ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפתtoolbox
בגנה רהב םיעור רפכ תמקהל תינכות
1992 רבמצד
057-239814 .לט 84233 עבש ראב 17 קרב ןוסניול רתסא :תאמ
לארשיב םיאודבה לע הנגהו עויסל הדוגאה
37 בגנה תביטח בוחר
5212 ד"ת עבש-ראב
07-31687 :'לט

םינינע ןכות

יללכ עקר.1
םייק בצמ.2
םוקמ תרדגה 2.1
םיחטש תכירצ 2.2
הייסולכוא 2.3
הייסולכואה תרדגה 2.3.1
תויפרגומיד תונוכת 2.3.2
יתרבח הנבמ 2.3.3
הקוסעתו הלכשה 2.3.4
הנקמהו תואלקחה 2.3.5
הביבסב תוימוקמ תויושר םע רשק 2.3.6
תיתשתו רויד 2.4
םיתוריש 2.5
ךוניח 2.5.1
תואירב 2.5.2
תרושקת 2.5.3
םייק בצמ םוכיס 2.6
םיידימ םיכרצ.3
תונורתפ.4
היצפסנוקה ביגשל יוניפ - םינפה דרשמ תעצה :'א הביטנרטלא 4.1
ביגש ןונכת לש תיללכה
ביגשב תובשייתהב תונורסחהו תונורתיה 4.1.2
םיעור רפכ תמקה :'ב הביטנרטלא 4.2
תורחא תוינכותו חטשה לש ירוטוטאטסה בצמה 4.2.1
חטשה לש תויסיפ תונוכת 4.2.2
ןונכת תונורקע 4.2.3
המרגורפ 4.2.4
הייסולכוא לדוג תיזחת 4.2.5
תורחא תוינכותב תובלתשה 4.2.6
םוכיס .5

תורוקמ תמישר

ביגש הרייעה תינכות :1 'סמ חפסנ
תורייתה ףנע חותיפב ביכרמכ םיאודבה :2 'סמ חפסנ
בגנ תמר תירוזאה הצעומה לש חותיפה תינכות :3 'סמ חפסנ
שא חטשל סחיב םיעור רפכל דעוימה חטשה רותיא :4 'סמ חפסנ

תוחול תמישר

ליג תוצובק יפל הייסולכוא :1 'סמ חול
11/92 קוסיע יפל הייסולכוא :2 'סמ חול

בגנה רהב םיעור רפכ תמקהל תינכות

יללכ עקר .1

בא תינכות לש הנכה ,םיאודבה תויוכז לע הנגהו עויסל הדוגאה המזי 1990 תנשב
זכרל התרטמש ,הלשממה לש תמייקה תינכותל הביטנרטלא יהוז .בגנב םיאודבה בושיל
רואל התשענש הדוגאה המזיש תינכותה .עבש ראב תעקבב תורייע עבשב םיאודבה תא
תחא .םורדב תיאודבה הייסולכואה ףותישבו הלשממה תינכות עוצבמ םיחקל תקפה
טבש ינב רובע ,בגנה רהב םיעור ירפכ ינש לש המקה ,התייה תינכותה לש תוצלמהה
לעש ביגש הרייעב הז טבש ינב תא זכרל איה הלשממה תינכות ,תאז תמועל .המזאזעה
בור רשאכ ,רקוב רהמ הייסולכואה יוניפ לש ךילהת להנתמ ךכל םאתהב .עבש ראב די
רבעל רקוב רהמ םיאודבה יוניפ איה םתרטמש םייטפשמ םיכילהב תואצמנ תוחפשמה
.ביגש הרייעה

םיאודבה תויוכז לע הנגהו הרימשל הדוגאל ונפ יוניפל תודעוימש תוחפשמ עבש
ןהש םושמ תאז .הערמבו תואלקחב קוסעל ךישמהלו םוקמב ראשיהל ןהל עייסל השקבב
הסנרפה רוקמ םה ןאצהו תואלקחהש םושמו ינוריע בושיב םירוגמל לגתסהל תושקתמ
,הערמבו תואלקחב קוסיעה לע רותיווב םיכורכ הרייעב םירוגמה .םהלש ירקיעה
.עובק הסנכה רוקמ ןדבוא ושוריפש

םישרודש םיידימה םיאשונה תאו הייסולכואה בצמ תא ראתל איה ךמסמה לש הרטמה
יוניפ :םיעורה חוחפשמ בושיל תוביטנרטלאה יתש תוגצומ ןכ ומכ .תוברעתהו לופיט
תשרדנה המרגורפהו םיעור רפכ לש תרגסמב חטשב םדמעמ תרדסה תמועל ביגשב בושיו
.ךכל

םייק בצמ .2

םוקימ תרדגה 2.1

,ןומר הפצמ - םחורי שיבכ דצל ,(ראקב - לא רוזא) רקוב סכרב םירופיצ תמר
טופישה םוחתב אצמנ חטשה .(1 'סמ הפמ האר) רקוב הדש תשרדמל תימורד מ"ק השימח
.בגנ תמר תירוזאה הצעומה לש

םיחטש תכירצ 2.2

ןיא .לכה ךסב תויאודב תוחפשמ 140 -כ םויכ תוררוגתמ תירוזאה הצעומה םוחתב
םויכ תושמתשמ יוניפל תודעוימש תוחפשמה עבש .ןהלש חטשה תכירצ לע עדימ ונדיב
הערמלו לעב תואלקחל רתיהו הערמל םישמשמ םהמ 4,000 רשאכ ,םנוד 7,000 לש חטשב
.תוחפשמה לכ לע הז עדיממ קיסהל ןיא .ריצקה ירחא

הייסולכוא 2.3

הייסולכואה תרדגה 2.3.1

.המזאזע לא טבשל תוכיישה תוחפשמ 52 איה תינכותה לש דעיה תייסולכוא
260 ונינמ לכה ךסב .ןיצ לחנ ןיבל רקוב לחנ ןיב חטשב תוררוגתממ תוחפשמה
.תושפנ

תויפרגומיד תונוכת .2.3.2

יפל 18 - 0 ליגב רעונ ינבו םידלי םה םישנאהמ 61% ,הריעצ הייסולכואה :ליג
:האבה תוגלפתהה

ליג תוצובק יפל הייסולכוא :1 'סמ חול

םיזוחאב םיבשות רפסמ ליג תצובק
==================================
16.3 42 0-4

19.8 51 9-5
15.5 40 14-10
9.7 25 19-15
38.7 100 +20
=================================
100.0 258 כ"הס

הדש רקס :רוקמ

השא קר םינומ תיב יקשמ השש .תושפנ 4.96 הנומ החפשמ לכ :עצוממ תיב קשמ לדוג
.םהירוה םע םיררוגתמש םירגוב םיקוור 8 שי ןכ ומכ .םידליו

יתרבח הנבמ 2.3.3

לש םיצבקמ 15 -ב היחו ,תבחרומ החפשמ לש תרגסמב םויכ תנגרואמ הייסולכואה
לש המגמ שיו םייתרוסמ םישנאה .םילהוא 3-2 בור יפ לע הנומ ץבקמ לכ .םילהוא
,להואב תוראשנ םישנהש דועב ,תיבל ץוחמ םג םידבוע םירבגהמ קלח .תדל תוברקתה
.הדשב תודבועו ןאצב תולפטמ

הקוסעתו הלכשה 2.3.4

הערמבו תואלקחב םיקסוע םישנאה בור .בותכו אורק יעדוי םניא (+18) םירגובמה
:קוסיע יפ לע םיבשותה תוגלפתה ןלהל .תופסונ תודובעב םידבוע קלחו ,דבלב

11/92 קוסיע יפל הייסולכוא :2 'סמ חול

םיזוחאב םיקסעומה רפסמ ילכלכ ףנע
===============================================================
63 33 כ"הס הערמו תואלקח
:םהמ
48 25 דבלב הערמו תואלקח
15 8 תודובע+ל"נכ
תופסונ

22 1 הבצחמ
4 2 רחסמ
4 2 תוריית
2 1 ל"הצ
15 8 הרימש
4 2 תונמדזמ תודובע
6 3 םיראש/הנקז תואבצק
===============================================================
100 52 כ"הס

הדש רקס :רוקמ

הנקמהו תואלקחה 2.3.5

תוחפשמה תואצוי ביבאה תפוקתב .תחלצומ הנשב ןאצ ישאר 80 -כ שי החפשמ לכל
הכורכ איהו ,תואלקחה דרשמ רתיהב תעצבתמ הדידנה .ברעמ ןופצ ןוויכל דודנל
ץיקב .ישילש דצל םרגהל םייושעש םיקזנל חוטיבו תירנרטו הקידבב ,ןאצה תריפסב
תודשב דודנל תואצוי וא ,שגומ ןוזמב םישבכה תא תוליכאמו חטשל תורזוח תוחפשמה
םייאלקחה םיבושיה םע םכסהב תישענ וז הדידנ .ריצקה םייתסה םהב םיבשומה
ןוזממ בוש ןוזינו םילהאמה די לע אצמנ רדעה ויתסב .ףלשה קוליסב םיניינועמש
.תוחפשמה תויח וילע חטשב עצבתמ הערמה ףרוחב .הערממ אלו שגומ

טעמכ שדחתמ הנקמה .רחסמלו תימצע הכירצל דעוימש שומימ רב סכנ םה םישבכה
העשב תאז ימואלה חוטיבה תואבצק דבלמ ,העובק הסנכה לש ביכרמה אוהו וילאמ
.הייפואב תנמדזמ איה הריכשה הדובעהש

.תימצע הכירצל הרועשו הטיח לודיג תללוכש לעב תואלקח איה תיאודבה תואלקחה
להוא לכ די לע .האבה הנועל םיערז םישמשמ קלחו הניחטל םיאבומ םיניערגהמ קלח
תוקיתע תויאלקח תוסרטב םישמתשמ םיאודבה השעמל .םיניערגה רגאמ תא תוארל ןתינ
.םימודק םימ תורובבו

ךלוה רשא הז םייח חרוא .תיבב תויתרוסמ תודובעב םיכורכ וללה םייתרוסמה םייחה
.(תונומת האר) רוזאב הכישמה דקוממ דחא הווהמ םלענו

הביבסב תוימוקמ תויושר םע רשק 2.3.6

תאז םע .בגנ תמר תירוזאה הצעומהמ םיתוריש תלבקמ הניא תיאודבה הייסולכואה
הפצמ לש תירוזא התומע ידי לע ןגרואמש תורייתה ףנעב בטיה םיבלתשמ םיאודבה
םיכירדמ םיאיבמ םתוא םירייתו םילייט חראל םיברמ םיאודבה .בגנ תמרו ןומר
תא גיצמ טקפסורפ לכו תוריית עצבמ לכ .עבטה תנגהל הרבחה יכירדמו םייטרפ
םיללוכ רוזאב עבטה תנגהל הרבחה ילויט לכו רוזאה לש תויצקרטאהמ קלחכ םיאודבה
רשא םיבשות ינשל ףסונב תאז .(2 'סמ חפסנ האר) יאודב להאמב חוריא םה ףא
.ףטוש ןפואב ףנעב םידבוע

תיתשתו רויד 2.4

תיתנוע הקתעה שי ,ידמל עובק םילהואה לש םוקימה .םילהואב תוררוגתמ תוחפשמה
חטשב םינוח ץיקבו ,תועבגה לצב חורה ינפמ הסחמ םישפחמ ףרוחב רשאכ ,להאה לש
.דבלב םירופס םירטמ אוה ץיקה רתא ןיבל ףרוחה רתא ןיב קחרמה .ררוואמו חותפ
.להואל להוא ןיב רכינ קחרמ תרימש לע הדפקה שי

.םילמגו םיזע רמצמ יושע ףרוחה להואו םיקשמ יושע ץיקה להוא
.רתומ וניא וב שומישה ךא ,שיבכה ךרואל םימ וק שי .םימ תורוב שי חטשב - םימ
.בויב לש תויתשת ןיא - בויב
.שיבכה די לע רבוע למשחה וק - למשח
רפע ךרד שי חטשב .ישארה שיבכהמ מ"ק יצחו םיינשכ םיאצמנ םילהואה - םיכרד
.הכומס הבצחמל הליבומש רכרוכ תיתשת םע ,הבוט
תא וב רובקל םיגהונ ןיידע םיאודבהו הביבסב ןימלע תיב םייק - ןימלע תיב
.םהיתמ

םיתוריש 2.5

ךוניח 2.5.1

.ביגשמ קוחר אל ,בבוח תמר רוזאב ןג תתיכ םע ידוסי רפס תיב שי רוזאה ידליל
סובוטואב םוי לכ םיעסומ םידליה .ישארה שיבכהמ מ"ק 2.5 אצמנש ,ינמז הנבמ והז
םושמ ,רפסה תיב דע סנכנ וניא סובוטואה .בבוח תמר רוזאל דע ישארה שיבכהמ
םיקחרמ תכלל םיצלאנ םידליה ,השעמל .תושובכ אל רפע יכרד קר שי םוקמבש
רפסה תיב דע בבוח תמר רוזאמ בושו העסהה תדוקנל ישארה שיבכל להאמהמ :םירכינ
.(לכה ךסב מ"ק העשת)

אצמנ ןוכיתה רפסה תיב .ןגל םידליה תא חולשל םירוהה תא םיעיתרמ הלא םיקחרמ
.וילא םיעיגמ םיימוקמה רעונה ינב םא קפס םלוא ,ביגשב

תיבל תכלל םוקמב תיבב תודבוע תונבה ,ךוניחה תובישחל ללכ םיעדומ םניא םישנאה
.רפסה תיבב רקבמ וניא םידליהמ עודי יתלב קלחו ןגל םיעיגמ אל תוטועפה ,רפסה
לע תודיפקמ ויה ןה ,םיימוקמ ויה ךוניחה תודסומ וליאש ,ונעט ונשגפש תוהמאה
.רפסה תיבב םידליה רוקיב

תואירב 2.5.2

םינופ םה ךרוצה הרקמב .םילוח תפוק ירבח אל םה ,תואירב חוטיב ןיא םיבשותל
םידליה תא ןסחל םידגנתמ םיבשותה .עבש ראבו ןומר הפצמב םייטרפ םיאפורל

תרושקת 2.5.3

.הדש ןופלט שי ידוסיה רפסה תיבב .ןופלט םוקמב ןיא - ןופלט
.םיבשותה רובע יללכ ראוד את שי עבש ראבב יזכרמה ראודה תיבב - ראוד
םניא םיבר ראוד ירבד ,וז הרוצב .קושב ראודה תא םיקלחמ ישימח םויב
.םדעיל םיעיגמ
.שיבכה דצב הנחת שי - סובוטוא וק

םייק בצמ םוכיס 2.6

םה ףא םיווהמ רוזאב םיאודבה םיבשותה - תוידוחיי תועפותב עפושמ בגנה רה רוזא
- םייתרוסמה םהיקוסיעו להואב םירוגמ - םייתרוסמה םהייח .תידוחיי העפות
איה ,ץראה ןמ תמלענו תכלוה רשא וז םייח תרוצ .ל"וחמו ץראהמ םירקבמ םיכשומ
.רבדמהו בגנה רה לש ימוקמה ףונהמ קלח

טעמו םישבכ רקיעב - םייח ילעב לודיגמו תואלקחמ תוסנרפתמ וללה תוחפשמה
יחרזמה בגנה יבושי לכש דועב ,הלטבא לש בצמ לע החוויד אל החפשמ ףא ,םילמג
ירה ,ןתייחמל הקיפסמ הסנכה םיבשותל עיצמ רוזאהש דועב .הקומע הלטבאב םיעוקש
תואירב יתוריש ,םירדוסמ םירוגמ :םייסיסב םיתוריש ןהמ ענומ חטשב ןוגראה
.ךוניחו

םיידימ םיכרצ .3

:היסולכואה לש הבצמ תא רפשל ידכ ,ידיימ לופיט םישרודש םיאשונ שי

דרשמל היינפ תועצמאב ,לארשי תנידמ יחרזאכ םיבשותה לכ לש םדמעמ תרדסה .א
.ידיתעה םהירוגמ םוקמל רשק אלל תאז .םינפה
.ענ ראוד יתוריש ןתמו שיבכה דצל ראוד את תנקתה .ב
.הבוח ךוניח קוח תפיכא .ג

תונורתפ.4

ביגשל יוניפ - םינפה דרשמ תעצה :'א הביטנרטלא 4.1

ביגש ןונכת לש תיללכה היצפסנוקה 4.1.1

עבשב םיאודבה תא בשייל שי ,הלשממה תוינידמ יפלו תיזוחמה ראתמה תינכות יפל
דצל 1984 תנשב המקוה איה .המזאזעה טבשל הדעונ ביגש .עבש ראב תעקבב תורייע
.(2 'סמ הפמ האר) בגנה תריבל בורק ,עבש ראב הנומיד שיבכ

רעורע ,הפייסכ :םיבושי השולש שי הב שושמ תירוזאה הצעומל תכייש הרייעה
.ביגשו

שי טבש גלפ לכל :םיאודבה תורייע לכ וננכות הב היצפסנוקה יפל תננכותמ ביגש
הווהמ יחרזאו ירחסמ זכרמ ,תיסחי םילודג םישרגמ לע עקרק תודומצ תוריד ,הנוכש
,דבלב םירוגמ רוזא איה ביגש השעמל .םנוד 4,010 לע הלח תינכותה .שגפמ תדוקנ
רתי תמקה ומכ ,ביגש תמקה .(1 'סמ חפסנ האר) היישעת רוזא הב ןנכות אלש םושמ
.הרייעל ילכלכ חותיפ תינכות ןיאו תינטרפו תיתרבח הנכהב הוולמ הניא ,תורייעה
. ידוהיה רזגמב יולת יאודבה רזגמהש החנהב תאז

וחתופ םויה דע .םישרגמ 1,141 הכ דע הב וננכותו שפנ 10,000 תונמל הדעונ ביגש
.םיתב תעכ םינבנ וא ונבנ םישרגמ 165 -ב רשאכ 469 ורכמנ םהמ ,םישרגמ 709
יחרזאהו ירחסמה זכרמה .רפס יתב ונבנו םיכרד תכרעמ החתופ םירוגמה ירוזאב
2,000 -כ ביגשב םיררוגתמ ,המקהה רחאל םינש הנומש ,םויכ .חתופ אל ןיידע
.הלד איה ביגשב תובשייתהל תונעיההש ןבוי ןאכמ .הייסולכואהמ 20% םהש ,םיבשות
תורייעה סולכיאב ןואפיק לש תיללכ העפותמ קלח אוה ביגש לש יטיאה סולכיאה
.תויאודבה

ביגשב תובשייתהב תונורסחהו תונורתיה 4.1.2

םדוק וידיב היה אלש אמייק רב סכנ הנקומ ,םירחא םיבושיב ומכ ,ביגשב בשייתמל
,םיכרד ,למשח ,םימ :םינושה םיתורישה תקפסא תא הלקמ תובשייתהה ןכ ומכ .תיב -
תיבה תיינב תא םילשהל םילגוסמ םניאש םיבשייתמה םיבר ,תאז םע .תואירבו ךוניח
הלא םיתוריש ךרוצ וניא הייסולכואהמ קלחש הנעט תמיק ןכו תוילכלכ תויעב ללגב
.תועדומ רסוחו עדי רסוח ללגב

יכרצל םיאתמ תיב תונבל ךרוצה :תונורסחב םג לקתנ הרייעב יאודבה בשייתמה
שדחה בשותל שי דימת אל .תודבכ תואצוהל יאודבה בשייתמה תא סינכמ החפשמה
תובשייתהה .תיבה תיינב תא םינמממ םניא םיברש הרוק ךכ ,ןומימ תויורשפא
החיטבמ הניא הרייעה הלא לכ דצל .הקזחאו םיממ - תפטוש העקשה הכירצמ הרייעב
רוקמ תא דיספמ הרייעב בשייתמה יאלקחה .ןוכנה אוה ךפהה ,הקוסעת תורוקמ
1992 ילוי שדוחב ,אמגודל .לעבה תואלקח תא םג םיתעלו ,ןאצה - העובקה ותסנכה
!יחרזאה הדובעה חכמ 14.8% רועישב םילטבומ טהרב ויה

םירוגמ תנוכשל הנווכה .םיעורל "תיאלקח הנוכש" ביגשב ןנכתל המגמ םויה תמייק
,בושיה םוחתל ץוחמ םנוד םג לבקת ,הנוכשב תררוגתמש החפשמ לכ רשאכ ,הליגר
החפשמ לכמ דחא םדאש החינמ הז גוסמ תינכות .םילכו ןוזמ ןוסכאלו האלכמ רובע
הנווכ ןיא .םעפל םעפמ הייער ירתיה וכרטצי הלא םיבשות .םייחה ילעב לע רומשי
יפוא ןתמ :םיאבה םיקומינהמ המצע ביגשל תואלקחה תאו תואלכמה תא סינכהל
םיבשותב תובשחתה ןכו ,שערו חיר ןוגכ ,םידרטמ תעינמ ,רשפאה לככ ינוריע
.ירפכ בושיל אלו ינוריע בושיל םיאב םה יכ ועדיו וחינהש

ונייהד ,תודבכ תוינושאר תואצוהל הסינכ םה ביגשב תובשייתהה תונורסח ,םוכיסל
,העובק הסנכה ןדבוא םע דחי תאז .הקזחא לש תופטוש תואצוהו ,היינבו חטש תשיכר
קוסיעה םלוא ,הז ץקוע תוהקהל הרומא "תיאלקח"ה הנוכשה.שומימ תבו תשדחתמ
יפיצפסה הרקמב .םייחה ילעב לע רומשל ךרוצה ללגב ,חונ אל היהי תואלקחב
םה השעמל .הערמבו לעב תואלקחב םתסנרפ םיאצומ (63%) םיבשותה בור ,ונינפלש
ןדבא םשוריפ הרייעב םירוגמהש ןוויכמ ,תיב תונבלו שרגמ שוכרל םילוכי םניא
.הסנרפה רוקמ

םיעור רפכ תמקה :'ב הביטנרטלא 4.2

תורחא תוינכותו חטשה לש ירוטוטאטסה בצמה 4.2.1

.םויכ תוחפשמה עבש תורג וב םוקמב ,רקוב רהב אוה םיעור רפכ תמקהל רתואש חטשה
לש תימוקמ ראתמ תינכות איה ןהילע הלחש תינכותהו הנידמה תולעבב ןה תועקרקה
,עבט תרומשל וקלחב דעוימ חטשה ,וז תינכות יפל .בגנ תמר תירוזאה הצעומה
.(3 'סמ הפמ האר) "דיתעב ןונכתל חטש"כ ןמוסמ אוה ןכו הביצחו היירכל וקלחב
שיבכה ןיבש רוזאה .םבגו תיסרח תיירכל הבצחמ תלעופ הביצחו היירכל דעונש חטשב
רשא רוזא" :ןונקתה יפל הז דועי תועמשמ ."דיתעל ןונכת"כ ןמוסמ הבצחמה ןיבל
דיתעב עבקיי ודועיי .ראתמה תינכות תנכה לש הז בלשב ודועיי רידגהל ןתינ אל
."תימוקמ ראתמ תינכות י"פע

.ןונכתל הדותע הווהמ ולוכו חטשל דועי ללכ תעבוק הניא תיזוחמה ראתמה תינכות
.הרבחהו הלכלכה ימוחתב חותיפ תינכות שי תירוזאה הצעומל - חותיפ תינכות
תרבגה איה תיזכרמה התרטמו דבלב םידוהיה םיירפכה םיבושיל תסחייתמ תינכותה
םייאלקח םיטקיורפ שי ילכלכה םוחתב .םיבאשמ תמוצ רוזאב רקיעב ,סולכאה
םירחא םיטקפסורפב ומכ ,תינכותבש ןייצל שי .(3 'סמ חפסנ האר) םייתורייתו
הצעומה .רוזאה קווישב דיקפת תיתרוסמה הרבחל שי ,רוזאב תורייתה םודיקל
,ףנעה םודיקל םינוש םיעוריא בגנב תורייתה חותיפל הלהנמה םע דחי תנגראמ
היווח" םילייטמל םיחיטבמ םינגראמה הלא םיעוריאב םג .תוכוסבו חספב דחוימב
.םירייתה ךרוצל םימקומש םילהאמב "תיאודב

.ןודנה חטשה לע חותיפ תוינכות ןיא בגנ תמר תירוזאה הצעומל יכ שיגדהל שי

חטשה לש תויסיפ תונוכת 4.2.2

,הנירקל הבר הפישח ,םימשג טועימ :ןה רוזאה לש תויללכה תונוכתה - ם י ל ק א
.קבאו לוח תופוס ,תורוטרפמט לש תויתנועו תויתממי תודונת

.הבוגה .והנבממו םוקמה הבוגמ תעפשומ הרוטרפמטה - ת ו ר ו ט ר פ מ ט
.ץיקה םילקא יאנת תא רפשמו םויה תועשב תוכומנ םוח תודמל םרוג יפרגופוטה
תימויה םומיסקמה תרוטרפמט הכומנ ןוכיתה םיהמ קחרמהו תוימורדה תורמל ,ךכיפל
.עבש ראבב הרוטרפמטהמ צ"מ 1.5-1.0 - ב הנשה ישדוח לכב רקוב הדשב תעצוממה
.ץראב תוהובגה ןמ איה הרוטרפמטה לש תימויה הדונתה

םומינימה תרוטרפמטו 11 - 9 איה ראוני שדוחל תעצוממה תימויה הרוטרפמטה
.32 איה טסוגוא שדוחב תעצוממה םומיסקמה תרוטרפמט .5.3 איה תעצוממה תימויה

תרוצבה יעורא .דבלב םשג מ"מ 91 דע איה הנשל תעצוממה תומכה :ם י ע ק ש מ
.םיחיכש

ויתסבו הממיה תועש לכב תויברעמ ןופצה תוחורה תוחיכש ץיקב : ת ו ח ו ר
רתויב תוקזחה תוחורה .יברעמה אוה חיכשה ןוויכה ףרוחב .תוינופצה תוחורה
.םיירהצה רחא תועשב ,ברעמ ןופצמ ץיקבו תיברעמה הרזגה ןמ ףרוחב תובשנמ

,ברעמ ןופצ יפלכ ןותמ ןפואב יוטנש סכר אוה רקוב רה : ה י פ ר ג ו פ ו ט
:םיירקיע םיביכרמ ינש םיעורה רפכל .לולתו רצק עופישה חרזמ םורד יפלכ וליאו
,סכרה חרזמ םורדב אוה היינבל דעוימה חטשה .הערמל דעוימש רוזאו םירוגמ רוזא
רושב לחנ ןגא דע סכרה וקמ אוה תואלקחל דעוימה חטשה .'מ 520 - 200 הבוגב
.'מ 500 לש עצוממ הבוגב חונו חוטש רוזא ,ןוילעה

אוה םילקאה רשאכ ,הצחמל ירבדמ - חיחצכ רדגומ רוזאה : ח מ ו צ ו ע ק ר ק
תודודר תויררה תועקרק שי חטשב .עקרק תריצי יכילהתב ותובישחב ןושאר םרוג
הזה רוזאה רדגומ תיעקרק הניחבמ .םיקמעב יסל אצוממ תועקרקו תונורדמב
שי תונורדמב .(1979 ןד) יליטאיבולפה סלהו יסל םויזוריס ,םוח לוסותילכ
קיפסה אל ןכלו רהמ עקשש יסל ףחס שי םיקמעבו םוח לוסותיל גוסמ תודודר תועקרק
תומכל הבורק הייחמצה ידי לע תלצונמה םימה תומכ .םלש יעקרק ךתח חתפל
.תונורדמהמ דרויש רגנ תורבטצה ללגב ,םיעקשמה

.עקרקה ףחס תא בכעל לגוסמ וניא חמוצה םלוא ,תונורדמבו חטשב הרוזפ הייחמצה
וב רוזאה והז .ינובשע חמוצ לש תוחתפתה םירשפאמ םהו םיקמעב םיזכרתמ רגנה ימ
לש תכרעמ תיינב ידי לע רגנה ימ תא הלצינש ,תיטנזיבו תיטבנ תואלקח החתפתה
.תוסארט לשו םירכס לש ,תולעת

,םימ תורוב :הקיתע תובשייתה לש םידירש םוקמב שי :ה י ג ו ל ו א י כ ר א
.חטשה לע זרכומ רתא םוש ןיא .ורקחנ אל ןיידעש םידירש ןכו תורוגאמו תוראב

ןכל .שמשל ףושחו חורהמ ןגומ חטש רותיא םיביתכמ םילקאה יאנת : ת ו נ ק ס מ
תיב לכו חורהמ םייוסח ויהי םיתבהש ךכ ,ןורדמב םירוגמה רוזא תא תונבל ץלמומ
תונהל ידכ ,םורד יפלכ תויהל םיכירצ םילודגה םיחתפה .שמשה תנירקמ הנהי
.רורוויא ךרוצל ,ןופצ יפלכ םינטקה םיחתפה וליאו ,שמשהמ

ןונכת תונורקע 4.2.3

: עקרק
.םינש 49 -ל להנמהמ חטשה תא ורכחי םיבשותה *

:םימ
.שיבכה די לע רבועש םימה וקמ םייחה ילעבל םימו היתש ימ לבקי רפכה *

:הקוסעת
וכישמי םיבשותה .הדיחי אל ךא ,העובק הסנכה לש ביכרמה םה ןאצהו תואלקחה *
חורא ,הרימש ,םייגולואיכרא םירתא תפישח ןוגכ ,רוזאב תונמדזמ תודובעב בלתשהל
.רוזאב תורייתה יתוריש ךרעממ קלחכ הביכרה ףנע תא חתפל ץלמומ .'וכו םיריית
.דבלב תיתחפשמ הדובע לע ססובמ רוצייה *
.םילמגו ןאצ לש הערמלו לעב ילודיגל לבגומ יאלקחה רוצייה *
.םילמגה רפסמ לש הלאשב ןויד םייקל שי .םישבכ ישאר 60 דע ויהי החפשמ לכל *
.חטשה לש האישנה רשוכ יפל לכה

: הכרדה
תחבשהל רושקה לכב ,הכומסה רקוב הדש תשרדמב םיחמוממ הכרדה ולבקי םיבשותה *
.םירכס תמקהו תרקובמ הייער תועצמאב חטש תדיחיל הקופתה תלדגהלו הערמה
:ןוגרא
םיבשותהש ןוויכמ .תירוזאה הצעומה יפלכ םתוא גצייש דעו ורחבי םיבשותה *
בצמה תא ריאשהל יאדכ ,שושמ תירוזאה הצעומה תרגסמב ךוניח יתוריש םויה םילבקמ
.תועסהה תאו הבוח ךוניח קוח תפיכא תא רידסהל שי תאז םע .ונכ לע

המרגורפ 4.2.4

:שרדנ חטש
בושיחה יפל םנוד 150 לש חטשל קקזנ תוחפשמ םיששל םיעור רפכ לש םירוגמ רוזא
:אבה
הכירצל תוקרי לודיגל רתיהו םירוגמל שמשמ םנוד יצח רשאכ ,הדיחי לכל םנוד 2.0
.םילכו ןוזמ ןוסחאלו ריד תמקהל ,תימצע
.םנוד 120 = 2.0 X 60
רפכב .היינח חטש םע חוריא להאלו םיכרדל הנווכה רשאכ ,רוביצ יחטשל םנוד 30
.הסינכ ףס רדעה ללגב ךוניח תודסומו האפרמ ןוגכ םיתוריש ומקוי אל

לבוקמ תורפסב .הערמהו תואלקחה רוזאל שרדנה חטשה תומכ תא קיודמב בשחל השק
ןיאש םיסרוג םירחא םיחמומ .(1988 דוד ןב) שבכ שאר לכל םנוד 1 לש בושיחה
לככו ,םיחיכש וב תרוצבה יעוריאש ןוויכמ ,בגנה רה רוזאב אשונב תורמסמ עובקל
תחבשה לע ססבתי רפכהש ןוויכמ .חטשה תכירצ הלוע ,רתוי הכומנ םיעקשמה תומכש
.שבכ שארל םנוד 1 לש סחיב חטש לע םיצילממ ונא ,הערמ יחטיש
תואלקחבו הערמב תוקסועש תודיחי 35 X תיאלקח הדיחיל םנוד 60 אוה שרדנה חטשה
.רפכה לכל םנוד 2,100 =

.םנוד 2,250 םישרדנ לכה ךסב

:חותיפ תמר
יכרד ויהי םיכרדה .ישארה שיבכה דצל םירבועש םימ וקלו למשח וקל רפכה רוביח
.ןהב עונל לוכי סובוטואש תושובכ רפע
.שושמ תירוזאה הצעומה ידי לע וקפוסי םיילפיצינומה םיתורישה

הייסולכוא לדוג תיזחת 4.2.5

רופישה םעש חינהל ןתינ ,תובורקה םינשב יופצה הייסולכואה לדוג תא ךירעהל השק
לש עצוממ יוביר רועיש ונחנה .הובג תויהל יושע יעבטה יובירה תואירבה יתורישב
.האמה ףוסב שפנ 365 -כ הנמת הייסולכואהש ןאכמ ,םייפלא תנש דע 5%

תורחא תוינכותב תובלתשה 4.2.6

.יביטנרטלא שומיש לכ ול ןיאו םירחא םיכרצל שרדנ וניא רבודמ וב חטשה ,רומאכ
םיאודבה תייסולכוא בושיילו- תורייתה ףנע חותיפל םיצמאמב תבלתשמ ונתינכות
.המודיקו

םוכיס .5
ןב ףסוי ידי לע רבעב רבכ הרכזוה איה ,שדח ןויער הנניא םיעור רפכל תינכותה
הסנכה רוקמכ תואלקחה לש התובישחו המוקמ תא רקח דוד ןב .לסרק ןועדגו דוד

םינתינ רשא ,הערמה תחבשהל םירקחמ לע עדימ זכיר לסרק .(1988 דוד ןב) םיאודבל
ילכלכ ביכרמכ הערמה תובישחל הנבה ךותמ ,םיאודב םיעור לש הרקמב םושיל
תא זחאש ןואפיקל םיעדומ םירקוחה ינש .(1988 לטרק) םיאודבה ייחב יתוברתו
םייח חור חיפהל יושעש םרוג םיעור רפכ תמקהב םיאור םה ,םיאודבה בושיי ךילהת
.ךילהתב

:םה רפכה תמקה לש תונורתיה

עובק ןפואב רוגת בחר רוזאב תרזופמ םידוונ תייסולכוא :חטשב ןוכסחו עוביק *
.םויה תכרוצ איה רשאמ חטש תוחפ ךורצתו
דומעל ולכויו םהלש עובקה הסנכהה רוקמ תא ודבאי אל םיבשותה :העובק הסנכה *
.בושי תקזחאו תיב תיינב לש הסמעמב
.תויושרה לע לטנ ויהי אל םיבשותה *
תא ןנערל יושע אוה ,רבעב הסונ אל רשא ינשדח יתובשייתה טקיורפ והז :תונשדח *
.םיאודבה תובשייתה ךילהת
.תירבדמ תואלקח אשונבו הערמ יחטש תחבשה לש אשונב עדי םייק :עדי םושיי *
ןכ םא והז .עצומה רתאל הכומסה רקוב הדש תשרדמב םידבועו םיררוגתמ םירקוחה
.םייק עדי לצנמש יעדמ טקיורפ

חותיפהו עדמה דרשמ ,ןוכישהו יוניבה דרשמל ףתושמ טקיורפ עוציב םיעיצמ ונא
.תיאודבה הייסולכואה ןבומכו רקוב הדש תשרדמ ףותישב תורייתה דרשמו

ת ו ר ו ק מ ת מ י ש ר

תורפס

היגרנאה דרשמו יגולורואטמה תורישה - הרובחתה דרשמ ,ביבא לת תטיסרבינוא
תומר תאצוה לארשיב יתביבסו יסיפ ןונכתל ימילקא סלטא ,(1991) תיתשתהו
א"ת תטיסרבינוא -

ןוכמ תוינידמ שוביגל תועצה - בגנב תיאודבה תואלקחה,(1988) ףסוי דוד ןב
םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי

חותיפ הינבל תבלושמ תיצרא ראתמ תינכות ,(1991) הינבו ןונכתל תיצראה הצעומה
ינש ךרכ 'ג בלש םוכיס םייניב ח"וד 31 א.מ.ת הילע תטילקלו

חותיפל םיווק ,(1992) בגנ תמר תירוזאה הצעומהו לארשי ץראל תידוהיה תונכוסה
2000 - 1992 םינשל בגנ תמר תירוזאה הצעומה

הדוגאה בגנ םורדה זוחמב תיאודבה הייסולכואל בא תינכות (1990) יסיאמח םסאר
עבש ראב ,לארשיב םיאודבה תויוכז לע הנגהו עויסל

'ב בלש - םייניב ח"וד (1992) םורדה זוחמ ראתמ תינכות תנכה תווצ

הייערלו ,הערמ חופיטל םיאודב תולגתסה :םיעור ירפכ ,(1991) ןועדג לסרק
רקחל ןייטשואלב ש"ע ןוכמב םייתרבח םירקחמל הדיחיה ,ירבדמ חטשב תחייינ
חותיפהו עדמה דרשמל שגומ ,רבדמה

תוביבס ,"םיאודב םיעור ירפכ תמקהל העצה" ,(1988) ןועדג לסרק

תונויאיר

קחצי לכירדא בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,גולופורתנא ,לסרק ןועדג 'פורפ
רקוב הדש תשרדמ ,תירבדמ תולכירדאל הדיחיה ,ריאמ


שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1995-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1995-2001, Snunit. All Rights Reserved. ( Terms of use)