[an error occurred while processing this directive]
פרסומות
spacer
ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ

ישאר ףד - םיכמסמtoolbox


ץראה םורדב םירכומ-יתלבה םיבושיל בא תינכת

ןוי-ול טרבוי י"ע ןכוה הז ח"וד
הפיח ,םיינברוא םידומילל זכרמה תרזעב
םיעבראה תדוגא רובע
(1996 רבוטקוא ןוכדע)


םינינע ןכות
היעבה תרדגה - אובמ .1
: עקר ינותנ .2
רוזאה לש תיפרגואיג הקולח 2.1
היפרגומד 2.2
םיתורש 2.3
יזיפ רקס 2.4
םייח תמר 2.5
םיבושי 2.6

תינכתה תרטמ .3
תינכתה תנכה יבלש .4
תינכתה תונורקע .5
תינכתה טוריפ .6
םיבושי גוויסל העצה 6.1
םייקה תובשיתה םגד 6.2
םיעצומה םיבושיל םיינורקיע םימגד 6.3
עקרק תוסכמ 6.4
עצומה חותיפה ךילהת 6.5
םיינאטילופורטמ םילוקיש 6.6

:םיחפסנ .7
ןונכתה תוינידמ םוכיס יפד
ךילהתה תונורקיע


רוזאה תפמ .8

היעבה תרדגה .1
םייודב םיטבש תעכ םירג ,וכותבו םחורי-דרע-עבש-ראב שלושמל ביבסמ רוזאב
ןוטלשה ידי לע רוזאל ואבוהו בגנב םינוש תומוקממ ופסאנ הלא םיטבש .םיבר
עבש ומקוה ךשמהב .םיינוחטב םידעצ תרגסמב הנידמה םוק רחאל ילארשיה
םהב םיבחרנה םיחטשה תא תונפלו םייודבה תייסולכוא תא זכרל תנמ לע םיבושי
.םיודבה םיבושיה םירוזפ ויה

םייח חרוא להנלו עבקה יבושיל רובעל םיודבה תא דדועל איה תימשרה תוינידמה
הינשה תיצחמה ךא הלא םיבושיב רוגל הרחב היסולכואה תיצחמכ םויכ .םיינוריע
למשח ,םימ אלל םיבושיכ תורכומ יתלבה "תורוזפ"ב רוגל ףידעהל הכישממ
.םייסיסב םיתורשו

םיאנתו הכומנ םיתורש תמרמ תלבוסה היסולכוא הרג הלאה תורוזפב
,םירכומ-אלה םיבושיל ןורתפ אצמנ אל דוע לכ .רתויב םידורי םיילכלכ-ויצוס
היעבה וז יכ קפס ןיא .היעבה תא ףירחמ הלא םיבושיב הרגה היסולכואה לודיג
שי .עבש ראב לש ינטילופורטמה רוזא ןונכת תניחבמ רתויב הפוחדה תירוזאה
ברקב הסיסתה בורקה ןמזב ןורתפ אלל יכ תקתקתמ ןמז תצצפ הב םיאורה
ידי לע רוזאה חותפל םיצמאמ תעקשה ןמזב חופיק םישיגרמה םייודבה תיסולכוא
.םדיצמ תופירח האחמ תולועפל איבהל לולע תונוטלשה
ןורתפה תעצה .היעבל ינורקיע ןורתפל העצה הווהמ תאזב תשגומה תינכתה
.התואנ תיעוצקמ המרו ללכה תבוט לש היאר ,תונגוה לע תססובמ תאזב תאבומה
םייללכה םיווקל םייודבה תייסולכוא לש הבחר המכסה גישהל בר ץמאמ ונעקשה
.תאז ונגשה ןכאו וז תינכת לש

עקר ינותנ .2
ןונכתה חטש לש תיפרגואיג הקולח 2.1

ןונכת ןכו םינותנה חותנ רשפאל תאזו םירוזא-תת 9 -ל קלוח ןונכתה חטש
.ז הלבטב םיראותמ הלא םירוזא .ינללוכ יבחרמ

היפרגומד 2.2

אלו ימשרה ןיסולכאה דקפמ תרגסמב םירקסנ םניא םירכומ אלה םיבושיה
לש תורחא תונוכתו בכרה ,לדוג יבגל םיקייודמו םיינכדע םינותנ םימייק
.היסולכאה

( 1991 ) םינפה דרשמ רקסב ונשמתשה היסולכואה לדוג תא דומאל תנמ לע
רקס ןלהל) 1994 תנשב ונלשמ הדש רקס ונכרע ,ןכ ומכ (.פ .מ .ס ןלהל)
רפסמ טבש לכב רשאכ ,םיטבש 108 ןודנה רוזאב םימייק .פ .מ .ס יפל .(םורד
טבש לכ רובע גיצמ רקסה .םיזוכיר 1213 ,רוזאב םיזוכיר כ"הס ."םיזוכיר"
תנמ לע ."השק הינב"ו ,"הכר הינב" ,"להוא" ,גוויסה יפל םינבמ רפסמ
.תחא רויד תדיחי סלכאמ הינב גוס לכ יכ ונחנה היסולכואה לדוג תא דומאל
שי רשאכ פ.מ.ס לש םיטבשה לכ רובע םינותנה תא ונמכיס 2 .סמ הלבטב
ןדמואה יפל היסולוכאה לדוג הכרעהה יפל .םילודג םיבושיל רתי טוריפ
.םיבשות 93000 :אוה הובגה ןדמוא יפלו םיבשות 46000 :אוה ךומנה
.םיבשות 69000 אוה עצוממה


ןותנ/רקס ירוזא - 1 .סמ הלבט

יוהז
םש
םירוזא
אישנה תמוצל המק תמוצ שיבכ י"ע םוחת
ראב המק תמוצ שיבכו דחא דצמ עבש ראבל
.ינש דצמ עבש
טהר
1
ראבו תקוש תמוצ ,םיבהל תמוצ ןיב שלושמ
.תקש-םיבהלמ הנופצ םיחטש ללוכ ,עבש
היקל
2
.ףיסכ לחנ-תקוש שיבכמ הנופצ םיחטש
הרוח
3
.דרע - ףיסכ לחנ שיבכמ הנופצ םיחטש
דרע לת
4
,ףיסכ לחנ-תקוש שיבכ ,עבש ראב-תקוש שיבכ
.םיטבנ לובגו ,רעורע-עבש ראב שיבכ
עבש לת
5
תימורד םיחטשו םיטבנ לובג ,דרע-תקוש שיבכ
.הפיסכמ
הפיסכ
6
עבש ראב שיבכ ,בגנה תמוצ עבש ראב שיבכ
תמוצו בגנה תמוצ ןיב וקו ,רעורע תמוצ
.רעורע
םולש בגש
7
,הנומיד רעורע שיבכ ,דרע-לת רעורע שיבכ
רעורעמ תיחרזמ םיחטשו
רעורע
8
תמוצ שיבכמ תיחרזמ-תינופצ םיחטש
.םחורי-בגנה
םחורי
9


היסולכואה רוזיפ תכרעה - 2 .סמ הלבט
תורעה
רפסמ
.חי
רויד
רפסמ
םיזוכיר
רפסמ
ןשי
טבש
רוזא

237
63

םינטק םיטבש
1

259
12
4,5
הנדאיז
1
בזע קלח
111
17
6,7
לייזוה לא
2

335
27

םינטק םיטבש
2
בזע קלח
167
8
24
תרידק
ענאצ-א
3

153
15
32
תרידק
ענאצ-א
4

56
5
35
דסא-לא
5

130
23

םינטק םיטבש
3
הרוחל ףרטצה
235
5
37
הנואטע לא
6

120
13
40
ןעיגלא ובא
7
הרוחל ףרטצה
140
1
43
יראבנ לא
8

136
29

םינטק םיטבש

4

53
7
46
ןערוג לא
9
בזע קלח
411
70
48
העיבר ובא
10

75
2
49
תא'גירד
11

65
9
51
תרידק
ענאצ-א
12

126
23

םינטק םיטבש
5

215
21
60
ףכ-ובא
13

243
3
61,62
ענאצ-א ןיברת
14
עבש לתל ףרטצה
188
2
63
ןחריס ובא
15

121
17
64
קייקר ובא
16

282
27
65
דייס לא
17

144
3
67
יבקוע לא
18

350
84
69
קייקר ובא
19

250
54
71
שרטא לא
20

293
42

םינטק םיטבש
6

56
4
75
דעיו'ג ובא
21
היקלל ףרטצה
97
12
76
רמע ובא
22

59
17
78
דעיו'ג ובא
23

67
11
83
העיבר ובא
24

65
18
84
תנירק ובא
25

49
14
86
תנירק ובא
26

56
14

םינטק םיטבש
7

759
99
101,102
םצעא-לא
27

1068
129
104
ןילואסמ
המזזעלא
28

69
4
105
הדממח
29

118
9
106
הדממח
30

55
1
108
המזזע
31


(ךשמה) 2 הלבט
(הכרעה) היסולכוא
רפסמ
.חי
רויד
רפסמ
םיזוכיר
רפסמ
ןשי
טבש
רוזא
םינטק םיטבש
8

60
9
91
דעיו'ג ובא
32

67
27
92
דעיו'ג ובא
33

418
71
93,94
העיבר ובא
34

97
21
95
העובק
35

68
12
96
ןערוג לא
36

653
82
90
תנירק ובא
37

36
8

םינטק םיטבש
9

92
23
98
המזזע
38

186
17
99
הלשווה לא
39

53
7
100
המזזע
40


9273
1213
כ"הס
היסולכוא לדוג
,םיטבש 108 רוזאב םימייק .פ.מ.ס לע םיססובמה 2 .סמ הלבטב םינותנה יפל
וניה (וניחותינ יפל) רויד תודיחי כ"הס רשאכ ,םיזוכיר 1213 -מ םיבכרומה
.9273

:ןמקלדכ אוה רוזאב היסולכואה ןדמוא הלא םינותנ יפל

(החפשמל תושפנ 5 לש החנהב) תושפנ 46365 = 5 X 9273
(החפשמל תושפנ 10 לש החנהב) תושפנ 92730 = 10 X 9273

לע םיבושיחה תא ונססיב ןונכתה ךרוצל .1991 תנשל םיסחיתמ הלא םינדמוא
.1994 תנשב ונכרע רשא ףיקמ רקס

היסולכוא בכרה

,םילודגה םיבושיב םיזוכיר 117 -ב בא יתב 93 ללכ רשא םורד רקס יפל
:םיאבה םינותנה ולבקתנ

.םינש 44....................................... באה לש עצוממ ליג .1
46% ................................. םירכזה % .2
32 ............................ זוכירל תוחפשמ עצוממ .3
272 .............................. זוכירל תושפנ עצוממ .4

תושפנ 9.5 וניה תעצוממ החפשמ לדוג יכ רבתסמ תוחפשמ לע םינותנה יפל
.החפשמל


םיבושי לדוג
עצוממ יכ קיסהל רשפא 2 הלבטב םינותנ יפל .9273 וניה רויד תודיחי כ"הס
.רויד תודיחי 7.6 וניה זוכירל רויד תודיחי
איה םילודגו םינטק םיבושי ןיב הקולחה יכ םיאור ונא 2 .סמ הלבט יפל
:האבה הרוצב םיקלחתמ רוזאב םימייקה םיבושיה .תיתועמשמ

.רויד תודיחי 1350 םע (רויד תודיחי 50 -מ תוחפ) םינטק םיבושי 64
.רויד תודיחי 7923 םע (רויד תודיחי 50 לעמ) םילודג םיבושי 40

.זוכיר/רויד תודיחי 21 איה םינטק םיבושיל תעצוממ תופיפצ ונייהד
.זוכיר/רויד תודיחי 192 איה םילודג םיבושיל תעצוממ תופיפצ


םיתורש 2.3

.םיתורש םילבקמ וב ליגרה םוקמה והמ םיבשותה ולאשנ ,רקסה תרגסמב
.האבה הלבטב ומכוס םיאצממה

םיתורש תקפסא םוקמ - .3 סמ הלבט
םיתורשל םוקמ

תורש
יראנ-ירטו
רחסמ
דחוימ

רחסמ
-מוי
ימוי
ראוד
להנמ
דעס
ךוניח
תואירב
רוזא
יטרפ
ש.ב
ש.ב
טהר
ןיא
ש.ב
טהר
טהר
1

יטרפ
ש.ב
ש.ב
ש.ב
ןיא
ש.ב
היקל
היקל
2

יטרפ
ש.ב
ש.ב
ש.ב
ןיא
ש.ב
הרוח
ש.ב
3

יטרפ
ש.ב
ש.ב
דרע
ןיא
ש.ב
הפיסכ
הפיסכ
4

יטרפ
ש.ב
ש.ב
ש.ב
ןיא
ש.ב
/הרוח
עבש לת
/הרוח
עבש לת
5
יטרפ
ש.ב
ש.ב
ש.ב
ןיא
ש.ב
הפיסכ
הפיסכ
6

יטרפ
ש.ב
ש.ב
ש.ב
ןיא
ש.ב
בגש
םולש
בגש
םולש
7
יטרפ
ש.ב
ש.ב
ש.ב
ןיא
ש.ב
רעורע
- דרע
הנומיד
רעורע -
8
יטרפ
ש.ב
ש.ב
ש.ב
ןיא
ש.ב
בגש
םולש
- םחורי
בגש
םולש
9
:תואבה תודוקנה לע םיעיבצמ רקסה לש םיאצממה
.בורקה לודגה בושיה ןמ תולבקתמ תואירב יתורש .1
.בורקה יברעה בושיה ןמ תולבקתמ ךוניח יתורש .2
.םיבשותל םירכומ םניא להנמ יתורש .3
.עבש ראבב םילבקתמ ללכה ןמ םיאצוי אללו רחסמו דעס יתורש .4
.עבש ראבב ראוד יתורש םילבקמ םיבושיה לכ ,דרעו טהר תברקמ ץוח .5
.םיראנירטו יתורש םילבקמ םניא םיבושיה לכ .6


יזיפ רקס 2.4
:םיאבה םינותנה ולבקתנ םיזוכיר 117 -ב בא יתב 93 ללכ רשא םורד רקס יפל

.מ"מ 57 ............................... םירוגמל חטש עצוממ
.מ"מ 133 ............................... תואלקחל חטש עצוממ
.מ"מ 65 ............................... תותפרל חטש עצוממ
.686 ......................... החפשמל רדע שאר עצוממ
.םנוד 4594 .............................. שומישב חטש עצוממ
.םנוד 2112 ......................... הקזחב עקרק חטש עצוממ


םייח תמר 2.5
:ןמקלדכ םה םייח תמר יבגל םיאצממה

40 תיטרפ תינוכמ ילעב %
3 תיאשמ ילעב %
62 היזיולט ילעב %
2 ררקמ ילעב %
76 זגמ םייריכ ילעב %
2 ןופלט ילעב %םיבושיה תוגלפתה 2.6
לדוג יפל םורדה יבושי תוגלפתה

טבשכ רדגומש המ רובע בושי חנומב שמתשנ ונא וז הדובע ךרוצל
:הינב לש םיגוס השולש בושי לכל םיימשר םינותנ יפל .תימשרה הקיטסיטסב
דחא רויד תדיחי ליכמ הינב גוס לכל יכ החנהב .השק הינבו הכר הינב ,להוא
.רוידה תודיחי רפסמ יפל םיבושיה לכ תא ונגוויס (תינרמש דאמ הכרעה)

לדוג יפל םיבושיה תוגלפתה 4 .סמ הלבט
םיבושי רפסמ
רויד תודיחי רפסמ
64
50 דע
18
100 דע 51
6
150 דע 101
4
200 דע 151
4
250 דע 201
2
300 דע 251
1
350 דע 301
0
400 דע 351
2
450 דע 401
0
500 דע 451
0
550 דע 501
0
600 דע 551
1
650 דע 601
1
700 דע 651
0
750 דע 701
1
800 דע 751
104
כ"הס


םייוניש ולח יכ חינהל ריבס .1991 לש םינותנב רבודמ יכ רוכזל שי :הרעה
לע ססובמ ןונכתה יכ שיגדהל בושח .לדוגה יפל םיבושיה תוגלפתהב םיבר
.חטשה ןמ םינדמואו ונכרע רשא רקס
תינכתה תורטמ .3
םורדה רוזאב םירכומ אלה םיבושיה תייעבל ידוסיו ינללוכ ןורתפ עיצהל
לע התמכסהבו תיודבה היסולכואה םעטמ עצומ ןורתפה .(תג תירקמ תימורד)
םירכומ-אל םיבושיל בא תינכתל המלשה הווהמ וז הדובע .תינכתה תונורקיע
.םיינוטלש םיפוגל הדי לע העצוהו םיעבראה תדוגא המזי רשא ץראה ןופצב


תינכתה יבלש .4
:םיאבה םיבלשה יפל הנכוה תינכותה
-ב עצובש םיזוכיר 117 -ב תושפנ 887 ללכש בחר םגדמ לש יפרגומד/יזיפ רקס .1
.1994
.ןונכתה ידעי תורדגהו רקסה חותנ .2
.תופולח תנכה .3
.םיגיהנמו םיבשותה םע תוצעייתה .4
.יפוסה ןורתפה שוביג .5
תיפוסה ותמכסה תא לבקל רוביצה ינפב הגצה .6
.םיינוטלש םיפוגו םייעוצקמו םיירוביצ תודסומ ינפב הגצה .7


תינכתה תונורקע .5
:םיאבה תונורקעה לע היונב תינכתה
השיגב טקונ אוה ןכל -םיבשותה תויוכזב תילמינימ העיגפל ףאוש ןונכת .1
םהירוגמ תומוקממ םיבשות לש יוניפ וא הזזה אלל ןונכת הרקיע רשא הנותמ
.םתמכסה אלל םייחכונה
תובשיתה ברימ תראשה לע ססובמ םיבושיה תסורפת לש עצומה ןורתפה .2
.םיינללוכ םיירוזא םילוקיש יפל םוקמב
חרואב תרתוימ העיגפ וא עוזעז אלל םיבלשב עוצב רשפאמ עצומה ןורתפה .3
.םיבשותה לש םהייח
םיצמאמה יכ םיחינמ ונא .עקרקה לע תולעב לש םירדסה העיצמ הניא תינכתה .4
.םזוע אולמב וכישמי תועקרקה ןינעב םכסומו קדוצ ןורתפל עיגהל
לש האלמה םתמכסהמ תינהנו רוביצה ףותיש אולמב הנכוה תעצומה תינכתה .5
.םיבשותה
.םיבשותה לש עקרקה לע תומייקה תויוכזמ ערוג וניא ןאכ עצומה ןורתפ לכ .6
םיבשותל שמשל וכישמי עצומה ןונכתה בחרמב תולולכ ןניא רשא תועקרקה לכ
תינכתה טוריפ

םיבושיה גוויסל העצה 6.1

לכל רשאכ לדוג יפל תוצובקל םיבושיה תקולח לע ןונכתה תא םיססבמ ונא
.תיפיצפס ןונכת תוינידמ תעצומ הצובק
וז הקולח .עבק יבושילו "םייערא" םיבושיל איה הקולחה ןושאר דעצכ
רשאכ ,רתויו תוחפשמ 35 הב רשא "הרוזפ" לכ יכ העיבקה לע תססובמ
תוכז הב שי ,רטמ 40 -ב הנכשה החפשמ םוקממ קוחר וניא החפשמ םוקמ
התוינידמב םינפה דרשמ ידי לע הצמוא וז העיבק .יאמצע בושיכ םויק
35 -כ םימייק ונינדמוא יפל .ץראה ןופצב םירכומ יתלב םיבושי יאשונב
יכ ריכזו רוזחנ .םורדה רוזאב םייאמצע םיבושיכ םויק תוכז ילעב םיבושי
םילוקישו רוזאב םייוניש לע הכרעה ,םוקמב רקס לע ססובמ הז ןדמוא
.םיינונכת

:ןמקלדכ העבראל םיקלוחמ םיבושיה
(םילודג םיבושי) תוחפשמ 350 לעמ םיבושי : א הצובק - 1
(םיינוניב םיבושי) תוחפשמ 350 -ו 101 ןיב םיבושי : ב הצובק - 2
(םינטק םיבושי) תוחפשמ 100 -ל 35 ןיב םיבושי : ג הצובק - 3
(םייערא םיבושי) תוחפשמ 35 -מ תוחפ םיבושי : ד הצובק - 4


ןונכתה תוינידמ

:תואבה תוצובקל הנוש תוינידמ םיעיצמ ונא ןכל

(םיירוזא םיזכרמ) םילודג םיבושי .א הצובק

לש יפואב עבק יבושיל הלאה םיבושיה תא ךופהל שי :הצלמהה רקיע
.הביבסל םיתורשו םוקמב הצחמל תינוריע תופיפצב רויד תוקפסמה תורייע
.םיימוקמה ףונהו הינבה םע תיברימ הרוצב בלתשי ןונכתה יכ םיעיצמ ונא
ןוגריאה .תמייקה הינבה תסורפת םע םואתב עקרקה ישומיש תא ןנכתל שי
.וזב וז תורושקה תונוכשו זכרמ לש ןורקיע לע ססבתהל ךירצ יבחרמה
.םיירוזא םיתורש לולכל םיבייח זכרמה ידי לע םיקפוסמה םיתורשה

(םייאמצע םיבושי) םיינוניב םיבושי .ב הצובק

םייאמצע םיבושי תויהל הלא תומוקמ תא ןנכתל שי :הצלמהה רקיע
זכרמ לע תונעשנה תונוכש לש תנוכתמב םידדוב םירוגמ ירוזאמ םיבכרומה
ןנכתל שי הלא םיבושיב .תחא תתשורמ הרייע םיווהמ דחיבש ךכ םיתורש
.רבד לכל יאמצע בושיכ דקפתל לוכי בושיהש ךכ תומכבו המרב םיתורש

(םירפכ וא תונוכש) םינטק םיבושי .ג הצובק

ןנכתל ןתינ ,תחאה .תויצפוא יתש תומייק םינטקה םיבושיל :הצלמהה רקיע
לע תיתועמשמ הרוצב ססובמה בושי אוה רפכה .םיירפכ םיבושיכ םתוא
םיבושיל הינשה היצפואה .דבלב םיירפכ םיתורש וב םימייקו תואלקח
בחרמלו טופישה םוחתל םחופיס איה לודג בושיל בורק םימקוממה םינטק
לש תונוכשל םינטקה םיבושיה םיכפוה ךכ ידי לע .הלא םיבושיל ןונכתה
.םהמ םיתורש םילבקמו םילודגה םיבושיה


.תודדוב תודוקנ .ד הצובק
םוקמב רוגל ךישמהל הלא תודוקנב תוחפשמל רשפאל שי :הצלמהה רקיע
ומכ .ןופלטו למשח,םימ יתורשל החונ השיגל גואדל שי .םיינמז םירוגמב
עבק תינב .תואירבו ךוניח יתורשו הקוסעת תורוקמל תושיגנ רפשל שי ,ןכ
תרגסמב עבק בושי לע טלחוה םהב תומוקמב רשפאתת הלא םיבשותל
.וז תינכת

.תוינידמה יאשונ
:םיאבה םיאשונה ןמ בכרומ הלא םיבושיל ןונכתה תוינידמ
.םירתומה עקרקה ישומיש .1
.תרתומה םירוגמ תופיפצ .2
.תויתמרגורפ עקרק תוסכמ .3
.םיילאפיצינומ םיתורש תקפסא ןוגריא .4
.חטשה ןוגראל ינורקע םגד .5

.ןונכת תוינידמ יפל םיבושיה גוויס ןלהל
םימייק ןכל .1996 ילויל םיינכדע םינותנ לע תססובמ 5 הלבט :הרעה
םיבושי 34ב רבודמ םייקה בצמה יפל .2 הלבטב םיאבומה םינותנמ םילדבה
:אבה טורפה יפל םיינמז םיבושי 64ו םיעובק
(םיירוזא םיזכרמ) םילודג םיבושי 4 -
(םייאמצע םיבושי) םיינוניב םיבושי 14 -
(תונוכשםירפכ) םינטק םיבושי 17 -
םייערא םיבושי 64 -


םיבושיה גוויס 5 .סמ הלבט

רעושמ לדוג
(תוחפשמ)
* יפל רפסמ
פ.מ.ס
רוזא
ןונכת
בושיה םש
רפסמ


א הצובק

400
60
5
ףכ ובא
51
800
101,102
7
םצעא לא
72
1200
104
7
המזזעלא ןידועסמ
73
500
93,94
8
העיבר ובא
81


ב הצובק

200
4,5
1
הנדאיז
11
120
40
3
ןעיגל ובא
31
340
65
3
דייס לא
32
100
49
3
תא'גירד
34
100
62,61
5
ענאצ-א ןיברת
52
180
64
5
הקיקז ובא
55
150
67
5
יבקע לא
53
150

5
רדיוק ובא
57
300
71
5
שרטא לא
56
110
75
6
דעיו'ג ובא
61
120

6
הרסאסנ לא
62
190
106,105
7
הדממח
71
120
95
8
העובק
82
100
98
9
המזזע לא
92


ג הצובק

45

1
הקיתעלא
12
70
6,7
1
לייזוה לא
13
60
31
2
ןודבע ובא
21
45
35
2
דסא לא
22
45
36
2
הקאלט לא
(לייזוהלא)
23
50
46
3
ןאערוג לא
41
45

3
ישירקלא
42
50

5
יליקאולא
54
40
84,86
6
תנירק ובא
63
60
96
8
ןערוג לא
83
75
99
9
הלשאווה
93
70
100
9
המזזע
91
40

9
'גאדה ריב
94
45

3
שארטא לא
33
40

5
םצעא לא
58
40

7
המזזע
75
40
3
7
הבישע ובא
74
:תורעה
המכב תויועט תויהל לוכי םיבושיה גוויסב קיידל וניצמאמ תורמל .1
הרקמ לכ קודבל םיעיצמ ונא .םינשוימ וא םינוכנ אל םינותנ בקע םירקמ
.דוחל

םייקה יתובשיתהה םגדה 6.2

לש חותינ ידי לע רוזאב םיודבה לש תובשיתהה תרוצ תא ןייפאל ןתינ
,םייתוברת םימרוג לש האצותכ .ריווא ימולצת תועצמאב םימייקה םימגדה
.הנימב תדחוימ תובשיתה תרוצ הרצונ - םייטילופ ,םיימילקא ,םייפרגואיג
.רזופמה זוכירה םגד - הז םגדל אורקל רשפא
:םניה הז םגד לש םינויפאה
החפשמה תא םיסלכאמה ('וכו ריד ,הכר הינב ,להוא) םינבמ המכ זוכר .1
םיסחי תאטבמ חטשב םינבמה רוזיפ תרוצ .םיוסמ רתאב תיניערגה
.םייתוברת םיגהנמו םייתחפשמ
'מ 300 -ל 100 ןיב תמקמתמ (הלומח התואמ) האבה תיניערגה החפשמה .2
.הנושארה החפשמה ןמ
הכישממ החפשמ לכ רשאכ רוזיפה ךשמה ידי לע אוה בושיה לודיג ךשמה .3
.ירוקמה המוקמב לודגל
.חיישה לש םוקמה תברקב םקוממ םיחרוא תלבקל ישארה להואה .4
יוביע ידי לע ןהו תופסונ תודוקנ תפסות ידי לע ןה השענ בושיה לודיג .5
.תומייקה תודוקנה


.םוקמל רתאה תכיפהו הביבסו עבטל תולגתסה ךרד גיצמ הז יתובשיתה םגד
"תועבקה" ךילהת ןכל .תירוטסיה טבמ תדוקנמ בר ןמז ךשמנ ונניא הז ךילהת
םקרמב םירתוימ םיעוזעז תעינמ םשל ותוא קזחל שיו ירירבש אוה הז
םייונישו םירז תומוקמל םיטבשה תרבעה יכ העדב ונא .םייקה יתרבחה
םיצילממ ונא .םיטבשה לש יתרבחה קבדל בר קזנ םורגל םילולע םייטסרד
תקדצומ וז השיג .םוקמב םיודבה לש םייח חרוא יונישל תיתגרדה השיג לע
לוכי םוקמב עבקה בושי ןונכת .תישונא הניחבמ ןהו תינונכת הניחבמ ןה
.קדוצ ןורתפל הווקתו ינונכת רגתא שמשל


עצומה חותיפה ךילהת 6.5

.בושיו בושי לכ לש חותפו ןונכתל יבקעו רדוסמ ךילהת להוני יכ םיעיצמ ונא
:םיאבה םיבלשה ןמ בכרומ עצומה ךילהתה


דמעמל תובישח תמייק .("הדוגאה" ןלהל) בושיה ידבכנמ התומע תמקה
ןונכתה לש תוטלחה תלבק ךילהתל עגונה לכב הדוגאה לש יקוחה

.חותפהו


:םיאבה םיאשונה רבדב םכסהל עיגהל תנמ לע הדוגאהו תונוטלשה ןיב מ"ומ
חטשב הינב יאנתו בושיה םוקימ-
םייסיסב םיתורש תקפסא-

בושיה תורטמ לע הכרעה תללוכ וז המרגורפ - בושיל תמכסומ המרגורפ
םירוגמ םוחתב םיכרצו הקוסעת ,היסולכואה בכרהו לדוג תניחבמ
.בושיל תודעוימה עקרקה תוסכמ תועבקנ הלא םיכרצ יפל .םיתורשו
תאצקהל עגונה לכב המכסהל עיגהל שי ,תמכסומ המרגורפ תעיבק רחאל
תוסכמל םינוש םיטרדנטס םיעיצמ ונא .רפכב םינושה םישומישל עקרק
. בושיה יפוא יפל (אבה ףיעס האר) עקרק

תינכת תנכהל תשגל שי עקרק תוסכמ לע תיתומכ המרגורפ לע המכסה רחאל
יכ הבר תובישח שי .1:200 וא 1:500 הדימ הנקב עקרק ישומישל תיזיפ
.םהיגיצנו םיבשותה םע תדמתמ תוצעיתהב השעת תינכתה תנכה

לע (הדוגאה ךרד) םיבשותה לש רושיא לבקל שי תינכתה תנכה םויסב
איה ונייהד .תוירוטוטטס תוינכת תרגסמב סנכהל תבייח וז תינכת .תינכתה
.ראתמ וא תטרופמ תינכת לש תנוכתמב תויהל תבייח

:םיישממה חותיפה יבלשב ליחתהל שי תמכסומ תינכת תמייקש עגרב
.(םישיבכו ןופלט ,למשח ,םימ יווק) תיתשתה תנכה .א
.תואירבו ךוניח יתורש תמקה .ב
.תוינקת הינב תוינכת ךמס לע ,העובק הינבל הינב ירתיה תאצוה .ג

ףתושמ ףוג ןוגראב ליחתהל שי ,הפונת םילבקמ הלאכ םיכילהתש רחאל
עוצבה יבלש לע חקפלו םאתל רומא הז ףוג .ירוזא הלועפ ףותישו ןונכתל
.ולוכ רוזאה לש

םייאטילופורטמ םילוקיש 6.6

לש ידיתעה ינאטילופורטמה רוזאה תרגסמב רוזאה לש ודיתע תא תוארל שי
.םייפלאה תונשל לארשי תנידמ
עצומ הז בושח רוזא לש ןוכנ חותיפל תויצפואה אולמ לע רומשל תנמ לע
:תואבה תודוקנל בל םישל

םלועב ריעל המודכ ,עבש ראב ריעל ביבסמ ינוע תונוכש חותיפ עונמל שי
.ישילשה

הלאה םירעה לע .םחוריו הנומיד ,דרע םירעה "תוינוריע" תא קזחל שי
.ןלהלש תירפכה הביבסל םיתורש קפסל

בגנה לש םיימינפה םירוזאה לש חותפה יבחרמה יפואה לע רומשל שי
.הביבסו ףונ ,עבט לש םימעטמ תאז ,ינופצה

.םיישארה םישיבכה ךרואל "תורייע" תמקהמ עונמל שי

םישיגנ תומוקמב םתוא םקמלו םישדח (הישעת) הקוסעת ירוזא חתפל שי
.רתוי ןזואמ ירוזא חותפ גישהל תנמ לע תאזו םייודבה םיבשותל


..בושי למס ד...בושיה גוס

תוחפשמ 35מ תוחפ....... בושיה לדוג

,תואלקח
םייערא םינבמב םיינמז םירוגמ
עקרק ישומש
םירתומ

תיאלקח תצבשמ לע רויד תדיחי
םירוגמ תופיפצ
תיברימ

לכל תיאלקח תצבשמ םנוד 10
.תושפנ 10 דע החפשמ
עקרק תוסכמ
םייתמרגורפ

בורקה בושיה ןמ
םיתורש תקפסא


יתובשיתה םגד
םייק

יתובשייתה םגד
עצומ


...בושי למס ג... בושיה גוס
תוחפשמ 100 -ו 35 ןיב...... בושיה לדוג
,תואלקח
םייעובק םינבמב םירוגמ
םייתנוכשםיירפכ םיתורש
עקרק ישומש
םירתומ

(רפכ) םירוגמ חטש םנוד 2ל 'חי
(הנוכש) םירוגמ חטש םנודל 'חי
םירוגמ תופיפצ
תיברימ
(רפכ) תואלקח שפנל 'ד 2
('כש,רפכ) םירוגמ שפנל 'ממ 400
(רפכ) םיירפכ םיתורש 'ד 10
םייתנוכש םיתורש 'ד 5
עקרק תוסכמ
םייתמרגורפ

(רפכ)רתויב בורקה בושיב
(הנוכש) בורקה בושיב
םיתורש תקפסא


יתובשיתה םגד
םייק
הנוכש :היצפוא רפכ :היצפוא
יתובשייתה םגד
עצומ

..בושי למס ב... בושיה גוס
רויד תודיחי 350ו 100 ןיב....... בושיה לדוג
תואלקח ,םירוגמ
םייללכ םיתורש
חותפ ירוביצ חטש ,הכאלמ
עקרק ישומש
םירתומ

וטנ םירוגמ םנודל 'חי
םירוגמ תופיפצ
תיברימ
םירוגמ שפנל 'ממ 200
םיתורש:בושיה חטש ללכמ 40%
חותפ ירוביצ חטש 'ד 10
הכאלמ 'ד 5
עקרק תוסכמ
םייתמרגורפ


ריעב םיינוריע םיתורש, םוקמב םיתורשה בור
הבורקה
םיתורש תקפסא


יתובשיתה םגד
םייק
ח
מ ש


ת

ש
יתובשייתה םגד
עצומ

...בושי למס א...בושיה גוס
רויד תודיחי 350 לעמ....... בושיה לדוג

תואלקח , םירוגמ
הכאלמו הישעת .פ.צ.ש, רחסמ, םייזכרמ םיתורש
עקרק ישומש
םירתומ
וטנ םירוגמ םנודל רויד 'חי 2


םירוגמ תופיפצ
תיברימ
םירוגמ החפשמל םנוד
תואלקח החפשמל 'ד 10
ללוכ םיירוביצ םיתורש 'ד 50
רחסמ
.פ.צ.ש 'ד 30 הישעת 'ד 10
עקרק תוסכמ
םייתמרגורפ

םוקמב םיינוריע םיתורש
עבש ראבב .פורטמ םיתורש
םיתורש תקפסא


יתובשיתה םגד
םייקיתובשייתה םגד
עצומעצומה חותיפה ךילהת

התומע תמקה .1
םכסה תביתכ .2
המרגורפ תעיבק .3
תינכת תנכה .4
רושיא תלבק .5
תינכת עוצב .6
ירוזא ןוגרא .7

Created by QText-7.0 HTML Generator

Last updated: June 30, 1997


שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1995-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1995-2001, Snunit. All Rights Reserved. ( Terms of use)