[an error occurred while processing this directive]
פרסומות
spacer

רקוב הדש תשרדמ


לש ורכזל ןויעה ימי תרדס ךותמ םיחוקל הז רגאמב םירמאמה תיברמ
.רקוב הדש תשרדמב הנש לכב םימייקתמה ,הכרבל ונורכז רצנ יקחצי
םיאודבה אשונב תומישר תרבוחה תקפומ םתובקעב
הדש רפס תיבו רקוב הדש תשרדמ תאצוהב

.ןנחוי תמר ץוביקב ,1948 רבמבונ ,ט"שת ןוושח שדוחב דלונ ל"ז רצנ יקחצי
.הייח חרוא רחא הקחתהו התפש תא דמל ,תיאודבה הרבחל ךשמנ ריעצ ליגמ
.1967 ראוניב ,ל"הצב ודיקפת יולימ תעב לפנ יקחציוצורע לעמ תמקוממ ,ירבדמ רוזא בלב ,בגנ תמרב תאצמנ ןוירוג ןב תשרדמ
חורב המקוהש השרדמה .בגנה תריב ,עבש ראבל תימורד מ"ק 50-כ ,ןיצ לחנ לש
תנידמ לש ןושארה התלשממ שאר ,(1973-1886) ל"ז ןוירוג ןב דוד לש ונוזח
.עדמלו ךוניחל הירק תווהל הדעונ ,לארשי
ןוירוג ןב דוד וכרעש הדובע רויס תעב ,1952 תנשב דלונ השרדמה תמקה ןויער
םידיגו רוע םורקל לחה ןויערה .יזכרמה בגנבש ןיצ לחנ רוזאב םיוולמ תצובקו
,קשמ רבחכ רקוב הדש ץובקב ןוירוג וב ההש ןהב ,תורחואמה םישימחה תונשב
םינושארה םינבמה תיינב הלחה 1962 תנשב .הלשממה ןמ הנושארה ותשירפ רחאל
.השרדמב לעפש ןושארה יכוניחה דסומה - הדש ס"יב חתפנ 1963 תנשבו ,םוקמב
דע תמייקה ,השרדמה לש תיכוניחה תכרעמה הבצוע םיעבשה תונש עצמאמ לחה
:תללוכ וז תכרעמ .םויה

.ץראב הז םוחתב ליבומו ןושארה רפסה תיב - יתביבס ךוניחל ןוכיתה רפסה תיב
,םידימלת 230-כ וב םידמולו ,ההובג תינויע המרב םה רפסה תיבב םידומילה
,הביבסב ךוניח" :ולש וטומה .םיגזוממו םיחוורמ םירדחב ,הימינפב םיררוגתמה
,היווחב אלא המגמ דועב רבודמ אלש ךכ לע עיבצמ ,"הביבסה ןעמלו הביבסה לע
תוברועמב םגו הימינפב םייתרבחה םייחב םג ,םיילמרופה םידומילב םג תאטבתמש
.הליהקב

תוטיש תאו יתביבסה ךוניחה תשיג תא ץמיא , יתליהק ס"יב - 'ןיצ' ידוסי רפס תיב
ישנא תוחפשמ ידליו השרדמה יבשות ידלי וב םידמול .הליעפ הדימל לש הארוהה
.ךומסה ןומר סיסבב םיררוגתמה עבקה

רבעמ םיננוחמו םירשכומ םידימלת חפטמ - םיעדמלו הרשעהל ירוזאה זכרמה
,םחורי ,הנומיד :רוזאה יבושיימ םידלי םידמול זכרמב .ילמרופה םידומילה לולסמל
.בגנ תמר תירוזאה הצעומהו ןומר הפצמ

ךוניחב םידומיל תוינכות חותיפב תקסוע - םידומיל תוינכות חותיפל הדיחיה
.רבדמו בגנ אשונב ימוחת ןיב עקר רמוחו תע יבתכ רואל האיצומו יתביבסה

תוינכות תלעפה .תובשקותמ רקח תוביבס תלעפהל ירוזא זכרמ - '180 בגנ'
.הדימלבו הארוהב תומדקתמ תויגולונכטב שומיש ךות ,תוידוחיי םידומיל

ידומילו הכרדה זכרמ הווהמ .ץראב רתויב לודגה הדש ס"יב - רקוב הדש הדש ס"יב
:רבדמה יבחרמב םילויט תכרדהב קסוע .רבדמלו בגנל םירושקה םיאשונב הדש
.דועו םירה ינפוא ,םילמג ,םיפי'ג ילויט ,םיילגר םילויט
ןואיזומב תוכרדה םייקמו ,יאודב ףסואו םיקרחו םישחנ ףסוא ליעפמ רפסה תיב
יתביבסה לספה לש ויתודובע תוגצומ ןואיזומב .השרדמבש ירבדמ לוסיפל
.ןוירוא ארזע
םיתוריש םע םיגזוממ םירדחב ,הניל תומוקמ 300-כ הדש ס"יב תיינסכאב
.םידלי ילב וא םע תוחפשמל ,ההובג המרב החראה תיב - 'גרובמה תיב' .םידומצ
.םיכרדומ םילויטל האיצי זכרמ הווהמ

,תונויער טלוק ,יגולונכט חותיפל זכרמ - רקוב הדש תשרדמ תתומע - "בש-םע"
.םזיה ףותישב תאזו ,יתיישעת רצומלו לעפמל םתכיפהל דע םחתפל רזוע

רקחמה ינוכמ ינש םע הלועפ ףותיש לע תנעשנ השרדמב תיכוניחה תוליעפה
:םוקמב םימייקה םייאטיסרבינואה
םיכרדב ,תוירבדמה רקחב קסועה - ןייטשואלב בקעי ש"ע רבדמה רקחל ןוכמה
.םבשיילו םחתפל ,םתויחהל ,םהב תויחל םיעצמאבו
םיאשונב ,ךוניחו רקחמ ,דועיתב םיקסוע וב - ןוירוג ןב תשרומל ןוכמהו זכרמה
גיהנמ לש ונוזחו וישעמ יפנכ תחת ,הנידמה תמקהלו תונויצה תודלותל םירושקה
.ל"ז ןוירוג ןב דוד - לוגד

.תיתלשממ הרבח ידי לע תלהונמו יאמצע ילפיצינומ דמעממ תיינהנ השרדמה
םימיקתמו ,הלהנמו לגס ישנאו םיכירדמ ,םירומ ,םינעדמ לש תוחפשמ 200-כ םוקמב
םייח תוכיא תפסותב ,םיוולנה םיתורישה לכ םע ,םיאלמ םייתליהק םייח הב
םישרגמ 250 ורשכוי וז הנשב רבכ .חותיפ תפומתב השרדמה .האלפנ תיתביבס
.בורקה דיתעב םיננכותמה םישרגמ 430 ךותמ ',ךתיב הנב' תיינבל

!תואיצמל ךפוה בגנב ןוירוג ןב ןוזחשומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1995-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1995-2001, Snunit. All Rights Reserved. ( Terms of use)