[an error occurred while processing this directive]
פרסומות
spacer
ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
toolbox
,"רבדמב םיאודבה תא ריכנ" :ךותמ החוקל ןאכ העיפומה םידומילה תינכות
'ג-'ב תותיכל תדעוימ

:תללוכ תינכותה

אשונה תגצה
ויקרפו אשונה טוריפ
?אוה המ ,רבדמ
רבדמב םיאודבה ייח
תיאודבה החפשמה
רבדמב םימ
יאודבל הכרב - למגה
סנרפתהל רשפא רבדמב םג
םיאודבה ייחב הנתשנ המאשונה תגצה :רמאמה םש
רבדמב םיאודבה תא ריכנ :ךותמ

תולחש תורומתבו בגנב םיאודבה ייחב קסוע "רבדמב םיאודבה תא ריכנ" אשונה
הרבחב אלו בגנב היחה תיאודבה הרבחב קר תקסוע תרבוחה .תונורחאה םינשב םהייחב
.לילגב היחה תיאודבה

תונומת זראמו הרומל ךירדמ ,דימלתל הדובע תרבוח ,הארקמ :ללוכ אשונה
.'ג וא 'ב תותיכ ידימלתל עצומ אוהו ,תויוליעפו

."ונצראב םיאודבה תא ריכנ" םשב וארקנש תורבוחה לש הבחרהו בותכש איה הארקמה
טוריפה .הרומל עקר רמוחו אשונה טוריפ ,תינכתה לנויצר :ללוכ הרומל ךירדמה
הארקמבש תויוליעפהו םיגשומה ,םינכתה לע רבסהו קרפ לכבש תונויערה יופימ ללוכ
.הדובעה תרבוחבו

?רבדמב םיאודבה לע דמלנ עודמ

םידומילה תינכת לש תינויערה תרגסמל םאתומ "רבדמב םיאודבה תא ריכנ" אשונה
,ל"ת ,'ד-'ב תותיכל "הרבחהו תדלומה ידומילל םידומילה תינכת" 40 'מעב ונייע)
.(ט"לשת םילשורי ,תוברתהו ךוניחה דרשמ

םוחתמ הניאש ,תרחא הרבחב םייחל המגוד אוה "רבדמב םיאודבה תא ריכנ" אשונה
יעצמאמ הילע עדימ םהל שי תאז םע דחי ךא ,םידימלתה לש בורקהו רכומה םמלוע
.דועו היזיוולט ,וידר ןוגכ םינושה תרושקתה

,רחא םוקמב םייחה םישנא לש םייח יסופד ריכהל איה הז ידומיל אשונ תרטמ
.הבורקה ותביבסמ דימלתל תרכומה תואיצמהמ הנושה הביבסב

םידימלתה ושכר 'ג התיכב הנוכשה לעו 'ב התיכב תיבהו החפשמה לע דומילה תרגסמב
םידימלתה .הליהקב ךשמהו יתחפשמה אתהמ לחה הרבחה לש הנבמה לע הנבה תישאר
םיטרפה ןיב ןילמוגה ירשקו םיסחיה תוכרעמ לש הנבהו םיגשומ ,יסיסב עדי ושכר
אשונב .רתוי הבחרה הרבחבו הליהקב םירחא םיטרפל טרפה ןיבו החפשמב םינושה
םיסופדה הב םימייקתמ רשא ,הרבחל ועדוותי םה "רבדמב םיאודבה תא ריכנ"
התוברת םלוא ,יתליהקה הנבמהו יתחפשמה הנבמה :ונייהד ,םייסיסבה םייתרבחה
תרחא הרבח לע דומילה .םיריכמ םידימלתהש םיגהנמהו תוברתהמ םינוש היגהנמו
תונוש תויתרבח תועפות לע תופסונ תואר תודוקנמ ףיקשהל םידימלתל רשפאמ
.תורבחב המודה ןיבו הנושה ןיב ןיחבהלו

ךרע שי ,הרז ףאו הקוחר הרבחב תקסועו תנחובה ,תיגולופורתנאה תוארה תדוקנל
עדיה םלוע תא ביחרהל םידימלתל תרשפאמ תורחא תורבח םע תורכיהש םושמ ,בר
הייארב רזלו הנושל תונלבוסב סחייתהלו יתרבח ןוגראל רשקב הללכהל עיגהלו
ידומיל ןונכתל תונורקע" הרפסב ,רדא האל .תומודק תועדו םיפיטואירטס תללושה
:תנייצמ ,(1973 תוברתהו ךוניחה דרשמו תירבעה הטיסרבינואה תאצוהב) "הרבחה

היושע רזהו הנושה ידי לע תשכרנה הביטקפסרפה
בורקה תא "הארי"ש ךכ ידיל םדאה תא איבהל
הרבחה תודסומ לכ - וז הביטקפסרפ רדעהב .רכומהו
ונא םכותבו םכותמש םיכרעהו תומרונה לכו היגהנמו
ךכ ידי לעו ,םהילאמ םינבומ םירבדכ םיספתנ םייח
וז הניחבמ .תרוקיבלו הנבהל ךרדה םימעפל תמתסנ
רמוחמ בר וכרע תויתרוסמ תויוברתמ בואשה רמוח
לא האוושהה ןכש ,תויביטימירפ תויוברתמ בואשה
.הריהבמה התועמשממ תדבאמ ןיטולחל רזהו הנושה
ובש תורזהו קוחירה ללגב ןרקסמו ןיינעמ רמוח והז
.עודיו רכומש המ ןיבל וניבש המילהה יא ללגבו

ןפואב ,םהומכ היח הניאש ,תיתרבח הצובק סופתל הייטנ תמייק םיריעצ םידלי לצא
,תויוות תייוותה לש ,תומודק תועד לש סיסב לע תודמע עובקל םייושע םה .ילילש
יפ לע וא תוינוציח תונוכת יפ לע תורגסמו םיאתל םדא ינב לש יעמשמ דח ךויש
.יוגש ףא וא יקלח ,םדוק עדי

םידימלתהש ידכ ,יוניש תרבועה תיאודבה הרבחה לע עדימ קפסל אופא אב הז אשונ
.הנימא "תיעדמ" ךרדב - הנוש ךרדב םיאודבה לע םהלש םיגשומה םלוע תא ונגראי

טבשב ,בגנב םיאודבה תרבח תא ריכהל תויונמדזה םיריעצה םידימלתל ןמזמ אשונה
תיאודבה הרבחהש םייונישה תא ןכו ,השדחה תיאודבה הרייעב הווהתמה הליהקבו
.תרבוע לארשיב

תויוכזו תובוח יווש םיחרזא םה לארשיב םיאודבה יכ םידימלתל ריכזהלו רוכזל שי
םירחבנו םירחוב םה ,ל"הצב םיתרשמ םה :ךכל תוטלוב תואמגוד .הנידמה יבשות לככ
.דועו תסנכל

םייזכרמה תונויערה

תונויער לשו םיעצמאה לש היצקנופ אוה םדאה ידי לע תיסיפה הביבסה יוניש .1
יאנתל ומצע לגיס ,םייח ילעבל המודב ,םדאה רבעב .םיבאשמו היגולונכט ,םישדח
ויכרצל םאתהב יח אוה הבש הביבסה תא הנשמ םדאה ,הווהב .יח אוה הבש הביבסה
.וייח חרואלו

.םיבר םייוניש םויכ םילח תיאודבה הרבחה לש םייחה תוחרואב .2

תקיתע תוברת לע םידיעמה ,םייתרוסמ םיגהנמו םיכרע םירמשנ תיאודבה הרבחב .3
.ןימוי

.םייסיסב םיכרצ שי םדאה ינב לכל ,תיתוברתה תונושה תורמל .4

.םתוברתלו םהיכרוצל םימיאתמה םירצומ םירציימ םדאה ינב .5

.הרבחלו דיחיל םיניקת םייח רשפאל ידכ ,םייתרבח תודסומ םיחתפמ םדא ינב .6

םידיתע םה הבש הרבחה לש תושירדהו תושיגה ,םיכרעה רואל םיכנחתמ םידליה .7
.םיפתושו םירבח תויהל

.תוצובקה ןיבו הצובקה ירבח ןיב ףותישב םינתומ הרבח ייח .8

תורטמ

.םייללכה תונויערהמ ורזגנ הז אשונב תוידומילה תורטמה

יביטינגוקה םוחתב תורטמ

.בגנב תלעופו היח לארשיב םיאודבה תייסולכוא בורש ועדיי םידימלתה .1

.םתוברתו םהיגהנמ ,בגנב םיאודבה ייח חרוא תא וריכי םידימלתה .2

יבושייב םיאודבה ןיבל םידדונה םיאודבה ייח ןיב האוושה וכרעי םידימלתה .3
.עבקה

.בגנה - לודג רבדמ שי לארשיבש ועדייו רבדמה ינייפאמ תא וריכי םידימלתה .4

.תיאודבה הרבחה ייחל רבדמב עבטה תועפות ןיב הקיז שיש וניבי םידימלתה .5

תוברתב תורוסמו םיגהנמ לש םתוחתפתה רוקמ לע תונקסמ וקיסי םידימלתה .6
.תיאודבה

.תיאודבה תוברתבש דחוימה תא וריכי םידימלתה .7

םיכרעהו תושיגה םוחתב תורטמ

.תיאודבה הרבחה לש תורוסמהו םיגהנמה יפלכ יבויח סחי וחתפי םידימלתה .1

תרחא הרבחמ םישנא יפלכ הכרעהו ידדה דובכ ,הנבה לש סחי וחפטי םידימלתה .2
.תיאודבה הרבחה יפלכו

ינב יפלכ תומודק תועדמו תויפיטואירטס תוסיפתמ םיררחושמ ויהי םידימלתה .3
.םהלשמ הנוש הרבחב םייחה םדא

(םידומילה תינכתל םאתהב) םיחנמ תונורקע

,תויטנוולר :םיחנמ תונורקע העברא תללוכ הרבחו תדלומ ידומילב םידומילה תינכת
םאתהב דבוע אשונה .(ט"לשת םידומילה תינכת) תונתלעפ ,תושימג ,תויוויטרגטניא
.הלא תונורקעל

תויטנוולרה ןורקע

תויטנוולר (2) ;דימלתה יכרוצל תויטנוולר (1) :םימוחת ינשל ןווכמ הז ןורקיע
.ןמזהו הרבחה ינרוצל תויטנוולרה תשגדומ הז ידומיל אשונב .הרבחה יכרוצל

םייחה חרואב םילחה םייונישהו תורומתה אוה ןגרואמ אשונה וביבסש יזכרמה ריצה
ךכב שי .תילארשיה הרבחהמ דרפנ יתלב קלח הווהמה ,בגנב תיאודבה הרבחה לש
רשפאמ אשונה .לארשיב תויחה תורחא תורבח תודוא לע דימלתה לש םלועה עדי תבחרה
ליחתהל ךכ ידי לעו ,תרחאה הרבחל סחייתהלו תירטנצוגא הייארמ "תאצל" דימלתל
.תירטנצויצוס הייאר לש התישאר

תויוויטרגטניאה ןורקע

תוסחייתה בייחמ הייח חרואו התביבס ,התוברת לע ,תיתרבח הצובק לע דומילה
םירשקה לעו היביכרמ לע התוברת תא ןיבהלו הריכהל רשפאתש ,תיוויטרגטניא
:םידומילה תינכתב םיעצומה םיטביהה יפ לע ןגרואמ אשונה .םהיניב םינושה
.יגולופורתנאהו ירוטסיהה ,ילכלכה ,יתרבחה ,יפרגואיגה

עדיה ןוגרא .תיסחי הטעמ השגדהב םקלחו ,רתוי הבר השגדחב םיאבומ םיטביההמ קלח
תויתרבחה תועפותב תושדח םינפ תולגל םידימלתל רשפאמ תיוויטרגטניא הרוצב
.ןחלש ימינפה ןוגראהו רדסה תא ןיבהלו

ןפב םג "רבדמב םיאודבה תא ריכנ" אשונב יוטיב ידיל אב תויוויטרגטניאה ןורקע
.רפסה תיבב םינושה דומילה תועוצקמ ןיב תויוויטרגטניא :ולש ינשה

,עבט ,הרבחו תדלומ ןוגכ ,םינוש הארוה תועוצקמ ןיב בולישל המגוד הווהמ אשונה
תינכתבש ךכל בל םישל שי) ארקמ ןכו ,ןושלו תורפס ,הקיסומ ,היגולונכט
יוצרו ,תומשו תישארב םירפסה תא 'ג-'ב תותיכב םידמלמ ד"ממה ס"היבב םידומילה
רפסה תיבב הדימלה דוקימ לש ךרוצה לע הנוע אשונה ךכ ידי לע .(ךכב רזעיהל
.ידוסיה

תושימגה ןורקע

:תויועמשמ יתש שי הז ןורקיעל

תא ןכו ותעד לוקיש יפל הדימל תויוליעפ רחוב דימלתה :דימלתה לש הריחב - תחאה
.('וכו תוצובק ,דיחי לש דומילה תרגסמ) הדובעל וירבח

ףצר ןיא .התעד לוקיש יפל אשונה תא תנגראמ הרומה :הרומה לש הריחב - היינשה
.(תוירלודומ ןה תודיחיה) תויוליעפה ןיב בייחמ רדס ןיאו םיקרפה ןיב בייחמ
.הארוה יכרד ןווגמב עצבתהל לוכי רועישה ןוגרא ןכ ומכ

:תויועמשמה יתשל תוסחייתה שי אשונב

רוחבל םילוכי םידימלתה .תויוליעפ לש תונוש תופולח תוגצומ הדובעה תרבוחב .א
.הבחרההו הרשעהה תויוליעפב םתעד לוקיש יפל
ולא תולאש .ההובג המרב םידימלתל תודעוימה ,רגתא תולאש תוגצומ תרבוחב
.* תיבכוכב תונמוסמ

רדס ןורחאהו ןושארה קרפה דבלמ םלוא ,תרגסמ רופיסכ היונב הארקמה םנמא .ב
.התעד לוקיש יפל רדסה תא תונשל הלוכי הרומהו ,בייחמ וניא םיקרפה

תילטנורפ הארוהב ,תינדיחי הדובעב ,תוצובקב ודמלל ןתינש ךכ ןגרואמ אשונה .ג
תינרצוי תוליעפלו ידומיל רויסל ,ןוידלו החישל םוקמ שי .הדימל יזכרמב וא
.התתיכלו הל המיאתמה ךרדב רחבתו לוקשת הרומה .תיתריציו

תא ןגראל רשפא .תידומילה הביבסה ןוגראל הבר תובישח שי הז אשונ דומילב .ד
םאתהב תוישפוחב ועוניו םידימלתה ודמלי להואה ךותבו ,לודג להואכ התיכה
תודובעו םירויצ ולתי ,םיאודב םילכו םיצפח ואיבי הרומהו םידימלתה .תויוליעפל
.אשונה דומיל ךלהמב וניכיש

םיאודבה לע דומללו רוקחל םידימלתה תא דדועלו אשונה תא ביחרהל םיעיצמ ונא .ה
.םיפסונ םירזעו תונומת ,םירפס תועצמאב

אשונ בותכל ןכו ,רקח תוצובקל וא ןיינע תוצובקל ןגראתהל םילוכי םידימלתה .ו
.בגנב םיאודבה לע ישיא

תונתלעפה ןורקע

תדלומ ידומילבו ללכב ידוסיה רפסה תיבב יסיסבו יזכרמ אוה תונתלעפה ןורקע
םוחתב :תונוש הדימל תויוליעפב יביטקא דמולהש איה רבדה תועמשמ .טרפב הרבחו
.תויתריציהו תונרצויה םוחתב היישע ,העד תעבה ,הבישח ,ונוגראו עדימ תקפה

,דוקיר ,הריש ,רויצ :ןוגכ ,תויוליעפ המכ םידימלתל תועצומ הז אשונ תרגסמב
תישיא היווח תונמזמה תויוליעפל דבכנ םוקמ שי .םידיקפת קחשמו םימגד תיינב
.תיתצובקו

.תיברעה הפשב םילימב שומיש ךות םידיקפת קחשמב קחשלו םידימלתה םע חחושל עצומ
הביבסה תאו םישנאה תא יעצמא יתלב ןפואב ריכהלו יאודב בושייב רקבל עצומ ןכ
.םיאודבה לש תיתוברתה

תונומתה זראמו דימלתל הדובעה תרבוח ,הארקמה לע

הארקמה .א

ואציש ,"םיאודבה תא ריכנ" םשב תורבוח תרדס לש בותכש איה ונינפלש הארקמה
.ח"לשת תנשב רואל

םייוניש הב וסנכוה ךא ,"תורבוחה חורב" חבתכושו התנוש תיחכונה הארקמה
םיאודבה ייחב ולחש תורומתל םיסחייתמ םיינכותה םייונישה :םיינבמו םיינכות
.תונורחאה םינשב בגנב

.הדובע תרבוחו הארקמ - הנוש הרוצב ןגרואמ דומילה רמוח :םיינבמה םייונישה

םיקרפה .ודוחייו וינייפאמ לע רבדמה תא גיצמ ןושארה קרפה :םיקרפ העבש הארקמב
תורומתב םידקמתמו הווהבו רבעב רבדמב םיאודבה ייח חרוא תא םיגיצמ םירחאה
.בגנב םיאודבה ייחב ולחש

רפסמ ,רגובמה הרומה ,דודה םיהרבא הבש ,תירופיס תרגסמ תועצמאב גצומ אשונה *
לע םתא חחושמ ןכו ,רבעב םיאודבה ייח לע - םילסו הדוע ,ןסח - םידלי השולשל
לא םידימלתה תא תברקמ תירופיסה תרגסמה .םינשה ךשמב ולחש תורומתהו םייונישה
.םהל רכומ אלו רז אוהש אשונ

הבחרהלו הרשעהל ודעונש ,םיאודבה לע םירופיס המכ םיללכנ הארקמה ףוסב *
.האירקה יבהואל

הבש הביבסה תא םיברקמ םה .הארקמב בושח םוקמ םיספות םירויאהו םימולצתה *
תאו רבדמה תא רתוי בוט םיריכמ םידימלתה םתועצמאבו םידמולה לא םיאודבה םייח
.תיאודבה הרבחה

תיברעבו תירבעב תושדח םילימל תוסחייתה

םילימה תא ריבסמה ןולימלימ םידימלתה ואצמי תירואית-תירופיסה תרגסמה דצב *
.תיברעבו תירבעב תושדחה

הארקמב ורכזנש תיברעב םילימ לש ןולימ םידימלתה ואצמי הדובעה תרבוח ףוסב *
.םוי-םויה ייחמ םילימו

ייחמ םיעוריא זיחמהלו חחושל םידימלתה ולכוי ןולימבש םילימה תועצמאב *
,היתפמא רצוי תיברעה הפשב שומישה .תיברעה הפשהמ םילימב שומיש ךות םיאודבה
.םידמול םה הילעש הרבחה לא םידימלתה תא ברקמ

הדובעה תרבוח .ב

תומישמה ןיב .הארקמל תורושקה תונווגמו תונוש תויוליעפ הגיצמ הדובעה תרבוח
.תוצובקב הדובעלו תוגוזב הדובעל שיו תינדיחי הדובעל תודעוימה שי

תוגרד יתשב תואבומ ןה ןכלו ,תינגורטה התיכל תוסחייתמ תרבוחבש תויוליעפה
תונמוסמ ןהו רגתא תומישמ תוארקנ רתוי ההובגה ישוקה תגרדב תויוליעפה .ישוק
.רועישב דחאו דחא לכל תומיאתמה תומישמה תא ורחבי םידימלתה .תיבכוכב

:םימוחת ינשב הבחרהו הרשעה תומישמ תועצומ הדובעה תרבוחב

םירופיס תאירקו םינוש תורוקמ תועצמאב עדיה תבחרה .א

,םגד תיינב :תונוש תויוליעפ םיעצבמ םידימלתה הבש ,תיתריצי-תיתונמא הרשעה .ב
.הזחמהו דוקיר ,הרישו הניגנ ,רויצ ,םילכ תנכה

שי ןכלו ,התיכב םידומילה לולכמ לא תורושק תוידומילה תומישמהו תויוליעפה
רפס - וניתובא ייחמ תואמגודל בל ומישי םידימלתה) .ארקמה דומילל םג תוסחייתה
(.רבדמב רפסו תישארב

,רויצ :ידוסיה רפסה תיבב תודמלנה תויונמאל תוסחייתמה שי תויוליעפה ןיב
יעושעש) ןושלה םוחתב רפסמ תויוליעפ תואבומ תרבוחה ףוסב .הקיסומו הכאלמ
.(ץבשתו תודיח ,ןושל

לעב לש ופוג הנבמ תמאתה :ןוגכ עבטה ידומילל תוסחייתמה שי תויוליעפה ןיב
.ירבדמה רוזאל וייח חרואו םייחה

תויוליעפהו תונומתה זראמ .ג

15 ללוכ זראמה .הז אשונב תידומילה היווחה תא רישעהל איה תונומתה זראמ תרטמ
ןה תונומתב שמתשהל ןתינ .םינוש םיבכרהב הדובעל תויוליעפו תונומת תונויליג
טושיקל ןהו היווחהו הרשעהה ,עדיה םוחתב תויוליעפל סיסב הווהמש הדימל זכרמכ
.הרומל תיארנה הרוצ לכב וא ,המיאתמ תידומיל הביבס רוציל ידכ ,התיכה

אשונה םוכיס

שי .אשונה תא םכסל דציכ הרומה םע טילחהל םידימלתל עצומ הדובעה תרבוח םויסב
ונא ךכ ידי לע יכ ,אשונה םוכיס לע הטלחהב קלח םילטונ םידימלתהש ךכל תובישח
תליטנלו םינוש תעד ילוקישב ןוידל ,תיתריציו תינוויכ-בר הבישחל םתוא םיכנחמ
.םתטלחה לע תוירחא

ןוויגו הבחרה ,הרשעה

בלשל ןתינ ,םידימלתה לש תויווחהו עדיה םלוע תא ביחרהלו רישעהל ,ןווגל ידכ
.'דכו רויס ,תויפוקש תועצמאב תילאוזיו תוליעפ

תויפוקש

:ד"פרמב הלאשהל תונתינה תויפוקש תוכרע תמישר ןלהל

תאצוה ,לקד המלשו לקד הנפד תאמ "םתרוסמו םהייח חרוא - יניסב םיאודבה" .א
.דרול-יטיס

לאגיו ןוזניבור םהרבא תאמ "הנתשמ םלוע לא עסמ - לארשיב םיאודבה" .ב
.בורכששי

ךוניחה דרשמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,"שבוי יאנתל םיחמצ תולגתסה" .ג
.תוברתחו

ידומילה רויסה

ילאיזומ רתאל וא יאודב בושייל רויס אשונה ךלהמב לולכל םירומל םיצילממ ונא
.תיאודבה הרבחה ייחב תויוליעפ גיצמה

.תיאודבה הרבחב םייחה םע תורכיה םשל םידימלת םיחראמה ,םירתא תמישר ןלהל

םינופלט ירפסמ רתאה םש בושייה רוזאה
םואיתל ץראב

07-910329 תשרומ ןואיזומ טהר .1 םורד
םיאודבה
07-913322 ןולא ו'ג זכרמ בהל .2
תוברתל ןואיזומה
םיאודבה
07-557315/8 תורייתל זכרמ ריב .3
"רבדמה תניפס" 'גולסע
07-957326 םידקונה רפכ דרע .4
הדצמ
07-551054 םילמגה תווח תישממ .5

09-524410 גלופ תרומש קראפ .6 זכרמ
תיאודב היווח םוקי
09-547234 להאמב היווח םייפש .7
יאודב
08-401392 םירומה תווח סנ .8
םולש תריטב הנויצ

06-767875 תשרומל זכרמה רפכ .9 ןופצ
לילגב םיאודבה ילביש
הייפסוע .10

04-391872 תשרומל זכרמה
םיאודבה


שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1995-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1995-2001, Snunit. All Rights Reserved. ( Terms of use)