמקהל גואדל ילבמ ומקוה עבקה יבושי יכ הרמוחב האור הדעוה .י
גואדל הלשממל תארוקו הלא םיבושיב בויבו למשח
.םישורדה םיבאשמה תאצקה ךות הלא תוכרעמ לש ןתמלשה זורזל

ןופצהו הפיח תוזוחמב םיאודבה יבושי (3)

,ירימ גוסמ םה תועקרקה בר ןכש ,תועקרק לש היעב תמיק אל ץראה ןופצב
ןופצב םיאודבה רפסמ .םירכומ אל םיבושי לש היעבה תמייק הז רוזאב םלוא
,רוסכמלא ריב) עבק יבושי 6 - ב םיררוגתמ םקלחבש שפנ 38000, - כב ךרעומ
קלחה .(אחישרת-תולעמו םנגלא -- םוא ,ילביש ,איירגנז - אבוט ,ןועבט תמסב
ףונ ,ודיגמ ,לאערזי ,רשא הטמ ,בגשמ) תוירוזא תוצעומ 5 - ב ןגרואמ רחאה
בחרמב .םינגרואמ יתלב םיזוכרב בשוימ רתונה קלחה ולאו (ןולובזו לילגה
9 -ב ריכהל םיעבות םיאודבה .םירכומ םיאודב םיבושי 14 םימיק לילגה
.םיפסונ םיבושי

5 -ב ריכהל ותנווכ לע ,יערד הירא ,זאד םינפה רש זירכה 1992 ינויב
דרשמ ,הנאמכו הדימד ,דלאו'ח ,ןאירעלא ,דוח ןיע :םהו םיפסונ םיבושי
םוחת שאר פ"ע .תטרופמ ראתמ תינכת שבגל יוגה תדעו הז ךרוצל הנימ םינפה
תא ןיכהל הרומא םינפ ינינעל םירש תדעו ,הליש ינב מ"הר דרשמב םיטועמ
וז העצה .הלשממה רושאל אבות איה הנכומ היהת וזש עגרבו ,הרכהה תעצה
דע הלשממל האבוה םרט ,1994 ףוס דע הליש ינב פ"ע ,הנכומ תויהל הרומאש
םיבושיב ריכהל םינפה דרשמל האירק התנפוה הדעוה לש םייניב תטלחהב .םויה
םינפה רש לש ותזרכהמ בייחתמכ הנאמכו הדימד ,דלאו'ח ,ןאירע-לא ,דוח ןיע
לש הרכהה תעצה תא הלשממה הרשא 1995 ראורבפב 1992. ינוימ יערד הירא זאד
הלשממל שגות דו'ח ןיעו דלאו'ח יבגל .הדמידו ןאירע-לא םירפכב םינפה דרשמ
יבגל .ראתמה תוינכת תנכהב לופטה םינפה דרשמ םייסי רשאכ הרכה תעצה
םכסהל ועיגי רפכה יבשותש עגרב הלשממה רושאל אבות הרכהה תעצה ,הנאמכ
.רפכה ןונכת יבגל םיניב

-ב ריכהל תעבות ,לארשיב םייברעה םירפכב הרכה ןעמל המקוהש םיעבראה תדוגא
רתיל רשא .םיענ-לא ברעו ןיע-לא סאר ,הרימ'ח ,הינייסוח :םיפסונ םיבושי 4
םתיעב תא רותפל הדוגאה העיצמ ,ןופצהו הפיח תוזוחמב םירכומ אלה םיבושיה
תוינכת תבחרה י"ע םיכומס םידוהי םיבושי וא םיברע םירפכל םחופס י"ע
םירכומ יתלבה םיאודבה םיבושיה לש םרפסמ .הלא םיבושי וא םירפכ לש ראתמה
ינשב םימיק הלא דבלמ .הפיח זוחמב 8 - לו ןופצה זוחמב 25 - ל עיגמ
תוחפשמ רפסמל תחא החפשמ ןיב דחא לכ םינומה םיאודב לש םיצבקמ תוזוחמה
,םירכומ יתלבה םיבושיה .ןבא יתבו םינוחפ םיפירצ ,םילהאמב םיררוגתמה ןטק
םיתב תסירה יווצ םילעפומו ,דבלב םיילמינימ םיתורשמ םינהנ ,הלאכ םתויהב
הינבהו ןונכתה קוח תא ךכב ורפהו ,ןוישר אלל ונבש םיבשותה ןיבמ הלא דגנ
1965. תנשמ

רשאו ,יברעה רזגמב תיקוח יתלבה הינבה תעפות תקידבל המקוהש ץיבוקרמ תדעו
תעפות" תמיק רזגמב יכ הנייצ 1987 טסוגואב הלשממה י"ע וצמוא היתוצלמה
תעגופו םיבחרנ םיחטש ינפ לע תסרפתמה תיקוח יתלב הינב לש םידמימ תבחר
םיתב 2400, - כ םימיק ןופצב יאודבה רזגמב ."יסיפה ןונכתה תונורקעב
םינבמב םיררוגתמה םיאודבל הלשממה י"ע עצומה ןורתפה .ןוישר אלל ומקוהש
לש ותבושתב יוטב ידיל אב םירוגמל םידעוימ םניאש םיחטשבו םיייקוח יתלב
'די םוימ 252 'סמ דימחמ םשאה כ"הח לש הרישי אתליאשל ןיבר קחצי מ"הר
םייקוח אל םינבמו םיזוכרב יכ מ"הר ןייצ ותבושתב 26.1.94.() ד"נשתה טבשב
:םיכרד יתשב תודסומה םילפטמ
ןתמ וא תועקרק תפלחה םיתעל ,יוניפ לש בולשב ,םייבויח םירדסה תאיצמ .א
.םייוצפ
.םייקוח יתלבה םינבמה תסירה .ב
םתואב בלתשהל תיקוח יתלב הינבב םיררוגתמה םיאודבה ינפב הצילממ הלשממה
תיאלקחה עקרקה ךא ,םירוגמל םרובע דחוימב ודעי ןונכתה תודסומש םיבושי
.תואלקחל םתוא שמשלךישמת

םידגואמה היבעכו ריזרז-תיב םירפכה תיעב איה הדעוב הנודנש תרחא היעב
.םיבשותה י"ע רחבנש דעו י"ע להונמהו ,לאערזי קמע תירוזאה הצעומה תרגסמב
הצעומ םיקהלו תירוזאה הצעומהמ קתנתהל םישקבמ םירומאה רפכה יבשות
םודיקל קיפסמ תגאוד הניא תירוזאה הצעומהש ,ךכב תקמונמ םתשקב .תימוקמ
זכרמ ,טרופס שרגמ ,ס"נתמ רפכב םירסח ,ומשל יוארה ןוכית ס"יב דבלמ .םרפכ
תוישושבג תינבל תגאוד תירוזאה הצעומה ןיא .תיזכרמ בויב תכרעמו יתליהק
סרדנ רבכ דחא דימלתש ףא-לעו םידימלתל תפקשנה הנכסה ףא-לע םישיבכב הטאה
חלשש בתכמב .דועו היוקל תירובצה העסההו םישיבכ תללוס אל הצעומה ,תומל
ובתכמ לע הבושתב ,10.3.94 םויב הליש ינב ,מ"הר דרשמב םיטועמ םוחת שאר
:הליש בתוכ ,ריזרז-תיב ןינעב םיריעצה םיאדובה תתומעמ בייה ןאטלוס לש
תמקהל הלעפ םגו בושיה םודיקו חותפל תובר הצעומה התשע ונתעידי בטימל"
םלוא ."רתוי הברה שורדש יאדול בורק .קיפסמ אלו ןכתי ...רוביצ תודסומ
מ"הר ץעוי ריבעה 7.3.94 -ב ,הליש ינב לש ובתכמ חלשנש ינפל םימי השלש
תירוזאה הצעומה שאר לש ויתורעה תא ,בייה ןאדייזו בייה ןאטלוסל רבה ןתיא
ןלהל .רפכה יבשות תונעטב ןיפיקעב השעמל תוכמותה ,ןהכ הלומ לאערזי קמע
:הצעומה שאר לש ויתורעה

רתיב ,ריזרז רפכבש תאפירג טבשב הלא םימיב תמקומ :תיזכרמ בויב תכרעמ -
.ןונכתל הצעומה תכרענ םיטבשה
דרשממ םילבקתמה םיידועיי םיביצקת הבוג פ"ע םיעצבתמ :םיימינפ םישיבכ -
-.ןוכישהו םינפה
.ריזרז לש השדחה ראתמה תינכת תרגסמב ללכנ חטש רותא :לגרודכ שרגמ -
.שרגמה תמקהל ןומימ סייגנ רשואישכל
ידיב עייסל שיו םוקמב ס"נתמ תמקה סיפה לעפמ י"ע ונל רשוא םרט :ס"נתמה -
סיפ זכרמ ונל שי םויהל ןוכנ ,סיפ זכרמ תגשהל הצעומה
.(םיבשות 31000, םיבושי 38) הצעומה לכב דחא
זכרתמ חותפה רקיעב ,םיידועיה םיביצקתה הבוגל םאתהב עצבתמ :חטש חותפ -
.ונל םירשואמה ךוניח ינבמ םתואב
דרשמ תוירחאב .הצעומה י"ע לפוטמ וניא םנמא הז אשונ :תירובצ העסה -
תרדסהל לעפת הצעומה ,הז בתכמ תלבק תובקעב .הרובחתה
.הרובחתה דרשמ םע םיכרצה פ"ע םוקמב תירוביצה הרובחתה

רסמ ,תימוקמ הצעומ תמקה רבדב ריזרז תיב יבשות לש תירקיעה השירדל רשא
ורייסש הדעוה ירבחלו תירטנמלרפ הריקחל הדעוה ר"ויל תירוזאה הצעומה שאר
וזכ הצעומ תמקה לע טילחי אוה יכ ,1994 רבמטפסב ןופצב םיאודבה םיבושיב
םע-לאשמ םויק לש גשומה .הנש ךות ,וירבדל םייקתיש "םע לאשמ" תכירע רחאל
תלטומ םינפה דרשמ לע יכ קפס ןיא ךא ,הומת הארנ תימוקמ הצעומ תמקה ןינעל
םילשב םה םא ןוחבלו 1996 לירפא ףוס דע םיבשותה תנעט תא קודבל הבוחה
התנפוה הדעווה לש םייניב תטלחהב .תימוקמ הצעומ תועצמאב םנינע לוהנל
םהב ריכהלו תירוזאה הצעומהמ הייבעכו ריזרז תיב ןב דירפהל תוישרל האירק
םויב .המוד םהיבשות רפסמש םירחאו טוליעל המודב תדרפנ תימוקמ הצעומכ
.םירומאה םירפכה ינשב תוימוקמ תוצעומ ןנוכל םינפה דרשמ טילחה 28.12.95
1996. לירפא ףוס דע עצבתי תוימוקמה תוצעומה יתש לש ןוניכ

תוצלמה

,הדימדו ןאירע-לא םירפכה ינשב הלשממה תרכה תא קופסב תמשור הדעווה 1.
םירפכה לש ראתמה תוינכתב לופטה תא זרזל םינפה דרשמל תארוקו
דחי .םירומאה םירפכב הרכה תעצה הלשממל םדקהב שיגהלו ,דו'ח-ןיעו דלאו'ח
םיאודבה םיצבקמה יוניפל לועפל םינפה דרשמל הדעוה תארוק תאז םע
רפכל ביבסמ ןכו םירומאה םירפכה 4 -ל ביבסמ םיכר םינבמב םיררוגתמה
םכסהל םדקהב עיגהל רפכה יבשותל הדעוה תארוק ןורחאה רפכה יבגל.הנאמכ
.רפכב הרכהה תא בכעל אל ידכ רפכה ןונכת יבגל הרשפ

וא םיברע םירפכל ןופצהו הפיח תוזוחמב םירכומ יתלב םיבושי חפסל 2.
םיבושי וא םירפכ לש ראתמה תוינכת תבחרה ךות םיכומס םידוהי םיבושיל
.הלא

םה הילע עקרקה לע תולעב שי םהיבשותל רשא םיקחורמ םיבושיב ריכהל 3.
.םיבשוי

ריזרז-תיב םירפכה קותנ רבדב םינפה דרשמ תטלחה תא קופסב תנייצמ הדעוה 4.
.תוימוקמ תוצעומ םהב םיקהלו לאערזי-קמע תירוזאה הצעומהמ הייבעכו

יאודבה רזגמב ךוניחה (4)

תונקסמו םיאצמימ

תרכינ הרוצב ךוניחה תכרעמ החתפתה 1967 -ב הבוח ךוניח קוח גהנוה זאמ 1.
רפסמ רועשב יטמרד יוניש לח 70 -ה תונשמ לחה .תונוש תורומת הב ולחו
םורדה זוחמ להנמ ,ץילמ םרמע 'רד רמוא ,רפסה-יתבב םירקבמה םידימלתה
תותכב תונבה רפסמ לודיגב דחוימב יוטיב ידיל אב יונישה ,ךוניחה דרשמב
לדג 19771995- ןיבש הפוקתב .תוהובגה תותכב םינבה רפסמב לודגבו תוכומנה
הפוקת התואב 20000, -ל 5470, -מ םיידוסי רפס-יתבב םידמולה םידליה רפסמ
זוחא 4428., -ל 463 -מ םיינוכית רפסה-יתבב םידמולה םידימלתה רפסמ הלע
לע הז זוחא דמע 1993 תנשב - תאז תמועל ,%27 היה 'בי ידימלת ללכמ תונבה
44.%

'רד רמוא ,80 -ה תונש תליחתב .דומל תותכ תיינבב לודג םג לח ליבקמב 2.
רפס-יתב תיינב לש ץאומ ךילהת לחה ,עבקה תורייע לש ןסולכא םע ,ץילמ
םינשה 16 ךלהמב .עבקה יבושיב ומקוה םיעובקה ס"היתב לכ .םיינרדומ
91 םינשה ןיב %93 - כל %20מ םישעותמ םינבמב תותכה רועש הלע ,תונורחאה
דרשמב חותפה להנימ להנמ יפמ .םינוארק תותכ 14ו תותכ 195 ונבנ 94 -
תא 1996 -ב םילשי ךוניחה דרשמ יכ הדעוה העמש דוד - ןב .ג 'רד ךוניחה
.םירעפה ורגסיי ךכבו םיאודבל ךוניחל תיתשתה תיינב

תונבלו ךישמהל בייח היהי אוה וז תיזחתב דומעי ךוניחה דרשמ םא םג םלוא
דרשמ תיזחת פ"ע .תיעבט הדולי לש הובגה רועשה חכונ תאז ,תותכ דוע
יבושיב תותכ 252 לש הינב תפסותב ךרוצ היהי תואבה םינשה שלשב ,ךוניחה
תותכ 177 771. לע דמע 1994 -ב תותיכה רפסמ .םיינטנופסה םיבושיבו עבקה
ךוניחב יתועמשמה יונישה .עבקה םיבושיב 600 -ו םיינטנופסה םיבושיב
ךשמב 90. -ה תונש תליחתבו 80 -ה תונשב לח ,ץילמ 'רד רמוא ,ידוסי-לעה
םולש בגש ,טהר ,הפייסכב 'בי דע 'ז תותכב םיפיקמ רפס-יתב ונבנ וז הפוקת
.הרוחבו היגלב םיפסונ רפס-יתב םיננכותמ .רעורעו

ךא ,תיתועמשמו תטלוב םנמא יתומכ-יסיפה םוחתב ךוניחה תכרעמב תורומתה 3.
:ןהו הז םוחתב תויעב יתש תומייק ןיידע

,םיאודבל ךוניחה תושר ינותנ פ"ע םיאודבה יבושיב הבוח םדק ינג רדעה .א
םיטטושמ 4 - 3 יאליגב הלא םידלי ,7034, היה 1991 םינותנשב םידליה רפסמ
םה הלא ךא ,םידלי-ינג םנמא םימייק םיאודבה םיבושיב .םינג אלל םויכ
.םינוגראו תותומע י"ע םילעפומה םייטרפ םינג

תובשיתהל תסחיתמ הלשממה :םיינטנופסה םיבושיב ךוניחה תודסומ .ב
יפרגואיג חטש ינפ לע םיבשיתמה לש םרוזפ .תיערא תובשיתה לאכ תינטנופסה
דרשמ .הרוזפבש םיבשיתמה ידליל ךוניח יתורש תקפסא לע דאמ השקמ בחרנ
,רוד-ןב .ג 'רד ךוניחה דרשמב חותפה להנימ להנמ רמוא ,תוברתהו ךוניחה
תוינידמל דוגנב ,ההובג המרב רפס-יתב קיזחהלו הרוזפה ססבל לוכי וניא
רזגמב םידימלתה רפסמ .עבקה יבושיב םיאודבה תא בשייל תרתוחה הלשממה
ךוניחה תודסומב םידמול 19000, -כ םהמ ,25000, -כ לע םויכ דמוע יאודבה
.םיאודבל ךוניחה תושר י"ע םילעפומה ,הרוזפב רפס-יתבב ראשהו עבקה יבושיב
רבד ,םידימלת 1700, - 1500, -ב דמאנ םידימלתה רפסמב יתנשה לודיגה
תותכ תונבל איה תופידעה רשאכ ,הנש ידמ דומל תותכ 40 -כ לש הינב בייחמה
םינבמה תפלחה לש ךילהת לחה 80 -ה תונש תליחתב .עבקה יבושיב דומיל
.עבקה תורייעל ץוחמש תינטנופסה תובשיתהה לכב םימורט םינבמב םייעראה
.עבקה יבושיב םיינוכית רפס-יתבב םידמול הרוזפב םיררוגתמה ןוכיתה ידימלת
תועצמאב תעצבתמה תועסה תכרעמ םיאודבל ךוניחה תושר הליעפמ ךכ םשל
תא .ישארה שיבכב תונוש ףוסא תודוקנמ םידימלתה תא םיפסואה םיסובוטוא
תיברמ .לגרב םידימלתה םישוע ונממו ישארה שיבכל לע םירוגמה םוקממ קחרמה
.ןוויכ לכב מ"ק 4 -כ לש םיקחרמל םיממוימ םידימלתה

היעבה רקע ירה ,תטלובו תיתועמשמ - יסיפה םוחתב תומדקתהה דועב םלוא 4.
רפסמ תומייק הז םוחתב .יתוכיאה םוחתב איה יאודבה רזגמב ךוניחה לש
:תויעב

םידלי לש לטובמ אל רועש ונשי םניח ךוניח קוחו הבוח ךוניח קוח תורמל .א
רקבל םוקמבש תונבו םינב םנשי .רפסה-יתבב םירקבמ םניאש םיאודב
רפסמה תא עדוי אל דחא ףא לעופב .םירדעה םע דודנל םיפידעמ רפס-יתבב
הקלחב תעבונ העפותה .רפס- -יתבב םירקבמ םניאש םידלי לש קיודמה
םוקממ םידדונה םידוונ ןיידע םהש הביסהמו קחרמהמ הקלחבו תויתרבח תוביסמ
.םוקמל

התיכ ןיב םידימלתה לש הרישנה רועש ךוניחה דרשמ ינותנ יפל :הרישנה .ב
.םידימלתה ללכמ %25 קר םיעיגמ 'בי התיכל 80.% לע דמוע 'בי - 'א
'א תותיכב םויה םידמולה םידימלתה רפסמ ןיב רעפה יכ ריבסמ ץילמ .ע 'רד
תנשב 708) 'בי תותכב םידמולה רפסמ ןיבל (1995 תנשב 3229,)
הנש 12 ינפל ולחהש םידימלתה רפסמ ,תחאה .תוירקע תוביס יתשמ עבונ ,(1995
תעבונ הברה הרישנה ,הינשה .הנשה לש הזמ ךומנ היה 'א התיכ תא
זוחמב ,יאודבה רזגמב ךוניחה לע חקפמה .ךוניחה תובישחל תועדומ רסוחמ
:תואבה תוביסהמ תעבונ הובגה הרישנהש רובס ,רמוע רסאי םורדה

תקפסמ הניא רידס רוקיב יניצקל ךוניחה דרשמ יבאשמ לש האצקהה 1.
תורשמ יתש ןומימב םויכ ףתתשמ ךוניחה דרשמ .םיכרצה תא
ךוניחה תכרעמב הלאכ תורשמ 180 ןיבמ יאודבה רזגמב רידס רוקב יניצק לש
.הלוכ

,ןופצה זוחממ םיאב בגנב םירומהמ %37 .םירומה לש הרידתה הפולחתה 2.
םיהובגה הרישנה ירועש .םינש שלשמ רתוי הארוהב דמעמ םיקיזחמ םניא הלאו
.םי"סבקה לש םרפסמ תלדגה םיבייחמ

רסמנש עדימה פ"ע םלוא ,םינותחפשמ תמקהב ךרוצ שי הרישנה תא םצמצל ידכ 5.
.םיאודבה יבושיב םינותחפשמ םימיק אל הדעול

םייקל תביוחמ םיכומנ םיידומל םיגשהו הרישנמ תלבוסה ךוניחה תכרעמ 6.
הרשמב םיחקפמ ינש קר וקסעוה ב"נשת תנש דע םלוא ,ליעי חוקפ ךרעמ
םיחקפמ םה הלא 3.5. -ל םויכ עיגמו תורשמה רפסמ לדגוה ב"נשת תנשב .יצחו
.םייעוצקמ םיחקפמ ללכ ןיא תיאודבה ךוניחה תכרעמב .םייללכ

עוצקמ ילעבב תיאודבה ךוניחה תכרעמ תא רישעהל תבייחמ ההובגה הרישנה 7.
היהי רשפאש ידכ םייכוניח םיצעויו םיגולוכיספ ומכ הארוהב םיכמותה
םידימלת םה םירשונהמ רכינ קלחש םושמ ,הרישנה תויעב םע דדומתהל
,ןודנב עייסל לוכי יגולוכיספה תורשה .תוגהנתהבו הדימלב םיישק-ילעב
יתש לע םויכ דמוע םיאודבה יבושיב םילעפומה םיגולוכיספה לש םרפסמש אלא
דרשמ טקנ הרישנב םחלהל ידכ .יגולוכיספה תורשה לש תורשמ 506 ןיבמ תורשמ
4 -ו ידוסי רפס-תיבב תותכ 8 -מ רפסה-יתב הנבמ יוניש לש דעצב ךוניחה
,ךוניחה דרשמ .ידוסי לעב תותכ 6 -לו ידוסיב תותכ 6 -ל ,ידוסי-לעב תותכ
תא וכישמיש םידימלתה רפסמ תלדגהל איבי הז יונישש הווקמ ,ץילמ 'רד רמוא
םהירבח תא ושגפי םידימלתה םאש החנה תמיק" .'בי ,'אי ,'י תותכב םהידומל
שגפמו ןכתי ,הנוילעה הביטחב םהידומל תא םיכישממש ,'ט ,'ח ,'ז תותכב
."םהידומל תא םה םג וכישמיו םתרישנ תא ענמי הז

יונשב יוטיב ידיל אב הרישנב המחלמל ךוניחה דרשמ טקנש רחא יוניש
הוקתב ,ףיקמ ס"יב לש וזל ליגר ידוסי-לע רפס-תיב לש וזמ היצפסנוקה
םירשונ ויהש םידימלת .רתוי הבוט הרוצב םידימלתה יכרצ תא תרשת וז הטישש
ךוניחה דרשמ .רפסה-תיב ילתוכ ןיב ראשהל ולכוי ,יעוצקמ ךוניח רדעה לשב
תא תונשלו םידימלת רתוי ךושמל המגמב הקינורטקלאו םיבשחמ ומכ תומגמ חתפ
.םיידוסי-לעה רפסה-יתבב יעוצקמה ךוניחה לש המגיטסה

-דע 1988 -מ םידימלתה רפסמ יכ הלוע ,יאודב ךוניחל תושרה ינותנ פ"ע 8.
םידימלתה רפסמ דרי םינש ןתואב םלוא 338 -ל 138 - מ %140 - מ הלע 1994
-בו םידימלת 94 - 1988 ב %55 -ל %70 -מ הבכשב תורגבה-תוניחבל ושגנש
תוניחב תא םירבועה זוחא הלע הרומאה הפוקתב ,םנמוא .םידימלת 190 - 1994
תורמל ךומנ ןידע הז זוחא ,םלוא (112) %33 - ל (19) %15 - מ תורגבה
.םידימלתה יגשה רופישל ךוניחה דרשמ י"ע םישענה םיצמאמה

ל עיגמ םיכמסומ יתלבה םירומה זוחא ,1994 תנשל ךוניחה דרשמ ינותנ פ"ע 9.
40 -ב םידמלמה םירומ 1077, ללכמ ,םיכמסומ םירומ %13.5 תמועל %23.3 -
תמועל ,(%63) 679 םיימוקמה םירומה רפסמ .םיידוסי לעו םידוסי רפס-יתב
אלש םינופצה םירומה לש הרידתה הפולחתה 37.(%) ןופצה זוחממ םירומ 398
ךוניחה תכרעמב תוביצי-יאל תמרוג ,בר ןמז ךשמל בגנב הארוהב דמעמ םיקיזחמ
תדמלמ ץילמ .ע 'רד התוא ןייצמש תנינעמ הדבוע םידימלתה יגשהב תעגופו
,ןייצמ ץילמ 'רד .ןופצה ירומל םתוסחיתהו םיאודבה לש םתוברועמ תדימ לע
תאז תורמל ךא .ךוניחב .א.ב ראות םבורלו ,רתוי םיליכשמ ןופצהמ םירומהש"
תא םיריכמ םניא ןופצהמ םירומהש קומנב ,םיימוקמ םירומ םיפידעמ םי'חיישה
םיאיבמ םה ,יכו ,תיביטימירפ לאכ הילא םיסחיתמו תיאודבה תרוסמה
םיסנמ םה תונורחאה םינשב ,תוינוצק תויטילופ תועד םיאודבה רפסה-יתבל
."רפס-יתב רפסמב תוינוצק תויתד תועד רידחהל

-ב 679 -ל 1978 -ב םירומ 100 -מ םיימוקמה םירומה רפסמב לודיגה ףא-לע
רפסמב לודיגה חכונ םיכרצה לע תונעלמ קוחר הז לודיג ןיידע ,1994
הרישכמה ,עבש-ראבב ייק ש"ע םירומל הללכמה תנתונ היעבל ןורתפ ,םידימלתה
יעבטה לודגה בקע רצונש םיימוקמ םירומב רוסחמה .הארוהל םיימוקמ םירומ
תנשב .הללכמב םיאודב םירומ תרשכהל תחא התיכמ רתוי חותפל הלשממה תא דדוע
םמצע רישכהל םינינועמה םיאודב םידימלתל הניכמ החתפנ 1989. - -1988
.םינחבמה תא רובעל םהל רשפאל הרטמב ,הסינכה ינחבמב וחילצה אלו הארוהל
ברקמ םירומ רישכהל היהי רשפאש דע ןטק אל םינש רפסמ ורבעי יכ הארנ םלוא
.םיימוקמ םירומב רסחה תא ואלמיש תיאודבה היסולכואה

םיכמסומ אלה םירומה תויעב םע םויכ תדדומתמ םורדה זוחמב ךוניחה תכרעמ
:םירושימ המכב

.םיאולמ תוניחב י"ע הכמסה ךילהת .א
.ייק תללכמב הסופתה תלדגה .ב
.הללכמב םידימלתהו םינוכמה רפסמ תלדגה .ג

ףא לע" ץילמ 'רד רמוא םיאודבל ךוניחה תכרעמ יגשיה תא ומכסב 10.
תכרעמ רופשל םיכרד אוצמל וילע ,םיגשהב תואגתהל לוכי ךוניחה דרשמש
ינג חותפל םוקמבו היצפסנוקה תא תונשל שי .םידליה ינגו ידוסי-לעה ךוניחה
תא םג חתפל שי .םירוגמה ירוזא ךותב חותפל שי ,רפסה-יתב דיל םידלי
י"ע דחוימה ךוניחה תיעב תא רבעב רתפ ךוניחה דרשמ ."ילמרופ יתלבה ךוניחה
ןנכתמ אוה םויכ .עבש-ראבב םיידוהי רפס-יתבל םידימלתה תיינפה
יבושיב תולעופה תויעוצקמה תותיכל ףסונב דחוימ ךוניחל ס"יב חותפל
םידימלת ףותש לש יוסינה תא הלא םימיב ביחרמ ךוניחה דרשמ .םיאודבה
.ןוירוג -ןב תטיסרבינואב םיננוחמה םידימלתה תרגסמב םיננוחמ םיאודב

רפסה-יתב לש םבולש תובקעב רכינ רופיש לח ןופצב יאודבה ךונחב 11.
גהנוה ,דחוימ ךוניח סנכוה ,ולדג םינקתה .ןופצה תוזוחמב םיאודבה
תויעב ןיידע תומייק תאז םע דחי .ולדג םיביצקתה ,ילמרופ יתלב ךוניח
.םירכומ אלה םיבושיב רקיעבו בגנבש הלאל המודב תושק

תוצלמה

הלא תורומת ךא ,תויתועמשמ תורומת ולח יאודבה רזגמב ךוניחה תכרעמב 1.
.יתוכיאה םוחתב רשאמ יתומכהו יזיפה םוחתב רתוי תוטלוב

:יסיפה םוחתב 2.

הדעוה .םיאודבה יבושיב הבוח-םדק ינג םרדעהב םיטלוב יזיפה םוחתב .א
ענומו הז ליגב םידליה תא רישעמה ,ךרה ליגב ךוניחה תובישח תא השיגדמ
.לודג יתרבחהו ילכלכה וריחמש ,דחוימה ךוניחל םידליהמ קלח לש םתעגה
םיאודבה ברקמ םידלי יפלאש ידכ ץמאמ לכ תושעל שיש הרובס הדעווה
.לארשי ידלי רתי ומכ םהומכ םינגב ורקבי ,םינג אלל םויכ םיטטושמה

םיררוגתמה םיאודבה ידלי לש םתעגה תיעב איה יסיפה םוחתב תפסונ היעב .ב
עיגהל ידכ םוי לכ מ"ק 4 -כ לש םיקחרמל םינמוימה ,םיינטנופסה םיבושיב
תועסהה תכרעמ תא ביחרהלו רפשל תארוק הדעוה .עבקה יבושיבש ס"היתבל
ףוסא תודוקנמ םידימלתה תא םיפסואה םיסובוטוא תועצמאב תעצבתמה
.ישארה שיבכב תונוש

:יתוכיאה םוחתב 3.

םניאש םיאודב םידלי לש לטובמ אל רועש םייק ,הבוח ךוניח קוח תורמל .א
.םיינטנופסה םיבושיב רקיעב תמייק היעבה ,רפסה-יתבב םירקבמ
.'א התיכל םינש 10 ינב םידלי םיתעל םיעיגמ הלא םיבושיב

התכל 80.% לע דמוע 'בי התיכל 'א התיכ ןיב םידימלתה לש הרישנה זוחא .ב
לועפל שיו םירומח הלא םינותנ .םידימלתה ללכמ %25 קר םיעיגמ 'בי
רידס רוקיב יניצקל תורשמ תפסותל םיבאשמ תאצקה י"ע ,הרישנה זוחא םוצמצל
דבלב תורשמ יתש ןומימב םויכ ףתתשמ ךוניחה דרשמ.ליעי חוקפ ךרעמ םייקלו
3 - 5 לע םויכ דמוע םיחקפמה תורשמ רפסמ וליאו רידס רוקיב יניצק לש
ילעבב ךוניחה תכרעמ תא רישעהל םיבייח ההובגה הרישנב םחלהל ידכ .תורשמ
לש םרפסמ .םייכונח םיצעויו םיגולוכיספ ומכ הארוהב םיכמותה עוצקמ
.דבלב תורשמ יתש לע םויכ דמוע םיאודבה יבושיב םילעפומה םיגולוכיספה

%12 קר תורגב תדועת ולבק 1992 -ב .לד אוה תורגבה תדועת ילבקמ זוחא .ג
תוניחבב ךומנ החלצה זוחא לע עיבצמ הז ןותנ .תוניחבל ושגנש הלא ןיבמ
םירומ לש לודגה זוחאב ,רתיה ןיב הצוענ םיכומנה םיגשהל הביסה .תורגבה
ידכ ץראה ןופצמ םיאבה םירומב הרידתה הפולחתהו ,םיכמסומ-יתלב
םירומה רפסמ תא רשפאש המכ דע םצמצל שיש העדב הדעוה .בגנב ס"היתבב דמלל
תושעל שי ,ןכ ומכ .םיכמסומו םייעוצקמ םירומ תונמלו םיכמסומ יתלבה
םירומ רישכהל םידמולה רפסמ תא לידגהל המגמב ייק תללכמב הסופתה תלדגהל
.םוקמה-ינב םיאודב

ידכ ,םיאודבה רפסה-יתבב ילמרופ יתלבה ךוניחה תכרעמ תא חתפל שי .ד
הרישנה תא םג ךכב םצמצלו ,םידומלב ךישמהל ןינע םידימלתל היהיש
.רפסה-יתבמ

םידימלת תיינפה י"ע דחוימה ךוניחה תיעב תא רתופ ךוניחה דרשמ .ה
דחוימ ךוניחל ס"יב חותפל שיש העדב הדעוה .עבש-ראבב םיידוהי רפס-יתבל
.םידוהיה םיבושיב גוהנכ םיאודבה יבושיב

המורתה תא תודג ןועדג רמ סיפה לעפמ ר"וי הנמ הדעווה ינפב ועיפוהב .ו
םוחתב יאודבה רזגמל דעיימ אוהש םיביצקתה םוחתב סיפה לעפמ לש הדבכנה
בא יתב 1000, -כ םנשי יאודבה רזגמב .טוהירהו דויצה ,םיצופישה ,הינבה
רמ פ"ע םיאודבה .יברעה רזגמב באה יתב ללכמ %6.6. כ םיווהמה
.יברעה רזגמל הז םוחתב דעוימה ביצקתהמ %11.63 הינבה םוחתב םילבקמ תודג
14.27.% - טוהירהו דויצה םוחתבו %13.3. םילבקמ םיצופישה םוחתב
ול תארוקו יאודבה רזגמל סיפה לעפמ לש ותמורת תא הרקוהב תנייצמ הדעווה
םייתילהק םיזכרמו םיסנתמ לש ןתמקה ןומימב םיאודבה םיבושיל עייסל
הנעמ ןתית ןתמקה רשאו םיאודבה םיבושיה בורב שגרומ ןנורסחש
.תוינוציקל ופחסיו בוחרל וטלפיי אל הלאש ידכ םיריעצל

בגנב תיאודבה היסולכואה לש תואירבה בצמ (5)

תונקסמו םיאצמימ

ןיידע ךא ,בגנב םיאודבה לש תואירבה בצמב רופיש לש תיללכ המגמ תמיק
ןגס .ץראב םירחא םירזגמ לש הז ןיבל םיאודבה תואירב בצמ ןיב םירעפ םימיק
.דסמימה לש תרבטצמ החנזהב םירעפה תא ריבסמ החלאסמ ףאונ תואירבה רש
:תוביס המכ לש האצות םה םירעפה ,יכ תרמוא רקמלב .א 'רד םורדה זוחמ תאפור

.בגנה יאודב לש תילכלכ - תיתרבחה המרה -
םילהואב ,עבקה בושיל ץוחמ םיררוגתמ ןיידע בגנה ייאודבמ %50 - כ -
.והשלכ ילאפיצנומ ףוגל תוכיתשה ילב ,םינופירצו
.ענומה יאופרה תורשה תובישחל תועדומ רסוח -
הדוליה רועש .הדולי יובירו םישנ יובירב תיניפואמה תיתרוסמ תוברת -
ףלא לכל תודיל 56.6 לע 1993 -ב דמעו ץראב םיהובגהמ אוה יאודבה רזגמב
,יעבטה יובירה .ץראב תידוהיה היסולכואה ללכמ ףלאל 20 תמועל ,היסולכוא
תואירב םודיקל תיללכ תילופט היגטרטסא תיינב בייחמ ,רקמלב 'רד הרמא
הובגה תוקוניתה תתומת רועיש דיעמ וזכ היגטרטסא רדעה לע .בגנב םיאודבה
לע 1992 -ב דמע בגנב םיאודבה ברקב תוקונית תתומת רועש .בגנב םיאודבה לש
תוירקעה תוביסה .תידוהיה היסולכואב 6.2 תומעל ,יח תודיל ףלאל 8.3
םימומ לש הובגה רועישב תוצוענ תויאודבה תוקוניתה ברקב ההובגה התומתל
,תויתפוקת תודיל לשב תוגפ לשו ,םיבורק יאושנ לש האצות אוהש ,םידלומ
.ענומ לופיט תלבק-יאו ,ריעצ ליגב תודיל ,הלד הנוזת

האצות וניה ,רקמלב 'רד תרמוא ,םיאודבה ברקב תואירבה תויעב לש רכינ קלח
תיזכרמ בויב תכרעמ- רדעה) בושיה תמרב התואנ תיתאורבת תיתשת רדעה לש
רדעה ,םיתוריש רדעה) טרפה תמרבו (ךוניח תודסומב דורי יתאורבת בצמו
הרוזפה תייסולכוא ןיב םיפתושמה םיניפאמה דחא .(ןוזמ רורקל םיעצמא
יא :יגולוכיספ-ויצוסו תויגולאזיפ תולחמל תועדומה רסוח אוה ,תורייעהו
.דליה תוגהנתהו תוחתפתה תויעבו הנוכנ הנוזת

בצמב םילודגה םירעפה רואלו בגנב םיאודבה ברקב דוריה תואירבה בצמ חכונ
1993 רבמבונב רקמלב 'רד השיגה ,תידוהיה היסולכואה ןיבל םניב יתואירבה
לועפל שיש םימוחתה ןויצ םע תטרופמ תינכת ,החלאסמ ףאונ תואירבה רש ןגסל
הרבעוה תינכתה .תינכתה לש התולע ןכו ,םישורדה תודייטצההו םדאה חכ ,םהב
י"ע התנומש ,ינאענכ םתאח 'רד תושארב הדעוש רחא םישדוח רפסמ רשה ןגסל
.אשונב םייניב תוצלמה השיגה יאודבה רזגמב תואירבה יתורש םודיקל רשה ןגס
:םימוחת לש בחר ןווגמב םירעפ תריגס לע תרבדמ רקמלב 'רד לש התינכת
לופיטה רופיש ,החפשמה תואירבל תונחת תלעפה י"ע תענומה האופרה יתוריש
תוריעב תואירבל ךוניח ,םישנל תואפרמ תמקה י"ע הובג ןוכסב תורה םישנב
.םימסב המחלמו ןשה תואירבל תואפרמ תמקה ,הרוזפבו עבקה

םימומה תיעב ףוקתל ידכ ,יכ רקמלב 'רד החוויד הדעוה ינפב העיפוהב
יעדמל הטלוקפה ןיב ףתושמ טקיורפ 1994 ךלהמב תואירבה דרשמ בצקית םידלומה
תכשלו הקורוס ח"יב לש יטנגה ןוכמה ,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש תואירבה
:ותרטמש תיזוחמה תואירבה

.טהרב יטנג ץועיל הינפהל דקומ חותפל -
ץועיל גוז ינב תיינפ דדועל ידכ תואירבל ךוניחל תיתליהק תינכת תלעפה -
.יתדיל םורט וא ינוירה םורט יטנג
.םיבורק יאושינב הנומטה הנכסה לע היסולכואל הרבסה -

החפשמה תואירבל תושדח תונחת 4 ,1994 ךלהמב ונבנ תענומה האופרה םוחתב
טהרב תונחת יתש דוע תונבל םירומא 1995 -ב .םולש בגשו רעורע ,הרוח ,טהרב
םיענומ תואירב יתורש תנתונה עבש-ראבב הנחת תמייק ,ךכל ףסונ .עבש-לתו
תונחת 5 טהרב ויה ,1995 ףוס דע .עבקה יבושיל ץוחמ הרגה היסולכואל
,הפייסכ םיבושיהמ דחא לכב תחא הנחתו ,רעורעב תונחת 2 ,החפשמה תואירבל
תולעפומה ןוסיח תודיינ יתש ןנשי ףסונב .הרוחו הייקל ,םולש בגש ,עבש-לת
.עבקה יבשויל ץוחמ תורגה תויאודבה תוחפשמל תודעוימה תואירבה התכשל י"ע
,לעופב םלוא ,ידועיסו יאופר םדא חכ שורד הלא םיתורש ליעפהל ידכ ,ןבומכ
ידועיסהו יאופרה םדאה חכ תבצמ ןיב לודג רעפ םייק ,רקמלב 'רד תרמוא
שורדה םדאה חכ ןיבל יאודבה רזגמב החפשמה תואירבל תונחתה שויאו בצקותמה
היסולכואה לש הובגה יעבטה יובירה חכונ.התואנ המרב תוריש תתל ידכ
חכ תבצמ תא %5 - ב הנש לכ לידגהל ךרוצ שי ,רקמלב 'רד תרמוא תיאודבה
אוה הלא תונחתב הקיפסמ םדא-חכ תבצה .החפשמה תואירבל הנחתב דבוע םדאה
םודיקלו תוקוניתה תתומת ירועש תתחפהל תינכת לכ תלעפהל יחרכה יאנת
,תואירבה דרשמ לש םייצראה םיטרדנטסה יפל .תיאודבה היסולכואה לש תואירבה
,רוביצה תואירבל תויחא 32 -ו םידלי יאפור 2 ,םישנ יאפור 2 םויכ םירסח
החלאסמ ףאונ תואירבה רש ןגס רסמ הז רשקהב .יאודבה רזגמב תונחתה שויאל
וב תויאודב תוישעמ תויחא תרשכהל סרוק ןולקשאב חתפנ הנשכ ינפל יכ
-ב קר וכמסוי ןהו םינש-עברא אוה סרוקב םידומילה ךשמ .תויאודב 30 תודמול
בשח אל שיאש" ,רשה ןגס רמוא ,"םיהדמ רבד הז" .תויחא 3 קר שי םויכ 98.
."תויאודב תויחא רישכהל

תוצלמה

לע הדעול החוויד רקמלב הנליא 'רד תואירבה דרשמב םורדה זוחמ תאפור 1.
לחש רופשה תא הנייצ איה.קרשו לחכ אלל בגנב היסולכואה לש תואירבה בצמ
םימיק ןיידע יכ הדבועה תא הריתסה אל ךא ,בגנב םיאודבה לש תואירבה בצמב
היסולכואל תיאודבה היסולכואה ןיב תואירבה םוחתב םילודג םירעפ
החנזה התיה יכ הדבועה תא ריתסה אל החלאסמ ףאונ רשה ןגס םג .תידוהיה
רקמלב 'רד לש התינכת .יאודבה רזגמב תואירבה םוחתב דסממה לש תרבטצמ
י"ע ושענש תולועפהו "תונקסמו םיאצמימ"ב וטרופש יפכ םירעפה תריגסל
הכרעהל םייואר ,'בויכו תואירבל ךוניח ,תענומה האופרה םוחתב התכשל
תינכותה תא עצבל ידכ.תינכתה תא לעופל איצוהל רתוי בושח ךא ,םיבושחו
תידיימ הבחרהלו םיבאשמ תאצקהב אטבתתש תנקתמ הילפה השורד םירעפ רוגסלו
.בגנב תיאודבה היסולכואב תואירבה יתורש לש

אוה" יכ החלאסמ ףאונ תואירבה רש ןגס תוביחתה תא הינפל המשר הדעוה 2.
."הרומאה תינכתהמ לודג קלח עצבל בייחתמ


בגנב יאודבה רזגמב םימסב שומשה (6)

תונקסמו םיאצמימ

םויה דע ךא ,הפירחו השקכ אשונה לע םיארחאה יפב תרדגומ םימסב שומשה תיעב
אלש ,םיאודבה ברקב םימסב שומשה ידמימ תא עדוי וניא שיאו רקס עצוב אל
ר"וי .תיתליהק תילופט תינכת םוש םויכ ןיא יאודבה רזגמה לכבש ךכ לע רבדל
ברקב הפירחמו תכלוה םימסה תיעב יכ רמא ,דרא ינב רמ םימסב המחלמל תושרה
בגנה ןיב רשקה .םימסב רחסב םג ברועמ היסולכואהמ קלחש םושמ בגנב םיאודב
לכב ותצפהו םימסב רחס לש הרע העונתל איבמ ןורמושו הדוהי רוזאו הזעל
'רד .לובגה ירבעמ לכב קוחה תא ףוכאל שורד העפותה תא םולבל ידכ .ץראה
םיאודבה ברקב םימסה ידמימ רוקסל הדעוה ר"ויכ ןהכמה ,דעס-ובא ליעאמסא
לש האצות איה בגנב םיאודבה ברקב םימסב שומשה תעפות יכ רובס ,בגנב
יתרבחה הנבמב ללח ורצי רשא תיאודבה הרבחה הרבעש םייטסרדה םייונישה
,תיתליהק תילופט תינכת םוש רומאכ םויכ ןיא יאודבה רזגמה לכב .יתליהקהו
תתל ידכ תוטימ עבראב עבש-ראבב תיזופשאה תא לידגה תואירבה דרשמ םלוא
48 -כ השוריפ שדוחל זופשאל תוטימ 4 לש תפסות .יאודבה רזגמל םג םיתורש
הלועפה .תיזופשאל עיגמ םירוכמ לש הז רפסמ םא קפס ךא .הנשה ךשמב םילפוטמ
םדיקפתש ,תקושו טהרב םיזכר ינש תרזעב תעצבתמ חטשב םויכ תישענה הדיחיה
תיתעינמ תוליעפו ,רפסה-יתב ךותב רעונ-ינב ברקב תיתעינמ תוליעפ םייקל
רסוחב אלא תוינכת רסוחב אל הצוענ היעבהש רובס דרא ינב .הליהקה ךותב
רש ןגס .אשונב לועפלו יתליהק תונגראתה ןגראתהל םיאודבה דצמ תונוכנ
רקמלב 'רד תושארב תידרשמ-ןיב יוגה תדעו הנימ יכ הדעול חווד תואירבה
:הדעוה העיצמ היתוצלמהב ,1995 ראוניב רשה ןגסל תונקסמה תא השיגהש

,דעסא ליעאמסא 'רד .םיאודבה ברקב םימסב שומשה ידמימ לע רקס עצבל 1.
םיאליגל וביחרי רחאו םיאודב רעונ ינב ברקב רוקס ןושאר בלשב ךורעי
.םירחא

.םיאודבה תוברתל םיאתמה ,םימסל םירוכמה לש ימוקש ילופיט ךרעמ םיקהל 2.
.ץראה ןופצב םימייקה םיזכרמבו עבש-ראבב תיזופשאב ולפוטי םילמגנה

םימסמ ירמגל למגהל וחילצה אלש םירוכמל ןודאתמ תקולחל תדיינ םיקהל 3.
.םימס ףילחתל םיקוקז ןיידעו

.םימסמ ולמגנ רבכש הלאל טהרב ימוקש םוי זכרמ םיקהל 4.

תוצלמה

שומשה אשונל רשאב תויושרה דצמ החנזה תמיק יכ רעצב תנייצמ הדעוה 1.
.וב רחסהו םימסב

הזעו בגנה ןיב רשקה לשב הפירחמו תכלוה יאודבה רזגמב םימסה תיעב 2.
יבחר לכל הלק םימס תמרזה לע עיפשמה רבד ,ןורמושו הדוהי רוזאו
.היסולכואה ללכב העיגפ הווהמו ץראה

רוזאב העינמה תוינכת תא ריבגהל םימסה אשונב תולפטמה תויושרה לע 3.
.לובגה ירבעמ לכב קוחה תא ףוכאלו

יוגהה תדעו לש היתוצלמה תא יוחד אלל עצבל תואירבה דרשמל הנופ הדעוה 4.
תישארב תואירבה רש ןגסל ושגוהש רקמלב .א 'רד תושארב תידרשמ-ןיבה
.הדעוה לש "תונקסמו םיאצממ"ב םיטרופמ היטרפ רשאו 1995 תנש


יאודבה רזגמב החוורו הדובע (7)

תונקסמו םיאצמימ

םהייחב ימואתפ יונישלו דח רבעמל איבה תוננכותמ תורייעב םיאודבה בושיי
םלוא .תינברוא הרבחל ,הצחמל תדדונו תיתרוסמ הרבחמ וכפהש םיאודבה לש
לע ולקיו םיכרצה לע ונעיש יעוצקמ םדא-חכבו םיבאשמב הוולמ וניא הז רבעמ
תא החוורה םוחתב הצקמ אל הלשממה .םישדחה םייחל םיאודבה לש םתולגתסה
םנמא הדובעה םוחתב .יעוצקמ םדא-חכב רוסחמ םייקו םישורדה םיבאשמה
תא םצמצל ידכ ךא ,םילודג םיזוחאב הלטבא לע םויכ םיעיבצמ אל םינותנה
עייסלו גואדל םג אלא ,הישעת ירוזא חותפל קר אל גואדל שי ,הלטבאה דמימ
לעפמ הישעת רוזא םושב םקוה אל וישכע דע .הלא םירוזאב םילעפמ תמקהב
םתסנרפ תא םיאודבה םיאצומ בורלו םילודג םירפסמב םידבוע טולקל לוכיה
.םיבושיל ץוחמש הדובעב
ה ח ו ו ר ה א ש ו נ .א

בגנב םיאודבה ברקב

,םיכומנ םיביצקת :םיאודבה יבושיב החוורה םוחתב תומיק תויזכרמ תויעב שלש
.םירגפמה תייעבו םיילאיצוס םידבועב רסוח

דמע שפנ 85000, -כ הנומה בגנב יאודבה רזגמל החוורה ביצקת :םיביצקת 1.
-כ לש ביצקת תלבקמ שפנ 23000, -כ הנומה טהר .ח"ש ןוילמ 4 לע 1994 -ב
650 -כ תלבקמ שפנ 7000, -כ לש הייסולכוא לעב ,עבש-לת .ח"ש ןוילמ 1.5
רעפ לע םיעיבצמו היסולכואה יכרוצל שורדהמ םינטק הלא םיביצקת .ח"ש ףלא
-כ לש הייסולכוא תלעב ,לשמל ,הנומיד .תוידוהי תורייע ןיבל םניב לודג
םיכרצל סחייתמה החוורה ףיעסב .ח"ש ןוילמ 10 -מ הלעמל תלבקמ שיא 30000,
הזל םיאודבל ןתינה ביצקתה ןיב רתוי דוע לודג רעפה ,החפשמלו םידחוימ
:האבה הלבטהמ תוארל ןתינש יפכ ,ידוהיה בושיל ןתינה

החפשמל םידחוימה םיכרצה ביצקת בושיה
ח"ש 35 טהר
ח"ש 18 עבש-לת
ח"ש 4 תקוש
ח"ש 36 םיאודב-שושמ
ח"ש 14 שושמ
ח"ש 172 הנומיד
ח"ש 342 עבש-ראב,דוגיב ומכ םיכמות םיתורש תתל ותרטמש החפשמל םידחוימה םיכרצה ביצקת
אוה ,'בויכו םילוח -יתבל םייינורכ םילוח תועסה ,תוקוניתל דחוימ ןוזמ
הצעומב םייתרבח םיתורשל הכשלה יכ ןייצל שי הז רשקהב .ירעזמ אופיא
םייחה םיאודב 50000, -כב תלפטמו שפנ 13000, -כ הנומה "שושמ" תירוזאה
.דבלב הנשל ח"ש 33000, -כ לש ביצקת תלבקמ םיינאטנופסה םיבושיב

תקוש ,שושמ ,טהר :םיבושי 4 -ב םימיק החוור יתורש :םיילאיצוס םידבוע 2.
1994 -ב עיגה יאודבה רזגמב םיילאיצוס םידבועל םינקתה לכ-ךס .עבש-לתו
:ןלהלש טוריפה יפל ,היסולכואל סחיב 25.75 -ל

7.50 - טהר
3.50 - תקוש
2.57 - עבש לת
4.00 - שושמ
8.00 - (םינגרואמ יתלב) שושמ

הדובעה תרש תנייצמ ענמ דוד כ"ח הדעווה ר"ויל 21.2.95 םוימ בתכמב
רזגמל םינקת 75 הדרשמ ףיסוה 1995 תנשב יכ - רימנ הרוא 'בג החוורהו
קיפסמ םויה ןיא רימנ 'בגה תבתוכ ,ברה ירעצל .יאודבהו יזורדה יברעה
'נוא םע הלועפ ףותישב ונחתפ ןכל וז היסולכוא ךותמ םילאיצוס םידבוע
ראות ילעבל תילאיצוס הדובעל הבסה תינכות ,בגנב ןוירוג-ןב 'נוא םעו הפיח
ןמויסבו ,לעופב הדובע תנשו םייטרואת םידומיל תנש תללוכ תינכותה .ןושאר
.םיילאיצוס םידבועכ הכמסה םירגובה ולבקי

םיצקומה םיילאיצוסה םידבועה לש םינקתה רפסמב רעפ םייק הז אשונב םג
תלעב "טהר"ל .םיידוהיה םיבושיל םיצקומה הלא תמועל םיאודבה םיבושיל
תלעב התמועל "םיקפוא" .םינקת 7.5 יבצקומ שפנ 23000, -כ לש היסולכוא
יאודבה רזגמב היעבה רקיע םלוא .םינקת הל שי 20000, -כ לש הייסולכוא
אל ,םיטעמ אל םיביצקת .םיילאיצוס םידבוע י"ע הלא םינקת שויאב תדקמתמ
םירגובמל תיתקוסעת תרגסמ תמיק ,לשמל ,טהרב .םדא-חכב רוסחמ לשב םילצונמ
החוורה תקלחמ .םדא-חכב רוסחמ לשב ,רתיה ןיב ,תשיואמ אל איה ךא ,םירגפמ
8 ורשוא םיינטנופסה םיבושיה לש היסולכואב םג רומאכ תלפטמה "שושמ" לש
ןייצל שי הז רשקהב .דבלב םיילאיצוס םידבוע 6 -ב תשיואמ איה ךא םינקת
םיבושיה לש תיאודבה היסולכואב תלפטמ "שושמ" לש החוורה תכשל יכ
לש היתורש תא לבקל ידכ שושמל םתמזוימ םיאב םינורחאהשכ קר םיינטנופסה
םינטנופסה םיבושיל םיאצוי אל שושמ לש םיילאיצוסה םידבועה .החוורה תכשל
.םידבועה דחא ירבדכ ,ענוממ בכרב רוסחמ לשב חטשב היסולכואב לפטל ידכ
ליעי וניאש ןשוימ דחא בכר דמוע החוורה תכשל תושרל ,דבוע ותוא ירבדל
.חטשה לש יפרגופוטה הנבמה לשב םיינטנופסה םיבושיה ךותב העיסנל

תיעב התיה בגנב םיאודבה יבושיב תושקה תויעבה תחא :םירגפמה תיעב 3.
רפסמ םייק בגנב םיאודבה ידלי ברקב .םירגפמ םידלי דחוימבו ,םירגפמה
אוה םידליה לש םרוגיפ .םיידועס םקלחב ,םינוש םיאליגב םירגפמ לש לודג
םירגפמה רפסמ ךרעומ טהרב .םיאודבה ןיב םיחוורה םיבורק יאושינ לש האצות
יבגל רקיעבו ,הלא םירגפמב לופטל טעמ ךא השענ םייתנשכ ינפל דע 250. -כב
לופטל תונועמ 4 ומקוה הנורחאב םלוא .דחוימ לופטל םיכרצנה םידלי
לש המיאתמ תונגראתה רסוח לשב ךא ,םיכינח 75 סלכאל םירומאה םירגפמב
,םוקמ לכמ .דבלב םידלי 35 -ב םיסלכואמ הלא תונועמ ,החוורה תקלחמ
תותכ וחתפנ ,םירגפמב לופטה יבגל הבוטל יוניש לח ,תונורחאה םייתנשב
םוי תונועמ ומקוה ליבקמבו םיידועס םירגפמ םידלי לש דחוימ ךוניחל
.םירגפמלו םידליל םיידועס

ןופצב םיאודבה ברקב החוורה אשונ

םילבקמו תוירוזאה תוצעומה תרגסמב םינגרואמ ןופצב םיאודבה םיבושיה בור
ומכ םינגרואמ אל םיבושי.תוצעומ ןתוא לש החוורה תוכשל י"ע לופטה תא
םיתורשל הכשלה י"ע החוור יתורש םילבקמ ,הדימודו דלאו'ח-לא ברע ,ילע-סאר
םיינומיא םוי תונועמ 3 םימיק ,םירגפמב לופטל רשא.רוסכמלא-ריבב םייתרבח
18) תאדי'גנ-הנייעוב ,(םיכינח 10) ןועבט-תמסוב :םירפכב םירגפמ םידליל
םינתנ ןופצב םיאודבל ש"עמה יתורש .(םיכינח 10) אירגנז-אבוטו (םיכינח
.תרצנו היירובד ,הרמטב םימיקה םיש"עמה י"ע

תוצלמה

לע רזופמב םיבשויה םיאודבל םיננכותמ םיבושי םיקהל לארשי תלשממ תטלחה 1.
לש הז קלחל םיתורש קפסל ישוקהמ ,רתיה ןיב ,העבנ בגנב בחרנ חטש ינפ
דחוימב ,קפסל תביוחמ הנידמהש םיתורשהמ קלח םה הרבח יתורש .היסולכואה
לש דחה רבעמהמ תועבונה תויתועמשמ תורומת הייחב וללוחתנש הז היסולכואל
ךילהת אוה הז רבעמ .עבק יבושיב םיתבל םיפירצו םילהוא תונחממ םידוונ
.יעוצקמ םדא-חכו םיתואנ םיביצקתב הוולמ תויהל בייחש ךשוממו בכרומ יתרבח
םיעיבצמ ,עבק תורייעב םיאודבה בושי לחה זאמ הנש 27 רחאל התע םג םלוא
,םהל םימודה םיידוהיה םיבושיל םיאודבה םיבושיה ןיב לודג רעפ לע םינותנה
.יעוצקמ םדא-חכ ינקת םוחתבו ביצקתה םוחתב

םיאודבה םיבושיל םינתינה םיביצקתה תא לידגהל הלשממל תארוק הדעוה 2.
הניחבמ םהל םיבורקה ,םיידוהיה םיבושיל םינתינה הלאל םתוושהלו
.יתרבחה הנבמה הניחבמ םהל םימודו תירפסמ

םיילאיצוסה םידבועה ינקת תא לידגהל החוורהו הדובעה דרשמל הנופ הדעוה 3.
שייאל ןכו ,םיידוהיה םיבושיב םימיקה הלאל םתוושהלו םיאודבה יבושיב
.םימייקה םינקתה לכ תא

דיינ לופט ןוגראל לועפל החוורהו הדובעה דרשמל תארוק הדעוה 4.
תושרל דימעהלו ,םיינטנופסה םיבושיב תררוגתמה תיאודבה היסולכואל
לפטלו חטשל תאצל ולכויש ידכ םיענוממ םיבכר םיילאיצוסה םידבועה
רפסמב םיינמז םייאופר םידקומ םיקהל הדעוה הצילממ ליבקמב .םיבשותב
.םיינטנופס םיבושי

םייעוצקמ םיילאיצוס םידבוע רישכהל החוורהו הדובעה דרשמל הנופ הדעווה 5.
,םיטבשה ינב לש םתפש תא םיניבמה ,םוקמה ינבמ םיאודבה ברקמ דחוימבו
.םהלש תוילטנמה תאו םהירוגמ תומוקמ תא םירחאמ רתוי םיריכמו

ינש ןיב םויכ םימיקה הלאכ יתרבח בוטיקו םירכנ םירעפ יכ השיגדמ הדעוה 6.
.דובאל וכלי םויק-וד לש תובר םינשו תוינוצק וררועי םירזגמה

םיאודבה ברקב הדובעה אשונ .ב

תימוקמה הצעומה רבח רמוא - "םידלי םירציימ ךא ,םילעפמ ןיא טהרב" 1.
דגנתמ יואניקלא לאלט טהר לש תימוקמה הצעומה שאר .לייזוה לצייפ ,טהר
."הלטבאהו ינועה תא ריבגי" רבדהש םושמ ותרייעב םיפסונ םיאודב בושייל
תא העינה םהב תררושה הלטבאהו םיאודבה יבושיב הקוסעתה תורוקמ טועמ
.הזה טקיורפב הללכנ טהר .הקוצמ ידקומב לופטל טקיורפ לע זירכהל םיארחאה
םישדוחה תשולשב הדובע ישרודל םיסחיתמש הקוסעתה תכשל לש םינותנמ
432 טהרב ועיפוה רבוטקוא שדוחב יכ הלוע 94 רבמצדו רבמבונ ,רבוטקוא
- רבוטקוא שדוחב םישדח םיבציתמ 457. רבמצדבו 377 רבמבונב ,הדובע ישרוד
- ירעזמ היה םיררחושמה םילייחה לש םרפסמ 107. רבמצדבו 48 רבמבונב , 64
תמיקה הלטבאה תמרל האובב שמשל הלוכי הניא טהר ,םלוא .דבלב השולש
הקוסעתה תורש לש עדימהו רקחמה תקלחמ לש םינותנ פ"ע .םיאודבה יבושיב
,טהרבש הזמ הובג ןהב הלטבאה רועשש םיבושי םנשי יכ הלוע ,1994 רבוטקואמ
יפכ ,%10.0 - %2.0 ןיב הענ תויאודבה תורייעה יבשות ברקב הלטבאה תמר יכו
:ןלהלש הלבטה הארמש


הדובע חכ כ"הס םיזוחאב הלטבא רועש היסולכוא הרייעה
6,161 5.5 23,318 טהר
391 5.37 1,649 םולש בגש
262 4.59 5,517 רערע
1,126 10.12 4,883 הפייסכ
105 2.85 391 היגל
191 2.09 744 הרוח
1,311 7.32 5,629 עבש-לת
ינתונ י"פע ןכמ רחאל םישדוח 14 םג יתוהמ ןפואב הנתשנ אל הלטבאה רועש
רוערעב %42.7 הפייסכב הלטבאה רועש היה 1295/ שדוחל הקוסעתה תוריש
3.92.% עבש-לתב %8.28 טהרב %3.54

ברקב הלטבאה זוחא וליאכ העדה תא םימיזמ הלא םינותנש :איה הנקסמה
אקווד הללכנ עודמ הלאש ןמיס םג םידימעמ הלא םינותנ .הובג אוה םיאודבה
לופכ טעמכ הפייסכב םילטובמה זוחא רשאכ הקוצמ ידקומב לופטל טקיורפב טהר
?טהרבש הזמ

ירה ,םיאודבה יבושיב םיהובג אלה הלטבאה יזוחא תורמל תועטל רוסא םלוא
םיאצומ ונא ךכל תודע .השק אוה תיאודבה היסולכואה לש ילכלכה הבצמש
הלוע הדעול ורסמנש םינותנ פ"ע ,הסנכה תחטבה תבצק ילבקמ לש הובגה זוחאב
%35 קר םיווהמ םהש ףא לע ,הסנכה תחטבה תבצק םילבקמ בגנה יאודבמ %50 יכ
ל"כנמס רמוא ,ינללוכ דאמ אוהש ךתח פ"ע .עבש-ראב תפנב םילפוטמה ללכמ
רשקהב םילפוטמה בורש ךכ-לע םינותנה םיעיבצמ ,ירזינ בקעי הקוסעתה תורש
םיאכז אלש 20 - 18 םיאליגב תוריעצו םיריעצ םה ,טהרב םודיקה טקיורפ לש
,םינימה תקולח פ"ע ,םנמאו ,תירעזמ הלכשה תולעב םישנ םבורשו הלטבא חוטבל
,רמול רשפא .תוכשלב םיבציתמש הדובע ישרוד לש ליבומה בורה ןה םישנה
'רד ךרעש רקסמ .תוכשלב העיפומש הדבכה היסולכואה ןהש ,ירזינ רמוא
ס"יב לע הלוע הניא ןתלכשה דובעל תונינועמה םישנהמ %6.5 - כ הלוע דוד-ןב
המקר ,הריפת ומכ ,הריעז הכאלמב הרושק הקוסעת תוצור ויהו ,ידוסי
תוביסמ ירה ,םישנ ןה לופטב םיאצמנש הדובעה ישרוד בורש רחאמ .הגיראו
ןה םישיגנה תונורתפה ,הקוסעת תונורתפ ןהל אוצמל השק ,תונבומ תויתד
.תונמדזמ תוינמז תודובע וא תואלקחה םוחתב תודובע בורל

םילודג םיבחרמ ינפ לע םרוזיפ ,םיינטנופסה םיבושיב םייחה םיאודבל רשא 2.
םיבושיה לש חטשה לש תויפרגופוט תויעב לשב .הקוסעתה תורשל היעב הווהמ
השקו ,הלא םיבושי יבשותל עיגהל הקוסעתה תורש ישנאל השק םיינטנופסה
ביכרמ איה ,ירזינ רמוא ,הרובחתה תיעב .הקוסעתה תוכשלל עיגהל םינורחאל
םיאודבה רזגמ לש הקוסעתה תויעב ןורתפ .בגנה רוזאב הקוסעתה ןורתפב בושח
,בגנב הדובעה ישרוד ללכמ .הרובחתה תיעב ןורתפב הבר הדימב יולת בגנב
ללכמ ,יחרזא הדובע חכמ 2500, -כ אוה םיאודב הדובע ישרוד לש םרפסמ
.בגנה רוזאב הדובעה ישרוד 25000,

היסולכואה ברקב היומס הלטבא וא הלטבא לש היעב תמייק אלש טעמכןופצב 3.
םיטקיורפ המכ םודקל תושוע ,ירזינ רמוא ןופצב הקוסעתה תוכשל .תיאודבה
תודבוע תועסה םיארקנש םיטקיורפ תונגראמ ,הלטבאה תויעב תא םקלחב ורתפש
תוכשל .בורל תונב וא םישנ םיקיסעמש םילעפמל םירפכהמ תזכורמ הרוצב
רפכב ,םירפכה ךותב תורפתמ ארקנש טקיורפ םג תומדקמו תודדועמ הקוסעתה
,רוזאהו םוקמה תובשות ,תויאודב 20 -כ הקיסעמש הרפתמ הנשי ,לשמל ,הנייר
תוענמנש תויאודבה םישנה ברקב הלטבאה תיעב תא םירתופ הלאכ םיטקיורפ
.תד תויעב לשב ןתיבל ץוחמ הדובעל תאצל

תוצלמה

עיבצמו רומח הז ןותנ .הסנכה תחטבה תבצק םילבקמ בגנה יאודבמ %50 - כ 1.
הקוסעת תורוקמ חתפל הלשממה תא בייחמה ,בגנב םיאודבה לש השקה םבצמ לע
םימיקה הקוסעתה תורוקמ טועמ .הלטבאה תייעב ןורתפל םיאודבה יבושיב
חוטבה לש תונושה תואבציקב קפתסהל םיאודבה תא איבמ םיאודבה יבושיב
יבושיל רובעל םיינטנופסה םיבושיב םיאודבה תא עיתרמה םרוג הוהמו ,ימואלה
.עבקה

לש ליבומה בורה םה 20 - 18 יאליגב םיאודב םיריעצו תויאודבה םישנה 2.
הקוסעתה םוחתב םיצמאמה תא ריבגהל הדעוה תארוק ,ךכיפל .הדובעה ישרוד
םילעפמ םיאודבה יבושיב םיקהל םיצירמת תועצמאב ןוה ילעבו םימזי דודע י"ע
ברקב הלטבאה רועש תא רותפל ידכ הריפת ילעפמ ומכ םישנ תדובעב םיחמתמהו
םיעינמ לש עקר לע ןהיבושיל ץוחמ הדובעל תאצל תוענמנש תויאודבה םישנה
.םייתד

.עוצקמ ירסח םיאודב םיריעצל תיעוצקמ הרשכהל םיסרוק םייקל 3.

.םהיבושיל םהיבושימ םיאודב תעסהל תזכורמ הרובחת טקיורפ םדקל 4.


םיאודבה בולש (8)

תורבחבו הלשממה ידרשמב םיאודבה בולש .א
תויתלשממה

הלשממה ידרשמב םיקסעומה םיאודבה רפסמ יבגל םייפיציפס םינותנ ןיא
."םיברע" לש הירוגטקב םיללכנ םה יעבט ןפואבש םושמ ,תויתלשממה תורבחבו
לש םרפסמש איה הדעול ורסמנש םינותנהמ תרייטצמה הנומתה ,םוקמ לכמ
ללכ ךרדבו ,ןטק אוה תויתלשממה תורבחבו הלשממה ידרשמב םידבועה םיאודבה
םירומ ,ןחבמ יניצק ,ךוניח יחקפמ ומכ ,תוינוניב תורשמב םישמשמ םה
זוחמ ןיצק תרשמ איה יאודב עיגה הילאש רתויב הריכבה הרשמה .תויחאו
.םינפה דרשמב

ותוא הוושנו ,ןופצבש הזו םורדבש הז ,יאודבה רזגמה תא דדובל הסננ םא
םוחתב יברעה רזגמה רחא הברהב רגפמ יאודבה רזגמהש רבתסי ,יברעה רזגמל
דרשמב .ירעזמ רומאכ אוה ,הלשממה ידרשמב םיאודבה םידבועה רפסמ .בולשה
דרשמב .דרשמה ידבוע 1600, ךותמ דבלב םיאודב 8 םידבוע ,לשמל ,תואלקחה
להנימב .יאודב ףא קסעומ אל תורייתה דרשמב .דחא דבוע ,ןוכשהו יוניבה
הומת .םהיניב שי םיאודב המכ עודי אל ךא ,םיברע 9 םיקסעומ לארשי יעקרקמ
םיאודבה רפסמ ,רחא דרשמ לכמ רתוי םיאודבב םילפטמה םידרשמב אקוודש רבדה
םילודג םירפסמב םיאודב קיסעמש ידיחיה דרשמה .ירעזמ אוה םהב םיקסעומה
ילהנמו םיחקפמ ,םירומכ רקיעב םיקסעומ םה רומאכ ךא ,ךוניחה דרשמ אוה
ךותמ תויתלשממ תורבח 70 -ב .!דרשמה לש להנימב יאודב ףא ןיא ךא ,רפס-יתב
רומאה בצמה תא ראת דעסא .א כ"ח .םיאודב 35 םיקסעומ הלאכ תורבח 130
אלמל םילוכי אל םה ,הז המ" ."םש זוחמ ןיצקו הפ חקפמ" ,"קיחצמ"כ
םיאודבה םויה" :רמוא ריזרז רפכב ימוקמה דעוה רבח ,ביהלא .מ .?"םידיקפת
ןעמל ומרת םה .םידמולמ םיאודבה םויה ;הנש 40 ינפל ויהש ומכ אל םה
קמע תירוזאה הצעומב גיצנ ,בירזמ .מ ."םידרשמב םתוא בלשל ךירצ .הנידמה
רחחתשמש ריעצ .הבושתב הרזח םויה שיש דוס הז ןיא" :בצמהמ גאדומ לאערזי
בושיב תויחל הצור יתייה אל ,אבצ שיאכ .לבלובמ אוה ,תושעל המ עדוי אלו
אלא ,תדה דגנ רבד םוש יל ןיא .תימאלסאה העונתה ירבח ויבשותמ 805 -ש
םיאודבה תתומע ר"וי ."םיינוצק םירבדל תדה תא םישרפמה םיטאנפה דגנ
םיאודבה םיאמדקאה ונחנא" :םיאמדקאה תקוצמ לע רבדמ ,בייה .ס ,םיריעצה
תא וחינזה הרבעש הלשממהו תאזה הלשממהו ,םירקפומ ןופצב
."םיאודבה

תמזויב הדובעה דרשמש ,הדעוב עידוה סאבע .ג החוורהו הדובעה תרש ץעוי
דע למס-בר תגרדמ ל"הצ יררחושמב לופטל ףגא םיקהל דמוע רימנ הרוא הרשה
עיצמ דעסא .א כ"הח .קושב םתטילקל ומיאתיש םיסרוק םייקי ףגאה .ףולא-תת
ההובג הלכשה ילעבל תדחוימ הרשכהל םיסרוק םוזית הנידמה תורש תוביצנש
יכ הדעול עידוה ןרוא .ז .הלשממה ידרשמב םבלשל ידכ םירחושמ םיניצקלו
לש םיינוירטקירדה שאר-יבשוי לכל הנפ תויתלשממה תורבחה תושר להנמ
לש םמודקו םבולש ךילהת תא ץיאהל ידכ םידעצ טוקנל תויתלשממה תורבחה
.םיריכב םידיקפתב תוברל ,תורבחב םיזורדו םיברע

ןוחטב תועורזב םיאודב בולש .ב

לש םסויג רשפאמ ל"הצ יכ הדעול רסמ ילארשי םייח רמ ןוחטבה רש רזוע 1.
ל"הצל סויגה ינוירטירק לע םינוע םה םא הבוח תורשל םיבדנתמה ,םיאודבה
לפכוה 1994 הנשל האוושהב .םירחא םינותנו םתלכשה ,ינפוגה םרשוכ תניחבמ
4 -ב 96. ראוניב הדעוול ורסמנ ילארשי םייח רמ ירבד .םיאודבה סויג ףיקה
.יתובדנתה סיסב לע ל"הצ תורישל םיאודב 640 -כ וסיוג תונורחאה םינשה
הבוח תורש יאנתב םינש שלש םיתרשמ םיסיוגמה

לכ .תויוכז ןויווש םויק אוה תואמצעה תזרכהב םינגועמה תונורקעה דחא
כ"ח הדעוה ר"וי עיבה וז אצומ תדוקנמ .ןימו עזג ,תד לדבה אלל םיחרזאה
ליחהלו ל"הצל םיאודבה סויג תלאשב היזיביר תושעל שיש ותעד תא ענמ דוד
קוח .שומימ ידיל אובי ןויוושה ןורקעש ידכ ,הבוח ימואל תוריש םהילע
לכ לע ל"הצל סויג תבוח ליטמ - 1968 בלושמ חסונ - (ט"שת) ןוחטיבה תורש
רשה םא ,אבצ יאצוי רוטפל ךמסומ ןוחטבה רש ,םלוא הנידמה חרזא אוהש ימ
םיאולמ תוחוכ וא ,םירידסה תוחוכה ףקיהב םירושקה םימעטמ ךכ תושעל האר
קשמה וא תינוחטבה תובשיתהה ,ךוניח יכרוצב םירושקה םימעטמ וא ,ל"הצ לש
רוטפל ךמסומ ןוחטבה רש ,רמולכ.םירחא םימעטמ וא החפשמ ימעטמ וא ,ימואלה
רובס ךכיפל ,תיאבצ תרגסמ וניא ימואל תוריש .ותעד לוקשל םאתהב אבצ יאצוי
תורשה םהילע לחהל שי םיאודבה תויוכז שוממ לש םעטה ןמ יכ ,הדעוה ר"וי
תינורקעה הדמעה" :הז ןויערל תצרמנ תודגנתה עיבה ענאסלא .ט כ"ח .רומאה
םעה ינב ראשכו ,יניטסלפה יברעה םעהמ קלחכ םיאודבהש ,הב לגוד ינאש
וחספ אל הילפאהו חופקה ,ותרש םהמ םידחאש תורמלו .תורשהמ םירוטפ ,יברעה
יאבצה תורישה לשו ןויושה לש אשונה תא עיצהלו םויה אובל .הזה רזגמה לע
לווע םישוע יתעדל ,םיאודבה לש תוירטנמלאה תויוכזה תגשהל הליעכ
."הרטמה תא םיאיטחמו

,םיאודב רעונ ינבל םידוהי רעונ ינב ןיב םיווש םיאנת רוציל ץמאמ ךותמ 2.
יאודב בחרמ םקוה ,ןכ .םיאודבה םיבושיב ע"נדג יזכרמ תחיתפל ל"הצ לעופ
.םירחא םיטועימ ינבו םידוהי טעמ וב םיתרשמה יאודב רויס דודג ובו םורדב
הדותעה לולסמ" תארקנש המגמ ךוניחה דרשמ םע ףותשב ל"הצ םיקה ,ןופצב
"םינרוא" רנימסל םשרהל םילוכי תונבו םינב ."םיאודב םירומל תיגוגדפה
,הרצק תונוריט םינבה םישוע ,דומלל םיליחתמש ינפל דוע.ןועבט תירק דילש
שלש םותב .םירומ תויהל ידכ הנידמה ןובשח לע םינש שלש םידמול כ"חאו
םה םהלש תורשה תא .ל"הצב םידמב הנש םיתרשמ ,םינבה קרו םינבה ,םינשה
הנומ וחטבה רשו הלשממה שאר תייחנה פ"ע .םירומכ םיאודבה יבושיב םישוע
.םיאודבה םיררחושמב לפטל ידכ םיררחושמ םילייח תנווכהל הדיחיב יאודב
יאודב לש ההובגה הגרדהו ,ל"הצב םיתרשמה םיאודבה םודיקל םג השוע ל"הצ
.םיפולא-ינגס השלש שי םויכ .ףולא-ןגס תגרד אוה ל"הצב

,דקפ-בר תגרדב אוה רתויב ריכבה ,םיאודב 180 -כ םיתרשמ לארשי תרטשמב 3.
רתויש המכ סייגל הרטשמה תוינידמ .לובגה-רמשמב יליח םיששג ןיצק אוהש
.םיטועמ ינב

רתויב ריכבה דיקפתה .ליעפ תורשב םירהוס 22 םיתרשמ רהוסה יתב תורשב 4.
.ןרס -ברל הליבקמה הגרדב ףגא דקפמ אוה יאודב רהוס לש

תוצלמה

.ןוצר עיבשמ וניא תויתלשממה תורבחבו הלשממה ידרשמב םיאודבה לש םבולש 1.
שיש ףא-לע ,תוריכב ןניא םינהכמ םה ןהבש תורשמהו ירעזמ אוה םרפסמ
.םיריכב םידיקפת אלמל םילוכיו םילגוסמה םיליכשמ םיאודב לש ןטק אל רפסמ

דרפנ יתלב קלח אוה הקוסעת םוחתב םיאודבה לש םבולש יכ הרובס הדעוה
םתוא ףחדיו רוכנ תשגרה םברקב קזחל יושע םבולש-יא .םיאודבה תיעב ןורתפמ
םישקבמה ,תוינידמה עבוק לעו הלשממה ידרשמ לע .תינמואל וא תיתד תוינוצקל
תא םיאודבה םיחרזאה בלב קזחל ידכ םייתימא םידעצ טוקנל ,רוכנ אלו בולש
.הלשממה ידרשמב היישעב םידוהיה םיחרזאל םיפתוש םהש העדותה

ר"ויל תויתלשממה תורבחה תושר ר"וי לש ותינפה תא הינפל תמשור הדעוה 2.
םידעצ טוקנל" 25.12.94 םוימ תויתלשממה תורבחה לש םינוירוטקרידה
."םיריכב םדיקפתב תוברל תורבחב םיזורדו םיברע לש םבולש ךילהת ץיאהל
םג םיאודבה תא בלשל םיצמאמ תושעל םינוירוטקרידה ר"ויל תארוק הדעוה
.הלהנהה גרדב

םייקל םינושה הלשממ ידרשמ םע ףותשב הנידמה תורש תוביצנל תארוק הדעוה 3.
םותב םבלשל המגמב םיררחושמ םיניצקלו םיאמדקאל תדחוימ הרשכהל םיסרוק
הינפל הדעוה תמשור ,הז רשקהב .הלשממה ידרשמב םימיאתמ םדיקפקתב ,סרוקה
החוורהו הדובעה דרשמש ,סאבע .ג החוורהו הדובעה תרש ץעוי לש ותעדוה תא
.הלעמו למס-בר תגרדמ ל"הצ יררחושמב לופטל דחוימ ףגא םיקהל דמוע

תארוקו ןוחטבה תועורזב םיאודבה לש םבולש תא קופסב תמשור הדעוה 4.
.םסויג תא ריבגהל רהוסה-יתב תורשו לארשי תרטשמב םיארחאל

ליחהלו ל"הצל םיאודבה לש םסויג תלאשב היזיביר תושעל שיש העדב הדעוה 5.
יוטב ידיל אבה ןויושה ןורקע תא שממל המגמב הבוח ימואל תוריש םהילע
רטפ ויפ-לעש תעדה לוקשו תיאבצ תרגסמ וניא ימואל תוריש .תואמצעה תליגמב
וניא ,יאבצ תורישמ םיאודבה הז ללכבו לארשי ייברע תא ותעשב ןוחטבה רש
םבולשל בושח דעצ אוה תיאודבה היסולכואל ימואל תורש .הז הרקמב ספות
.תילארשיה הרבחב

תיוכז לומ תובוח (9)

ול שי םדא לכ ךא ,וצרא לש ןונגנמב תורשל ןויושל יאכז הרבחה רבחכ םדא לכ
תוחתפתהל תורשפאה ול הנותנ ללכה ךותב קר יכ ,ללכה יפלכ תובוח
.תובוח םג אלא תויוכז קר אל ושוריפ ןויוש .תומדקתהלו
מ"עמ ,הסנכה-סמ יגיצנ ורסמ בגנב יאודבה רזגמב םיסמ ימולשת לע ןוידב
,ידוהיה רזגמבש הזמ הברהב ךומנ וניה םיסמה תייבג זוחאש ימואל חוטבו
לש םירקמ 670 ךותמ .ההובג המרב איה ימואל חוטב תואלמג לוצינש דועב
םיגירח םירקמ 180 שי ,בגנה רוזאב םיקסע ישנא לש חוויד-יאו סמ תומלעה
- כ םינומ םהש דועב ,םיגירחה ללכמ %28 - כ םיווהמה םיאודבה ברקב הלאכ
םהיקסע לע םיקסע ישנא וחוויד םהב םירקמ 54 ךותמ .םימושנה ללכמ %8
יגיצנ.םיאודבה ברקב הלאכ םירקמ 20 שי ,סמה תויושר םע עגמ וקתינ ךכ-רחאו
םעפה .סמ יבייח דגנ לעופל תואצוה עוצבב ישוקה לע ועיבצה ףסומ ךרע סמ
.םינש 10 ינפל היה טהר הרייעב םיקסוע לע מ"עמ ידיקפ וטפש הבש הנורחאה
.םיבייחה-יתבל השילפב הכורכה תושיגרב רבסוה רבדה

תוצלמה

.סמ יבייח דגנ םיעצבמ ההובג תורידתב עצבל סמה תויושרמ תעבות הדעוה 1.
תויהל םיבייח סמה ימולשתו תובוחב ןויוש םג בייחמ תויוכזב ןויושה
קמחתהלו תויוכז ושרדי םיאודבה םיחרזאהש ןכתי אל .ידוהיה רזגמל םימאתומ
.םהיתובוח יולממ


יקסנ'זוג רמת כ"ח תאמ ח"ודל תויוגייתסה
(םילס חלאס כ"ח מ"מ)

"םיאודבהו בגנה תועקרק" (1) קרפל

:תויללכ תורעה

ןיבל ,הנידמהמ ןגוהו ינויווש סחי תלבקל םיאודבה תויוכז ןיב רשקל ןיא
םייזכרמ תומוקמ רפסמב השענ הז רושיק .ןוחטבה תוחוכל םתוסייגתה תדבוע
."לארשיב ימלסומה רוביצה ראש"מ הז ןינעב םילדבומ םיאודבה רשאכ ,ח"ודב
ןכלו ימלסומה רוביצה םע םינמנ םיזורדה םג ןכש ,תיתדבוע תיעטומ וז העיבק
יבשות םתויה םצעמ תווש תויוכזל םיאכז םיאודבה .םירבדה ןיב רשקל ןיא
.הז ןינעב דירומ וא הלעמ וניא םתוריש-יא וא םתורישו ,הנידמה יחרזאו
,(םיסייגתמ םניא םיבר םיאודב ןכאו) םיתרשמ ויה אלמלאש ,רושיקהמ עמתשמ
.םהיכרצ יולימלו תווש תויוכזל םיאכז ויה אל

ןפואב גיצמו ,םיבשוי םה הילע עקרקל םיאודבה לש רשקה םויקמ םלעתמ ח"ודה
רשק םהיבשותל ןיאש םייערא םיבושיכ םירכומ-יתלבה םיבושיה לכ תא העטומ
רוגל ןוצר-יאמו םיקפסמ םייוציפ רדעהמ קר תעבונ םתביזע-יאו םהילא
םירכומ-יתלב םיבושי ןיב םירכינ םילדבה םימייקש איה תמאהש דועב .תורייעב
ראשהל םיצורו םהילא םירושק םהיבשויש םיקיתו םיבושי םקלח רשאכ ,םינוש
סחייתמ ,ךמסמה ךרוא לכל עיפומה "םינטנופס םיבושי" חנומה.וז הביסמ םהב
םה םירכומה םיבושיה לכ אל .תורייעה עבש דבלמ םיאודבה םיבושיה לכל
םהב שיו ,םינש (תואמ ,םינעוטה שיו) תורשע רבכ םימייק םקלח ;"םיינטנופס"
.םירכומ יתלב םיבושי :עצומ יפולח חנומ .םיעובק ןבא יתב

(4 הקספ ,הדעוה ר"וי םוכס ירבד 'ר) םיאודבה לש "תירקיעה םתשירד" תגצה
ילואו תוחפ אל תיזכרמ השירד .תקייודמ הניא םרובע םיירפכ םיבושי תמקהכ
.םתקזחב ןיידע עקרקהש הלא דחוימב ,תועקרק לע םתולעבב הרכה איה רתוי ףא
םג םשמ וזוזי אל ,תולעב תועיבת םהל שי ןהיבגל תועקרק לע םיבשויה םיאודב
עקרקב תואנ יוציפ םהל ןתנייו םתולעב רכותש רחאל אלא ,עצומ ירפכ בושי לא
.תיפולח

2 הקספ ,1 קרפ 'ר) ח"ודב עיפומש םירכומ-יתלבה םיזוכרה רפסמ יבגל ןותנה
108 לש רפסמה לע םידמועה םירחא םינותנמ המכ יפ הובג אוה - 1440, - (
םיררוגתמ םירכומ-יתלבה םיבושיב םיבשותה לכ אל ,ןכ-ומכ .םיזוכיר
ףורצב ל"נה םינותנה .ןבא ינבמ םג שי ,"םיפירצו םינופירצ ,םינוחפב"
תא העטמ ןפואב גיצמ ,"םיינטנופס םיבושי" םירכומ-יתלבה םיבושיה לכ יוניכ
עבק יבושי לש םמויקמ םלעתמו ,םירכומ-יתלבה םיזוכירהו םיבושיה לש םייפוא
.םירכומ-יתלב

'ר) הנידמ עקרק לע התיה "םיאודבה לש תינטנופסה תולחנתה" היפל ,הדמעה
תואכרעב לבקתהש הנידמה ןועיט תא ןיטולחל תצמאמ ,( 3 הקספ ,1 קרפ
,(םיקיתווה םיזוכירה יבגל) םתנעטל .םיאודבה תנעטמ תמלעתמו ,תויטפשמה
איה ןיא ןכלו ,םינש ךרואל םדי לע הדבועשו םתקזחב התיהש עקרק לע רבודמ
תועקרקה בר" היפל הדמעה יבגל ל"נכ .הנידמה תולעבבש "תאוומ" עקרק רדגב
הקזח םהילע ןיאש תועקרק) "תאוומ" גוסמ םה תולעב םהילע םיעבות םיאודבהש
תקולחמה תא גיצהל ,תוחפל ,הדעווה לע (5 הקספ ,1קרפ 'ר) "(תולעב וא
םיקיזחמ םה התואש עקרקה גוס תרדגהל עגונב ,הנידמל םיאודבה ןיב תמייקה
.תולעב םיעבות םה הילעו

תולעבה יעבות ךותמ הצובקמ תומלעתה תמייק ,תועקרקה לע קרפב יללכ ןפואב
,הנידמ תומדא לע ינטנופס ןפואב "ולחנתה"ש םידוונ ויה אל רשא ,םיאודבה
,תועקרקה יניד יפל ,םיאכז ויה ןכלו תומדא ודביעו וקיזחה םינש ךשמבש אלא
תויאר רדעהו תולעבה לש םושיר רדעהמ העבנ םתרכה יא .םילעבכ םירכומ תויהל
תולעבב הרכהל םיללכה רשאכ הנידמה לש טפשמה יללכ יפל ,תולעבה תחכוהל
רמאנ םיאודב לש הז גוס לע .יקוח ףקות םהל ןיא תיאודבה הרבחה ךותב
תויתרבח תוביסמ רדסה םושב םיצור םניא" םהמ תיצחמכ יכ ,ח"ודב
תויוכזב ריכי רשא רדסהב הצור וז הצובק .וז הסיפת לבקל ןיא ."תויטילופו
תועקרק לע הינבש ךכמ תומלעתה םג שי .םבושי תויקוחבו עקרקב םהלש תולעבה
הז רוזאל ורבעוה םיאודב ןכש ,הנידמה לש ץוליאמ העבנ גייסה רוזאב הנידמ
.םש תונבל אלא הרירב םהל התיה אלו ,םיירוקמה םבושי תומוקממ

.עבק יבושיל רובעל םיאודב בוריסל תוביס לש הרוש תונייוצמ ח"ודל 1 קרפב
רשאו וררוגתהו ודלונ ובש םוקמל רשק :תחא תיזכרמ הביס וז המישרמ הרסוה
.ובזעל ןוצר-רסוחו ,םתיבכ םיאור םה

: אובי - םייקה תונקסמה ףיעס םוקמב

אובמ

יבגל םיאודבה ברקמ םיבשות 6000, לש תועיבתב תלפטמ תיטופישה תכרעמה
רידסהל לארשי תנידמ הלחה 70 -ה תונש תישארב .םנוד ףלא 700 -כ לע תולעבה
תוחנומ הלאה תועיבתה זאמו ,תושקב ושיגה םישנא .םיאודבה תועקרק תא
.תורשפל ועיגה םידדוב .ןהב השענ אל המואמו םיזגראב

תכרעמ ןיב :טפשמ תוכרעמ יתש ןיב תושגנתה תמייקש ,הזמ תעבונ תויתויעבה
יניד ןיבל תינרדומה לארשיל דעו םינמותועה יקוח זאמ תמייקה םיקוחה
םייח םה םהיפלו תורוד ךשמב ודביכ םהש יפכ ,םיאודבה לש םיימינפה ןיינקה
םהירחאו םינמותועה ץראב וטלש דוע לכ.תימוהת איה הריתסה .הזה םויה דע
תויחל םהל ונתנ :םיאודבה ןיבל םהיניב םיסרטניא ידוגינ ויה אל ,םיטירבה
וליאו .םהילע ולטוהש םיסימה תא ומלשיש דבלבו ,םשפנ תוואכ םתמדא לע
קוחדל אוה ,ותוא ורידגה ןהש יפכ ,לארשי תולשממ לכ לש ינוטלשה סרטניאה
המכב ינוריע ןוירטלורפכ םתוא זכרלו םהיתומדאמ םיאודבה תא רשפאש המכ דע
רדסה תדוקפ) תמייקה הקיקחה יפל ,תולבוקמה תויטפשמה םיכרדב .תורייע
לככ וקדצי ,םיאודבה בור ,(תינמותועה הקיקחה ,תונשייתהה קוח ,תועקרק
תוקסיע ,םויה דעו םינמותועה תפוקת זאמ .םתקדצ תא וחיכוי אל ,וקדציש
ןאכמ .הזכ ךמסמ אצמנ אל םיאודבה בור לצא .םיבותכ םיכמסמ תובייחמ עקרק
קר אלש תנמ-לעו קדוצו ןגוה ןפואב רדסות תועקרקה תייעבש תנמ לעש ,הנקסמה
ןידה תא םג ןובשחב איביש קוח ץוחנ ,ןובשחב אבוי הנידמה לש סרטניאה
םיסרטניאה ןיב ןזאיש ;תונוש החכוה יכרד תוברל ,תרוסמב היהש יפכ ,יאודבה
.הנידמה לע ןהו םיאודבה לע ןה תלבוקמ היהתש ,תדבוכמו תנגוה הרשפ אצמיו
.םיאתמו יקוח ןורתפל עיגהל לכות תועקרקה תייעב וז ךרדב קר

:אובי םייקה .א ףיעס םוקמב

םהש ,בגנב םימייקה םירכומ-אל םיבושי 25 -ב הרכה לע זירכת הלשממה .א
.םיירפכ םיבושיכ ,ירפכ יפוא ילעב

:אובי םמוקמב ,וקחמיי - 'ח ,'ה-ב םיפיעס

,םייסיסב םיתוריש הלשממה םהל קפסת ,ל"נה םיבושיב הרכה לע הזרכהל דע .ב
.ןופלטו םימ ,למשח תוברל

תאזו ,תושדח תורייע ומקוי .קספוי תומייקה תורייעה סולכיא ךילהת .ג
.הגרדהב ריעל בושיה תא ךופהיש ,יתגרדה רויע לש ךילהתב

.ףונה רומיש לע הדפקה ךות ושעיי םיבושי תמקהו רויע לש םיכילהתה .ד

םירכומ-יתלבה םיבושיב יוניפו הסירה יווצ לש עוציב איפקהל הלשממה לע .ה
השוע םויה םייקה בצמה היפל,הדעווה יאצממ רואל .שדחה רדסהה שוביגל דע
הינבה ,תותואנ תויתובשייתה תוביטנרטלא םהל קפסמ וניאו םיאודבל לווע
לוזלז ךותמ אלו ,ץוליא ךותמ תישענ םירכומ -יתלבה םיבושיב תיקוח-יתלבה
.קוחב

יקסנ'זוג רמת כ"ח
26.2.96
'א חפסנ

"בגנב ןיעקרקמ תשיכר קוח"

"םולשה קוח הנוכמה ,1980 -מ"שת םירצמ םע םולשה הזוח"


הינבל תועקרק -

יתשמ תחאב ,הרומת אלל דחא םנודכ ןב חתופמ שרגמ קנעוי עקרק ירוסחמל 1.
)רעורעו הפיסכ ,עבש-לת) קוחב ורכזוהש תורייעה

דחא םנוד םהמ ,םנוד 2 -כ ןב חתופמ שרגמ קנעוי םנוד 100 - 10 םינפמל 2.
.קוחב תורכזומה תורייעב ,הרומת אלל

דחא םנוד םהמ ,םנוד 3 -כ ןב חתופמ שרגמ קנעוי ,םנוד 100 לעמ םינפמל 3.
.קוחב תורכזומה תורייעב ,הרומת אלל


תויאלקח תועקרק -

םע) ןיחלש תמדא ,הנופמה חטשהמ %5 לבקי הלעמו םנוד 100 הנפמה יאודב 1.
.(םימ תאצקה

עקרקה חטשמ %5 רוחבל תורשפא ןתנת םנוד 900 לעמ הנפמה יאודבל 2.
.לעב תמדא עקרקה חטשמ %20 וא ןיחלשב הנופמה

.ףסכב עקרק רימהל תורשפא ןתנת עקרקה ינופמ לכל


'ב חפסנ

םייוניפו תועקרק רדסהל םימולשת 'א הלבט

האר - םויכ גוהנה יפל (חותיפו עקרק דוסבס) *םיאכזל דסבוסמ שרגמ 1.
.'ב הלבט

םוכסהמ תיצחמ ויהי תורייעב םיששגלו רידס תורשב םיאודבל ל"נכ שרגמ 2.
הנקותש 1.4.92 םוימ 515 'סמ לארשי יעקרקמ תצעומ תטלחה י"פע עבקנש
1.2.93. םוימ 278 'סמ הבישיב

הלבט האר) תעבתנה עקרקה גוס יפל רדסהב תעבתנ עקרק רובע ףסכב יוציפ 3.
.רדסהב העיבתה לע רותיו תרומת םולשה קוחב גוהנכ ('ב

.םנוד 400 לעמ רדסהב תועיבת ילעבל %20 עקרקב םייוציפ 4.

גוס יפל 'ב הלבט האר - םולשה קוח סיסב לע םירבוחמ רובע ףסכב יוציפ 5.
.טושיפלו בויח םינוקת םע רבוחמה

- םולשת אלל םישרגמ %10 ולבקי הלעמו םיאכז 30 לעמ תונגרואמ תוצובק 6.
תושרה וא החוורה דרשמ תוצלמה י"פע םהיניבש תלוכיה יטועמל
.תימוקמה

ינושארל םירוגמה תיבב תירחסמ תיזח רובע םולשתמ רוטפ ןתמ 7.
.תלהנימה תאילמ תטלחה י"פע - םיסלכאתמה

הנש 15 -מ תדבועמו הסופת עקרק רובע עקרקה גוס יפל ףסכב םייוניפ 8.
םוכסמ תיצחמ היהי םייוצפה םוכס ,(תולעב תועיבת אלל)
.קוחה י"פע םלושמה

שרגמ תשיכרל םיאכז *

.םיריעצ תוגוז1..
.םידלי+תירוה דח החפשמ - תוקוורו ,תונמלא ,תושורג 2.
27 ליג לעמ םיקוור 3.
.רידס תורשב םילייח 4.

עקרק רובע םיעצומ םייוציפ - 'ב הלבט

דדמה 892/ -ב םסרופש דדמל םידומצו קוחה יריחמב םיבוקנ הלבטב םימוכסה
732892.136. וניה

ח"שב 8/92 דדמל דומצ םנודל ריחמ ריחמב םנודל ריחמ
1980 ח"שב - קושה
עקרקה רואת
גוס
983.37 0.70 קומע ירושימ
1
842.89 0.60 דודר ירושימ
2
702.41 0.50 תיררה המדא 3
םירבוחמ רובע םיעצומ םייוציפ - 'ג הלבט

דדמה 2/89 -ב םסרופש דדמל םידומצו קוחה יריחמב םיבוקנ הלבטב םימוכסה
732892.136. : וניה

מ ל ד ו מ צ ר " מ ל ר י ח מ
ח " ש ב 8/92 ד ד
ה נ ב מ ה ג ו ס
28.21 רפע הפציר חפ ףירצ
75.23 ןוטב הפציר חפ ףירצ
329.16 ןוטב הפציר חפ גג םיקולב הנבמ
282.13 רפע תפציר טסבסא חפ גג םיקולב הנבמ
188.09 ןוטב תפציר חפ גג ידבש ףירצ
141.07 רפע תפציר חפ גג ידבש ףירצ
14.11 השוח
159.88 טסבסא וא ןוטב תפציר חפ גג תספרמ
3.76 (ק"מל ריחמ) ןורכס
61.13 (הדיחיל ריחמ) ירפ ץע
75.23 (ק"מל ריחמ) םימ רוב


%17 + ח ו ת י פ ל ל ו כ ע ק ר ק י ר י ח מ - ' ד ה ל ב ט
.מ.ע.מ

כ"הס .מ.ע.מ
%17
חותיפ תואצוה
.מ.ע.מ
%17
עקרק ךרע בושי רפסמ
21,536 2,101 12,359 1,028 6,048 טהר 1
10,767 1,043 6,136 521 3,067 עבש-לת 2
10,767 1,043 6,136 521 3,067 הפייסכ 3
10,767 1,043 6,136 521 3,067 רעורע 4
6,153 626 3,680 268 1,579 הרוח 5
6,153 626 3,680 268 1,579 היגל 6
6,153 626 3,680 268 1,579 בייגש 7


('ג הלבט) םירבוחמ רובע םיעצומ םייוציפ תלבטל תפסות

ל ר י ח מ
ר " מ
ר ב ו ח מ ה ר ו א ת י ר ו ד י ס ר פ ס מ
18.76 תכרעמ ,חפ גג םיקלח תוריק ,חפמ החותפ הככס .א
.רפע תפצר ,ץע תורוק
םינוחפ .1
.
09.38 תוריק אלל ,ץע/חפ גג ,החותפ הככס .ב .
56.36 טסבסא וא םיפער גג ,ץע תוריק ,םירוגמל .א
.םירדחל הקולח ,הלק הרקת
ץע ףירצ .2
.
46.98 טסבסא וא םיפער גג ,ץע תוריק ,םירוגמל .ב
.םירדחל הקולח אללו הרקת אלל
.
37.60 .ץע תויראשמ רתלואמ טושפ ףירצ .ג .
.
יוציפהמ %50 ףירצל הדומצה הרוקמ תספרמ רובע .ד
עבקייש
.
46.98 .ר"מל תפסות - ןוטב תפציר רובע .ה .
46.98 חפמ תוריק םע ישפוח םיחנומ םיקולב תוריק
.עקרקה לע בצינ הנבמה - טסבסא תוטלפ וא
ישפוח םיקולב הנבמ .3
-423.17
564.26
יופיצ םע םיקולב תוריק יונב ,השק הינב .א
,תופצרמ/ןוטב תפציר ,ןוטב גג - ץוחבו םינפבמ חיט
למשח ,םימ תקפסה תכרעמ אלל תונולחו תותלד
.בויבו
םיקולב הנבמ .4
.
-235.11
282.09
תפציר ,חיט אלל םיקולב תוריק יונב הנבמ .ב
אלל-רתלואמ ץע תוריק תכרעמ לע ,חפ גג ,ןוטב
תיביטימרפ תורגנ ,הפציר
.
%65 הינבל תודומצה תורוקמ תוספרמ רובע .ג
הדומצ וילא הנבמה רובע עבקייש יוציפהמ
-658.29

752.32
,ןוטב תרקת ןבא תוריק םע םירוגמ הנבמ .א
,םיסירתו תונולח ,תותלד ,תפצרמ וא ןוטב תפציר
היצלטסניא תוכרעמ אלל ,הרקיתבו תוריקב םינפ חיט
ןבא הנבמ .5
.
-469.80
564.26
םינפ חיט םע ןבא תוריקמ לבא ,ל"נכ הנבמ .ב
.טסבסא/חפ גגו
.
-188.06
282.09
םינפ חיט אלל חפ גג ,טקל תוריקמ הנבמ .ג
.ןוטב תפציר תוציחמו
.
-141.00
235.11
הפציר אלל ךא ,ל"נכ .ד
.
-65.81
112.79
,הטילמ רמוח אלל טקל ןבא תוריקמ הנבמ .ה
הפציר אלל ,ךומנ הבוגב חפ יוסיכ
75.19 -37.60
יפל הדידמ -ןוטב וא ןבאמ ,םיקולבמ תורדג
םינפ חטש
תורדג .6:ם י פ ת ת ש מ ת מ י ש ר

םיטועימ םוחת שאר וליש ינב רמ :הלשממה שאר דרשמ
רמ ,ל"כנמס יסגא קחצי רמ ,טהר - רבזג סבעד ובא המלס רמ :םינפה דרשמ
רמ ,םורדה זוחמ לע הנוממ ונינ םולש רמ,םורד זוחמ -ןנכתמ רוג ןיכיוהי
רמ ,זוחמה לע הנוממ ןגס רלה יבא רמ ,םורד - זוחמ ןיצק רנימוה םהרבא
חרפי לייא רמ ,תיטפשמה הכשלה רפט תירוד ד"וע ,ןופצ זוחמ ןיצק ףליח רסאי
לע חוקיפל תיצראה הדיחיב חקפמ םור ןתנ רמ,איבל לאקזחי רמ ,םורדה זוחמ
הינבה
ףגא טנרפר רינ-רב זעונ רמ ,ןוכיש זכר סגייא יתיא רמ :רצואה דרשמ
ףגא טנרפר ןהכה דעלג רמ ,םיביצקתה ףגא טנרפר ןפג יבא רמ ,םיביצקת
רמ ,םיביצקת ףגא טנרפר ןסינ ידוא רמ ,םינפ זכר ןהכ םרוי רמ ,םיביצקתה
םיביצקתה ףגא תיטנרפר ביבש ברימ 'בג ,םיביצקת ףגא טנרפר רזוע דוד
,יאבג קחצי ד"וע ,רדסהו תולעב ףגא תלהנמ ךירבלא הנח ד"וע :םיטפשמה דרשמ
םירמ ד"וע ,רשל הריכב תצעוי יעלק הלאירא 'בג ,רשה רזוע רדה ידע רמ
תיחרזאה 'חמה תלהנמ ןייטשניבור
רמ ,םיטועימו החפשמ ,טרפ חקפמ הנואוטלא קחצי רמ :החוורהו הדובעה דרשמ
'בג ,ן"וקת ףגא להנמ בבוח ריאמ 'רד ,הדובעה תרש ץעויל .ע דעסא דאיר
בקעי רמ ,םורד זוחמ תלהנמ ןיול הניד 'בג ,רגפמל ףגא תלהנמ יול הבוהא
לע יארחא סבע ןועדג רמ ,ןומלס רתסא 'בג ,הקוסעתה תוריש ל"כנמס ירזנ
ץרפ השמ רמ ,ל"כנמל הנשמ רהירפ רשא רמ ,רנזופ םייח רמ ,יברעה רזגמה
םימס 'חמ - תיארחא בגש הלאירא 'בג ,םורד זוחמ להנמ ןגס
יבש רמ ,םיאודבה ףגא זכרמ םהיס ובא דיעס רמ :תואלקחה דרשמ
ןמדלוג לכימ ד"וע ,שונא יבאשמ 'חמ להנמ יגרמא יבא רמ ,רשה רזוע ביבא
- תצעוי ןהכ-ןגס לכימ ד"וע ,תיטפשמ תצעוי רומ רמת ד"וע ,תיטפשמ תצעוי
םורד זוחמ להנמ יקסלואש הדוהי רמ ,תיטפשמ
רמ ,םיחותפ םיחטשב חוקיפל הדיחי להנמ ןמטלא דעלג רמ :הקוריה תרייסה
םורד- תווצ זכר ןושש ארזע רמ ,חקפ יאבג דעלג
להנמ - תולכרמא ל"כנמס ףויבב לאשימ רמ :ןוכישה דרשמ
תלהנימ ןמסייו לאירבג רמ ,תיטפשמ הכשל יביב הנדע ד"וע ,לארשי יעקרקמ
'בג ,חוקיפו רויד יסכנ םינכתמ ףגא להנמ שמוח ןורימ רמ ,ןופצ - םיאודבה
תולכרמא ל"כנמס אריפש יטומ רמ ,צ"עמ - תולכרמא ל"כנמס שקרפ הכרב
בל זעוב רמ ,םורד זוחמ תאפור רקמלב הנליא 'רד :תואירבה דרשמ
ןגס ץעוי יבאר דיעס רמ ,םורד זוחמ תחקפמ תוחא ןוטיס הפי 'בג ,ל"כנמ/ס
ןונגנמ רודמ שאר ףחש עשילא רמ ,רשה
הדיוז ןורהא רמ ,חותיפה להנימ להנמ רורד ןב ןועדג 'רד :ךוניחה דרשמ
חקפמ ביירח ילע רמ ,רשה ץעוי - יבועוז םילח רמ ,יברעה רזגמה לע יארחא
רמ ,ךוניחל - ףגא תזכרמ ץיבורכששי הדיא 'בג ,ןופצב יאודבה רזגמב ללוכ
הלהנהה תכשל להנמ ריאמ םחנמ 'רד ,יברע ךוניחל 'חמה להנמ/ס ןהכ קחצי
יצרא חקפמו
חקפמ רמוע רסאי רמ ,םורד זוחמ להנמ ץילמ םרמע 'רד ,םידחוימ םידיקפתל -
זוחמב יאודבה רזגמ
םורד יאודבה ךוניחל תושרה להנמ טחוש יקוש רמ ,םורד -
יתרנכ חנ רמ ,ל"חנהו רעונה ףגא שאר יקסבודנוט ןורוד רמ :ןוחטיבה דרשמ
תובשיתהל ןוחטבה רש 'ע
בחרמ דקפמ הקותח ארזע ל"אס ,ישאר ךוניח ןיצק השמ-ןב םולש ל"את :ל.ה.צ
םואבנזור ןתנ ףולא ,םיאודבה
סויג להנמ שאר -
םהרבא ד"וע ,יאקרב ןתיא ד"וע ,ינבא דעלג רמ :םירחא םיגיצנ
הירא רמ ,תועקרק ינינעל החמומ רבעשל טפוש המילח
םולש הרש ד"וע ,רקע ןליא ד"וע ,הדעול ץעוי ישפנ
רקוח יסיאמח םסאר 'רד ,דוד ןב ףסוי 'רד :רמייהסולפ ןוכמ
ןמילס רמ ,הצעומה שאר רזוע דעיוג-ובא ילע רמ :שושמ תירוזא הצעומ
רמ ,החוור 'חמ להנמ זבלא רייח רמ ,ןאורבת רומעלא
'חמ להנמ רומעלא דמחא רמ ,הצעומה שאר איגש ןליא רמ ,רבזג ןמקירב השמ
ובא ףסוי רמ ,ךוניחה
הצעומה שאר מ"מ גגע-ובא רוצנמ רמ ,הצעומה שאר ןגס קולס
םלאס רמ ,הצעומה שאר/ס ןאחריסובא םסאק רמ :עבש-לת תימוקמ הצעומ
שאר קייקרובא לילח רמ ,הצעומה שאר קייקרובא
החוורה ףגא להנמ ודבלא תמענ 'בג ,ךוניח להנימ -
חירפ-ובא המלס רמ ,םימסב המחלמל תושרה םאתמ הזנע-ובא הוטע רמ :טהר
קית לע יארחא-ריעה שאר/ס
'חמ לנמ םסעלא ןמלס רמ ,ריעה שאר/ס לייזוהלא לסייפ רמ ,תואירבה -
יואנירקלא דמחומ רמ ,החוור
רמ ,יואנירקלא ןאמילס רמ ,ריעה שאר יואנירקלא ללט רמ ,ריעה שאר/ע -
אסומ רמ ,יואנירקלא םלס
הצעומה שאר /ס ןאביהס ובא
הצעומה שאר רצנ השמ רמ :ןולובז תירוזא הצעומ
דיגמ רמ ,שייע-ובא ןמילס רמ ,םהיס-ובא סנוי 'רד :תקוש תירוזאה הצעומה
'חמ להנמ ירדא הנינח רמ ,החוור 'חמ הנואטעלא
ךוניח -
'רד , תוחא ןייסוח הנייהוג 'בג ,רפע'ג ובא עמלא דבע 'רד :לילגה תדוגא
הנעאנכ םתאח
דמחומ רמ ,ףועד ובא דמחא רמ ,ר"וי א'גיהלא ובא דמחומ רמ :40 -ה תדוגא
רמ ,ידאנ'ג דבע דמחא רמ ,ףועד ובא
רסאנ רמ ,דעאוס יח דומחמ רמ ,אלוקנמאכ קיאר רמ ,תארי'גוחמחמ לאמכ
הללאדבע רמ ,דעאוס
דיע רמ ,דעאוס רבא דמחמ רמ ,דעאוס רמוע רמ ,דעאוס ףיאנ רמ ,דעאוס
רמ ,דעאוס ילע רמ ,דעאוס
רועאפ דמחמ רמ ,דעאוס דמחא רמ ,דעאוס דומחמ
ןהכ הלומ רמ ,הצעומה שאר ןגס זרא ריאי רמ :לאערזי קמע תירוזא הצעומ
, הצעומה שאר
שאר ןגס לוכשא ןונמא רמ :רשא הטמ תירוזא הצעומ
הצעומה שאר ןרמימ יפר רמ :לילגה ףונ תימוקמ הצעומ
/ס רלזיירק זרא רמ ,ילפיצנומ זכר רודיבא םרוי רמ :בגשמ תירוזא הצעומ
הצעומה שאר
הצעומה שאר מ"מ חאלס מחר לדבע רמ :רוסכמ לא ריב תימוקמ הצעומ
לט השמ רמ ,םימסב קבאמל תינוריעה תושרה תלהנמ ןועבג ימת 'בג :עלס תתומע
,להנמ
,ןוחטב - יקחצי קירא רמ ,בגוי בקעי רמ ,קנילוה השמ רמ :םיביבר ץוביק
הילט 'בג ,הוק ןידע רמ ,רוחצ לאגי רמ
ץוביקה תריכזמ ןמפיר
הצעומה ר"וי ןמפיר לאומש 'בג :בגנ-תמר תירוזא הצעומ
דמחומ 'חייש ,דעוג ובא לילח 'חייש ,רבאג ובא הדחש רמ :םיאודבה יגיצנ
רמ ,בו'גידמ ובא דמחא 'חייש ,טאנרג ובא
ובא סראפ רמ ,קולעס ובא ףסוי רמ ,רמעמ ובא רמע רמ ,ריטמ ובא ליעמסיא
אסע ובא רמע רמ ,דייבע
ףארע 'רד ,שושמ תירוזא הצעומ רבח רארע ובא ןאילע רמ ,אסע ובא זיזע רמ
,העיבר ובא אפטסומ רמ ,עיבר ובא לס לילח 'חיש ,ךוניחה.מ חקפמ עיבר ובא
-ובא דמחומ רמ ,יוותש ובא למאכ רמ
רמ ,ראמעמ-ובא דוע ראמע רמ ,ףאכ-ובא יקז רמ ,ףאכ-ובא םיהרביא רמ ,רדב
הטע רמ ,ףנ-ובא םלס
טהר רפגובא ומלא דבע 'רד ,הנומיד ךרד טבש רדיוגובא באלט רמ ,רזנע-ובא
םלסמ רמ ,אפור -
דמחא 'חיש ,הערופלא ףכובא ןדמח רמ ,הפייסכ דימחובא ןאמילס רמ ,דאמחובא
דמחומ רמ ,םעידמובא
רמ ,הדיעובא ףסוי רמ ,בולוסובא הדוע רמ ,בלוסובא יויטש רמ ,בלוסובא
דמחומ 'חיש ,םינעובא לילח
סאר טבא ףסוי-ילע רמ ,ןחיירובא דמחא רמ ,תנירקובא ןמילס רמ ,תנירקובא
הדוהי רמ ,טוליע
דיעס רמ ,דייס לא תאזע רמ ,הקרבז לא עמוג רמ ,עלסאלא דועס רמ ,םירמיחא
לא ףסוי רמ ,דייס לא
רמ ,דייס לא ראזע רמ ,דייס לא חאלפ רמ ,דייס לא דמח דמחמ רמ ,דייס -
לא ןמלס רמ ,דייס לא דלח
םיהרבא רמ ,תקוש הנואטע לא דיגמ 'רד ,הנואטע לא ןזואפ רמ ,דייס -
םיטבנ יליגו-לא
להנמ ינוימ ןואיל רמ ,הקוסעתה תורש ל"כנמס בקעי ירזינ רמ :הקוסעתה דרשמ
, בגנה רוזיא
להנמ ןהכ לארשי רמ ,היבג ל"כנמס מ"מ יבהז לארשי רמ :ימואל חוטיבל דסומה
רמ ,היבגה ףגא ענמ םהרבא רמ ,ש"ב ףינס
היבגה ףגא איגש יזח
תולכרמא ל"נמס ינשוש השמ רמ :תורייתה דרשמ
תולכרמא ל"כנמס רבושמוט השמ רמ :רחסמהו הישעתה דרשמ
ןוגרא לע הנוממ לדניז םחנמ רמ :הנידמה תוריש תוביצנ
תלהנמ רמרק הואנ 'בג ,ל"כנמל הנשמה באז ןרוא רמ :תויתלשממה תורבחה תושר
םדא חכ
יבקעי השמ רמ ,םיאודבה תלהנמ ר"וי יאבב והילא רמ :לארשי יעקרקמ להנמ
ץעוי הטוריס ויגרס ד"וע ,םורד זוחמ - להנמ ןגס
םורד זוחמ - יטפשמ -
תידוהי מ"צנ ,ישאר האופר ןיצק טימשדלוג ןבואר צ"נת 'רד :הרטשמה דרשמ
קירדור השמ מ"צנ ,לגסה 'חמ שאר ינזח
א"כ ל"מר ילאפר רשא רדנוג תת ,יצרא םימס ןיצק -
בגנה זוחמ להנמ הוונ הדוהי רמ :תיללכ ח"פוק
קוחמל ןמלז לואש ,ר"וי תודג ןועדג רמ :סיפה לעפמ
שידרסנ הדוהי רמ :הסנכה סמ
סכמה להנמ/ס ןולייא יטומ רמ :ףסומ ךרע סמ
ר"וי ינב דרא רמ :םימסב המחלמל תושרה
הדוהי ד"וע , תיטפשמ תצעוי רדנסכלא הנד ד"וע :חרזאה תויוכזל הדוגאה
תרבוד עובלג לעי 'בג ,ל"כנמ ליג סומע רמ ,רוד-ןב
החמתמ רלפוטש הליג 'בג
רמ ,"תימע" להנמ ןננג דעסא רמ :תויונמדזה ןויוש םודיקל התומעה - יוכיס
תרקוח רטסנפ יבוט 'רד ,להנמ ןבא-רה ףולא
לארשיב י"בא םאתמ ןמריו פיליפ 'רד :דליה תויוכזל ל"ניבה הדוגאה -י"בא
ובא הללאלחד רמ :בקעמ תדעו - לארשיב םיאודבה לע הנגהו עויסל הדוגאה
רמ ,ןחירס ובא הדוע 'חייש ,ףיטל ובא םיהרבא רמ ,דודרג
,תוריכזמ רבח עיברובא סנוי 'רד ,פייטלובא םיהרבא רמ ,ןחירס ובא דמחא
רמ
המאמלס 'חייש ,תוריכזמ רבחו ר"וי יבקוע לא ירונ רמ ,דייס לא דמחומ
הלאלבע רמ ,לייזוה-לא
ףסוי רמ ,תוריכזמ רבח דייסלא ןאדמר רמ ,יחוטלא המאמלס רמ ,ינאנגלא
יליקלא דמחומ רמ ,יביסעלא
ןמדלוג ירול 'בג ,ןסא טאבל רמ ,ןדיסא ןמלס רמ ,יביילשלא ןחרפ רמ
רתסא 'בג, םירע תננככתמ
,ןוטנילק יליב 'רד ,ידאנ דמחא רמ ,ןיורול ןנחוי רמ ,תננכתמ ןוסניול
יסוי 'רד ,גיווצנזור םייח ד"וע
רימש יטומ רמ ,ץרווש
חאלצ רמ ,םסעאלא רמינ רמ ,םרכאלא ןאמילס רמ ,םרכאלא לילח רמ :יללכ
םסעאלא הסומ רמ ,םסעאלא
ןאמילס רמ ,םרקאלא לילח רמ ,םסעאלא דמחמ רמ ,עבש לת םסעאלא ןמלס רמ
רודבלא ןמלס 'רד ,רודבלא לילח 'רד ,תקוש הצעומה - שאר מ"מ רודבלא
לייזבלא רמע 'רד ,ןוירוג-ןב 'נוא - גולוכיספ
השבאהדלא רדח רמ ,םולש בגש יוגרגלא הפטסומ רמ ,הרבאוגלא םלאס רמ
זיאפ רמ ,הערופלא
רמאע 'רד ,טהר - דוסי רפיס תיב להנמ לייזוהלא ןטלוס רמ ,ירפנדלא
ךוניחה לע חקפמ לייזוהלא
,לייזוהלא אמלס דמח רמ ,טהר ךוניח 'חמ זכר לייזוהלא ילע רמ ,תואירבל -
,לייזוהלא זעלא דבע רמ
רמ ,ריזרז ביהלא אפטסומ רמ ,ריזרז ביהלא ןאטלוס רמ ,הלשוהלא ףסוי רמ
רמ ,ריזרז ביהלא אסומ
ריכזמ הנדיזלא לילח רמ ,הקרבזלא דיעס רמ ,הקרבזלא דבע רמ ,יליקולא םלס
תיטרקומדה הגלפמה
עראז רמ ,המזזע הדממחלא 'גרפ 'חיש ,םולש בגש בובחלא ףסוי רמ ,םורדב -
ירוטלא ןיסח רמ ,רחלא
,םיטבנ ירבנלא אסומ רמ ,המגאדמלא םלס רמ ,טהר -ךנחמ הקלאלטלא םלאס רמ
ירבנלא דמחומ רמ
ידאב רמ ,דייסלא ליעמסא רמ ,דייסלא לדבע רמ ,דייסלא דייסלא חלאס רמ
דייסלא דאמח רמ ,דייסלא
רמ ,דייסלא דייסלא אסומ רמ ,דייסלא ןייסחומ רמ ,דייסלא ןסח אסומ רמ
ןסח רמ ,דייסלא יקרוט
םלאס רמ ,הרוח דיעסלא דבע רמ ,הרוח דיעסלא דאק לדבע רמ ,הרוח דיעסלא
רמ ,הנואטעלא דבע רמ ,ש"ב ייק תללכמ םירומל - רנימס הרומ הנואטעלא
היטע רמ ,םצעלא דמחומ 'חייש ,םצעלא אסומ
,ענאצלא ןמילס 'רד ,תקוש .א הצעומ רבח-הייקל ענאצלא ןסח 'חיש ,םצעלא
העיאפרלא ןיסח רמ
רידג דומחמ רמ ,עלסרב םרוי ד"וע ,ריירב הדניל ד"וע ,הנומיד ךרד -טבש
רתכומ סימוג ידפומ רמ ,ילזוג ןאמחס רמ ,ילזוג ףסוי רמ ,רוסכמלא ריד
,הרמט באיד ףואנ רמ ,ריזרז סימוג ןאמילוס רמ ,ריזרז
,דעוה שאר הרגאגח םילס רמ ,ףלח רתכומ שחו לאמכ רמ ,הרמט באיד דמחא רמ
רפכ ףלח ילע רמ
םלס רמ ,םיאודבה תתומע שאר שאבט לאמג רמ ,בירח לדאע רמ ,ןיטביא -
תורדתסה רבח הקללט
םיהרבא רמ ,היבעכ דמחומ רמ ,שאבט היבעכ היבעכ דילו רמ ,םירומה -
היבעכ חלאס רמ ,היבעכ
,ריזרז בירזמ דגאמ רמ ,ריזרז בירזמ חלאס רמ ,לעזמ רמוע רמ ,שאבט היבעכ
רמ ,ריזרז בירזמ זיאפ רמ
יגופ רמ ,ףיאנ יפאל רמ ,ףיאנ ילע רמ ,דעוה ר"וי - ריזרז בירזמ זפאח
,הצעומה שאר ןגס תאדגינ
,רתכומ דעאוס ירט רמ ,ןיטביא רפכ ינארענ דלאח רמ ,הרסאסנ ןאמילס 'חיש
לחנ דעאוס דיעס רמ
דאיז רמ ,דעאוס דעאוס הט רמ ,דעאוס ןיסח רמ ,דעאוס ףסוי רמ ,ןומלס -
תוחפשמה ר"וי ידעס
,דחוימ ךוניח הללאדבע םילס 'רד ,ידעס ןאמסע רמ ,םיאודבה לש תולוכשה -
,טוליע דובע יז'פח רמ
רפכ הירמע חלאס רמ ,ןטבא הירמע לאח דמחא רמ ,ריזרז תאדיע לדאע רמ
הירמע אפטסומ רמ ,ןיטביא
רתכומ זואפ דבע רמ ,ןיטביא רפכ


שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1995-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1995-2001, Snunit. All Rights Reserved. ( Terms of use)