[an error occurred while processing this directive]
פרסומות
spacer
ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ

ישאר ףד - םיכמסמtoolboxםיעבראה תדוגא

םירכומ אלה םייברעה םירפכב הרכה ןעמל הדוגאה

ריכזת

:ןכות

םירכומ אלה םייברעה םירפכה

יללכ עקר

ןונכת לש היעב

יוניפה תוינידמ

הייחמה יאנת
םימ .1
למשח .2
השיג יכרד .3
ךוניח .4
תואירב .5
הלכלכ .6

תונורתפ
יתלשממה ןורתפה .1
הביטנרטלאה .2

:םירבדה תוחתפתה
ןופצב .א
םורדב .ב

לארשי תלשמממ םיעבראה תדוגא תועיבת

םירכומ אלה םייברעה םירפכה

,המורדבו ץראה ןופצב םירפכב םיברע םיחרזא יפלא תורשע םויכ םייח ,לארשי תנידמב
תולשממ .םייסיסב םיתוריש הנידמהמ םילבקמ םניאו יהשלכ הפמ לע םיעיפומ םניאש
םויק תונש לכ ךלהמב ראתמ תוינכותל ץוחמ הלאה םיבושיה תא וריתוה לארשי
שומישל הלאה םירפכה ומק ןהילע תועקרקה תא ודעיי תויושרה ,דועו תאז .הנידמה
לש ןמויק תורמל ,םירוגמל עקרקה דועי תא תונשל יתטיש בוריס ךות ,דבלב יאלקח
תויקוח -יאל דסממה ידי-לע ונודנ ולא םיבושי רמולכ .תורוד הזמ הלא תויובשייתה
לכש ,ןייצל יאדכ .!! "םואלה עקרק יבנוגו לובג יגישמ"כ םירדגומ ףא םהיבשותו
.הנידמה יחרזא םה םהיבשותו לארשי חטש ךותב םיאצמנ ולאה םירפכה


- םויכ .חתפתהלו דורשל תופאושו ,םינש תואמ ףאו תורשע הזמ תומייקתמ ולא תוליהק
,םיתב תסירה לש תוינידמ ,םיבשותה תא שדחמ םקמל הלשממה תוינידמ חכונל
לע קבאיהל םיצלאנ םיבשותה - םייסיסב םיתורש םהמ תענומו םהיתויוכזל תשחכתמה
.םתמדא לע תויחלו ךישמהל תנמ


,םידוהיו םיברע ,םירחא םע םירכומ יתלב םירפכ המכמ םיבשות ושגפנ ,1988 ראוניב
תרגסמב חתפתהלו דורשל תוכזה ןעמל ףתושמ קבאמ לוהינ לע וטילחהו ,דוח ןיע רפכב
יבשות לש םתיעב תא תגציימה ,"םיעבראה תדוגא" תא ודסי םה .םהירפכב םתליהק
הלא םיבושיב הרכהה ןעמל קבאיהל הרטמל הל המש רשא ,םירכומ יתלבה םירפכה
יחרזא ,םיבשותל הלא םיתוריש רופישו םייסיסבה םיתורשה תקפסא םודיק ןעמלו
.הנידמה


ןופצב םירפכ 32 -ב ,1994 -בו 1988 -ב "םיעבראה תדוגא" הכרעש הדש ירקס ינש יפל
םירכומ יתלבה םייברעה םירפכב יכ הלע ,המורדב םירפכ 117 -בו ץראה זכרמבו
.(הזכרמבו ץראה ןופצב 10,000 -כו םורדב 65,000 -כ) .שפנ ףלא 75 -כ םייח לארשיב


:יכ ררבתה םירקסה ינש לש םינותינה חותינמ
.םינש 100-200 ינב םקלח ,הנידמה םוק ינפל ודסונ םירכומ יתלבה םירפכה בור *
קוחה ןושלב וא) םיימוקמ םיטילפ ידי-לע הנידמה םוק םע ודסונ םירפכהמ ןטק קלח *
ומשרנו ועקפוה םהיתועקרק ,המחלמה ךלהמב םהיתבמ ונופ רשא ,("םידקפנ םיחכונ"
.םידקפנ יסכנל סופורטופאה ש"ע
.תושפנ 6000-60 ןיב ענ םהיבשות רפסמו םלדוגב םידיחא םניא םירפכה *
25% םורדב .םילהואו חפמ םיתבה ראשו ,החישק הינב םה ןופצב םינבמהמ 83.6% *
םהמ 60% תוגג רשאכ ,החישק הינב םה 25% -ו םינוחפ 50% ,םילהוא םה םיתבהמ
.חפו טסבסאמ םייושע
.לודג םירפכב םיריעצה זוחאו הובג הדוליה רועיש *
.םישדח םיתב תיינבמ םיבשותה תעינמ ללגב ,יתביבס ץחלו רוידב רתי תופיפצ *
.יספא הריגה זוחא *
.םייסיסב םיתורשב רוסחממ םילבוס םיבושיה בור *


םויק תויעב רפסממ הנידמה םוק זאמ תלבוס םירכומ יתלבה םירפכה תיסולכוא
:ןזכרמבש


.םיתב תסירהו יוניפ יווצ עוציב
תרושקת ,השיג יכרד ,תואירב ,ךוניח ,בויב ,םימ ,למשח ,םיירטנמלא םיתוריש תלילש
.הלוכו


יללכ עקר


הנידמה לש תונושארה היתונשב ולביק '48 רחאל םיטילפה ידי-לע ומקוהש םיבושי
אל ךא ,רפס-יתב ומקוה םיבושי רפסמב .םמוחתב ומקוהש םינבמהמ המכל םירתיה
תולשממ תושוע ,1966 תנשב יאבצה לשממה תרסה זאמ ךא .יהשלכ תיתשתל ורבוח
.הלאה םירפכה יבשות תא זכרל לודג ץמאמ לארשי


רשאכ ,םיכרד רפסמב תוטקונ ןה ?םהירפכ תא בוזעל םיבשותה תא "תוענכשמ" ןה ךיא
:םהיניב תוטלובה
יכרד תלילס , היתש ימ תקפסא ,למשחה תשרל רוביח ומכ םייסיסב םיתוריש תלילש *
.םיתואנ תואירבו ךוניח יתוריש ,םירפכל השיג
ךוניח יתוריש תלעפה בייחמ םידימלתה רפסמ ןיאש הנעטב רפסה יתב תריגס *
.םירפכב
.םימייק םינבמל הינב תופסות ללוכ ,השדח הינב לכ רוסיא *
.תדמתמ הרוצב םיתב תסירהו יוניפ יוצ תריסמ *
.םיבשותה דגנ םישדח םושיא יבתכ תשגה *
.תובר םינש ינפל ונבנש םיתבל תוסירה עוציב *


ח"וד" יפל הסירהל ודעוי אל רשא םיתב םה תונורחאה םינשב וסרהנש םיתבהמ קלח
.1987 תנשב הלשממה הצמיאש "'ץיבוקרמ תדעו


.(םערפש י"ע) הריימוח רפכב 1982 תנשב הנבנש תיב סרהנ 1992 רבמבונב ,לשמל
,תאז ףרח .הסירהל הז תיב דעונ אל ,"’ץיבוקרמ ח"וד" עבקש םינוירטירקל םאתהב
.84 תנשב אצוהש הסירהה וצ עצוב


ןונכת לש היעב


לש םינשה תבר ,תיבקעה םתומלעתה בקע הרצונ םירכומ יתלבה םירפכה לש םתיעב
םירפכ לש םתוחתפתהמו םלודיגמ ,םמויקמ ,םתורצווהמ םייתלשממה ןונכתה ימרוג
.ולא


תכלל יתימאו ןכ ןויסנ לכ השענ אל ,הנידמה לש המויק תונש 40 -מ הלעמל ךשמב
.םירוגמל עקרקה דועי יוניש ידכ ךות ,ראתמה תינכתב םלילכהלו הלא םיחרזא תארקל
לש םקוליס טעמל ,והשלכ ןורתפמ ענמיהל תונוטלשה לש םתושקעתה יכ וילאמ ןבומ
רתיה איצוהל ,םעביטמ קוח יערופ םניא רשא ,םיבשותל רשפא אל ,םהירפכמ םיבשותה
םירוגמל תועקרקה לש דועי יוניש שקבל םיבשותה לש םהיתונויסנ יכ ,רורב .הינב
םנזא לע ולפנו בורסב ולקתנ ,וז הרטמל םיננכתמ י"ע םתשקבל ונכוהש תוינכת תשגהו
.תוטלחהה ילבקמ לש הלרעה


שדחמ בושיהו יוניפה תוינידמל םידגנתמה לש םתומד תא רייצל םישקעתמ תונוטלשה
םינשה בר םמויקמ .הנידמה לש הנונכתו החותיפ תא םימסוחה קוח יריפמכ ,"םיזוכיר"ב
לכ ךשמב ןונכתה ימרוגו תונוטלשה םימלעתמ םיבשותה לש םהייוואממו םיבושיה לש
.םינשה


תיקוח יתלבה הינבב קסע רשא ,1986 תנשמ "'ץיבוקרמ ח"וד" תא הצמיא ,הלשממה
םבורב ורדגוה רשא ,הלא םיבושי יבשות ונודנ ,הז ח"וד י"פע .יברעה רזגמב
קוזיחל תורשפאה תא םהמ םיללושה ,םיריפחמ םייח יאנתלו הינב תאפקהל ,"םירופא"כ
.תטלחומ הילכל דע םיבושיה קנח - רבדה תועמשמ .םיתבה תודוסי


יוניפה תוינידמ


.םירכומ יתלבה םיבושיב םיתב תורשע וסרהנ ,םינשה ךשמב


םהילעש ןיעקרקמה לע םיבשותה תולעבל רשאב תועד יקוליח לכ ןיא ,םירקמה בורב
יאלקח דועי תלעבכ הנידמה י"ע הגווס עקרקהש רחאמ יכ איה הנעטה ,םיתבה ונבנ
הזמ םתמדא לע םישנאה לש םתבישימ םלעתהב תאזו ,ןיעקרקמה לע הינבה הרוסא
םינשה 20 ךלהמב .תידוהי תובשיתהב רבודמ רשאכ הרקיעב הנוש וז תוינידמ .תורוד
יתלבה םיבושיל ךומסב "לילגה דוהי" תרגסמב רקיעב ,םיבר םיבושי ומקוה תונורחאה
םירקמב .םיתורשה לכ ןבומכ םהל ונתינו םרובע םירוגמל הנוש עקרקה דועי .םירכומ
םוקמ ותואב םיקהל ,תנמ-לע ,םייברעה םיבשותה תא תונפל תונוטלשה םיסנמ ,םיבר
.ידוהי בושי ול ךומסב וא ומצע


וברס ,םינש האממ הלעמל הזמ םיבשות תואמ םיררוגתמ וב ,"הנאמכ" בושיב ,ךכ
הז םוקמב םיתוריש קפסל ןתינ אלש הנעטב ,הנידמה םוק זאמ בושיב ריכהל תונוטלשה
.וחדנ בושיב הרכהלו עקרקה דועי יונישל םיבשותה תושקב לכ .תיאלקח המדאה וב
ןומכ :םיפצמה ינש הנאמכמ םידדוב םירטמ קחרמב 70 -ה תונשב ומקוה ,תאז תמועל
,םירוגמל בסוה (!דבלב םיפצמב) עקרקה דועי ,הברהב ןטק םהיבשות רפסמש ,םינמכמו
.וקפוס םיתורשה לכו תויתשתה ונכוה


הפצמה םקוה םיבשות 500 -כ םיררוגתמ וב "םיענלא ברע" רכומ יתלבה בושיל ךומסב
"הימר" רכומ יתלבה יברעה בושיה ישנא תא תונפל וסינ ,הנורחאל וליאו "רחשא"
יכרצ"ל 70 -ה תונשב העקפוה ןתמדאש תוחפשמ 17 ,לאימרכ לש טופישה חטשבש
הילע תונבל םישקבמ התע וליאו ,הדועי תא תונשל וברסש תיאלקח המדא ,"רוביצ
,הרשפ לע ץילמה רשא ,ןוילעה ש"מהיבב םינויד רחאל קר .מ"הירבמ םילועל םינוכיש
תאז תורמלו ,לאימרכ לש טופישה םוחתב םריאשהל תסנכה לש םינפה תדעוב טלחוה
.םתייעב הרתפנ םרט


אלו הנידמה םוק םע א'גיהלא ובא תחפשמ י"ע דסונ למרכה רה לעש "דוח ןיע" בושיה
עבקנש חטשה ךותב .למרכה קראפ םקוה 1971 תנשב .םיבשות 200 בושיב .הרכהל הכז
קראפב תעלבומ ורצי םיננכתמה ."ןרוא תיב" בושיה ,ראשה ןיב ,אצמנ קראפה חטשכ
ילושב אצמנה ,"דוח ןיע" בושיהמ ךא .קראפה עצמאב םקוממה ,"ןרוא תיב" רובע
בושיב ריכהל וברס תונוטלשה .וילע קראפה תא ותישהו ןיטולחל ומלעתה ,קראפה
.למרכה קראפ ךותב אצמנ אוהש הנעטב ,1948 תנשמ רומאכ םייקש


יכ איה הנעטה .םיבושיה ש םלדוג ןינעב איה תויונטלשה תויושרה לש תפסונ הנעט
רובעל םיבשותה םיבייח ןכ לעו םיתורש םהל קפסל ידכמ םידדובמו םינטק םיבושיה
.חתפתהל ולכויו םיתורישה אולמ תא םהל קפסל היהי ןתינ םש ,םירכומ םיבושיל
הארנ הז ןינעב םגש אלא .בושי לש ולדוגל רשאב עודי ימשר ןוירטירק לכ ןיא ,השעמל
הכשלה המסרפש םינותנה י"פע רשאכ ,םידוהי םיבושיל תסחיתמ הניא וז הנעטש
-מ תוחפ לארשיב םירכומה םיבושיהמ 62.7% -ב ,1990 תנשב הקיטסיטטסל תיזכרמה
םה םכותמ 83 ,םיבשות 100 -מ תוחפ לארשיב םירכומ םיבושי 85 -ב .םיבשות 500
.םיידוהי םיבושי


םהמ 17 -ב יכ הלוע ןופצב םירכומ יתלבה םיבושיהמ 32 -ב 1989 תנשב השענש רקסמ
השענש רחא רקסבו ,םיבשות 200 לעמ םיבושי 7 -בו 100 לע םיבשותה רפסמ הלוע
רפסמ הלוע םירכומ יתלבה םייברעה םיבושיהמ םיבושי 5 -ב יכ הלוע 94 -ב בגנב
ןיב תוחפשמה רפסמ ענ םירחא םיבושי 18 -בו ,תוחפשמ 350 לע דחא לכב תוחפשמה
םירחא םיזוכיר 64 -בו ,תוחפשמ 50-100 ןיב רפסמה ענ םיפסונ םיבושי 17 -בו ,100-350
.50 -ל תוחפשמה רפסמ עיגמ


םירקמה בורבש ירה ,םיבושיל םיתורישה תקפסא לש לוכיבכ ההובגה תולעל רשאב
םירקמ רפסמב .םירכומ יתלבה םיבושיל ךומסב ןופלטהו םימה ,למשחה יוק םירבוע
יתלבה רפכה תומדא לעו םוחתב שממ ,ךומס ידוהי בושי תרשל הדעונש ,תשרה תרבוע
.םייסיסבה םיתורשה תא ויבשותמ םיענומו תשרל רבחל םיברסמ ותוא ,רכומ


היחמה יאנת


םימ 1


םימ םיבשותה םינוק ללכ ךרדב .םימה תשרל םירבוחמ םניא ורקסנש םיבושיה בור
םיבשותה תא םישמשמ םיימוקמ םימ תורוב םג .םילכימב םתוא םיריבעמו ךומס בושימ
ליבגמ אוה ,ךכמ עורג ךא ,תוחונ יאו תובר תואצוהב ךורכ הז רודיס .תומושג םינשב
תא דירומ ,םיריבס היחמ יכרצל התואנה המרל תחתמ דע תכרצנה םימה תומכ תא דאמ
האצותכ .היתשה ימ לש תירטנמלא תרוקיב לש תורשפא ענומו תכרצנה םימה תוכיא
היסולכואה םהש ,םידליב רקיעב ,םיבשותב רידת תוימוהיז תולחמ תועגופ ךכמ
לש תוצרפתהב ,רטפנ דחא דליו םידלי רפסמ ועגפנ ,םייתנשכ ינפל .רתויב העיגפה
.םימהוזמ היתש ימב הרוקמש תבהצ תפגמ


למשח 2


תישענ םיבושתל למשחה תקפסא .למשחה תשרל םבורב םירבוחמ םניא םירפכה
םג .ללכ למשח ןיא םירפכה ןמ קלחב .םיירלוס םיעצמאב וא םירוטרנג תועצמאב
לכל למשח םירוטרנגה םיקפסמ רפכ לכב אל ,םירוטרנג י"ע קפוסמ למשחהש תומוקמב
הרואתל למשחה שמשמ ללכ ךרדב .םיתבב למשח ירישכמ ןיא ךכמ האצותכ .םיתבה
.היזיולטב תלבגומ היפצלו דבלב


ןהמ ענמנש ,תיבה לע תונומאה ,םישנה לע השקמ הרידס למשח תקפסאב רוסחמה
.תיבה תרקע לע לקהל ודעונש למשח ירישכמב שומישה


השיג יכרד 3


וברס תובר םינש ךשמבו םיישאר הרובחת יקרועל ךומסב םימקוממ םניא םיבושיה
,םיבשותה לש םלזמל .השיג ךרד םרובע לולסלו םיבשותה תוינפל תונעיהל תויושרה
,םיפצמ רקיעב ,םיידוהי םיבושי ונבנ םירכומ יתלבה םיבושיהמ רכינ קלחל ךומסב
ןמ םירכומ יתלבה םירפכה יבשות םג וכז ךכו ,תורפושמ השיג יכרד דימ וללסנ םרובעו
.רקפהה


ךוניח 4


רפס-תיב :םה םירכומ יתלבה םירפכב םימייקה םידיחיה םיימשרה ךוניחה תודסומ
העבראב .ברעמ הנאמכ בושיב (יטרפ) הבוח ןגו דוח ןיע בושיב (ח-א תותכ) ידוסי
"םיעבראה תדוגא" המיקה (דוח ןיעו חרזמ הנאמכ ,הינייסוח ,הדיימד) םיפסונ םיבושי
.ךוניחה דרשממ הרכה ולבק םרט רשא ,םידלי ינג


לכב רפסה יתבב ןהו םינגב ןה ,םירפכל ץוחמ םידמול םידליה לכ ,ליעל רומאה דבלמ
יאנתב לגרב תכלל םידליה םיצלאנ ,תירובצ הרובחתו השיג יכרד רדעיה לשב .תומרה
םעיגה דע וא סובוטואל םכרדב םירטמוליק רפסמ תולקלקע םיכרדבו םישק ריוא גזמ
ידכמ םיפייע םהשכ ,ס"היבל תובורק םיתעל םידליה םיעיגמ ,םעסמ רחאל .ס"היבל
,עיתפמב אלש .םיכומנה םהיגשיהב אטבתמה רבד ,הליעי הרוצב דומללו זכרתהל
םידומילב םיכישממ םידדוב ךאו םימדקומ םיבלשב ךוניחה תכרעממ םיבר םירשונ
.םהייח ךשמהב םהיתויונמדזהו םהייוכיס לע חרכהב עיפשמ הז בצמ .םיהובג


תואירב 5


תואפרמ שולשו יטרפ ףוג י"ע תולהונמה םירפכ העבראב דלילו םאל תונחת טעמל
.םמצע םירפכב םימייק םניא תואירב יתורש ,"םיעבראה תדוגא" המיקהש תופסונ
.רתויב תוחיכש ןה תורחאו םייעמ תולחמ ,םייקנ היתש ימ רדעיהמ האצותכ


הלכלכ 6


רוסחמ לשב ,םויכ .תואלקחמ סנרפתהל וגהנ םירכומ יתלבה םירפכה יבשותמ םיבר
םהיתומדא תא דבעל םתורשפאב ןיא (ןקלחב ועקפוהש) תומדאבו היקשהל םימב
.תואקלחמ סנרפתהלו
,הינבב םילעופכ םידבוע םבור .ךומנ םיבשותה בור לש ימונוקא-ויצוסה דמעמה
.דבוע םישנהמ םועז קלח .םיידוהי םיזכרמב הישעתבו םיתורשב


רישכמ תשמשמ םתעינמ ךא ,רתי תויוכז אלו תויוכז תניחבב םה םייסיסבה םיתורשה
םיבשות .םהיתבמו םתמדאמ תונפתהל םיבשותה לע ץוחלל תנמ-לע תונוטלשה ידיב
,ס"היבל םידלי תועסה .רתויב תויסיסבה תויוכזה ןעמל קבאמ להנל םיצלאנ הלא
חיטבתש בושיב םימ תדוקנ וא תמלוה הרוצב תירוזאה הצעומב םיגצוימ תויהל תוכזה
םיצלאנ קוח י"פע םהל עיגמה תא לבקל תנמ-לע םג .םיבשותל םייקנ היתש ימ
.ש"מהיבל תונפלו קבאיהל םיבשותה


תונורתפ


יתלשממה ןורתפה .1


יבשות תא תונפל הרטמב השבוג ,םינשה לכ ךרואל לארשי תולשממ וטקנ הב תוינידמה
רובע .םירכומ םייברע םיבושיל םריבעהלו םתמדאמו םהיתבמ םירכומ יתלבה םירפכה
םהירפכ תא ומיקהו 1948 -ב םיירוקמה םהירפכ תא ובזע רשא ,םיבשותהמ רכינ קלח
.םהילע תופכל םיסנמ ותוא ינשה יוניפה והז ,יחכונה םמוקמב שדחמ


ןורתפ ."םירופא םיתב" הנוכמה הז אוה וז היסולכואמ קלחל סחיב ףסונ יתלשממ ןורתפ
.1986 תנשב ,"ץיבוקרמ תדעו" י"ע עצוהש רחאל ,1987 תנשב הלשממה י"ע לבקתה הז


ולכוי הרואכלו תידימ הסירהל "םירופאה םיתבה" ודעונ אל ,ץיבוקרמ ח"ודל םאתהב
וחתפתי אל םיבושיה ,השעמל .יחכונה םבצמב םהב ררוגתהלו ךישמהל םהיבשות
אלש תיב לכ .םהיתודוסי תא קזחל אל ףא ,םהיתב תא ביחרהל ולכוי אל םיבשותהו
רשק אלל םיתבה וסרהי ובש דעי ךיראת עבקי בושי לכל .סרהי םירוגמל יואר רתוי אהי
םיתבה" ןורתפ .ללכ הסירה יוצ םבור יבגל ועצוהש ילבמ ,השעמלו םיתבה בצמל
וצ םדגנ אצוה אל םלועמש םיתב תסירהל הנידמל היצמיטיגל ןתמ אוה "םירופאה
קנחמ השעמל אוה "םירופאה םיתבה" יבשותל 'ץיבוקרמ תדעו הדיעוהש לרוגה .הסירה
.םדקומה יפל ,תיבה תסירהל דע וא דעיה ךיראתל דע ,ךשמתמ


תא תונפל שיש ועבק םלוכ רשאכ םיבר םיימשר תונורתפ ועצוה בגנב הייעבל
7 -ב םזכרלו םירכומ יתלבה םירפכהמ (תושפנ 65,000 -כ) תיברעה היסולכואה
.הז ךרוצל םיעבשה תונשב ומקוהש םיזוכירה


רדסה - "םיברעה לש םהיתועקרק לע רדסה"ב בגנב היעבה ןורתפ תא םינתמ תונוטלשה
.תומדאהמ 80% לע ןויכז תונוטלשל ןתונש


.הלא תועצה לבקל םיברסמו וברס "םיעבראה תדוגא"ו ,בגנב תיברעה היסולכואה


הביטנרטלאה .2


הדש ירקס לע תססובמה ,בא תינכת לש התגצהו התנכה תא המזי "םיעבראה תדוגא"
תינכתה תרטמ .םירכומ יתלבה םיבושיה יבשות לש םהיכרצבו םהייואמב תבשחתמו
םינותנב תיברימ תובשחתהב ,םינש תורשע הז םייקה בצמל ינונכת ןורתפ אוצמל איה
חותיפה תרגסמב םיבשותל םייסיסב םיתורש תקפסאו תיתשת תינב רשפאיש ,םימייקה
.ירוזאה


היה םידדצה לכל הארנש רתויב בוטה ןורתפה ,םיבשותה לש הליעפה םתופתתשהב
םיבושיה ראש רובעו ,הבורקה ריעל וא בושיל הנוכשכ ףרטצהל םיזוכירה תיברמ רובע
.םיזוכיר רפסממ בכרומה בלושמ בושיכ וא יאמצע בושיכ םירכומ תויהל -


:םירבדה תוחתפתה ןלהל

:ןופצב .א


."םיעבראה תדוגא" הניכהש באה תינכות תא תיקלח 93 -ב הצמיא לארשי תלשממ
םהב ריכהל הדוגאה תעבותש םיבושי 9 ךותמ ןופצב םיבושי 8 -ב הריכה הלשממה
.םייאמצע םיבושיכ


,הרימח ,עבנלא סאר ,הדימד ,דלאו'חלא ,ןאירעלא ,דוח ןיע :םה םיבושיה תנומש
םוימ 4569 'סמו ,14.12.94 םוימ 4377 'סמ הלשממ תוטלחה) .היניסוחלאו הנאמכ
ןונכת יבלשב םויכ םירבוע ל"נה םירפכהמ קלח .(24.12.95 םוימ 206 'סמו 3.1.95
.הלשממה ידרשמ לש היטרקוריבהו תבחסה תוינידמ ללגב בקעתמ קלחו םדקתמ


תדעו" יכ ,24.12.95 םוימ הלשממה תטלחהב ןייוצ ,םיענלא ברע ,יעישתה בושיה יבגל
שבגל הרטמב םיענלא ברע ןיינעב ןודל ךישמת לארשי ייברע יניינעל םיל"כנמה
".הז ןיינעב הצלמה


םפרצל הדוגאה תעבותש םינטק םיזוכיר תורשעל םלוה ןורתפ הכ דע אצמנ אל ןכ ומכ
.םיכומס םיבושייל


ח"ש ןוילמ 50 לש ךס ביצקהל 19.5.96 םויב הלשממה הטילחה ל"נה תוטלחהל ךשמהב
.ורכוהש םירפכב תויתשת תמקהל


דימ הצקוי רשאכ ,1996 -מ לחה םינש שולש לע ביצקתה תא סורפל הטילחה הלשממה
.דוח ןיע רפכב למשחו שיבכ לש תיתשת תמקהל ח"ש ןוילמ 5 לש ךס


.ל"נה הטלחהה תא ,16.6.96 םויב הרשיא תסנכב םיפסכה תדעו


ןיינעב ןוידל תסנכה לש םינפה תדיעו הסנכתה רשאכ ,14 -ה תסנכל תוריחבה ירחא
תוכיאל רשה תטלחה יפל ,דוח ןיע רפכל למרכה קראפמ םנוד 170 לש חטש תעירג
שדחה רשה לש ותרהצה תא הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמ התלעה ,רבעשל הביבסה
.ורכוהש םירפכה ראשבו דוח ןיע רפכב הרכהה לוטיבל לעפי יכ ןתיא לאפר


תומדוקה הלשממה תוטלחהב קובדל ךישמי אוה יכ ריהצה הסיוס והילא םינפה רש
,ןיינעב תוינפה לכל הכ דע הסחיתה אל לארשי תלשממ .השענ אל רבד ךא ,הז ןיינעב
הנוילעה בקעמה תדעוו" התנפהש ולא וא "םיעבראה תדוגא" ידי-לע ונפוהש ולא םא
הבצמ יבגל בקעמה תדעוו הניכהש ריכזתה לשמל) .םיירוביצ םיפוגו "םיברע יניינעל
ירשלו הלשממה שארל רסמנ רשא ,1996 ףוסב לארשיב תיברעה הייסולכואה לש
שאר אל ךא ,םירכומ יתלבה םירפכה לע דרפנ קרפ ללוכ הז ריכזת .םינפהו תויתשתה
(.ןיינעל הכ דע סחיתה רחא רש לכ אלו הלשממה


,ןתיא רשה לש ויתורהצה בקע העקתנ ולש ראתימה תינכותהש דוח ןיע רפכה יבגל
.שדוחמ ןוידל תינכותה תא איבהל הפיחב היינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעווה הטילחה
.םנוד 170 לש חטש לע רפכה תמקה ןונכתל ותודגנתה לע זירכה וגיצנו ברעתה אבצה
הלבקתה םרט .רבדל םיעגונה םיפוגה בור תמדוקה םתמכסהמ םהב ורזח ןכ ומכ
.ןיינעב הטלחה


:םורדב .ב


תעבשב וזכור םתיצתמ רשאכ ,םייברע םיחרזא 100,000 -כ םויכ םייח ץראה םורדב
יתלב םירפכו םיזוכיר 108 לש תסורפתב םייח ראשהו ,הז ךרוצל ומקוהש םיבושיה
.םירכומ


תבשחנ םיאודבה תיסולכוא .םיתוריש תיתשתו תיסדנה תיתשת ןיא הלא םיבושיב
שפנל הסנכה תמר ,הלטבא תמר תניחבמ ,הנידמב רתויב השקה הקוצמה תייסולכואל
.שפנל תיתרבחו תיסדנה תיתשת תמרו


םיררוגתמה הלא רקיעב ,בגנה ייברע .עקרקה תייעבל רושק בגנב הייעבה רקיע
רותפל שיש תיזכרמה היעבכ תועקרקה תייעב תא םינייצמ ,םירכומ יתלבה םיבושיב
תרדסהב בגנה ייברע לש םהייח ימוחתב תומדקתה לכ םינתמ תונוטלשה .יברעה רזגמב
.תועקרקה ןיינע


,תועקרקה ילעב םיברעה ןיבל הנידמה ןיב תועקרק ךוסכס םייק ,הנידמה םוק זאמ
י"פע ,םיינאמתועה תועקרקה יניד י"פע ,הל תכיישה עקרקב רבודמ יכ תנעוט הנידמה
ובשייש םיברעה ךא .הנידמה י"ע ושענש העקפה תולועפ ךמס לעו רדסהב םושירה
לע םתולעב תא םיחיכומש םיכמסמב םיקיזחמו תובר םינש ךשמב תועקרקה תא ודביעו
תונתהל אלו תומדאה לע םתולעבב ריכהל םיעבותו הנידמה תדמעל םידגנתמ ,תומדאה
.םהיתועקרק לע רדסהב ןויוושלו הרכהל ,םיתורישל םתוכז תא


םתוא הנידמה הליבגמ ,בגנב םיברעל םויכ תננכותמהו תמייקה תובשיתהה תרגסמב
םיאודבה זוכירל תינכותה תרגסמב הלשממה ידי לע וננכותש תוריע עבשב תובשיתהל
.רוזיאה יבשות םיברעה םע תוצעיתה אלל ומקוהו וננכות הלא םיבושי .םורדב


ילעבמ אל םה םבורש ,םיאודב 50000 -כ הלא םיבושיל הנידמה הריבעה םויה דע
םבור דגנ םידמועש םירכומ אל םיבושי 108 -כב תסרפתמ היסולכואה ראש .תועקרקה
.יוניפו הסירה יווצ


תננכותמו תמייק םרובע .בגנב םידוהיה םיבשותה לש םבצממ תילכתב הנוש הז בצמ
בושי גוס הזיאב הריחבה החפשמ לכ ידיבו ,דחי םג תירפכו תינוריע תובשייתה
םכותבש םיינוריע םיבושי 15 םהמ םיבושי 122 םימייק עבש ראב תפנב .ררוגתהל
םיברע יבושי 3 םילולכ םכותבש םיירפכ םיבושי 107 ןכו ,תויברע תורייע 4 תולולכ
םימייק שפנ 53,000 -כ הנומה ,בגנב תידוהיה תירפכה היסולכואה רובע ,רמולכ .דבלב
תא זכרל ךשמתמה ןויסנה .(1993 ,בגנל יטסיטטס ןותנש) םיירפכ םיבושי 104 -כ
םתוא הלפמ ,םיוואמל דגונמה םייח חרוא םהילע תופכלו תורייע רפסמב םיברעה
םדובכב תכשמתמו הרומח העיגפ הווהמו ,תידוהיה היסולכואה תמועל הערל
.הנידמה יחרזאכו םדא ינבכ ,םתוריחבו


תומייק תובשייתה תורוצו תועקרק לע תולעב לש תויטירקה תויעבה יתשל ףסונב
דחוימב ,םיבושיב תמלשומ יתלב תיתשת :ןוגכ םינוש םימוחתב ןכ םג תורומח תויעב
,םיבושיב הקוסעת תורוקמ חותיפ-יאו םיברעה ברקב השק הלטבא בצמ ,בויב תכרעמ
םיכומנ ףא) הז רזגמל םיבצקומה םיכומנ םיביצקתמ רקיעב תעבונה הדורי ךוניח תמר
תואירב תמרו םיבושיב החוור ידבועל םינקתב רומח רסוח (יללכה יברעה רזגמב רשאמ
.םירכומ אלה םיזוכירב רקיעב ,היסולכואה לש הכומנ


היסולכואה לכל םלוה ןורתפ העיצמש תללוכ בא תינכות השביג "םיעבראה תדוגא"
.םירכומ יתלבה םירפכב תיברעה


לש םהיתועיבת לעו דחא דצמ ,תוינונכית תונורקע רפסמ לע וססבתה ןורתפה תועצה
.רחא דצמ ,םיחרזאה
,בגנב תועקרקה תייעב ןורתפל איבהל לארשי תולשממ תועצה לכ יכ החיכוה תואיצמה
ריכת ויפלש ,תועקרק רדסה עוציב הרקיעש הדיחיו תחא העצהב קרו ךא ודקמתה
רבעות 80% עקרקה ראש רשאכ ,םהיתומדאמ 20% לע םיאודבה תולעבב הלשממה
.הנידמה תולעבל
מ"שתה (םירצמ םע םולשה הזוח) בגנב ןיעקרקמ תשיכר קוח לע וססוב ולא תועצה
.אתחלמ לתב תועקרק ילעבל יוציפה תטיש תא עבק רשא .1980


איבהל התלוכיב ןיאש ךכ בגנב עקרקה ילעב לע תלבוקמ הניאו תנגוה הניא וז העצה
םייוניפ תא דיימ קיספהל הלשממהמ םיעבות בגנב םיברעה .הייעבה ןורתפל
לא תוסחייתה ,הרקיעש ,ןורתפל המיאתמ תרגסמ ,םתיא דחיב ,שבגלו םהיתומדאמ
.רז ףוגכ אלו היחרזאו הנידמהמ קלחכ תיברעה היסולכואה


םניאשו רבעב םנולשכ וחיכוהש תונורתפ בגנב םייברעה םיחרזאה לע תופכל ןיא
.םהילע םילבוקמ


תירוזא תינכת תרגסמב ןנכתל ומכ ,תויתובשייתה תופולח רפסמ םיעיצמ בגנה ייברע
חותיפל ףסונב ,םיעור תונכשמו םיירפכ םיבושי ומכ ,תונוש תובשייתה תורוצ רפסמ
,ןייפואו ןמוקימ ,ןרפסמ ,תופסונה תויתובשייתהה תויצפואה ןונכת .תומייקה תורייעה
לש הרוש רואל ,םירכומ יתלבה םימייקה םיזוכירה תניחב לע ססבתהל ךירצ
הקוסעת ,םינושה םיזוכירב םיבשות רפסמ :לולכל םילוכי רשא ,םימכסומ םינוירטירק
,תודמועו תויולת תולעב תועיבת ,(ןאצ ישאר לע תולעב ,תואלקח) םיבשותה לש
תמועל ןבא ינבמ רפסמו הרייעל הברק ,והשלכ עבק בושיב טבשהמ קלח תואצמיה
.םייערא םינבמ


.בגנה ייברעל הריחב תוירשפא רתי חיטבי ולא םינוירטירקב שומיש


םיבושיכ בגנב םייברע םיבושי 40 -ב ריכהל הלש תינכותב תעבות "םיעבראה תדוגא"
הרכה וא םיכומס םיבושיל םחופיס י"ע םירחא םיזוכיר 64 -ל ןורתפ תאיצמו .םייאמצע
.םייערא םיבושיכ םהב


:ןזכרמבש תונורקע רפסמ לע תססובמ וז העיבת


.םתמכסה אלל םייחכונה םהירוגמ תומוקממ בגנב םייברעה םיחרזאה יוניפ וא תזזה יא
םיירוזא םילוקיש יפל םוקמב תובשיתהה ברימ תראשה סיסב לע םיבושיה תא סורפל
.םיינללוכ
עיגהל םיצמאמה יכ םיחינמ ונא .עקרקה לע םירדסה עוציבב ינונכת ןורתפ תונתהל ןיא
.םזוע אולמב וכישמי תועקרקה ןיינעב םכסומו קדוצ ןורתפל


תועקרקה לכ .םיבשותה לש עקרקה לע תומייקה תויוכזמ ערוג וניא עצומה ןורתפה
םישומישה יפל םיבשותל שמשל וכישמי עצומה ןונכתה בחרמב תולולכ ןניא רשא
.םימדוקה םירתומה


:י"ע וז היעבב ידיימ ןפואב לפטל לארשי תלשממ תשרוד "םיעבראה תדוגא"


תלפטמה תירטנולו התומע התויהב ,"םיעבראה תדוגא"ו םיבושיה יגיצנ םע השיגפ
.םירכומ אלה םיבושיה תייעב תרדסהל תוטרופמ תוינכות הל שיו וז היגוסב
םושייו םירכומ אל םיבושי הנומשב התרכה י"ע תומדוקה הלשממה תוטלחה ץומיא
ךכל םישורדה םיביצקתה תאצקה י"ע תומלוה תויתשת תיינב שומימ י"ע הרכהה
.וללה םיבושיב תועקרקה לע תולעבה תרדסהו
.וב הרכהו םיענלא ברע רפכה ןיינעב לופיטה זוריז
הלא לש םפוריצו םינטק םירכומ אל םיבושי םנשי םתברקבש טופיש ירוזא שדחמ חותפל
תונוכשב לופיטל וללה תויושרל םימלוה םיביצקת תחטבהו םימייק םיבושיב תונוכשכ
.ופרוציש
תאצוה תקספהו םירכומ יתלבה םירפכה לכב יוניפו הסירה יווצ תאפקה לע תורוהל
.היעבל ללוכו םלוה ןורתפ תאיצמל דע תמייק היינב לע םישדח םיווצ


1997 ראונישומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1995-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1995-2001, Snunit. All Rights Reserved. ( Terms of use)