ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפתtoolbox
לארשיב םיאודבה לע םכסמ ריינ:אשונ
רטסנפ יבוט ר"ד י"ע ןכוה
תויונמדזה ןויוש םודיקל התומעה - יוכיס
02-5639185 'סקפ ,02-5665663 'לט םילשורי ,13 ן"במר בוחר
1994 ראוני

אובמ .1
דוסי ינותנ - לארשיב םיאודבה .2
יאודבה רזגמה תא תוניפאמה תוירקיעה תויעבה .3
ךרדבש תונורתפ .4
ךשמהב המו .5
אובמ.1

רזגמה תא םויכ תוקיסעמה תויעבה לש תיתיצמת הרדגהב אוה הז ריינ לש ונינע
.דסממה ידי לע ןהב לופיטה יכרד תאו יאודבה

םיאודבה בצמ לע תונקסמ ךמסמ ךותמ טוטיצב חותפל יתרחב הז אשונב ןוידה תא
:1989 רבמבונב תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעוו ידי לע שבוגש בגנב
הל ושגוהש םיריכזתב הנייעו םיפתתשמה ירבד תא העמשש רחאל הדעווה"
:תואבה תונקסמה תא הלביק

תעבונה - בגנב םיאודבה תיסולכוא היורש הב הברה הקוצמה .1
תונורתפו עבק תובשייתהל םרבעמ לש יטיא בצקו חופיק תושוחתמ
אל ןפואב הילא סחיתהל הלשממה תא תבייחמ םימלוה םייתרבח -םיילכלכ
םיאודבה תקוצמ ןורתפ .םיריהמו םיידוסי תונורתפ רחא רותלו יתרגש
.הנידמה ייחב םבוליש תא שיחיו בוטיק ענמי

:הדעווה הצילממ רומאה חכונ .2
עבראל ןורתפ ןתת רשא תיבויחו השדח תיתכלממ תוינידמ שבגל .א
:תויזכרמ תויעב
...םיאודבל יוצרה בושייל סחיב תמייק הסיפת קודבל .1
"םולשה קוח" יאנת יפל לומגת ידי לע) ... תועקרקה תיעב רותפל .2
.(עבקה יבושיל רבעמב ותכירכ יאו
...תוקיתוה תורייעה חותיפל םיבאשמ תוצקהל .3
ןונכתב םבוליש ךות םיאודבה יבושיב החוורו הקוסעת תכרעמ חתפל .4
יפנע םויקב ךישמהל היסולכואה לש הנוצרב תובשחתהו בגנל ללוכה
(החלפו הנקמ) םייתרוסמה הסנכהה
דומיל תותיכב רוסחמה תקוצמ תא רותפל .5
" ..םיאודבה בושיב םילפטמה םימרוגה לכ תא דחאל .6
רזגמ לכל תסנכ תדעוומ רתוי תונובו תויבויח תונקסמל תופצל ןתינ אל יכ ,המוד
םה הז רזגמ לש םילודגה לוכסתהו הבזכאה ךא .יאודבה רזגמל יאדוובו לארשיב
עודיהו םכסומה ןיבש דוגינה .וז הטלחהב םיעיפומה םיפיעסה בור שומימ רסוחמ
לש היעבה דקומ אוה לעופב םשוימה ןיבלו תוינידמ יעבוקו תוטלחה ילבקמ ברקב
.הנידמב ידוהי אל רזגמ לכל תיניפואש היעב .לארשיב יאודבה רזגמה

דוסי יבצמ

:דוסי יבצמ רפסמל סחיתהל שי םיאודבה תיעבב ןוידב

,ילכלכ ,יתרבח יוניש לש ךילהת תונורחאה םינשב תרבוע תיאודבה הרבחה .1
יכילהתב היוצמה לארשיב הדיחיה הרבחה הניא יהוז .ימינפ יטילופ
םידוהי אל םתויה תדבוע ךא (םישדחה םילועה םה םירחא) הרומת
ןיב הווהתהש דחוימה םיסחיה יפוא ללגב ולא םיכילהת לע הדיבכמ
,השעמל .תועקרקה לע ךוסכסה - םהיניב היעבה דקומו דסממל םיאודבה
םיאודבה לש תיתוברת תינתאה תוהזה ןיב טקילפנוקכ תאז רידגהל ןתינ
תא אצומ הז טקילפנוק .הנידמב תויוכז יווש םיחרזאכ םתוהז ןיבל
.הז רזגמל רושקה חותיפ םוחת לכב טעמכ ויוטיב
תובשיתה ימגדב םיאודבה תוסרפתה וניה תועקרקה ךוסכס לש יבחרמה יוטיבה .2
םניאו םיננכותמ םניא ולא "םיבושי"- "םיינטנופס םיבושי" םינוכמה
לש םזוכירב ןינועמ ,ודיצמ דסממה .םיתורשלו תיתשת תותשרל םירבוחמ
םיבושי העבש לש תינונכת תכרעמב ,בגנב :עבק יבושיב םיאודבה
תכרעמב לילגבו בגנה יאודב לכ רובעל םידעוימ םהילאש םיינוריע
.םימייק עבק יבושי
.ימואל יטילופה ססקטנוקב םיחתונמ תויהל םיכירצ דסממ - םיאודבה יסחי .3
םיתרשמ םקלחש תורמלו ,תיברע רבוד ימלסומ טועימ םיוהמ ,םיאודבה
ןורתפב רושקה לכב הינש הגרדמ םיחרזאכ םיבשחנ ןיידע םה אבצב
הלע 1993 תנשבו אבצל םיאודב 121 וסיוג 1991 תנשב) .םהיתויעב
(עבק תורש םיתרשמה םיאודבה םיששגל ףסונב ,427-ל םרפסמ
םילפטמה תויושרהו םיפוגה יוביר אוה םיאודבה תיגוסב לופיטה תא ןיפאמה .4
.הז רזגמב תויעבב לופיטה תוליעי תמר לע העיפשמה הדבוע ,הז רזגמב

דוסי ינותנ - לארשיב םיאודבה.2

.בגנב הינשהו לילגב היח ,תחאה .תוירקיע תוצובק יתשל םיקלחנ לארשיב םיאודבה
ןיא .שפנ 83,000 -כל עיגמ בגנב םרפסמ .שפנ 50,000 -כל עיגמ לילגב םרפסמ
.ןיאושינ ירשק םהיניב םימייקתמ ךא הנוש ןאצומ יכ תוצובקה יתש ןיב םד ירשק
יבשותו םירכומ םיבושי יבשותל תובשיתה תסורפת תניחבמ תוקלחנ תוצובקה יתש
םייח םיאודב 10,000-כ לילגב .םירכומ יתלב םיבושיב םיררוגתמה ,הרוזפה
.םירכומ אל םיבושיב םייח שפנ 45,000-כ בגנבו םירכומ אל םיבושיב

הלעמל ,0-14 ינב לש הובגה זוחאה אוה םיאודבה תוצובק יתש לש ףסונ ןיפאמ
.לילגה יאודב ברקמ 50%-כו בגנה יאודב ברקמ 63% -היסולכואה תיצחממ

- תואלקחב םיקסוע 9% קר יכ הארמ 1991 תנשמ בגנב יאודבה רזגמב הקוסעתה ךתח
-ב 13% תמועל 1991-ב 21% -הינבב הקוסעתב הילע תרכינ ,1983 תנשב 16% תמועל
אלה םיבושיב ךרענש רקסב ,לילגב .1983-ב 16% תמועל 1991-ב 27% םיתורשבו 1983
,םילעופ םניה םיבשותהמ רכינ קלח ,םיאודב ידי לע םיסלכואמ םבורש םירכומ
םירפסמה) םידבוע םניא םהמ לודג קלחו (1%-3% ןיב) תואלקחב םיקסוע םטועימ
(הדובעה חוכמ 8%-28% ןיב םיענ

יאודבה רזגמה תא תוניפאמה תוירקיעה תויעבה.3

האב ןהבש ולא ןה בגנבו לילגב יאודבה רזגמה תא תוניפאמה תוירקיעה תויעבה
,םתויה תדבועל היסולכואה לש ינתא -יתוברתה יפואה ןיב תושגנתהה יוטיב ידיל
:תויוכז יווש םיחרזא ,תימשר תוחפל
תועקרקה תיעב 3.1
תינטנופסו תננכותמ - תיאודבה תובשיתהה תיעב 3.2
תויתקוסעתו תויתרבח תויעב 3.3
ילפיצינומה חותיפה תמר 3.4

תועקרקה תיעב 3.1

ב ג נ ב

.בגנב דסממ-םיאודב תיעב דקומ תא הווהמ עקרקה לע תולעבה ביבס ךוסכסה

תלאש יבגל דסממהו םיאודבה ןיב םיסרטניאה ידוגינמ עבונ ךוסכסה לש ורקיע
הכמתסהב הנידמ תועקרק ןה בגנה תועקרקש תנעוט הנידמה .בגנה תועקרק לע תולעבה
דוביעל תויואר ןניאש) תוואמ תועקרק יכ עבוקה 1858 -ינמותועה תועקרקה קוח לע
הקזחל םינעוט םיאודבה .בגנה תועקרק בור תוגווסמ ךכו הנידמ תועקרק ןה (יאלקח
ךא .םינש תואמ ךשמב תועקרקה דוביע - םייתרוסמ םיקוח יפ לע תועקרקה לע
,טדנמה תפוקתב רשפאתהש ךילה ,ובאטב םהיתועקרק םושיר תא ורידסה אל םיאודבה
תחכוהל (םינאשוק) םיימשר םיכמסמ םדיב ןיא ןכלו םיסימ םלשל וצר אל יכ
חטש .םנוד 230,000-כ ללוכ םינוש רדסה יבלשב םויכ יוצמה חטשה .םתולעב
.םנוד 700,000-כ ללוכ ינופצה בגנב םיאודב לש תולעב תועיבתב

ךותב יוצמה רוזא) "גייסה" רוזאב זכורו בגנה יאודבמ קלח הנופ הנידמה םוק םע
הנומידו חרזמב דרע ,ברעמב עבש ראב ,ןופצב לבוש :םה ויתולובגש עבש ראב תעקב
רוזאב םיבשויש ולא :םיאודב לש תוירוגטק יתש ורצונ ךכמ האצותכ . (םורדב
רוזאב םלועמו זאמ ובשיש םיאודבו ,םירחא םיחטש לע תולעב תועיבת םהלו גייסה
.גייסה רוזאב תועקרק לע תולעב תועיבת םהלו גייסה

זירכה 60 -ה תונשב .םיקרפל רידת ןוידל תועקרקה תיעב הלוע הנידמה םוק זאמ

תולעב תועיבת םיאודבה ושיגה,תאז תובקעבו בגנב ןיעקרקמ רדסה לע םיטפשמה דרשמ
יכ ודיעה ןלוכ טעמכו וז היגוסב ונד תונוש תודעוו .םנוד ןוילמ 2-כ לש חטש לע
ןיב המכסה רסוח ,היעבה רקיע .ןיא ישממ ןורתפ ךא הרתפל שיש הבואכ היעב יהוז
תדעוו .םתמדא רובע םיאודבל ונתניש ףסכבו עקרקב תורומתה יבגל םיאודבל הנידמה
םע הרשפ רדסהל עיגהל הרטמב הלשממה ידי לע ונומש הנוילעה רדסהה תדעוו תורשפה
.(לועפל וקיספה זאמ -1980 דע) דבלב םיעבות 50 םע הזכ רדסהל ועיגה םיאודבה

ךרדה תא הוותה 1980 מ"שת (םירצמ םע םולשה הזוח) בגנב ןיעקרקמה תשיכר קוח
ועצוהשמ רתוי תוהובג ןיעקרקמה רובע תורומתה תויהב םיאודבה לע םכסומ רדסהל
ורדסוה הז קוח תרגסמב .(יניס ינופמל עצוהשמ הברהב תוכומנ ןתויה תורמל) רבעב
הנופש הז םוקמב הפועת הדש םקוה וב אתחלמ לת רוזאמ ונופש םיאודבה תועקרק
60,000 לע רדסהל ועיגה םכותמ םנוד 80,000-כ היה הנופש חטשה כ"הס .יניסמ
.םנוד

לכויש ןיעקרקמ רדסה לש ותליחת קר הווהי אתחלמ לת רדסהש התיה הז קוחב הנווכה
-ב הלשממה הלביק וז חורב הטלחה .םיאודבה לע םכסומ ותויהב בגנה לוכ לע
אלממ לצא ןוידב םכוס 1990-ב .םיאודבה תלהנימ המקוה תאז תובקעב .19.1.1986
הטלחהה תעצה .ולא תוצלמה םשיל סרפ ןועמש זאד רצואה רשו הלשממה שאר םוקמ
איבמהו עיצמה םרוגה רבדב המכסה יא לשב הטלחהל הלשממל האבוה אל ךא החסונ
.הלשממל

ןורתפל תלעופ תלהנימה ,ועצוב אל תומדוק הלשממ תוטלחה .םויה בצמה השעמל והז
,רבדב םיעגונה םידרשמה םיליעפמ ,ךדיאמ .תלכסתמ תויטיאב ךא ןיעקרקמה תיעב
אלל וליפא תורייעב רוגל רובעל תיאודבה היסולכואה לע ץחל ,םינפה דרשמ רקיעב
יפ לע .םייקוח יתלב םינבמ לע הסירה יווצ תלעפה תועצמאב תאזו ןיעקרקמ רדסה
-כ בגנב םימייק םינפה דרשמב םיחותפ םיחטש לע חוקיפל הדיחיה לש םינותנ
לעפומ דחמ רשאכ דוכלימב םייוצמ םיאודבה .(1992) םייקוח יתלב םינבמ 12,800
רבעמ רשפאיש תועקרקה תויעבל ישממ ןורתפ םיעיצמ ןיא ךדיאמו יביסמ ץחל םהילע
.תורייעל

היעבכ תועקרקה ךוסכס תיעב תא םינייצמ הרוזפב םיררוגתמה ולא רקיעב ,םיאודבה
.רתויב הדירטמהו תלכסתמה

הסולכיא בכעתמ לשמל הפיסכב .תורייעב סולכאה בצק לע םג העיפשמ תועקרקה תיעב
.עקרקה לעב םע רדסהל עיגהל ישוק ללגב הנוכש לש

היעבה לילגב .םינאשוק שי םיאודבה בורל יכ תיטוקא תוחפ תועקרקה תיעב ,לילגב
.אבה ףיעסב ןלהל ןודיש יפכ םירכומ יתלבה םיבושיה איה תירקיעה

םיננכותמו םיינטנופס םיבושי - םיאודבה תובשיתה תיעב 3.2

הניה םיינטנופסה םיבושיב ןהו םיננכותמה םיבושיב ןה םיאודבה תובשיתה תיעב
.לילגבו בגנב תועקרקה תיעבל םייבחרמה םייוטיבה דחא השעמל

ב ג נ ב

םיאודבו דסממ לש הנושה תוסחיתהה תא תואטבמ תיאודבה תובשיתהה תורוצ יתש
,עבש לת,טהר) בגנב תורייע 7-ב םיאודבה תא זכרל שקבמ דסממה .תועקרקה תיעבל
,בגנב םתוטשפתה תיעב תא רותפל ךכבו (הייקלו הרוח ,םולש בגש ,רעורע ,הפיסכ
לכ אל .התואנ םיתורש תיתשת חיטבהלו ןיעקרקמה תיעב תא ןיפיקעב "רותפל"
תיעב ןורתפב ,ללכב םא ,הריעל םרבעמ תא םינתמו הז ןורתפמ םיצורמ םיאודבה
המדא ידבוע תצובק - "םיחלפה" םה תורייעב םיבשויה בור ,םויה דע .תועקרקה
,תיתרוסמ הניחבמ .19-ה האמה תליחתב "םיתימא"ה םיאודבל החפתסהש הרוקמב
םינשה ךלהמב ושכרנש תועקרק ילעב םבור םויהש תורמל ,תועקרק ילעב םניא םיחלפה
םיענמנה ולא םה תועקרקה ילעב ,"םייתימא"ה םיאודבה ."םייתימא"ה םיאודבהמ
לע תונוכש וננכות םהבש םירקמ טעמל) ןיעקרקמה תיעב רתפתש ינפל תורייעל רובעל
בגשו דיאו'ג ובא טבש- רעורע ,לייזוה לא טבש םע טהרב ומכ םיאודבה תומדא
רמולכ םולשה קוח רדסה תרגסמב ונבנ םינורחאה םיבושיה ינש.המזזע לא טבש-םולש
.(תועקרקה לע רדסהל ועיגה "םייתימאה" םיאודבה

לש תיסיסב תיתשת םיקפסמ ןכא םיאודבה ייח חרואל ומאתויש ךכ וננכותש םיבושיה
ךוניחה יתורש תמרו בויב תכרעמ םהמ דחא ףאב ןיא ךא םישיבכו למשח,םימ
תמייק הניא תורייעה ךותב תיתקוסעתה תיתשתה .רסחב הקול איה םג תואירבהו
.יתיישעת חותיפל .חטש ראתמה תינכתב הצקוה ןבורבש תורמל

אל ןיידע תועקרקה תיעבש הדבועהמ רומאכ עבונ תורייעל רובעל םיאודבה לש םבורס
בושי לש דחא גוס קר יכ םיאודבה םירמרמתמ תאזל ףסונב ךא .הנורתפ תא האצמ
םירחא םיחרזא ומכ םישקבמ םה - תינוריעה תובשיתהה םגד - םהל עצומ ןנכותמ
תובשיתהה תא םיניצמ םהיניבו תובשיתה תורוצ ןווגמ ןיב רוחבל תורשפא הנידמב
בושי שורדי יאודב לכ" אמש ששחב דסממה דגנתמ הילאש תיתליהקה וא תיאלקחה
."ומצעל

ןודתש הדעוו סנרא השמ זאד ןוחטבה רש ידי לע 1988 תנשב התנומ הז אשונב
םיבושי רפסמב הרכה לע הצילמה הדעווה .םייאלקח םיבושי תמקהל תויורשפאב
.ומשוי אל ולא תוצלמה ךא םיאודב םייאלקח םיבושיכ םיינטנופס

יבושיל תיביטנרטלא בא תינכת תנכה 1990-ב המזי םיאודבה תויוכזל הדוגאה
העברא ,תורייע שמח :םיאבה םיבושיה ןווגמ תמקה העיצה וז תינכת .בגנב םיאודבה
ךכבו םיעור יבושי ינש ,םייאלקח םירפכ רשע השולש ,הצחמל םיינוריע םיבושי
השעמלו הלבקתה אל וז תינכת ךא .םיאודבל םייח תורוצ רתוי בר ןווגמ עיצהל
.הזנגנ

תינכת ןוכדע תרגסמב תויאודבה תורייעה עבש תינכת הנורחאל הרשוא ,תאז םוקמב
,התע תעל תוחפל ,המסחנ ךכבו ,(ןוידב תאצמנה תינכת) 4/מ"מת-בגנה זוחמ ראתמ
תללכהו םיאודבה רובע רתוי תושימג תובשיתה תורגסמ תריציל תינונכתה תורשפאה
ינונכתה ךרעמב םיעור יבושי וא םייתליהק םיבושי ומכ םירחא םיבושי יגוס
.ידוהיה רוטקסב לבוקמש יפכ ירוזאה

רסוחמ םילבוס הרוזפב םיבשויה םיאודבה תובשיתההו תועקרקה תיעב ןורתפ יא ללגב
,םיעורג רוידה יאנתמו םישיבכו ןופלט ,בויב ,למשח ,םימ - תיסיסב תיתשת
תמר ךכמ האצותכו םיתורש וא םימרוז םימ אלל םיפירצו םינוחפב םירג םיבשותה
בור .ולא םיתב לע הסירה יווצ שי ןכלו ןוישר אלל ונבנ םיתבה .ההובג האולחתה
.ךכל רשקהב םייטפשמ םיכילהב םיאצמנ םישנאה

ל י ל ג ב

-כ ,םקלח ךא םירכומ םיבושיב םירג םיאודבה בור .המוד תובשיתהה תיעב לילגב
םילודג םיבושי 5-8-כב םויה דדמנ םרפסמ ,םירכומ אל םיבושיב םירג שפנ 10,000
םהבש םינטק םיבושי תורשע המכ דועו שפנ 400-500 ןיב םיררוגתמ םהמ דחא לכבש
.שפנ האמ דע תורשע המכ ןיב םיררוגתמ

םיבושיה תיעבמ ןיטולחל ומלעתה םויה דע לילגב וננכותש חותיפה תוינכת 29 לכ
םתוא לש היעב החנזוה ךכ .הנורחאה תיזוחמה ראתמה תינכת ללוכ םירכומ אלה
40-ה תדוגא .תיסיסב תיתשת םהב ןיאש םיבושיב םייח רשא הנידמה יחרזא 10,000
תכרעמ ךותב םירכומ אלה םיבושיה תא בלשל הרטמל הל המש 1988 תנשב המקוהש
רזגמב תיקוח יתלבה הינבה תייעב תא רותפלו םתרכהל איבהל רמולכ ,תמייק תיבושי
עקרקה ירסח בור - תועקרקה אשונב םירכומ אלה םיבושיה תיעב הכורכ ןאכ םג .הז
תינכת .םתמדא לע רוגל םישקבמ תועקרקה ילעב קרו םימייק םיברע םיבושיל ורבע
ריכהל העיצה 90-ה תונש תליחתב הגצוהש ןופצבו הפיחב םירכומ אלה םיבושיל בא
םיענ לא ברע ,הינסוח ,ברעמ הנאמכו חרזמ הנאמכ :םירכומ אלה םיבושיהמ השימחב
.םימייק םיבושיל חפסל םירכומ אלה םיבושיה ראש תאו הדיימדו

תויתקוסעתו תויתרבח תויעב 3.3

םייונישה לש אצוי לעופ רקיעב םניה םייתקוסעתהו םייתרבחה םימוחתב תויעבה
בגנב תוננכותמה תורייעל רבעמה רקיעב והנשימל דחא םייח חרואמ רבעמב תורומתו
.יעוצקמ יתליהק יוולב יוארכ וול אלש

:לע רקיעב העיפשה רבעמה תיעב

הרבחה ברקב ןקזה דמעמב הדיריה םע התלע ותובישח ,הנתשה ודמעמ - ריעצה רודה
ותרשכהו וידומיל ימוחתב הסנרפ תויעבב לקתנ ליכשמה יאודבה ריעצה .תיאודבה
.תיעוצקמה

לש ןדמעמ לע עיפשמ עבקה תורייעל רבעמה - רבעמב םישנ לש ןדמעמב תורומתה
םישנה םע ביטיה רבעמה יכ םינעוטה שי .רורב אל ןיידע העפשהה ןווכ .םישנ
הגאד ,םימ תאבה ,םיצע שושיק:םוי םויה לש השקה לטנהמ דירוהש ךכב תויאודבה
םייוצמ ולא םיתורש םיננכותמה םיבושיב .םידלי ךוניחו הנייגיהו תואירב ,ןוזמל
םרג םידיקפתה לטנ תדרוהו בושיל רבעמה יכ םינעוטה שי ,ךדיאמ .די גישהב
תנמ ויהש םידיקפתה רחא רתוי תאלממ איה ןיא .תיאודבה השאה לש הדמעמב הדיריל
רקחמ ןיידע ךרענ אל.תדרוי החפשמה יניעב התובישח השעמל ךכבו ןכ ינפל הקלח
.הז אשונב קימעמ

לש תיתקוסעתה הקוצמה .תויאודב םישנ תקוסעת אוה הז רשקהב הלועש ףסונ אשונ
שוקיב םירצוי תיאודבה השאה לש הייחב רצונש יאנפה ןמזו תיאודבה החפשמה
.הדובכו התועינצ תניחבמ הזב הכורכה תויתיעבה לכ םע תויאודב םישנל תוקוסעתל
םהמ םיבר .הליהקב םינקזה תיסולכוא איה רבעמל תושיגר הלגמה תפסונ היסולכוא
םיבושיב ןיא .םילהואב רוגל םירזוחו םיתבב תויחל םישקתמ םיננכותמה םיבושיב
.תובא יתב וא םינודעומ ומכ םינקזל תורגסמ םיננכותמה

ידי לע אלו םיינוציח םירקוח ידי לע רקיעב תורכזומה תורחא תויתרבח תויעב
םיאודבה -תונושה םיאודבה תוצובק ןיב םייקה חתמל תורושקה ולא ןה םיאודבה
תגשהל םיאודבה קבאמ תא ליבותש תימוקמה תוגיהנמה רסוח ןכו םיחלפהו "םיתימא"ה
.םהיתויוכז

הקוסעת תויעב

תורש תודובעב םיקסוע םבור .ץראב עצוממה לש הזמ הנוש םיאודבה לש הקוסעתה ךתח
םיקסוע 12%-כ .(27%) םיתורשו (12%) הישעת ,(10%) הרובחת,(21%) הינב יפנעב
תיתקוסעתה הקוצמה תא רשאמה ןותנ ,1983 -ב דבלב 2% תמועל תונמדזמ תודובעב
.בגנה יאודב לש הברה

איה תחוורה העדה .םיאודבה ברקב הלטבאה רועיש לע קיודמ ימשר ןותנ ןיא השעמל
חוד יפ לע .לארשיב היסולכואה ברקב הלטבאה רועישמ רתוי הובג הז רועיש יכ
20% היה 1991-ב םיאודבה ברקב הלטבאה רועיש ,DIIMA INSTITUTE ידי לע םסרופש
.ילארשיה קושב 10% -11% תמועל הדובעה חוכמ

תורמל הישעת ירוזא ומקוה אל ,הקוסעת תורוקמ ללכ וחתופ אל םיננכותמה םיבושיב
תוכאלמ לעפמ הנורחאל םקוה שושמ ז"אומב .ראתמה תוינכתב םיחטש םבורב וצקוהש
ומקוה אל ,תאז דבלמ .תיאודב תוריית רתא םקוה טהרבו תויאודב םישנ קיסעמה די
םישנו הביבסה יבושילו עבש ראבל םמויל ךכיפל םיצלאנ םיבשותה .םיפסונ םילעפמ
היעבה .תורייעל ץוחמ דובעל תאצל תולוכי ןניא יכ ןתדובע תומוקמב תולבגומ
ינוע רצונ ןכלו םיסימ םלשלו תובוח ריזחהל ךרוצה ללגב ריעב הפירחמ תילכלכה
,ךדיאמו ,םימסב רבוגו ךלוה שומישלו עשפל דחמ ליבומ הז ינוע .תורייעב ומשל
.רבעבמ רתוי יאודבה בוחרב םויה םיחיכש רשא תונמואללו תדל הינפל

ילפיצינומ חותיפ תויעב 3.4

הנידמה םוק זאמ םילבוס ץראב םירחא םיטועימ יבושי םג ומכ םיאודבה יבושי
תיתשתה ךכמ האצותכ .םילפיצינומ חותיפ יכרצל םייתלשממ םיביצקת תאצקהב הילפאמ
.הכרצ לכ תחתופמ הניא ולא םיבושיב תיסדנהה

הכומנ איהש םיינוריע םיסימ תיבג תמרב יולת םיביצקת ןתמ יכ ןעוט דסממה
םיברסמ םיבשותה רשאכ גנרמובכ תלעופ וז הדבוע ךא .ידוהיה רוטקסל האוושהב
,תיחכונה הלשממה .םיבושיב הכומנה חותיפה תמרמ םלוכסת ללגב םיסימ םלשל
תויברע תויושרל םינתינה םיביצקתב רעפה רושי לע הזירכה הנשכ ינפל התמקהב
ךא םילקש ינוילמ וצקוה וז הטלחה עוציבל .תוידוהיה תויושרל םינתינה ולא ןיבל
ללגב רצואה דרשמ ידי לע וז הטלחה תמשוימ ןיא לעופב יכ הלוע חטשב םיחוודמ
לגעמ רזוח בושו היבגה תמר תלדגהב םילדגומ םיביצקת ןתמ לש תרזוח הינתה
וליפא) םיאודבה םיבושיה ישאר לש םתורירמו םלוכסת תא ראתל לקנ .לועפל םימסקה
ידי לע תודפרוטמ הלשממה ידי לע ונתינש תושרופמ תוחטבה ובש הז בצממ (םינוממה
.הידיקפ

תיסיפ תיתשת לע הנושארו שארב רומאכ תועיפשמ תויאודבה תוצעומב ביצקתה תויעב
,םיבושיה לכב בויב תכרעמב רסחב רבדה אטבתמ בגנה יבושיב .םיתורשה תיתשתו
דומיל ירדחב רסחב -רתויב הדורי ךוניח תמרב .בוחר תרואתו תוכרדמ רסחב
יעוצקמ םדא חוכב רסחה איה ילפיצינומה םוחתה תא תניפאמה תפסונ היעב .דויצו
.תוצעומה לש ידיתע יאמצע לוהינב חתפמ תורשמ סופתל לכויש יאודב

ךרדבש תונורתפ .4

ת ו ע ק ר ק 3.1

ידי לע קורי רוא ןתינ ,םיאודבה תלהנמ יפ לע -בגנה לכ לע םולשה קוח םושי
רדסהה תלהנימ יגיצנ יחווד יפ לעו בגנה יאודב לכ לע םולשה קוח תא םשיל רצואה
ימכסה לע המיתח ןיא לעופב ,תאז תורמל .ךכ םשל יתלשממ ביצקת הצקוה ףא
.םיאודב לש חינז רפסמ טעמל םיאודבה םע ןיעקרקמ

ה ר ב ח ו הק ו ס ע ת 4.2

שומימל םייניצר ןומימ יישקב תולקתנ תוצעומ לש תומזוי ,ללכ לפוטמ אלש םוחת
וללה תונורתפ םימייק םאבו תורייעה יבשות םיאודבה רובע הקוסעתה תוינכת
.םיינורקע תונורתפ אלו דבלב םייתדוקנ תונורתפ

ן ו נ כ ת 4.3

ב ג נ ב

םימייקתמ הילע רשא ,בגנה זוחמ ראתמ תינכת ןוכדעב תללכנ תורייעה עבש תינכת
ןתמ לע "תועידיה" ומכ תושימגב םימיוסמ םירקמב גהונ דסממה .הלא םימיב םינויד
הנידמה הלגמ ינש דצמ .העיבר ובא טבש ינבמ קלח לש ינטנופס בושיל היצמיטיגל
םע התלגתהש היעבה ומכ תורחא םיאודב תוצובקב רבודמשכ תונרשפ רסוחו תושקונ
רורב אלש תורמל םתונפל שקעתמ לארשי יעקרקמ להנימש בגנה תמרמ תוחפשמה עבש
רוזאל ךומס תיפילח עקרקב םבושי ומכ להנימל ועצוה םינוש תונורתפ .המ םשל
התע אצמנ ןינעהו םוטא ריקב םילקתנ ולאכ תונורתפ ךא יחכונה םהירוגמ
תורמל תורייעה עבש לש ןונכתה לדומ לש "השודק" טעמכ ןימ תמייק .תוניידתהב
. יתואיצמ אלו השקונ ןורתפ והז יכ םינעוט אשונב םיקסועה הברהש

ל י ל ג ב

חרזמ הנאמכ :םילודגה םירכומ אלה םיבושיה תשמח ךותמ השלש ורכוה הנורחאה הנשב
ברעו הינסוח:םריכהל הצילמה באה תינכתש םיפסונ םיבושי ינשב .הדיימדו ,ברעמו
.םינפה דרשמ ןיידע ריכה אל םיענ לא
תפסונ הרטמ המצעל הביצה םיבושיב הרכהל קבאמה ירוחאמ תדמוע רשא 40-ה תדוגא
.םיבושיהמ דחא לכל ראתמ תינכת ןנכתל איהו

ילפיצינומ חותיפ תמר 4.4

םע ביצקתה וק "רושי" רבדב הלשממ תטלחה עוציב תא רצואה דרשמ בכעמ רומאכ
לקש ןוילמ 30 תאצקה לע ןוכישה רש זירכה תאז תמועל .תוידוהי תויושר
תא המ תדימב לקהל ידכב ךכב שיו םינושה םיאודבה יבושיב חותיפ לש םיטקיורפל
.םיבושיה לש חותיפה תקוצמ

םיאודבב לופיטה זוכיר 4.5

ב ג נ ב

הלועפ יווק עובקל הרטמב בגנב םיאודבה אשונ םודיקל תלהנימה המקוה 1986 תנשב

םירבח תלהנימב .הלועפל תויופידע ירדסו רבדב םיעגונה םידרשמה לכל םימכסומ
להנימו לארשי יעקרקמ להנימ ,הלשממה שאר ,יוניב ,םינפה ,תואלקחה דרשמ יגיצנ
תרגסמ תחת הרוזפה יאודב אשונב לופיטה תא זכרל הרומא תלהנימה .עוציבה
.תחא תינוגרא

. . .ךשמהב המו .5

.תובשיתה תרוצו תועקרק :םייירקיע םיאשונ ינשב תדקמתמ בגנב םיאודבה תיעב
ולא םיאשונל .םירכומ אל םיבושיב הרכהה אשונב םיאודבה תיעב תדקמתמ לילגב
ךלוהו ךשמתמ חופיק םייק םהמ דחא לכבש הז ריינב וניוצש םירחא םימוחת םיולנ
.וז הצובק לש

לש לודג קלח לש דורמ ינוע - הרוזפב ןהו תורייעב ןה - חטשב תורכינ תואצותה
תיתד תוינוציק דעו ןאכמ .תרבוגו תכלוה לוכסתו חופיק תשוחתו היסולכואה
.הרצק ךרדה תינמואלו

םיבאשמ תוצקהל אוה רתונש לכו תינונכת המרב תונורתפ םימייק ולא םימוחת ינשב
לע םכסומה "םולשה קוח" םושיל םישרדנ םיביצקת דעיל :תונורתפה םושיל םימיאתמ
םושיו ןונכתל םיביצקת תוצקהל ןכו ,תיאודבה היסולכואה ברקב לודג רוביצ
.ןונכתה ךילהתב םפותיש ךות םהיכרצל הנמאתתש םיאודבל תובשיתה תורגסמ

רזגמב שחרתמה תינמואלה הנצקהה ךילהת תא זרזי ולא תועצה םושייל תוסחיתה רסוח
תיפסכ הניחבמ קר אלו םויה וריחממ הברהב הובג היהי זא ןורתפה ריחמו יאודבה
.תיטילופו תיתרבח הניחבמ רקיעב אלא

םיאודבה אשונב םילפטמה םיפוגה :חפסנ *

ה ל ש מ מ י ד ר ש מ

,תיקוח יתלבה הינבה לע חוקיפה תדיחי תועצמאב ןונכתה להנמ - םינפה דרשמ .1
תועצמאב ןיסולכוא להנמ ,בגנבו לילגב תויזוחמ ראתמ תוינכת ןונכת תודיחי
.בגנב םיאודבב תלפטמה תדחוימ הדיקפ
עבש ראב ,םיאישנה ךרד ,םינפה דרשמ ,ןונכתה להנמ :תבותכ

עבש ראב ,והיבוט 'דש ,בגנה בחרמ תרטשמ ,םיטועימ ןיצק - הרטשמה דרשמ .2

'חר ,רדסהה תלהנמ תועצמאב בגנב - ןוכישה דרשמל ףופכה לארשי יעקרקמ להנמ .3
עבש ראב ,90 תורדתסהה

יתלב םיבושיב קר) בגנב םיאודבל ךוניחה תושר תועצמאב - ךוניחה דרשמ .4
עבש ראב ,םיאישנה ךרד ,(םירכומ

.תויאודב תוימוקמ תויושרל םיביצקת תאצקה - רצואה דרשמ .5

עבש ראב ,דורח ןיע ינב תשלש 'חר,החפשמה תואירבל הנחת - תואירבה דרשמ .6

עבש ראב ,בגנה תביטח 'חר ,םיטועימה תאפרמ תועצמאב - תיללכ םילוח תפוק .7

.םיחייש תועצמאב םירכומ יתלב םיבושיב ראוד תקלחמ -ראודה תושר .8

ם י ר ח א ת ו ד ס ו מ

תודוגא / תותומע

הליעפמ .עבש ראב ,37 בגנה תביטח 'חר - בגנב םיאודבה תויוכז לע הנגהל הדוגאה
יטפשמו ינונכת ץועי יתורש תקפסמו רעונל םיגוח תמייקמ ,םיאודב יזוכירב האפרמ
הרוזפה יאודבל

34611 הפיח ,9 בידנה תורדש - לילגב 40-ה תדוגא
םודיקל גניבולכ תלעופ .לילגב םירכומ יתלבה םיבושיה תיעב תא תגצימה הדוגאה
ןוינכטה ידי לע הנכוהש םירכומ יתלבה םיבושיל בא תינכת תאצוה המזי .הז ןינע
.םירכומ יתלב םיבושי רפסמ לש ימינפ ןונכתב תקסוע התעו

ת ו ר ו ק מ ו ת ו נ ו י א ר

תונויאר

עבש ראב ,םיאודבה תויוכזל הדוגאה תננכתמ - ןוסניול רתסא

הפיח ,ןוינכטה ,40-ה תדוגא םעטמ ןנכתמ - ןוי - ול טרבוי 'פורפ

שושמ ז"אומ ר"וי - איגש ןליא

(ןופלט תחיש) רדסהה תלהנמ ר "וי - יאבב והילא

לש טרוטקוד תדובע לש הדש רקחמ תרגסמב) םיבושיה יבשות םיאודב םע תונויאר
(תרבחמה

(םיאודבה תויוכזל הדוגאה תועצמאב) הרוזפה יבשות םע תונויאר

ת ו ר ו ק מ

יתלבה םיבושיל תללוכ בא תינכת (1990) ,םיינוריע םידומיללו ןונכתל זכרמה
הפיח ,ןוינכטה ,ןופצהו הפיח רוזאב םירכומ

.עבש ראב ,בגנב םיאודבה תויעב ,(1993) בגנב םיאודבה תויוכזל הדוגאה

חפסנ ,"תועקרקו םיאודב ,םיאודב ,תועקרק" (1991) יוגיהה תדעוו ,רצואה דרשמ
בגנה תמדק ח"וד :ךותמ ,'ט

DIIMA INSTITUE, (1992) BEDOUIN IN THE NEGEV: ATTITUDES AND ASPIRATIONS

FENSTER,T. (1993) "SETTLEMENT PLANNING AND PARTICIPATION UNDER
.PRINCIPLES OF PLURALISM", PROGRESS IN PLANNING, VOL.39, PART 3


שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1995-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1995-2001, Snunit. All Rights Reserved. ( Terms of use)