[an error occurred while processing this directive]
פרסומות
spacer

תודות


- הז רתא תמקה לע בל ברקמ הדות םיבח ונא םיבר םישנאל

,שימלח יזוע לש ולוהינב ןולא ו'ג זכרמ םע הלועפה ףותיש לע תדחוימ הדות
םידומיל תוינכות חותיפל הדיחיל ,לברא זר לש ולוהינב רקוב הדש הדש רפס תיבל
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תינונס טקיורפלו רקוב הדש תשרדמבש

שמתשהל תושרה לע תיתלשממה תונותיעה תכשללו רעס הלקנעיל הדות
.םימוליצה תכורעתב םיעיפומה םיידוחיה םימוליצב

יזגלא ףסויל ,הברה הרזעה לע ילייב קחצי 'רדל תדחוימ הדות
.תונלבסו תובידנ וניגפהש םיבר דועלו ריאמ םעניבא 'פורפלו

.םידומיל תוינכות אשונב קרפל םתמורת לע םידומיל תוינכותל ףגאלו ןגס הואנל

.רגאמל עדימ תגשהב הרזעה לע תסנכה תיירפסמ יחמק ימענל

.הדות - תובר םינש ךשמב רבצנש ףסואב רזעהל תושרה לע ןרוג הנרואל

.הברה הרזעה לע ןולא ו'ג ןואיזוממ יזורו ובודל

.םדי לע םסרופש רמוחב שמתשהל םתושר תא ןוצרב ונל וקינעהש רואל םיאיצומה לכל

- םילשוריב תימואלה הירפסבש הקתונופה ידבועל ,חוליש ןונמא 'פורפל הדות
.הקיזומה יעטקב שמתשהל תושרה לע סאימחנ יבא יאנכטלו דירפ יתור ,בקעי םירפא ,םלפ הליג 'רד
.רקוב הדש תשרדממ ןויצרה ימוחנל םג הדות

- םימוליצה גולטקב תועיפומ םהיתונומתש םימלצל תודוהל םיצור ונא
,ליפסירק םיסינ ,לשנא המענ ,רכב הירא ,טדנוה וטוא ,ןרוג הנרוא
,רגרובמה הנח ,ילאיבצ .א 'רד ,ןייטשנזור .ה ,יח םהרבא ,ל"ז ןיבור לייג ,ןאראק-לא ובא ילע ,ןיקלב הילד
.רקוב הדש הדש רפס תיב יכירדמלו ירוחש יתיא ,יאדוהי ןבואר

.רבטצהש ברה רמוחה תא ודביעו ורדיס ,וקרסש תינונס ידבוע לכל
שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1995-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1995-2001, Snunit. All Rights Reserved. ( Terms of use)