[an error occurred while processing this directive]
פרסומות
spacer

תינונס עדימה תכרעמ - תירבעה הטיסרבינואה


1997 ראוני ,ז"נשת טבש

:םיפוגה ןיב הלועפ ףותישל תודוה םקוה תינונס עדימה תכרעמב םיאודבה רגאמ
.תינונס עדימה תכרעמו תיתלשממה תונותיעה תכשל ,רקוב-הדש תשרדמ ,ןולא ו'ג ןואיזומ

הווקמו םיאודבה אשונב עדימה רגאמ לש ותמקהב הבר תובישח האור תינונס עדימה תכרעמ
תויוליעפ םג ומכ עדימ רגאמ .אשונל ילארשיה רוביצהו ךוניחה תכרעמ תועדומל ףיסוי אוהש
.םיקבאמו םיחתמ וענמיו תובבל בוריקל ורזעי הז אשונב תורחא

תא ריבגהל זע ןוצר ךותמ ,תינונס לש התמקה ינפל בר ןמז לשבתהש ןויערב ליחתה רגאמה
.הז רגאמ לש ותחיתפ םע ןשי םולח לש ותמשגה ךכיפל שיו ,אשונל תועדומהו עדיה

םע לודגלו חומצל ךישמי םירמאמו תונומת תואמ הנומ םויכ רבכש רגאמהש םיווקמ ונא
.תובבל בוריקל ךרדב בלשל ךופהיו םינשהםילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תינונס עדימה תכרעמ לע עדימ

ינפלש םימיב 1994 לירפאב המקוה םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תינונס עדימה תכרעמ
חתפלו רוקחל הרטמל הל המש תינונס .לארשיב תירוביצה העדותל טנרטניאה תשר תצירפ
תלהונמ תינונס עדימה תכרעמ .םיבשחמ תרושקתב שומיש ידי לע תומדקתמ דומיל תוביבס
ןווגמה ,בחרה טקיורפל תינונס הכפה םלוהינב .יתשר ודודו יבצ-ןב הואנ 'פורפ ידי לע
.טנרטניאה םוחתב לארשיב ליבומהו

ךוניח תלהנמ ,תוברתהו ךוניחה דרשמ םללכבו תונרקו םיפוג רפסמ ידי לע תכמתנ תינונס
.דועו םילשורי ןרק ,םילשורי

השידח היגולונכט תמשיימו תחתפמ איהש ךכב תירבעה הטיסרבינואל תמרות תינונס
תשרב תירבעב שומישל םילכ חותיפב הצולח ,הטיסרבינואל ץוחמו ךותב הארוהה ימוחתב
דובכ האיבמ ךכבו הישעמו היגשיה תוכזב םלועבו ץראב הכרעהו םיסרפב הכוז ,טנרטניאה
.הטיסרבינואל הרקויו

םיחמומ לש הכורא הרושו םידבוע 20 -כ הנומ אוהו ופיקהב הנורחאה הנשב חמצ תינונס תווצ
לש - תויגולונכטו תויכוניח - תוללוכה תוסיפתה תא םימדקמה ,םייגולונכטו םייכוניח
הארוהו דומיל תוטיש תחתפמה הצובק :הדובע תוצובק רפסמ תינונס תווצב .תכרעמה
תחתפמה הצובק ,עדימ ירגאמ תחתפמה הצובק ,הנכות תחתפמה הצובק ,תשרה תועצמאב
.הרקבו בושמב תקסועה הצובקו תויומלתשהו םיסרוק

םיבר םיפוג םע דובעל התלוכי תאו התונייוצמ תא התוליעפ תונש יתשב החיכוה תינונס
.םינושו

,םיהובג םינקת העבקו ,טנרטניאהו ךוניחה אשונב םיברועמה לכמ םיחבשל הכוז תינונס
.דחאכ םיירוביצ םיטקיורפבו תוירחסמ תורבחב יוקיח לדומ םישמשמה

,םיבושיחה זכרמ ןיב הלועפ ףותישב תירבעה הטיסרבינואב תלעופ תינונס עדימה תכרעמ
םש לע רעונל תודבעמה זכרמו םיעדמה תארוהל זכרמה ,הידמיטלומל יאטיסרבינואה זכרמה
.הטנומלב
שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1995-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1995-2001, Snunit. All Rights Reserved. ( Terms of use)