[an error occurred while processing this directive]
פרסומות
spacer
ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
toolbox
לט לגיס /"תורומת לש ןדיעב בגנב תיאודבה השאה" תרבוחל תיפרגוילבב המישר
ירוט לא דיע /"תויחה תכלממ" תרבוחל תורפס תמישרו תורעה
ןויצרה ימוחנ/ םיוודבה לצא הקיזומה אשונל תורוקמ.היפרגוילבב - יניסו לארשיב םיאודבה :רפסה םש
דוד ןב ףסוי ריאמ םעניבא :םיכרוע
1989 בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא היפרגואגל הקלחמה

ישנא .תונורחאה םינשב בחרתמו ךלוה יניסו לארשי ץראב םיאודבה לע עדימב ךרוצה
רוביצ תודסומ ,רוביצ ידיקפ ,רוביצ ישיא ,םידימלת ,םירומ ,םיטנדוטס ,עדמ
לארשי ץראב תיאודבה היסולכואה .וז הרבחב בר ןינע םיארמ בחרה רוביצהו ךוניחו
הילע וקב ילוגסה הלקשמ אצמנ םינורחאה םירושעב ךא .תיסחי הנטק םנמא יניסו
ימוחת לכב בר ןינעל םיכוז ולא םייוניש .םלצא םישחרתמה יונישה יכילהת תובקעב
םוקמל .הז ףסואב םילולכה (תואמ עבשכ) ברה םימוסרפה רפסמ דיעי ךכ לעו הרבחה
תטיסרבינואש ,ןכל ,רבדה יעבט .בגנב םיאודבה םיכוז םימוסרפבו םירקחמב דחוימ
.הז יפרגוילביב םוסרפל הינסכאה הניה בגנב ןוירוג ןב

הכשמנש הדובע ירפ וניה יניסו לארשי ץראב םיאודבה לע יפרגוילביבה ףסואה
תירבעב אוצמל היה ןתינש םימוסרפה לכ תא וב לולכל השענ דחוימ ץמאמ .םייתנשכ
עצמאמ לחה יניסו לארשי ץראב םיאודבה לש םינווגמו םינוש םיטביה לע תילגנאבו
.19-ה האמה

דצמ תוראהו תורעה .תואיגש הז ףסואב לופיל תולולע ,הנושאר הרודהמ ותויה םצעמ
.הכרבב הנלבקתתו ,תואבה תורודהמה ןוכדיעב בר רזעל תויהל תויושע וב שמתשמה

,ףסואה תנכהב תינדקשה םתרזע לע רזל הנורשלו ןו'גורוס ףסויל תודוהל וננוצרב
עויסה לע בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואלו ,תיאודב-תיברע-תידוהי הנבהל ןרקל
.רואל ותאצוהב

ךא .התנבה תקמעהלו תיאודבה הרבחב ןינעה תבחרהל איבי הז ףסואש םיווקמ ונא
תידוהיה הרבחה ןיב רתוי הבר הנבהל איבי ףסואהש איה ונתווקת ,ךכל רבעמ
.ונרכש לע אובנ וז הנבה תרבגהב .לארשי תנידמב תיאודבהו

- תואב םיליחתמה תומש
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

תירבעב היפרגוילביב

:עבש ראב ,בגנב םיאודבה יטבשב החלפ-הדש ייוסינ םוכיס ,1981 ,.א ,םאיס ובא
.הכרדהה תכשל ,תואלקחה דרשמ

תומישר ,"ןושאר םוכיס - תונורסחו םיגשיה טהר רפכה" ,1981 ימלאס ,םאיס-ובא
.35-28 'מע ,12 'סמ ,םיאודבה יאשונב

:לצא "ןושאר םוכיס - תונורסחו םיגשיה ,טהר רפכה" ,1988 ,םלאס ,םאיס-ובא
הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע
.262-258 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב

,"בגנה יאודב לצא יתרוסמה ךוניחה" ,1989 ,ףסוי ,דוד-ןבו ןאמילס ,'גא'גע-ובא
.19 'םמ ,םיאודבה אשונב תומישר

,םיאודבה אשונב תומישר ,"םיאודבה ןיב עקרקה ישומיש" ,1982 ,לילח ,העיבר-ובא
.8-3 'מע ,13 'סמ

בקעי ,יניע :לצא "םיאודבה ברקב עקרקה ישומיש" ,1988 ,ליל'ח ,העיבר-ובא
,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו
.123-119 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

,םיאודבה אשונב תומישר ,"םיאודבה לש םהיתופיאש" ,1979 ,סינוי ,העיבר-ובא
.34-31 'מע ,10 'סמ

,םיאודבה אשונב תומישר ,"םיאודבה לש םהיתופיאש" ,1979 ,סינוי ,העיבר-ובא
.36-31 'מע , 10 'סמ

,םיאודבה לצא תינרדומ האופר תמועל תיתרוסמ האופר ,1979 ,ףראע ,העיבר-ובא
.תירבעה הטיסרבינואה ,תיתרבח האופרל הקלחמה :םילשורי ,ךמסומ תדובע

:עבש-ראב ,"בגנב םיאודבה יטבש ןיב תיתרוסמה האופרה" ,1983 ,ףראע ,העיבר-ובא
.ייק ש"ע הללכמה

תומישר ,"בגנב םיאודבה יטבש ןיב תיתרוסמה האופרה" ,1983 ,ףראע ,העיבר-ובא
.21-1 'מע ,14 'סמ ,םיאודבה אשונב

.37-33 'מע ,12 'סמ ,תוביבס ,"םידוונ תולחנתה לע" ,1984 ,ףראע ,העיבר-ובא

,םיאודבה אשונב תומישר ,"הדידנ יסופד" ,1986 ,ףראע ,העיבר-ובא
.10-2 'מע ,17 'סמ

ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "הדידנ יסופד" ,1988 ,ףראע ,העיבר-ובא
ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע)
.118-114 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב

:לצא "בגנב םיאודבה יטבש ברקב תיתרוסמה האופרה" ,1988 ,ףראע ,העיבר-ובא
הדש תשרדמ םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע
.357-341 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב

תרגסמב תשגומ ,"יאודבה רזגמל תמכסמ תינכות" ,1984 ,.ע ,ןמתילטו .מ ,ימר-ובא
.ןוינכטה :הפיח ,םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפה ,ינילופורטמ 4 ןפלוא סרוק

רזגמב םידבועה לש תיללכה תורדתסהה תולועפ" ,1982 ,םיהרבא ,קייקר-ובא
.45-25 'מע ,13 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"יוצרהו יוצמה :יאודבה

עבט ,"הנלאמש-א ברע רויג ןויסנ תשרפ" ,1981 ,יבצ ,ןליאו לאומש ,רוא-ןבא
.21-20 'מע ,1 'סמ ,ד"כ ךרכ ,ץראו

,רבדמב םויק תמחלמ-בגנה ,1980 ,ילתפנ ,רומדת ,ילסל ,ןנש ,לאכימ ,ירא-ןבא
.קילאיב דסומ :םילשורי

לע ןתעפשהו בגנב תיודבה הרבחב תויטילופ תויגוס" ,1986 ,דמחומ ,ירב-ןבא
:עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה ,תינוירנימס הדובע ,"1981-84 תוריחבה תואצות
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

:ל"הצ ,תליא דעו ןדמ :לצא ,"יניס" ,1963 ,לאומש ,יקסמרבא
.הלכשה ףנע ,ישאר ךוניח ןיצק ,ל"כטמ ימוסרפ

ןוטלשה יהלשב ןאש תיב קמעו הלוחה קמעב םיאודבה יטבש" ,1987 ,סיריא ,ןומגא
.102-87 מ"ע ,45 'סמ , הרדתק ,"ינאמתועה

םיאודבה תיסולכוא ברקב יאופרה תורישה תוליעיו תוחתפתה" ,1980 ,הרואיל ,ןרוא
-ןב תטיסרבינוא :עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה ,תינוירנימס הדובע ,"בגנב
.בגנב ןוירוג

.ר ,לבוסו ,.י ,ץיבורוה ,.ד ,טיורל ,ש ,ןמציוו ,.ר ,היליא
ךרכ ,האופרה ,"תיאודב היסולכואב תויסירת תוירשקו םיקפז לש םתוחיכש" ,1980
.295-293 מ"ע ,7 'סמ ,98

ךרכ ,תיעלס ,"תורוסמו תורוק -הדוהי רבדמב הידיבועה טבש" ,1972 ,יבצ ,ןליא
.154-151 'מע ,'א

אשונב תומישר "30-ה תונשב י"הבע יאודב םע םיישיא םיעגמ" ,1978 ,והילא ,תליא
.9-1 מ"ע .9 'סמ .םיאודבה

:לצא "30-ה תונשב ןדריה-רבע ייאודב םע םיישיא םיעגמ" ,1988 ,והילא ,תליא
הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע

.431-424 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב

מ"ע ,'ג ,ב"י ךרכ ,ץראו עבט ,"םיאודב םיגולואיגורדיה לע" ,1970 ,הירא ,רסיא
.149-148

םייקה-בגנב יאודבה רזגמב םיילאיצוסה םיתורישה" ,1983 ,ןאמלס ,םסעא-לא
.81-72 'מע ,14 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"רסחהו

םייקה - בגנב יאודבה רזגמב םילאיצוסה םיתורישה" ,1988 ,ןאמלס ,םסעא-לא
,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "רסחהו
-277 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ
.271

רוזא ,ןיעקרקמ רדסה ןינעל םיחמומה תווצ לש םכסמ ח"וד" ,1975 ,האילפ ,קבלא
.םיטפשמה דרשמ :םילשורי ,"ינופצב בגנהו גייסה

.יאנתסוב:ביבא-לת ,עבש-ראב זוחמב םיאודבה יטבש ,1936 ,ףראע ,ףראע-לא

בגנה יבשיתמ ןיבל הנואטע-לא טבש ןיב םיסחיה" ,1971 ,הסומ ,הנואטע-לא
.67-64 'מע , 2 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"םינושארה

-לא טבש ןיב םיסחיה לע םיקרפ השולש :תויודע" ,1988 ,('חיש) אסומ ,הנואטע-לא
ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "בגנב םינושארה םיבשייתמה ןיבו הנואטע
ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע)
.423-421 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב

:ביבא-לת ,לארשי-ץראב יברעה ןוטלשה תודלות ,1935 ,לאכימ ,ףסא
.רבד

,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא ,"תירושאה הירפמיאהו םיברעה" ,1988 ,לארשי ,לעפא
-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע
.17-9 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג

.להנמל יזכרמה רפסה תיב :םילשורי ,בגנה ייודב לש תואלקתה ,1969 ,הירא ,תרפא

.הנכ :םילשורי ,בגנה ירעשב םינכש ,1980 ,הירא ,תרפא

52 'מע ,47'סמ ,ותמדאו םע ,"בגנב םיאודבה ייחב תורומת" ,1983 ,הירא ,תרפא
.42-

.לביטש :ביבא-לת ,םהיגהנמו םהייח ,םיודבה ,1933 ,והילא ןייטשפא

.ןורצב :ביבא לת ,םיאודבה יטבשו בגנה ,1946 והילא ,ןייטשפא

תונמא-התחלמ-לתב תויודבה םישנה לש די תכאלמ" ,1984 ,תידוהי ,ןלפק-וקא
.35-9 'מע ,15 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"תיממע

םישנה לש דיה-תוכאלמב תיממע תונמאל םינויפיא" ,1988 ,תידוהי ,ןלפק-וקא
- םיאודבה (םיכרוע) ארזע ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "אתחלמ-לתב תויאודבה
תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר
.397-381 מ"ע ,עבטה

,1987 ,לארשי ,ץיבוקשרהו (יקסנאיליבוק) ריאי דוד-ןב ,ךורב ,גרובסנרא
לצא תוירטמו תויגולופרומ תונוכת לע םייתחפשמ ךות ןיאושינו דודיב לש העפשהה"
,סודרג םולשבא ,ילאומש ,והילדג ,ןמצריבג :לצא ,"יניס םורד לש םיאודבה
ה לש היפרגואיג - 'ב קלח ,יניס (םיכרוע),השנמ ,לארהו קחצי ,הירא-תיב ,הדוהי
.860-855 מ"ע ,ןוחטבה דרשמ :םילשורי ,םדאה

,ןד ןמרוא :לצא ,"בהל רעימ םייגולופורתנא םיאצממ" ,1987 ,ךורב ,גרובסנרא
-198 מ"ע ,הדסמ :ביבא-לת ,הלפשה םורדב הביבסו םדא ,(םיכרוע) והילא ,ןרטשו
.194

אשונב תומישר ,"םיאודבה םע םיסחיב ערקה תנש :1978" ,1978 ,יכדרמ ,ילאיצרא
.61-48 'מע , 9 'סמ ,םיאודבה

:םילשורי -ןודנול ,למרכה דע ןוקריה ןמל רדק ילהא ,1932, ,היבוט ,יזנכשא
.םדק

עבטה ,"תיברעמה י"אב הצחמל - םיאודבה לצא יחה לודג" ,1935 ,היבוט ,יזנכשא
.545-539 מ"ע 'י תרבוח ,'ג ךרכ ,ץראהו

,"(ךשמה) תיברעמה י"אב הצחמל-םיודבה לצא יחה לודיג" ,1936 יהיבוט ,יזנכשא
.31-26 מ"ע ,'א תרבוח ,'ד ךרכ ,ץראהו עבטה

ךרכ ,ץראהו עבטה,"תירוטדנמה י"אב םיאודבה לצא טופשה" ,1936 ,היבוט ,יזנכשא
.208-202 מ"ע ,'ה תרבוח ,'ד

,"י"אב םיאודבה ייחב תויתרבחהו תוילכלכה תורומתה" ,1936 ,היבוט ,יזנכשא
.203-129 מ"ע ,ט"כ ךרכ ,הפוקתה

תרבוח ,'ד ךרכ ,ץראהו עבטה ,"רקצ-צא ברע" ,1937 ,היבוט ,יזוכשא
.474-471 מ"ע 'ט

.םדק :ביבא-לת ,םירפסמ םיאודבה ,1940 ,היבוט ,יזנכשא

הנופצב - הצחמל םיאודבה לצא טבשה ןקזו ראתחומה ,ךישה" ,1947 ,היבוט ,יזנכשא
. 286-283 מ"ע 'ו תרבוח ,'ז ךרכ. ,ץראהו עבטה ," י"א לש

-'ג תרבוח ,'ז ךרכ ,ץראהו עבטה ,"הלפשב םיאודבה יטבש" ,1947 ,היבוט ,יזנכשא
.160-157 מ"ע 'ד

,היגולותנאו רולקלופל ןועבר - תודע ,"אהאית-א ברע" ,1948 ,היבוט , יזנכשא
.77-67 מ"ע ,ינוי-לירפא

עבטה ,"הצחמל - םיאודבה לצא עקעק תבותכו תרופסת" ,1948, ,היבוט ,יזנכשא
.425-424 מ"ע ,'ז ךרכ ,ץראהו

:םילשורי ,םהיגהנמו םהייח םאצומ ,םיאודבה ,1957 ,היבוט ,יזנכשא
.סמ ןבואר

.28-17 מ"ע ,'ה ךרכ ,עדמ ,"בגנב םיאודבה יטבש" ,1960, ,היבוט ,יזנכשא

.םדק :םילשורי ,יגולותנא רקחמ - בגנב םיאודבה יטבש ,1961 ,היבוט ,יזנכשא

. ןוחטבה דרשמ:ביבא לת ,הנתשמ יתלבה חרזתה ,1982 ,.'ג ,פיליפ ,רגרפסנדלאב

אשונב תומישר ,"עבק בושיל רבעמ יכילהתב ןמזה דמימ" ,1981 ,ןד ,הנוב
.27-16 'מע ,12 'סמ ,םיאודבה

תוכימסב תבשויה 1949 ינופממ תיאודב הצובק ברקב רקחמ יאצממ" ,1981 ,ןד ,הנוב
.עוציבה להנימ :עבש-ראב ,"עבש-לת הרייעל

בקעי ,יניע :לצא "עבק בושייל רבעמ יכילהתב ןמזה דממ" ,1988 ,ןד ,הנוב
,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו
.230-224 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

דומילל יעצמא -יניס ןופצב םיאודב לש -רהס תותקב-" ,1970 ,ימע ,ןמרביב
.5-3 'מע ,4 'סמ 'א ךרכ ,תעדל ,"רוזיאב חורה ינוויכ

תדקפמ ,םיאודבהו יניס :לצא ,"ירצמה ןוטלשה תחת םיאודבה" ,1971 ,קחצי ,ילייב
.116-105 'מע ,יניס ןופצו הזע תעוצר רוזא

- םיסחיו םיעגמ :םיאודבהו םיביבר יבשיתמ ינושאר" ,1971 ,קחצי ,ילייב
.63-49 'מע , 2 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"ןויזופמיס

אשונב תומישר ,"חיפר תחתפ יוווב - תאליימר-רא הטמ" ,1972 ,קחצי ,ילייב
.68-59 'מע , 3 'סמ ,םיאודבה

,םיאודבה אשונב תומישר ,"תיודבה הרישב םייתרבח םיכרע" ,1972 ,קחצי ,ילייב
.58-43 'מע , 3 'סמ

,םיאודבה אשונב תומישר ,"ירוטסיה ךמסמכ יאודבה רישה" ,1973 ,קחצי ,ילייב
.17-3 'מע 4 רפסמ

אשונב תומישר ,"בגנה רה יאודב לש תויתרוסמה םויקה יכרד" ,1974 יקחצי ,ילייב
.82-78 'מע , 5 'סמ ,םיאודבה

,םיאודבה אשונב תומישר ,"בגנבו יניסב תיאודבה הרישה" ,1974 ,קחצי ,ילייב
.66-49 'מע , 5 'סמ

,"לארשי ינבו ונבר השמ לע יניס יאודב לש םירופיס" ,1974 ,קחצי ,ילייב
.70-67 'מע , 5 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר

'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר , "םיאודבה לש תיתדה הסיפתה" ,1975 ,קחצי ,ילייב
.23-12 'מע , 6

,3 ,ח"י ךרכ ,ץראו עבט ,"רבדמ יאנתב - -תואצוה ןובשח"" ,1976 ,קחצי ,ילייב
.125-123 מ"ע

אשונב תומישר ,"םיאודבה תוברתב עבטה רומיש לש תודוסי" ,1976 ,קחצי ,ילייב
.53-50 'מע ,7 'סמ ,םיאודבה

,םיאודבה אשונב תומישר ,"םיאודבה יפב םייפרגואיג תומש" ,1976 ,קחצי ,ילייב
.69-54 'מע , 7 'סמ

תרבוח ,ט"י ךרכ ,ץראו עבט ,"יאודב ןונגסב עבטה רומיש" ,1977 ,קחצי ,ילייב
.221-218 מ"ע ,5

-רבע - רבדמה ,(ךרוע) הרזע ,רהז :לצא ,"יניסב םיאודבה" ,1977 ,קחצי ,ילייב
.248-240 'מע ,םיפשר:ביבא-לת ,דיתע-הווה

תומישר ,"1977-1967 יניס יאודב לש תויטילופה תושיגה" ,1977 ,קחצי ,ילייב
.13-1 'מע , 8 'סמ ,םיאודבה אשונב

'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"םיאודבה לצא םולשהו המקנה" ,1978 ,קחצי ,ילייב
.17-10 'מע , 9

,םיאודבה אשונב תומישר ,"בגנה רהב םיאודבה לע תומישר" ,1978. ,קחצי ,ילייב
.69-62 'מע , 9 'סמ

,םיאודבה אשונב תומישר ,"לארשי תנידמב טועימכ םיאודבה" ,1979 ,קחצי ,ילייב
.10-3 'מע ,10 'סמ

אשונב תומישר ,"יניס ןופצ יסולכוא תודוא םינותנ" ,1980 ,קחצי ,ילייב
.43-36 'מע ,11 'סמ ,םיאודבה

,"1981 דקפמ-הזע תעוצרב תיאודבה היסולכואה לע תומישר" ,1981 ,קחצי , ילייב
.53-45 'מע ,12 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר

,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "בגנבו יניסב תיאודבה הרישה" ,1988 ,קחצי ,ילייב
-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע
313-299 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג

,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "םיאודבה לש תיתדה הסיפתה" ,1988 ,קחצי ,ילייב
-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע
.340-330 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג

"(ןדרי ,הירוס ,קאריע) ברע תונידמב 'תיאודב תוינידמ'" ,1988 ,קחצי ,ילייב
תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא
.70-58 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש

,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "םיאודבה יפב םיפרגואיג תומש" ,1988 ,קחצי ,ילייב
-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע
.418-405 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג

אשונב תומישר ,"םיאודבה ייחב רבדמ יחמצ" ,1974 ,םעוניבא ,ןינדו קחצי ,ילייב
.48-1 'מע , 5 'סמ ,םיאודבה

רולקלופ - םיאודבה ייחב ארוקהו הלגחה" ,1974 ,בהי ,יולו קחצי ,ילייב
.77-71 'מע , 5 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"תואיצמו

. ןוחטבה דרשמ ,יניסב םיאודיבה יטבש ,1975 ,יפר ,דלפו ,קחצי ,ילייב

רוזאב יניסמ הדיאיע טבש ינב תולחנתה" ,1987 ,םולשבא ,ילאומשו יקחצי ,ילייב
-תיב ,הדוהי ,סודרג ,םולשבא ,ילאומש ,והילדג ,ןמצריבג :לצא ,"ץאוס תלעת
,םדאה לש היפרגואיג - 'ב קלח ,יניס (םיכרוע) ,השנמ ,לארהו קחצי ,הירא
.826-819 מ"ע,ןוחטבה דרשמ :םילשורי

חרזמה תעידיל 4 'סמ תרבוח ,לארשי תנידמב בגנה יאודב 1954, ,םייח ,קנלב
.ןיעידומ ףגא ,יללכה הטמה :ל"הצ ,ןוכיתה

.די-בתכ ,"אהאית-לא ברע" ,1961 ,.המלש ,הנקלא-ןב

ךרכ ,האופרה ,"בגנב םיאודיבה ןיב תיאופרה הדובעה" 1961, ,ןימינב ,אסא-ןב
.213-211 'מע ,ו תרבוח ,א"ס

,האופרה ,"תיאודב החפשמב םוילאתב הרישי יתלב הלערה" 1962, ןימינב ,אסא-ןב
םידומעו תרבוח רפסמ ררבל ,ב"נ ךרכ

,5 ךרכ ,רוביצה תואירב ,"בגנב םיאודבה ברקב תפחשה" 1962, ,ןימינב ,אסא-ןב
.338-335 מ"ע ,3 'סמ

,ו"ס ךרכ ,האופרה ,"םיאודב םילוח םייפלאב תויפצת" 1968, ,ןימינב ,אסא-ןב
.453-451 מ"ע ,כ"י תרבוח

אשונב תומישר ,"םיאודבה תואירב לע רבדמה תעפשה" ,1969 ,ןימינב ,אסא-ןב
.18-13 'מע, 1 'סמ ,םיאודבה

מ"ע ,ב"י ךרכ ,ץראו עבט ,"םיאודבה תואירבו רבדמה" ,1970 ,ןימינב ,אסא-ןב
.220-217

'מע ,'ב תרבוח ,ז"פ ךרכ ,האופרה ,"הלוחכ יאודבה" ,1974 ,ןימינב ,אסא-ןב
.76-73

ר"ד יבתכ ףסואב (לפכושמ) "האופרו םיאודב לע" ,(ךיראת אלל) ,ןימינב ,אסא-ןב
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא :עבש-ראב ,והיבוט ןויכרא ,אסא-ןב

"תינמתועה הפוקתה יהלשב ש"ב לש התישאר" ,1979 ,לואש ,ריפסו ,עשוהי הירא-ןב
'מע ,רתכ :םילשורי ,עבש-ראב רפס (םיכרוע) ,והילא ,ןרטשו ,הדוהי ,סודרג :לצא
.58-55

,1987 ,לארשי ,ץיבוקשרהו ,ךורב ,גרובסנרא ,ריאי ,(יקסנאיליבוק) דוד ןב
לש םייגולויבואילפ םינתשמ יובינ ךרוצל םיאודבה לש םייגולויב םינותנב שומיש"
:לצא ,"יניסב תומודקה תויסולכואה
,לארהו קחצי ,הירא-תיב ,הדוהי ,סודרג ,םולשבא ,ילאומש ,והילדג ,ןמצריבג
,ןוחטבה דרשמ :םילשורי ,םדאה לש היפרגואיג - 'ב קלח - יניס ,(םיכרוע) השנמ
.876-867 מ"ע

(רבחמה תאצוהב) .םילשורי ,יניס-םורד יאודב ,1972 ,ףסוי ,דוד-ןב

הקלחמה ךמסומ תדובע ,יניס-םורדב םיאודבה יטבש ,1972 ,ףסוי ,דוד-ןב
.תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי ,היפרגואיגל

תורומש תושרו ל"שרמ תדקפמ :לצא ,"יניס םורדב םיאודבה" ,1973 ,ףסוי ,דוד-ןב
.312-289 'מע ,רקס םוכס - יניס םורד ,עבטה

הרבחה ,'ד תרבוח ,תיעלס ,"תידוונ הרבחב םירצמ יאצוי" ,1973 ,ףסוי ,דוד-ןב
.15-14 'מע ,ביבא-לת ,עבטה תנגהל

תומישר ,"בגנה יאודב לש תינטנופסה תובשיתהה ךילהת" ,1976 ,ףסוי ,דוד-ןב
.49-30 'מע , 7 'סמ ,םיאודבה אשונב

.הנכ :םילשורי ,רזנמה לצב םיאודב טבש - הילב'ג ,1981 ,ףסוי ,דוד-ןב

ויתס דע 1979 ףרוחמ יחרזמ-ןופצה בגנב הייערה תוכרעה" ,1981 ,ףסוי ,דוד-ןב
.15-3 'מע ,12 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"1980

רבעמב ,בגנב ינטנופסה יאודיבה בושייה תוחתפתהב םיבלש ,1982 ,ףסוי ,דוד-ןב
,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ,עבק תובשייתהל הצחמל תודוונמ
.תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי

:לצא ,"הזע תעוצרב םיאודבה תולחנתה" ,1984 ,ףסוי ,דוד-ןב
מ"ע ,יניסו הזע רקחל ןוכמה ,1 'סמ ,הזע לבח ירקחמ ,(ךרוע) לואש ,רבוקרק
.58-46

די :םילשורי ,6 'סמ ,ןדיע ",1960-1900 בגנב םיאודבה" ,1986 ,ףסוי ,דוד-ןב
.99-81 מ"ע ,יבצ ןב קחצי

,ךותב ,"הצחמל תודוונהו תודוונה ןדיעב בגנב םיאודבה" ,1986 ,ףסוי ,דוד-ןב
'מע ,הכרדהה תקלחמ ,ןוכישהו יוניבה דרשמ ,תואצרה טקל ,ןוכישו יוניב ,ןונכת
.155-148

,"(הפייסכ לש הרקמה) השדח תיאודב ריעל תולגתסה יכילהת" ,1986 ,ףסוי ,דוד-ןב
.42-11 'מע ,17 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר

(ךרוע) ,ילא,רליש :לצא "תורומתה יארב בגנב םיאודבה" 1987 ,ףסוי ,דוד-ןב
.277-286 מ"ע ,לאירא :םילשורי ,'ב קלח - יאנליו רפס

,"יניס םורדב םיאודבה תולחנתהב םרוגכ תוילכלכ תורומת" ,1987 ,ףסוי ,דוד-ןב
,קחצי ,היוא -תיב ,הדוהי ,סודרג ,םולשבא ,ילאומש ,והילדג ,ןמצריבג :לצא
דרשמ :םילשורי ,םדאה לש היפרגואיג - 'ב קלח ,יניס ,(םיכרוע) ,השנמ ,לארהו
.846-827 מ"ע,ןוחטבה

:םילשורי ,תוינידמ שוביגל תועצה ,בגנב תיאודבה תואלקחה ,1988 ,ףסוי ,דוד-ןב
.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ

ויתס דע 1979 ףרוחמ יחרזמ-ןופצה בגנב הייערה תוכרעיה" ,1988 ,ףסוי ,דוד-ןב
,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "1980
-113 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ
.105

לע המגדהב - םינומשה תונשב בגנב םיאודבה רויעב הנפימה ,1988 ,ףסוי ,דוד-ןב
.(הנכהב) לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי ,הפייסכ

"(הפייסכ לש הרקמה) השדח תיאודב ריעל תולגתסה יכילהת" ,1988 ,ףסוי ,דוד-ןב
תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא
.257-238 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש

"(הפייסכ לש הרקמה) השדח תיאודב ריעב החפשמו טבש" ,1989 ,ףסוי ,דוד-ןב
.19 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר

:לצא "יניס -םורדב םיאודבה לש םיאלפומה םיטבשה" ,(ךיראת אלל) ,ףסוי ,דוד-ןב
העונתב ץראה תעידיל רודמה ,םירמאמ טקל ,יניס (םיטקלמ) יניפ ,עלסו ןועמש ,רד
-15 'מע ,רבולפ סופד :ביבא -לת ,עבטה תנגהל הרבחה ,תורייתה דרשמ ,תיצוביקה
.13

(םיאודב) םידוונ תויסולכוא םע עגמ" ,1987 ,ןושש ,יבצ-רבו ףסוי ,דוד-ןב
,ביבא-לת ,אצומ שי ,(םיכרוע) םרוי ,ןייטשפאו יפר ,רצנ :לצא ,"רבדמ ירוזאב
.48-31 'מע :ןוחטבה דרשמ

תוביבסב םיחלפה ברקב תיממע האופרו םישיוורד-יסקט" ,1981 ,יפס ,ףסוי-ןב
.141-136 'מע ,17-16 ךרכ ,םודרק ,"םילשורי

,ד"כ ךרכ ,ץראו עבט ,"בלכבו 'ער חישבו בוט 'חישב השעמ" ,1982 ,יפס ,ףסוי-ןב
.117-116 'מע ,3 'סמ

-לייזוה טבשמ םיאודבל ףיקמה רפסה-תיב ןונכתל המרגורפ ,1978 ,עטנ ,תרופ-ןב
.ךוניחה דרשמ :םילשורי ,טהר

-ןב קחצי יבתנ :לצא ,"םיאודבה" ,7391 ,תיאני ,לחר יבצ-ןבו ,קחצי ,יבצ-ןב
.177-166 מ"ע ,הפצמ :ביבא-לת ,'ה ךרכ ,יבצ

היער תעפשה" ,1977 ,.ג.נ ,ןמגילזו ,.לאונמע ,ריאמ-יונ ,.וו .ר ,ןימ'גנב
לקשמב לודיגו ,םישבכ ידי לע ןוזמ תטילק ,הערמ תחימצ לע החימצה תנוע תליחתב
.1873-1868 מ"ע ,57, ךרכ ,הדשה ,"םיאלטה

הדובע ,"בגנב רובדימ יכילהתו םיאודב י"ע ןאצ תייער" ,1986 ,ימענ ,ןימינב
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא:עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה ,תינוירנימס

'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"בגנה חותיפל תוינכתב םיאודבה" ,1979 ,ריאמ ,ץב
.27-22 'מע , 10

תובשייתהב םייתרבח םיכילהת - טהרב םיחלפ לומ םיאודיב" ,1985 ,הירא ,רב
.(לפכושמ) עבש-ראב ,"עבקה

.דחואמה ץוביקה :ביבא-לת ,ןוכיתה חרזמה ייברע ,1960 ,לאירבג ,רב

.30 ךרכ ,יתביבס ןונכת ,"בגנב םיאודבה תובשיתה" ,1983 ,עשוהי ,לזרב

יטבש ןיב ירבע ןאצ העור לש ויתומישרמ - רדיק ילהואב 1932, ,חספ ,ןודא-רב
. (1981 ,רפס תירק י"ע תשדוחמ האצוה) לביטש :םילשורי ,םיאודבה

,יניפ ,עלס ,ןועמש ,רד :לצא ,"הווה רבע יניס יבושי" ,םייח ,אמורד-רב
ץראה תעידיל רודמה ,םירמאוו טקל ,יניס ,1971 ,(םיכרוע) רותרא ,לטסרגו
.64-59 מ"ע ,רבולפ סופד :ביבא-לת ,תיצוביקה העונתב

.(רבחמה תאצוהב) םילשורי ,בגנה ,1935 ,םייח ,אמורד-רב

.ר.א.ב תאצוה :םילשורי ,יניס הז 1967, ,םייח ,אמורד-רב

תצעיימה הדעוה :לצא "בגנב יאודבה טבשה לש םוי םוי ייח" 1968, ,ןושש ,יבצ-רב

שאר דרשמ :םילשורי ,תומגמו תורומת - לארשיב תיברעה הרבחה ,םיברע יניניעל
.52-40 מ"ע ,הלשממה

1 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"תומישר - רבדמב יאודבה" ,1969 ,ןושש ,יבצ-רב
.22-19 'מע ,

רקוב-הדש תשרדמ ,"םיאודבה ברקב תרוסמו םיגהנמ" ,1969 ,ןושש ,יבצ-רב
(לפכושמ)

יניניעל ץעויה תכשל :לצא , "בגנב יודבה טבשה יווה" ,1971 ,ןושש ,יבצ-רב
.53-41 'מע .הלשממה שאר דרשמ :םילשורי ,םירמאמ ץבוק - םיאודבה ,םיברע

.173-171 מ"ע,ד"י ךרכ ,ץראו עבט ,"רבדמה שיא-יאודבה" ,1972 ,ןושש ,יבצ-רב

,םיאודבה אשונב תומישר ,"בגנב םיאודבה יטבשב הטילש" ,1973 ,ןושש ,יבצ-רב
.32-26 'מע , 4 'סמ

:לצא ,"תולחנתה םרטב בגנב םיודבה ייח לש םינייפאמ" ,1979 ,ןושש ,יבצ-רב
:ביבא-לת ,בגנה ץרא (,םיכרוע) הדוהי ,סודרגו םולשבא ,ילאומש
.630-621 'מע ,ןוחטיבה דרשמ

אשונב תומישר ,"תיתרוקיב תילאוטקא תיאודב הריש" ,1983 ,ןושש ,יבצ-רב
.107-82 'מע ,14 'סמ ,םיאודבה

תומישר ,"בגנה יאודב ברקב םיקיתע םיגהנמו תורוסמ" ,1986 ,ןושש ,יבצ-רב
.62-43 'מע ,17 'סמ ,םיאודבה אשונב

,יניע :לצא "בגנה יאודב ברקב םיקיתע םיגהנמו תורוסמ" ,1988 ,ןושש ,יבצ-רב
,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי
.369- 358 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

אשונב תומישר ,"תיאודבה תוברתה יפקשמכ םגתפהו לשמה" ,1989 ,ןושש ,יבצ-רב
.19 'סמ ,םיאודבה

לש םיעבראהו םישולשה תונשב בגנה יאודב" ,1978 ,ףסוי ,דוד-ןבו ןושש ,יבצ-רב
תרבוח ,לארשי-ץרא לש היפרגואיגב םירקחמ ,"הצחמל תידוונ הרבחב םירשעה האמה
.136-107 'מע ,'י

(םיאודב) םידוונ תויסולכוא םע עגמ" ,1987 ,ףסוי ,דוד-ןבו ,ןושש ,יבצ-רב
ךירדמ - אצומ שי ,(םיכרוע) םרוי ,ןייטשפאו ,יפר ,רצנ :לצא ,"רבדמ ירוזאב
.48-31 מ"ע ,ןוחטבה דרשמ :ביבא-לת ,םויק תישותו תודרשהל

אשונב תומישר ,"תבשונה ץראה ןיבל םידוונ ןיב םיסחי" ,1971 ,ףסוי ,יבלסרב
.15-4 'מע , 2 'סמ ,םיאודבה

:לצא "ך"נתב תבשונה ץראה ישנא ןיבל םידוונ ןיב םיסחי" ,1988 ,ףסוי ,יבלסרב
הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע
.8-7 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב

:ביבא-לת ,בגנה ץרא :'ב ךרכ- ץראה תא תעדיה ,1946 ,ףסוי ,יקסבלסרב
.דחואמה ץוביקה

-לת ,ףוס םי לאו תליא לא :'ד ךרכ- ץראה תא תעדיה ,1952 ,ףסוי ,יקסבלסרב
.דחואמה ץוביקה :ביבא

780 לש רקס- בגנב םיאודבה לש תומרגוידרקורטקלאב םיאצממ" ,1962 ,.י ,קרב
.הסדה יאופרה זכרמה :םילשורי ,רמג תדובע ,"םימישרת

,כ ,יקסנבילק ,.ד ,ןמטיז .ו ,ןהכ ,.ח ,ןלפק ,.א ,יקסנאיליבוק ,.נ ,גרבדלוג
.71-70 מ"ע ,2 'סמ ,89 ךרכ ,האופרה ,"תיאודב החפשמב רצואג תלחמ" ,1975

םיאודב בושייל ןויסינ לע בקעמ - הדש רקס ,רוסכמ תיב ,1961 ,ןועדג ,ינלוג
.םיטועימל הקלחמה ,םינפה דרשמ :םילשורי ,עבק יבושיב

-םינולא תועבגב םיאודבה לש תיבושיה םתוחתפתהל םיווק" 1964,ןועדג ,ינלוג
.308-300 מ"ע ,'ח-'ז תרבוח ,'ו ךרכ ,ץראו עבט ,"םערפש

תלבק םשל רוביח ,םערפש-םינולא תועבגב םיאודבה תובשייתה ,1966 ,ןועדג ,ינלוג
תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי ,היפוסוליפל רוטקוד ראות

-83 מ"ע ,16-17 'סמ תורבוח ,תוביבס ,"תודוונה תישאר לע" ,1985 ,רנבא ,ןרוג
.68

.ןוחטבה דרשמ :ביבא-לת ,םיאודב ריכהל ,1988 ,ריאי ,ןרוג

.תורייתל רפסה תיב :םילשורי ,םיאודבה ,1966 ,ףסוי ,תניג

.דחואמה ץוביקה :ביבא-לת ,ןולייא ןגאב בגנה יאודב , 1970 ,ףסוי ,תניג

הלשממה שאר ץעוי תכשל :לצא "ןולייא ןגאב בגנה יאודב" ,1971 ,ףסוי ,תניג
-40 מ"ע ,הלשממה שאר דרשמ :םילשורי ,םירמאמ ץבוק - םיודבה ,םיברע יניניעל
.28

,ןוכיתה חרזמה רקחב םינויע ,"תויאודב תורבחב םד תמקנ" ,1978 ,ףסוי ,תניג
.הפיח תטיסרבינוא :הפיח ,יברע-ידוהיה זכרמה ,51 'סמ

ירהוז :לצא ,"הלשממ תוטלחה זוכיר -בגנב םיאודבה תולחנתה" ,1980 ,ףסוי ,תניג
רוזאהמ םיאודבה לש שדחמ בושיו יוניפל ריאמ-ןב תווצ תעצה ,(ךרוע) ןורהא
.מ"עב םיצעויו םיסדנהמ .ל.ה.ת :ביבא-לת ,".םיטבנ" הפועתה-הדש תמקהל דעוימה

-לת ,"לבוש יאודבה בושייל םימ תקפסא" ,1976 ,יכדרמ ,ןורקושו םייח ,ןמפיג
.מ"עב םיצעוי םיסדנהמ .ל.ה.ת :ביבא

,והילא ,ןרטשו ,הדוהי ,סודרג :לצא ,"םיאודבהו עבש-ראב" ,1979 ,ןליא ,ראפ-לג
. 298-269 'מע ,םילשורי ,רתכ ,עבש-ראב רפס :(םיכרוע)

,11 ךרכ ,לארשיב תואלקח ,"הלמר ריעב םילחנתמ םיאודבה" ,1969 ,יבצ ,ןמזולג
.19-18 מ"ע

,היפרגואיגל הקלחמה ,"יאודבהו חאלפה ןיב םיסחיה תכרעמ" ,1987 ,דוד ,ןמסורג
.(לפכושמ) ןליא-רב תטיסרבינוא

.ביבא-לת ,ברע ינפ-לע ,1946 ,.צ ,יטואד

הדובע ,"ידוהיל יאודבה רזגמה ןיב ךוניח יתורש תאוושה" ,1986 ,הצינ ,ןודד
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא:עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה ,תינוירנימס

,תינוירנימס הדובע ,"בגנה יאודב לצא תועקרקה תייעב" ,1986 ,תנע ,ידיוד
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא :עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה

.לארשי יעקרקמ להנמל ימינפ ח"וד ,"תארי'גחה רקס" 1971 ,.ק ,ביד

1 ח , 'ז ךרכ,תעדל ,"רדיק ילהאב םיאנטוב" ,1977 קחצי ,ילייבו ,םעניבא ,ןינד
. 18- 12 מ"ע , 'ד-'ג תורבוח

לצא האופרהו תלעותה יחמצמ המכ לע" ,1975 ,ץומא ,ינפדו תיריע ,ינפד
.240-233 מ"ע ,ז"י ךרכ ,ץראו עבט ,"םיאודבה

.27 מ"ע ,9 ,'ה ךרכ ,תיעלס ,"להואל ףילחתכ ןוחפה" ,1977 ,ןועמש ,רד

תעידיל רודמה ,םירמאמ טקל ,יניס ,1970 ,(םיטקלמ) יניפ ,עלסו ,ןועמש ,רד
סופד :ביבא-לת ,עבטה תנגהל הרבחה ,תורייתה דרשמ ,תיצוביקה העונתב ץראה
.רבולפ

םהיתויוכז אשונב בגנה יאודב םע םכסומ רדסה" ,1979 ,חרזאה תויוכזל הדוגאה
.םילשורי ,"דיתעב םמויק ןפואו עקרקב

אשונב תומישר ,"תויאודב םישנ ןיב טקילפנוק יסופיט" ,1976 ,ןאילי'ג ,טדנוה
.29-19 'מע , 7 'סמ ,םיאודבה

:לצא "תויאודב םישנ ןיב טקילפנוק יסופד" ,1988 ,ןאילי'ג ,טדנוה
הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע
. 165- 157 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב

:לצא "םיאודבה לצא תואירבה יתורישב שומיש יסופד" ,1988 ,ןאילי'ג ,טדנוה
הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע
. 270-263 מ'ןע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב

תומישר ,"םיאודבה לצא תואירבה יתורישב שומיש יסופד" ,1980 ,ןאילי'ג ,טדנוה
.35-26 'מע ,11 'סמ ,םיאודבה אשונב

.הלשממה שאר דרשמ :םילשורי ,םיאודבה ,1971 ,םיברע ינינעל ץעויה

. 132-129 'מע ,ז"ט ךרכ ,ץראו עבט ,"יניסבו בגנב םיטבש" ,1974 ,.ג ,יולה

,םיטקפסאו םינמז -בגנב םיאודב יגהל לש לעופה תכרעוו ,1985 ,ינור ,ןיקנה
:ביבא-לת ,היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח
.ביבא-לת תטיסרבינוא

אשונב תומישר ,"חטשב תונשלב ! תוריהז" ,1987 ,ינור ,ברפטיור -ןיקנה
.7-1 מ"ע ,18 'סמ ,םיאודבה

'מע ,3 ךרכ ,האופרה ,"הניתשלפ ייברע ברקב םיחמצ תאופר" 1930 ,.א ,ינבוארה
.127-113

.ןוחטבה דרשמו דבוע-םע :ביבא-לת ,יניס יעסמ ,1968 ,השנמ ,לארה

דרשמ -דבוע םע :ביבא-לת ,תיבושי-תיזיפ היפרגואיג - יניס ,1968 ,השנמ ,לארה
. ןוחטבה

,יניפ ,עלסו ,ןועמש ,רד :לצא ,"יניסב םתצופתו םיאודבה" ,1970 ,השנמ ,לארה
דרשמ ,תיצוביקה העונתב ץראה תעידיל רודמה ,םירמאמ טקל - יניס ,(םיטקלמ)
. 10-3 מ"ע ,רבולפ סופד :ביבא-לת יעבטה תנגהל הרבחה ,תורייתה

םיסדנהמ .ל.ה.ת :ביבא-לת ,"יניסב םיאודבל םיתורש יזכרמ" ,1974 ,ןח ,זפרה
.מ"עב םיצעויו

תוחרואל רשקב היביכרמו הנויפיא ,םיודבה לצא הקיסומה" ,1983 ,ימוחנ ,ןויצרה
.30-22 'מע ,14 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"םייח

היביכרמ ,הינויפיא :םיאודבה לצא תיתרוסמה הקיסומה" ,1988 ,ימוחנ ,ןויצרה
- םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "םהייח תוחרואב המוקמו
תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר
.404-398 מ"ע ,עבטה

יאודבה רזגמב ךוניחה תכרעמב תורומת" ,1984 ,בגנב םיאודיב ךוניחל תושרה
.םורדה זוחמ תכשל ,תוברתהו ךוניחה דרשמ :עבש-ראב ,"ה"משת - ז"לשת ,בגנב

לש תוחתפתההו הלידגה לע םיגוויזה תינבת לש העפשהה ,1984 לארשי ,ץיבוקשרה
,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ,יניס םורד לש םיאודבח םיטבשב דליה
.ביבא-לת תטיסרבינוא :ביבא-לת

םיאודבה תיסולכואב סירתה תוטולבו תקפזה תולחמ תוחיכש" ,1978 ,.ש ,שיפלוו
. הסדה - האופרל יאטיסרבינואה ס"היב :םילשורי ,רמג תדובע ."בגנב

םיקרועה תולחמ תוחיכש לע תיגולוימדיפא רקחמ תדובע" ,1961 ,.א ,סייו
יאופרה זכרמה :םילשורי ,רמג תדובע ,"בגנב םיאודבה ןיב בלה לש םיילילכה
.הסדה

.לביטש :ביבא-לת ,לארשי-ץראב םימלסומהו םיברעה תודלות ,1932 ,באז ,יאנליו

.רבעיחא :ביבא לת ,הווהו רבע ,יניס ,1980 ,באז ,יאנליו

ויבשות ברקב לארשי תודגאו םלסיאה תרוסמב יניס" ,1970 ,באז ,יאנליו
רודמה ,םירמאמ טקל -יניס (םיטקלמ) יניפ ,עלסו ,ןועמש :רד :לצא ,"םיאודבה
:ביבא-לת ,עבטה תנגהל הרבחה ,תורייתה דרשמ ,תיצוביקה העונתב ץראה תעידיל
.31-11 מ"ע ,רבולפ סופד

תעקבב תיאודיבה תובשייתהה תסירפ" ,1983 ,ידרשמ ןיב תווצו , ןועדג ,ןוקתיו
.תידוהיה תונכוסה ,בגנה לבח :עבש-ראב ,"עבש-ראב

- םיאודבה בושיב תויעב" ,1971 ,םיסינ ,זזקו ןושש ,יבצ-רב ,קחצי ,ןומידרו
.75-68 'מע , 2 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"ןויזופמיס

,ריעצה רמושה:היבחרמ ,לארשי ץראב םיברעה :לצא ,"םיאודבה" 1947, ,ףסוי ,ץישו
.80-67 מ"ע

,םיאודבה לש םמלוע ,ונימיב ןוכיתה חרזמה ,1976 ,לאפר ,למחו ףסוי ,ץישו
.םייברע םידומילל זכרמה:הביבח תעבג ,םינייסא-ורפאו םייברע תורוקמ ,'א תרבוח

.רפוע תאצוה :םילשורי ,ברע יטבש ,1946 ,.ס.צ ,סיוורא'ז

םיסדנהמ .ל.ה.ת:ביבא-לת ,"בגנה סולכיאו םיאודבה תייעב" ,1979 ,ןורהא ,רהז
.מ"עב םיצעויו

.ל.ה.ת :ביבא-לת,"דוסי תויעב תריקסו עקר -בגנב םיוודרבה" ,1979 ןורהא ,רהז
.מ"עב םיצעוי םיסדנהמ

:ביבא-לת ,"ינופצה בגנב םיאודבה תסורפתל םיקרפ ישאר" ,1979 ,ןורהא ,רהז
.מ"עב םיצעוי םיסדנהמ .ל.ה.ת

,"יזיפה ןונכתל תורעה - עבש-ראב תעקבב םיאודבה תסורפת" ,1979 ,ןורהא ,רהז
.מ"עב םיצעוי םיסדנהמ .ל.ה.ת :ביבא-לת

םיאודבה לש שדחמ בושיו יוניפל ריאמ-ןב תווצ תעצה ,1980 ,(ךרוע) ,ןורהא ,רהז
זוכירו ןושארה בלשל םכסמ מ"וד ,םיטבנ הפועתה הדש תמקהל דעוימה רוזיאהמ
.מ"עב םיצעוי םיסדנהמ .ל.ה.ת :ביבא-לת ,םינותנה

.ל.ה.ת :ביבא-לת ,עבש-ראב תעקבל חותיפ תוינכות ,1984 ,(ךרוע) ,ןורהא ,רהז
.מ"עב םיצעוי םיסדנהמ

תומישר ,"טדנמה תפוקתב ידוהיה בושיהו לילגה ייאודב" ,1978 ,ארויג ,דייז
.24-18 'מע , 9 'םמ ,םיאודבה אשונב

יתבב םזופשיאב ףקתשהש יפכ םיודבה לצא תוחיכשה תולחמה" ,1960 ,.י ,רבליז
.(לפכושמ) עבש ראב ,"1960 תנשב ץראב םילוחה

,"יזכרמה בגנב יעבטה הערמה רקס" ,1962 .,ד ,זר ,.מ ,רומדת ,.נ ,ןמגילז
. ז " ס סרטנוק ,תואלקחל יאטיסרבינואהו ימואלה ןוכמה :תובוחר

,רמג תדובע ,"בגנב תיאודבה היסולכואה ברקב בלה רירש םטוא" ,1972 ,.מ ,רימז
.הקורוס םילוח תיב :עבש-ראב

אשונב תומישר ,"ירוקמה יאודבה ןועמה - רעש-שא תיב" ,1983 ,בקעי ,קוקבח
.71-31 'מע ,14 'סמ ,םיאודבה

.ןוחטבה דרשמ :ביבא לת ,ןורבח רה תורעמב םייח ,1985 ,בקעי ,קוקבח

- יוניש יכילהתב םיאודבה תונכשמ :ןבאה תיבל רעישה תיבמ ,1986 ,בקעי ,קוקבח
.ןוחטבה דרשמ :ביבא-לת ,יפרגונתא רקחמ

בקעי ,יניע :לצא ןוירוקמה יאודבה ןועמה - רעש-שא תיב" ,1988 ,בקעי ,קוקבח
,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו
.214-181 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

,תינוירנימס הדובע ,"עבש-ראב ריעב םיאודב תובשיתה" ,1986 ,רמוע ,ידלאוח
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא :עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה

רבדמ לש םיודבה יטבש ןיב יתרוסמה טופישה" ,1971 ,םולשבא ,ילאומשו ,.ש ,טייח
- םיאודבה ,םיברע ינינעל ץעויה תכשל :לצא ,"םחל תיב בחרמב ולחנתהש הדוהי
.99-54 מ"ע ,הלשממה שאר דרשמ :םילשורי ,םירמאמ ץבוק

רוביח ,1965-1900 םינשב עבש-ראב לש חתוחתפתהו הנונכמ ,1978 ,הליה ,לט
.תירבעה הטיסרבינואה,היפרגואיגל הקלחמה :ךמסומ תדובע ,תירוטסיה היפרגואיגב

ןמוי ,העבטו ץראה ייח רקחל לארשי ץראב עסמ ,1977 ,רקייב ,ירנה ,םארטסירט
.קילאיב דסומ :םילשורי ,1863-1864

,"לארשי ןוטלש תחתו םירצמ ןוטלש תחת יניס םורדב םיאודבה" ,1986 ,הרוא,םזוי
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא:עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה ,תינוירנימס הדובע

.אולימ תאצוה :םילשורי ,םיאודב םינכש םע ,1980 ,יכדרמ ,יאנוי

הרבחה :ביבא-לת ,םיאודבה ייחב ומוקמו ותיער יכרד :למגה ,1981 ,רימא ,ילאיחי
.דוד יקוצ הדש ס"יב ,עבטה תנגהל

מ"ע ,1 ,ז"י ךרכ ,ץראו עבט ,"יניס-םורדמ תיאודב הנפוא" ,1974 ,הנומרח ,בקעי
.43-42

,'ג ךרכ ,תיעלס ,"הבילו ריתפ ונתוא םיליכאמ םיאודבה" ,1975 ,הנומרח ,בקעי
.9-8 'מע ,7 'סמ

-92 'מע,'ד ךרכ ,םודרק ,"רובתה תולגרמל םיאודבה יטבש" ,1982 ,הירא ,יקחצי
.88

מ"ע ,4 ,'ז ךרכ,תיעלס ,"הרצ תעב ביזכהש שודקב השעמ" ,1979 ,קחצי ,יקחצי
.11-10

,"יתרבח יוניש לש םיטביה - טהרב תיודבה החפשמה" ,1984 ,הניגנול ,הקסבובוקי
.24E-1E מ"ע ,15 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר

,יניע :לצא (תילגנאב) "טהרב תיאודבה החפשמה" ,1988 ,הניגנול ,הקסבובוקי
,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי
. 156- 140 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

הדובע ,"ןופצב תיאודבה תובשייתהה לע םיפצימה תעפשה" ,1986 ,לאומש ,ימלשורי
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא:עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה ,תינוירנימס

םיפד ,"םיאודב ידלי לצא הנוזת-תת לע תינילק תיפצת" 1964, ,הנימלהליו ,ןהכ
.283-274 מ"ע ,2.רפסמ ,23 ךרכ ,םייאופר

:(םיכרוע) ,והילא,ןרטשו ,הדוהי ,סודרג:לצא ,"יאודבה קושה" ,1979 ,דג ,ןהכ
.308-299 'מע ,רתכ :םילשורי ,עבש-ראב רפס

זכרמה :םילשורי ,לארשיב םיטועימה רקס ,1972 ,.םייח ,ואנורגו ,.קירא ,ןהכ
.לארשי ייברע רקחל

'סמ םיאודבה אשונב תומישר ,"יניס םורדב םיאודב םיגייד" ,1982 ,לעי ,אנהכ
.51-34 'מע ,13

.8-9 מ"ע 2 'סמ 'ד ךרכ ,תיעלס ,"יאודבה תדידי תיעלסה" ,1976 ,האל ,יתרנכ

,םיפונ,"ורוקמו ורשפ ,תונגה תואלקח ןכות ,יניס ימורמ תונג" ,1983 ,לואש ,ץכ
.38-5 'מע ,17

תדובע ,(היגולופרומלו הקיטנופל םיווק) הידאשרה טבש לש גהלה ,1979 ,.י ,ץכ
.תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי ,ךמסומ ראותל רמג

,.י ,ץכו.י ,זיוהנזור :לצא ,"הדוהי רבדמב הידאשר גהל" ,1980 ,.י ,ץכ
הרדס) ןוכיתה חרזמה רקחב םינויע ,לארשי ץראב םיאודב יגהלב םיטסכט (םיכרוע)
.81-50 ,מע ,הפיח תטיסרבינוא :הפיח ,יברע-ידוהיה זכרמה ,3 'סמ (השדח

אשונב תומישר ,"תיאודבה השיאה לע םייניב ח"וד" ,1973 ,ןאילי'ג ,ודנבל
.H-A 'מע , 4 'סמ ,םיאודבה

,ילאומש :לצא ,"ןנכותמ יודב רפכ - עבש-לת" ,1979 ,ןאילי'ג ,טדנוה-ודנבל
-672 'מע ,ןוחטבה דרשמ:ביבא-לת ,בגנה ץרא (,םיכרוע) הדוהי ,סודרגו םולשבא
.666

,"ןתמו אשמ לש ךרדב םיאודבה תייעבל ללוכ ןורתפל העצה" ,1979 ,דוד ,ןונבל
.לארשי יעקרקמ להנימ :עבש-ראב

'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"םויכ בגנה ייאודב לש םבצמ" ,1979 ,ודוד ,ןונבל
.30-28 'מע , 10

םורדב תיאודבה היסולכואה לש םיילכלכ-םייתרבחה הינייפאמ" ,1970 ,יאתבש ,יול
אלש ח"וד) ,"וז היסולכוא ברקב יאבצה לשממה לש ותוליעפו יניס יאה יצח
.(םסרופ

,ץראו עבט ,"יניסב הסומ ת'גינמ תגסיפ לע המודק תרוסמ" ,1977 ,יאתבש ,יול
.176-173 מ"ע 4 תרבוח,ט"י ךרכ

אשונב תומישר ,"יניס םורדב םיאודבל םישדוקמה תומוקמה" ,1978 ,יאתבש ,יול
.38-25 'מע , 9 'סמ ,םיאודבה

. 67-65 מ"ע ,2 'סמ ,'כ ךרכ ,ץראו עבט ,"חרפ אלל םע" ,1978 ,יאתבש ,יול

,6 ,'כ ךרכ ,ץראו עבט ,"הערמה ירחא הדידנה - -הלחיר-" ,1978 ,יאתבש ,יול
.277-270 מ"ע

:ביבא-לת יניס םורדב םיאודבה לצא תואירבו הנייגיה ,האופר ,1978 ,יאתבש ,יול
.דוד יקוצ רפס-תיב ,עבטה תנגהל הרבחה

-24 'מע ,7 'סמ 'ז ךרכ יתיעלס ,"רבד לכל םתור ,םיאודבה" ,1979 ,יאתבש ,יול
.22
,עבטה תנגהל הרבחה :ביבא-לת ,יניס םורדב תיאודבה חחפשמה ,1979 ,יאתבש ,יול
.דוד יקוצ הדש ס"יב

'מע 1 'סמ ,'ז ררכ ,תיעלס ,"תוכוסה גחב קר אלו תוכוס" ,1979 ,יאתבש ,יול
.21-18

הרבחה :ביבא-לת ,יניס םורדב םיאודבה לש ןחלופו הנומא ,1980 ,יאתבש ,יול
.עבטה תנגהל

-21 'מע ,1 'סמ,ג"כ ךרכ ,יראו עבט ,"יניס םורדב םיודבה" ,1980 ,יאתבש ,יול
.16

דרשמ :םילשורי ,יניס םורדב םיאודבה ברקב תד יגהנמו ייח ,1980 ,יאתבש ,יול
.ךוניחה

,ןייטשלקניפו באז ,לשמ ::לצא ,"יניס םורדב חישה ירבק" ,1980 ,יאתבש ,יול
.452-439 'מע ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת ,יניס תוינומדק ,(םיכרוע) ,לארשי

:לצא ,"יניס םורדב םיטבשה תולחנתה ךילהת" ,1982 ,יאתבש ,יול
בחרמ חותיפל להנמה :ביבא-לת ,יניס םורד ירקחמ (םיכרוע) באז ,לשמו ןליא ,שיכ
.188-177 'מע ,עבטה תנגהל הרבחהו המלש

-43 מ"ע ,4 ,ה"כ ךרכ,ץראו עבט ,"יניסב הטישה יצע רומיש" ,1983 ,יאתבש ,יול
.42

-לת ,יניס םורדמ םיאודב הבהא ירופיס ,הפיה היראס תומ ,1984 ,יאתבש ,יול
.דחואמה ץוביקה :ביבא

תומישר ,"יניס-םורדב תיאודבה הרבחב םידליו םירוה יסחי" ,1985 ,יאתבש ,יול
.14-1 'מע ,16 'סמ ,םיאודבה אשונב

-לת ,יניס םורדמ םיאודב תודגאו םירופיס - לבריס רה לומ לא ,1985,יאתבש ,יול
.םילעופ תירפס :ביבא

-לת ,םיאודבה לש םיאושינה ייחמ םירופיס ,יניס ילהוא רתסב ,1986 ,יאתבש ןיול
.םילעופ תירפס :ביבא

.ןקוש :םילשורי ,תירבדמ הרבח לש םגד - יניס רבדמב םיאודבה ,1987 ,יאתבש יול

:לצא "יניס םורדב תיאודבה הרבחב םידליו םירוה יסחי" ,1988 ,יאתבש ,יול
הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבח ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע
. 178-166 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב

הדובע ,"םיאודבל יאופרה תורשב תדיינה הדיחיה" ,1986 ,הילג ,ןמרביל
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא :עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה ,תינוירנימס

םורד - ןירצוק לא תפרטב םיאודבה לש עקרקה ישומיש םגד",1979 ,הרפע ,הדיל
-ןב תטיסרבינוא :עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה ,תינוירנימס הדובע ,"יניס
.בגנב ןוירוג

תוידוהי םישנ ברקב תודילו תונוירה" ,1976 ,נ ,תרדא ןבו ,י ,הלאיב ,ש ,רזייל
.355-352 מ"ע,8 ,סמ ,90 ךרכ ,האופרה "40 ליג לעמ תויאודבו

- הרדתק "הדוהי רבדמ לש םיאודבה ברקב םאלסאה דמעמ" ,1981 ,ןורהא ,שיל
.96-81 'מע (ילוי) 20 ךרכ ,הבושיו לארשי ץרא תודלותל

,תינוירנימס הדובע ,"הווהו רבע בגנה יאודב ברקב ןאצ תייער" ,1986 ,לג ,סל
בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא :עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה

.ביבא-לת ,"םיאודבה בושיי ןונכתל החנמ המרגורפ" ,1980 ,םילכירדא ןמרל

.ביבא-לת ,"רעורע - תימוקמ ראתמ תינכת" ,1980 ,םילכירדא ןמרל

תויעב -בגנה דיתע :לצא ,"בגנה ןונכתב תורטמו תוחנה" ,1981 ,לאפר ,ןמרל
תרבוח ,דוסי תויעבו תוירוטסיה תוישרפב ןויע ימי ,ןיקנבט-די ,חותיפו ןונכת
.39-35 'מע ,ג "ל

שאר דרשמ :םילשורי ,םירמאמ ץבוק - םיודבה ,1971 ,םיברע ינינעל ץעויה תכשל
.הלשממה

םיאודבה ידי-לע רקובמ ןאצ לודיגל תועצה" 1978 ,םיברע ינינעל ץעויה תכשל
.הלשממה שאר דרשמ:םילשורי ,םיברע ינינעל ץעויה תכשל (4/0.66) ךמסמ ,"בגנב

יאודב ברקב היצזינרדומ ישודיח לש תיבחרמה היזופידה" ,1983 ,םעניבא ,ריאמ
תטיסרבינוא :עבש-ראב ,םיעדמל תימואלה הימדקאל שגומ ,םכסמ רקחמ ח"וד ,"בגנה
.בגנב ןוירוג-ןב

,24 'סמ ,עקרק ,"בגנה יאודב ברקב תיפרגומדה הרומתה" ,1983 , םעניבא ,ריאמ
.16-9 מ"ע

אשונב תומישר ,"בגנה יאודב ברקב תיפרגומדה הרומתה" ,1984 ,םעניבא ,ריאמ
.8-1 'מע ,15 'סמ ,םיאודבה

תוחוכ לש תיבחרמה הקימנידה :הנידמ לומ םידוונ" ,1988 ,םעניבא ,ריאמ
:לצא ,"בגנה יאודב ברקב םיילטפירטנצו םיילגופירטנצ
:תובוחר ,לארשיב ירוזא חותיפב תויעב ,(םיכרוע) הנפד ,ץרוושו לאפר ,לא-רב
.140-119 מ"ע ,תינוריעו תירפכ תובשיתה רקחל זכרמה

הקלחמה ,בגנב תיאודבה ךוניחה תנרעמ תוחתפתה ,1985 ,בד ,ענרבו םעניבא ,ריאמ
. ךןניחה דרשמ ,םורדה זוחמו יבגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,היפרגואיגל

תכרעמב תוינבמ תורומתו םייבחרמ םיטביה" ,1986 ,בד ,ענרבו םעניבא ,ריאמ
.86-63 'מע,17 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"בגנב תיאודבה ךוניחה

תכרעמב תוינבמ תורומתו םייבחרמ םיטביה" ,1988 ,בד ,ענרבו םעניבא ,ריאמ
- םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "בגנב תיאודבה ךוניחה
תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ירקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר
.296-278 מ"ע ,עבטה

םיאודב ברקב תינויריפ תיפרגומד תוגהנתה ,1988 ,ףסוי ,דוד-ןבו םעניבא ,ריאמ
.ןולא ו'ג זכרמל שגומ ,רקחמ ח"וד ,בגנב םידוונ

,ילאומש ,ןונרא ,רפוס :לצא ,"לילגב םיאודבה תולחנתה" ,1983 ,ןונרא ,יניזדמ
,הפיח תטיסרבינוא:הפיח ,לילגה תוצרא :(םיכרוע) ,תירונ ,טואילקו ,םולשבא
.549-530 מע ,ןוחטבה דרשמ

תולחנתה לש רצותכ לילגב תיאודבה תובשייתהה תסורפת ,1983 ,ןונרא ,יניזדמ
,היפרגואיגל גוחה :הפיח ,ךמסומ תדובע ,תיתלשממ תנווכמ תוינידמו תינטנופס
.הפיח תטיסרבינוא

תולחנתה לש רצותכ לילגב תיאודבה תובשיתהה תסורפת ,1984 ,ןונרא ,יניזדמ
הקלחמה ,היפרגואיגונומ תרדס ,תיתלשממ תנווכמ תוינידמו תינאטנופס
.הפיח תטיסרבינוא :הפיח ,היפרגואיגל

תידרשמ-ןיבה ןחובה תדעו דיל ןונכתל הנשמה תדעו ח"וד" ,1962 ,לארשי תנידמ
להנימ :עבש-ראב ,22.3.1962 ,"בגנב םיאודבל םירוגמ יתב תיינבל תומוקמ רותיאל
.םורדה זוחמ ,לארשי יעקרקמ

:םילשורי ,עקר תמישר ,"לילגב םיאודבל עבק יבושיי ןונכת" ,1962 ,לארשי תנידמ
.לארשי יעקרקמ להנמ

יעקרקמ להנימ:הפיח ,"ןועבט-תמסב םיאודבה זוכיר ח"וד" ,1963 ,לארשי תנידמ
.ןופצהו הפיח זוחמ ,לארשי

יעקרקמ להנמ :םילשורי ,"ןועבט-תמסב םיאודבה זוכיר" ,1963 ,לארשי תנידמ
.לארשי

הינב ירותיא ןינעב ,92/לכ 'סמ ,הלכלכל םירש תדעו תטלחה" ,1964 ,לארשי תנידמ
.םילשורי 19.4.1964 ,"בגנב םיאודבל

השולש רושיא ,451/לכ 'סמ ,הלכלכל םירש תדעו תטלחה" ,1964 ,לארשי תנידמ
.םילשורי ,16.8.1964 ,"בגנב םיאודבל עבק יבושייכ תומוקמ

תומוקמ ןינעב ,441/לכ 286 'סמ ,הלכלכל םירש תדעו תטלחה" ,1965 ,לארשי תנידמ
. םילשורי,12.9.1965 ,"בגנב םיאודבל עבק יבושייל םיפסונ

רושיא ,441/לכ הטלחהל ךשמה ,הלכלכל םירש תדעו תטלחה" ,1973 ,לארשי תנידמ
.םילשורי , .30.5.1973 ,"םיזוכיר 11-ב ןופצב םיאודבה לש םיזוכיר תמלשה

דרשמ :םילשורי ,בגנב םיאודבה בושיל בא תינכת תיצמת ,1980 ,לארשי תנידמ
.םינפה

יניס זכרמ תפנ תדקפמב תואצרה טקל ,םיודבהו יניס ,1971 ,(ךרוע) דג ,יעדומ
.יניס-תיב :שירע-לא ,שירע-לאב

-לת ,םיאודבה ברקב ירבע רטוש לש ורופיס - סוסה לע ,1987 ,השמ ,יקסבדלומ
.ןוחטבה דרשמ :ביבא

.טהר תימוקמ הצעומ ,"טהרב ךוניחה תכרעמ לע ח"וד" ,1985 ,טהר תימוקמ הצעומ

ינינעל ץעויה תכשל :לצא ,"תיללכ הריקס - בגנב םיאודבה" ,1971 ,ירוא ,רומ
.28-1 מ"ע ,הלשממה שאר דרשמ :םילשורי ,םירמאמ ץבוק - םיאודבה ,םיברע

אשונב תומישר ,"-ןומישיהו ערזמה- לע ןודלח ןבא תופקשה" ,1971,ימינונא רבחמ
3 'מע , 2 'סמ ,םיאודבה

אשונב תומישר ,"תודועת 4 :הרוחשה זעה ביבס חוכיוה" ,1978 ,ימינונא רבחמ
.47-39 'מע , 9 'סמ ,םיאודבה

אשונב תומישר ,".1948-1946 םיאודבהו םירינ ץוביק יסחי" ,1977 ,ינב ,ביטימ
.29-23 'מע , 8 'סמ ,םיאודבה

.ןוחטבה דרשמ :ביבא-לת ,לובג לש ורופיס ,1986 ,ינב ,ביטימ

48-40 'מע ,6 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר , "יאודבה ששגה" ,1975 דוד ,ןומימ

,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "יאודבה ששגה" ,1988 ,דוד ,ןומימ
בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה
.439-432 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו

,גרובסנראו ,לארשי ,ץיבוקשרה ,ריאי (יקסנאיליבוק) דוד-ןב ,ויגרס ,הלקימ
,ןמצריבג :לצא ,"הניזמה טבשמ םיאודבה לש םיירופילג םינייפאמ" ,1987 ,ךורב
השנמ ,לארהו קחצי ,הירא -תיב ,הדוהי ,סודרג ,םולשבא ,ילאומש ,והילדג
מ"ע ,ןוחטבה דרשמ :םילשורי ,םדאה לש היפרגואיג - 'ב קלח ,יניס ,(םיכרוע)
.866-861

,היגולואוז הקלחמה ,רטסאמ תדובע ,תיאודבה זעב בלחה תבונת ,1975 ,.א ,ץלמ
.ביבא-לת תטיסרבינוא :ביבא-לת

ךרכ ,ץראו עבט ,"עבט-תורומשו רתי-תייער ,תורוצב" ,1982 ,ךירנה ,ןוסלדנמ
.197-196 'מע ,5 ,ד"כ

מ"ע ,1 ,ט"כ ךרכ ,ץראו עבט ,"הדיבע ינב תא חבטש דיעס" ,1986 ,םחנמ ,סוקרמ
.47

. 98-89 מ"ע ,2 ,'ז ךרכ ,שדחה חרזמה ,"בגנה יאודב" ,1956 ,לאונמע ,סקרמ

ךרכ ,שדחה חרזמה ,"בגנה יאודב לש יתרבחה הנבמה" ,1957 ,לאונמע ,סקרמ
.393-409 מ"ע,1,'ח

,ג"י ךרכ ,שדחה חרזמה ,"בגנה יאודב לצא ןיאושינ יסופד" ,1963 ,לאונמע ,סקרמ
.409-393 מ"ע

ךרכ ,שדחה חרזמה ,"בגנה יאודב לצא הלימ תירב תוגיגח" ,1966 ,לאונמע ,סקרמ
.175-166 מ"ע ,ז"ט

,"בגנב םיאודבה לצא גוזה ינב ןיב םידיקפת תקולח" ,1971 ,לאונמע ,סקרמ
.14-3 מ"ע ,3 ,םיאודבה אשונב תומישר

אשונב תומישר,"תיאודבה הרבחה לש יגולוקאה סיסבה" ,1973 ,לאונמע ,סקרמ
.58-33 'מע , 4 'סמ ,םיאודבה

.םיפשר :ביבא-לת ,בגנב תיודבה הרבחה ,1974 ,לאונמע ,סקרמ

אשונב תומישר ,"יניס םורדב םישודק ירבקל לגרל הילעה" ,1977 ,לאונמע ,סקרמ
.41-22 'מע ,8 'סמ ,םיאודבה

:לצא ,"ןוכיתה חרזמב םידוונ לש יטילופה ןוגראה" ,1977 ,לאונמע ,סקרמ
ןאו דסומ :םילשורי ,יברעה םלועב יטילופ הנבמו הרבח ,(ךרוע) םחנמ ,ןוסלימ
.293-267 מ"ע ,ריל

:לצא ,"םיאודבה :תיברעה הרבחב תורומת" ,1978 ,לאונמע ,סקרמ
,ןוחטבה דרשמ:ביבא לת ,דוסי תויעבו םיכילהת ,ברע תונידמ (ךרוע) םייח ,דקש
.58-53 'מע

םולשבא ,ילאומש :לצא ,"םישישה תונשב בגנה יאודב" ,1979 ,לאונמע ,סקרמ
.156-136 'מע ,ןוחטיבה דרשמ :ביבא-לת ,בגנה ץרא (,םיכרוע) הדוהי ,סודרגו

ךרכ ,עדמ ,"ונרוזיאב םידוונ לש םהייח תוחרואב םייוניש" ,1979 ,לאונמע ,סקרמ
.259-255 מ"ע ,6 ,סמ ,ג "כ

,"יניס םורדב םישודק ירבקל לגרל הילעה" ,1980 ,לאונמע ,סקרמ
:ביבא-לת ,יניס תוינומדק ,(םיכרוע) לארשי ,ןייטשלקניפו באז ,לשמ :לצא
.438-421 'מע ,דחואמה ץוביקה

,"תונורחאה םינשב םיאודבה ברקב םיילכלכ םייוניש" ,1980 ,לאונמע ,סקרמ
.11-3 'מע ,11 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר

,םיאודבה אשונב תומישר ,"אתחלמ רוזאמ םיאודב יוניפ" ,1981 ,לאונמע ,סקרמ
.44-36 'מע ,12 'סמ

'מע ,6 'סמ,תוביבס ,"? םיאודבה תדלומ אוה בגנה םאה" ,1982 ,לאונמע ,סקרמ
.20-13

םע - לארשי ,"בגנב תיאודבה הרבחב גוז ינב ןיב םיסחי" ,1986 ,לאונמע ,סקרמ
.192-177 מ"ע ,2-3 'סמ ,ץראה ןואיזומ לש הנשה רפס ,ותמדאו

אשונב תומישר ,"יניס םורדב םיאודבה לש הדובע תדידנ" ,1987 ,לאונמע ,סקרמ
.22-8 מ"ע ,18 ,סמ ,םיאודבה

בקעי ,יניע :לצא "תיאודבה הרבחה לש יגולוקאה סיסבה" ,1988 ,לאונמע ,סקרמ
,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו
.95-73 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

:לצא "יניס םורדב םישודק ירבקל לגרל היילעה" ,1988 ,לאונמע ,סקרמ
הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע
.380- 370 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא :רקוב

,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "אתחלמ רוזאמ םיאודב יוניפ" ,1988 ,לאונמע ,סקרמ
-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע
.237-231 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג

,ןורהא ,רהוז :לצא ,"בגנה יאודב לש םבצמ" ,1980 ,.מ ,עלסו ,לאונמע ,סקרמ
דעויונה רוזיאהמ םיאודבה לש שדחמ בושיייו יוניפל ריאמ-ןב תווצ תעצה ,(ךרוע)
,א חפסנ ,םינותנה זוכירו ןושארה בלשל םכסמ ח"וד ,םיטבנ הפועתה-הדש תמקהל
.מ"עב םיצעוי םיסדנהמ .ל.ה.ת :ביבא-לת

.מ"עב י"להש :םילשורי ,םילויטו םיפונ - יניס םורד ,באז ,לשמ

,(םיטקלמ) ,יניפ ,עלסו ןועמש ,רד :לצא ,"יניס םורד יקרפ" ,1970 ,באז ,לשמ
,תורייתה דרשמ ,תיצוביקה העונתב ץראה תעידיל רודמה ,םירמאמ טקל - יניס
.רבולפ סופד :ביבא-לת ,עבטה תנגהל הרבחה

.12-9 'מע,1'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"יאודבה טפשמה" ,1969 ,והילא ,יואנ

עבט ,"תאדי'גנ טבש לצא םידחא האופר יחמצ לע" ,1981 ,אפטצומ ,ילע ,תאדי'גנ
.163 'ע ,4 'סמ ,ג"כ ךרכ ,ץראו

,הריפסויבה ,"יאודבה ןאצה קשמב םייגולוקא םיטקפסא" ,1976 ,לאונמע ,ריאמ-יונ
.5-3 מ"ע ,11 ,'ה ךרכ

תומישר ,"יאודבה הערמה קשמ לש יגולוקא חותינ" ,1976 ,לאונמע ,ריאמ-יונ
.18-10 'מע , 7 'סמ ,םיאודבה אשונב

ןאצה ,ןוחש רוזיאב הנקמ - הערמ רוציי תכרעמ חותינ ,1976 ,לאונמע ,ריאמ-יונ
,הקינטובל הקלחמה ,דרופ ןרקל שגומ ,רקחמ ח"וד ,הדוהי רבדמבו בגנב יאודבה
.תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי

תוינכתב הערמ חותיפו ןאצ לודיג בולישל העצה ,1979 ,לאונמע ריאמ-יונ
.תירבעה הטיסרבינואה:םילשורי,הקינטובל הקלחמה ,בגנב םיאודבה תובשיתהל

,יניע :לצא "יאודבה הערמה קשמ לש יגולוקא חותינ" ,1988 ,לאונמע ,ריאמ-יונ
,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי
.104-96 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

:לצא ,"יתחפשמ - יתרבחה םנבמ - יניס םורדב םיאודבה יטבש" ,1987 ,בקעי ,רינ
,לארהו ,קחצי ,הירא-תיב ,הדוהי ,סודרג ,םולשבא ,ילאומש ,והילדג ,ןמצריבג
,ןוחטבה דרשמ :םילשורי ,םדאה לש היפרגואיג - 'ב קלח ,יניס ,(םיכרוע) השנמ
.818-807 מ"ע

,ג"י ךרכ ,ץראו עבט ,"יניס םורדב םיאודבה לש תואלקח" ,1971 ,והיבא ,ןוסלנ
.143-140 מ"ע 'ג תרבוח

תומישר ,"יאודבה טפשמב תושפנ יניד - רמגה תדובעמ םיקרפ" ,1969 ,קחצי ,רצנ
.28-23 מ"ע ,1 'סמ ,םיאודבה אשונב

,עדמ ,"? המ םשל - םיאודבה לצא לבניעה תתירכ" ,1980 ,לליה ,ןתנ
.159-156 'מע ,3 'סמ ,ד"כ ךרכ

,ריאי (יקסנאיליבוק) דוד-ןב ,ךורב ,גרובסנרא ,לארשי ,ץיבוקשרה ,ללה ,ןתנ
:לצא ,"תיאודבה האופרה לש םינוש םיטביה" ,1987 ,םהירבוחו
,לארהו ,קחצי ,הירא-תיב ,הדוהי ,סודרג ,םולשבא ,ילאומש ,והילדג ,ןמצריבג
,ןוחטבה דרשמ :םילשורי ,םדאה לש היפרגואיג - 'ב קלח ,יניס ,(םיכרוע) ,השנמ
.854-847 מ"ע

:ביבא-לת ,יניס ידוונ - םיאודיבה ,1984 ,המלש ,דרעו ,לאכימ ,ימאס
. הדסמ

,1986 ,ש ,סזומו יח ,ןלפק ,ח ,טרנר-ץלז ,.'ג ,טדנוה .ר ,ןגד ,.ש ,רפוס
'סמ ,111 ךרכ ,האופרה ,"בגנבו עבש-ראבב םיאודבו םידוהי תוקונית ברקב הימנא"
.219-217 מ"ע ,9

,"יניסב םיאודבה ברקב הלש סופורטופאהו הלעב ,השאה" ,1989 ,קנרפ ,טראויטס
.19 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר

:לצא ,"קיתע רתאב םיחלפ םיאודב לש בושי :הפיליווח תבריח" ,1987 ,ןראק ,רגיס
,הדסמ :ביבא-לת ,הלפשה םורדב הביבסו םדא (םיכרוע) והילא ,ןרטשו ,ןד ,ןמרוא
.220-211 מ"ע

י~רטשו ,ןד ,ןמרוא :לצא ,"תינמתועה הפוקתב הלפשה םורד" ,1987 ,לחר ,ןומיס
מ"ע ,הדסמ:ביבא-לת ,הלפשה םורדב הביבסו םדא ,(םיכרוע) והילא

:םילשורי.םיילכלכו םייתרבח םינייפאמ :בגנב םיאודבה ,1980 ,ירוא ,ןמ-לס
.ירפס

תויעבו האירל ץוחמ תפחש לש םירקמ" ,1970 ,(ל"ז) ,י ,םיסחו ,י ,הרמס
,האופרה ,"הזע תעוצר ייברעו יניס ןופצב םיאודבה ןיב תפחשה לש תויגולוימדיפא
.622-620 מ"ע ,12 'סמ ,78 ךרכ

תונופטשו רגנ ימב שומישל בגנב םיאודבה לצא רפע תוללוס" ,1986 ,בקעי ,ברוע
.89-87 'מע ,17 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"םינטק

תשרדמ ירמאמו תומישר - םיאודבה ,1988 (םיכרוע) ארזע ,ןוירואו ,בקעי ,יניע
.עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש

-ראב תעקבב םיודבה יבושיי" ,1979 ,ףסוי ,דוד-ןבו ןונמא ,רענש ,דוד ,ןרימע
דרשמ :ביבא-לת ,בגנה ץרא (םיכרוע) הדוהי ,סודרגו םולשבא ,ילאומש :לצא ".עבש
.665-652 'מע ,ןוחטיבה

תנידמב םיאודבה לש םבצמל תורושקה תויטפשמ תויעב" ,1979 ,לאינד ,תימע
.21-11 'מע , 10 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"לארשי

,םיאודבה אשונב תומישר ,"בגנב יודבה רזגמב ךוניחה תכרעמ" ,1985 ,ןנדע ,השמע
.20-15 'מע ,16 'סמ

הדובע ,"בגנב םיאודבה לש יתקוסעתה הנבמב םייוניש" ,1986 ,הקבר ,רזוע
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא :עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה ,תינוירנימס

הדובע ,"לילגה לומ בגנב םיאודבה לש עבקה תובשיתה ךילהת" ,1986 ,לעי ,יבתנע
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא:עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה ,תינוירנימס

,"ינושלה הרואיתו בגנב םיודבה יסומינ לש תינושל תכרעמ" ,1979 ,.מ ,הטנמאיפ
.173-125 'מע ,סנגאמ ל"י:םילשורי ,טענב יבצ דוד רכזל חרזמה ירקח :לצא

,"אתחלמ-לתמ םיאודבה לש שדחמ בושייו יוניפ טקייורפ" ,1980 ,יבוט ,רטסניפ
.מ"עב םיצעוי םיסדנהמ .ל.ה.ת :ביבא-לת

לש םייפרגואיג םיטביה - םיטבנ הפועתה הדש לש םיאודבה ,1985 ,יבוט ,רטסנפ
תטיסרבינוא ,היפרגואיגל הקלחמה ,ךמסומ ראותל רמג תדובע ,שדחמ בושייו יוניפ
.ביבא-לת

ןייה תיישעתו יניס-םורדב שותנא ריד" ,1981 ,לאגי ,רפטו לארשי ,ןייטשלקניפ
.31-28 'מע ,1 'סמ ,ד"כ ךרכ ,ץראו עבט ,"רבדמב

:לצא ,"ןבא תיבל להואהמ - םיאודב" ,1985 ,יזאג ,חאלפ
'מע ,ביבא-לת ,לארשיל תימואלניב הידפולקיצנא ,רעונל הקינטירב הידפולקיצנא
.174-169

'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר ,"אבוט רפכה תודלות" ,1987 ,אסומ ןיסוח ,חאלפ
.24-23 מ"ע ,18

:ביבא-לת ,יניס םורדב יאודבה טפשמבו קוחב םיקרפ ,1979 ,יבא ,יקצולוברפ
.עבטה תנגהל הרבחה

:לצא ,"יניס םורד תוגספב בושיו םדא" ,1980 ,יבא ,יקצולוברפ
ץוביקה :ביבא לת ,יניס תוינווודק ,(םיכרוע) ,לארשי ,ןייטשלקניפו ,באז ,לשמ
.419-411 'מע ,דחואמה

,"יניס-םורדב הילב'גה טבש ינב לצא םינתסובה תואלקח" ,1985 ,יבא ,יקצולוברפ
.39-21 'מע ,16 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר

םורד ירהב היילב'גה טבש ינב לצא םינתסובה תואלקח" י1988 ,יבא ,יקצולוברפ
,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "יניס
-139 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ
.124

ןאצה רדעו םינתסובה תואלקח ,1979 ,תלייא ,יקצולוברפו ,יבא ,יקצולוברפ
.עבטה תנגהל הרבחה :ביבא-לת ,הילב'גה טבט לש םייתרוסמ םויק תורוקמ -

ךרכ ,ץראו עבט "ץראה ןופצב םיאודבה יטבש ברקב הניגנ ילכ" ,1979 ,לאוי ,ץרפ
.13-9 מ"ע ,1 'סמ ,ב"כ

ךרכ ,ץראו עבט "ץראה ןופצב םיאודבה יטבש ברקב םע ירופיס" ,1981 ,לאוי ,ץרפ
.262-258 'מע ,6 'סמ ,ג"כ

אשונב תומישר "ץראה ןופצב םיאודבה יטבש ברקב םע ירופיס" ,1982 ,לאוי ,ץרפ
.33-9 'מע ,13 'סמ ,םיאודבה

בקעי ,יניע :לצא "לילגב םיאודבה יטבש ברקב םע ירופיס" ,1988 ילאוי ,ץרפ
,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו
.329-314 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

ירופיס - םיחא העבשל תולכ עבש ,1986 ,(םיכרוע) הירורב ,ץיבורוהו ,לאוי ,ץרפ
.לילגה ידומילל זכרמה :בגשמ ,ץראה ןופצמ םיאודב םע

:לצא "תיטנזיבה הפוקתב רבדמה-רפס לש ןוחטיבה תויעב" ,1988 ,םרוי ,רירפצ
הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע
.35-27 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב

.4 'מע ,14 'סמ ,ךרדה וז ,"הלש םיאודבהו הנומיד ריעה" ,1980 ,בד ,רלוק

הדובע ,"הווהבו רבעב בגנה יאודב לש תיבחרמה תסורפתה" ,1986 ,תילג ,ןרוק
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא :עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה ,תינוירנימס

תועידי ,"םיאודבה רפסב םיבושיה תומדל - הרוד" ,1948 ,דוד ,(ןרימע) רנלק
.73-23 מ"ע ,(ב-א תורבוח) ד"י הנש ,היתוקיתעו לארשי ץרא תריקחל הרבחה

,"בגנב םיאודבה תייסולכואב םייפרגומד םייונישו תורומת" ,1982 ,ימת ,רנלק
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא:עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה ,תינוירנימס הדובע

.ביבא-לת ,"םיאודבל ןונכת" ,1978 .,י ,תימעו .,א ,ןלפק

בושייל בא תינכות",1979 ,ירוא ,רומו ,פ ,לטיירט ,םולשבא ,ילאומש ,.א ,ןלפק
.ביבא-לת ,"בגנב םיאודבה

-194 מ"ע ,ז"י ךרכ ,ץראו עבט ,"בלאט ובא חייש תראיז" ,1975 ,ןנחוי ,ארפק
.192

םוקמ ןויצ אלל) יניס רבדמב םיאודבה ,1976 ,לארשי ,ףסוי רבו ,ןנחוי ,ארפק
(האצוהו

,"יניס ימורמב םיאודבה" ,1979 ,היליא ,סדיסו לארשי ,ףסוי-רב ,ןנחוי ,ארפק
.177-108 'מע ,יתנשה סנכה ,םירמאמ טקל - יניס םורד ,עבטה תנגהל הרבחה :לצא

רקס ללוכ ,םערפש-םינולא תועבג רוזאב םיאודבה רקס" ,1958 ,לארשיל תמייק ןרק
.םילשורי ,"הקוסעתו עקרק ,םינבימ ,תוחפשמ

,"תרוסמו רויע לש םיטקפסא - שיראו'גב םע דאלוא יאושינ" ,1970 ,ןועדג ,לסרק
.51-20 מ"ע ,1 ,סמ ,'כ ךרכ ,שדחה חרזמה

,"שיראו'ג תירק לש הרקמה :תרייעתמ תיאודב הרנחב תורומת" ,1972 ,ןועדג ,לסרק
.42-26 'מע , 3 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר

'מע ,3-4 ,ו"כ ךרכ ,שדחה חרזמה ,"תרזוח הניחב :רהומה" ,1976 ,ןועדג ,לסרק
,231-203

ךילהתב תיאודב הליהק לש הקימניד ,תויטבש תמועל תויטרפ ,1976 ,ןועדג ילסרק
.דחואמה ץוביקה :ביבא-לת ,תורייעתה

,"םירייעתמ םיאודב לצא הכירצה יסופדבו הקוסעתב םייוניש" ,1980 ,ןועדג ,לסרק
.52-21 'מע ,11 'סמ ,םיאודבה אשונב תומישר

םירייעתמ םיאודב לש תיתוברתהו תיגולוקאה תולגתסהה" ,1981 ,ןועדג ,לסרק
.הרומתו תופיצר :לארשיב םיברעה (,ךרוע) ןורהא ,שיל :לצא ,"ץראה זכרמב
.167-140 'מע ,סנגאמ :םילשורי

חרזמה ,"החפשמה דובכ םשל חצר :תבה תגירה/תוחאה תגירה" ,1982 ,ןועדג לסרק
.98-69 מ"ע ,4-1 ,'ל ךרכ ,שדחה

.סנגאמ :םילשורי ,םיינוריע םיאודב ברקב םד יביר ,1982 ,ןועדג ,לסרק

םיאודב לצא הכירצה יסופדבו הקוסעתב םייוניש" ,1988 ,ןועדג .מ ,לסרק
תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "םירייעתמ
,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו
.223-215 מ"ע

ישומישב הרומת ,1988 ,לילח ,העיבר-ובאו ףסוי ,דוד-ןב ,.מ ,ןועדג ,לסרק
. (םסרופ םרט) יטבש ךותה טביהה :תונורחאה םינשה תאמב בגנה יאודב לצא עקרקה

מ"ע ,32 ךרכ ,ןרעיל ,"יניס חרזמ ןופצב םיאודבה תובשיתה" ,1974 ,.ר ,ןושרק
.66-56

:לצא ,"םיאודבה ידי-לע ולוצינו רמתה" ,1977 ,דדוע ,ינבואר
.254-248 מ"ע ,םיפשר :ביבא-לת ,דיתע-הווה-רבע :רבדמה ,הרזע ,רהוז

יקוצ הדש ס"יב,עבטה תנגהל הרבחה :ביבא-לת ,לבריס רה ,1979 ,ינד ,ץיבוניבר
.28-24 מ"ע ,דוד

. 157-147 מ"ע ,'ב תרבוח ,וט ךרכ 'תשק ,"יברעהו למגה" ,1972 ,םייח ,יבגר

,.י ,זיוהנזור :לצא "לילגב השמארעו ילביש יגהל" ,1980 ,תידוהי ,זיוהנזור
חרזמה רקחב םינויע ,לארשי ץראב םיודב יגהלב םיטסכט ,(םיכרוע) ,.י ,ץכו
מ"ע ,הפיח תטיסרבינוא:הפיח ,יברע-ידוהיה זכרמה ,3 'סמ ,(השדח הרדס) ןוכיתה
.49-5

רובע רקס ,"םייק בצמ חותינ - טהרב הקוסעתה" ,1983 ,הצינ ,רבואטש-וסור
.ביבא-לת ,טהר תימוקמה הצעומה

'ה תרבוח ,'א ךרכ ,ץראו עבט ,"תרוצב תונשב םיאודבה תדידנ" ,1959 ,ןד ,רנטר

178-175 מ"ע

27-20 מ"ע ,ג"נ ךרכ ,ןורצב ,"םיאודבו םידוהי" ,1956-56 ,ףסוי ,לאוי ,ןילביר

.קילאיב דסומ :םילשורי ,ןומישיהו ערזמה תמחלמ ,1946 , .א .א ,גרבנפיר

הדובע ,"בגנה יאודב ברקב תואירב יתורשל תושיגנה" ,1985 ,ילע ,קיפר
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא :עבש-ראב ,היפרגואיגל 'חמה ,תינוירנימס

ה"משת ,ךוניחה תכרעמ לע הריקס" ,1985 ,בגנב םיאודבה יניניעל ךוניחה תושר
זוחמ תכשל ,תוברתהו ךוניחה דרשמ :עבש-ראב ,"בגנב םיאודבל ךוניחה תושרב
.םורדה

ירוזיא ןונכיתו רקסל תווצ ,רקס םוכיס -יניס םורד ,1973 ,עבטה תורומש תושר
.עבטה תורומש תושר :ביבא-לת ,יניס םורדל

לשממה ,"ינורקע ןונכת - יניסב םיאודבל םיתוריש יזכרמ" ,1974 ,קחצי ,בגש
.ביבא-לת ,מ"עב םיצעויו םיסדנהמ ל"הת ,יניס רוזא תדקפמ - יאבצה

:לצא ,"הידיאשרה טבש לש תננכותמה תובשייתהה" ,1977 ,קחצי ,בגש
םירקחמ :ןורמושו הדוהי (םיכרוע) םעבחר ,יבאזו ,דוד ,ןמסורג ,םולשבא ,ילאומש
.571-567 מ"ע ,ןענכ:םילשורי ,תיבושי היפרגואיגב

,דוד ,ןמסורג ,םולשבא ,ילאומש :לצא ,"הידיאשרה טבש עוביק" ,1977 ,קחצי ,בגש
,תיבושי היפרגואיגב םירקחמ :ןורמושו הדוהי ,(םיכרוע) ,םעבחר ,יבאזו
.371-368 'מע ,ןענכ תאצוה :םילשורי

לצא ,ילארשיה ןוטלשה ימיב תוילכלכו תויתרבח תורומת" ,1984 ,קחצי ,בגש
תטיסרבינוא ,"תישונא תובשייתהל הדותע -רבדמה" סנכב האצרה ,"יניסב םיאודבה
.יאופר רקחמל רלה ןוכמ ,ביבא-לת

תדקפמ ,םיאודבהו יניס :לצא "תינמותועה הפוקתה ףוסב יניס" ,1971 ,.י ,רודש
.131-117 'מע ,יניס ןופצו הזע תעוצר רוזא

,םיאודבה אשונב תומישר ,"עוציבו תומגמ ,אתחלמ תינכת" ,1982 ,קידוד ,ינשוש
.58-55 "מע ,13 'סמ

.48-42 'מע ,12 ,תוביבס ,"ךילהתב תיאודבה הדעה" ,1984 ,קידוד ,ינשוש

.עבש-ראב ,"םיאודב םיטבש 7-ב רקס" ,1978 ,בגנב תופתוש

.דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .לארשיב םיטועימה ,1972 ,ירוא ,לדנטש

הלא ,הרבסהה זכרמ :לצא ,"ןועבט - שדח יאודב רפכ" ,(ךיראת אלל) ,ירוא ,לדנטש
.52-46 'מע ,הלשממה שאר דרשמ :םילשורי ,הלא לומ

:לצא ,"ינוריע יאודב בושי לש ותומדל - טהר" ,1987 ,והילא ,ןרטש
,הדסמ :ביבא-לת ,הלפשה םורדב הביבסו םדא ,(םיכרוע) והילא ,ןרטשו ,ןד ,ןמרוא
.230-221 מ"ע

,םירזנמ ,םיכרד ,םדי חולשמו םיאודבה יטבש - הדוהי רבדמ ,1968 ,ןתנ ,םלש
יטנקר ןואיל ש"ע םידמלתמה ןרק :םילשורי ,םיירוטסיה םירתא ,רפס ירפכ ,תודידמ
.ךיישלא תוברת ןרקו

. אמוג:ביבא-לת ,הדוהי רבדמ לש םיאודבה תולחנתה ,1970 ,םולשבא ,ילאומש

רוביח ,םירשעה האמב םילשורי בחרמב םידוונ תולחנתה ,1973 ,םולשבא ,ילאומש
.תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל

סמ ,םיבחרמ ,"םילשורי רוזיאב םידוונ תובשייתהל עקרה" ,1974 ,םולשבא ,ילאומש
.79-70 מ"ע ,'1

-רבדמה" סנכב האצרה ,"רבדמב תודוונו םיאודב יבושי" ,1974 ,םולשבא ,ילאומש
.יאופר רקחמל רלה ןוכמ ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,"תישונא תובשייתהל הדותע

,םיאודבה אשונב תומישר ,םיאודבה תולחנתהב םיסופד" ,1975 ,םולשבא ,ילאומש
.32-24 'מע , 6 'סמ

ךרכ ,עדמ ,"לארשי ץראב תודוונה ץקו םידוונה תולחנתה" ,1975 ,םולשבא ,ילאומש
.160-156 מ"ע ,4-3 'סמ ,ט"י

,"הדוהי רבדמ לש רפסב םיאודבה יבושי" ,1975 ,םולשבא ,ילאומש
.227-224 מ"ע 'ה תרבוח יז"י ךרכ ,ץראו עבט

-166 מ"ע ,9-10 'סמ ,םיפונ ,"הדוהי רבדמב רבדמה רפס" ,1977 ,םולשבא ,ילאומש
.160

,(ךרוע) הרזע ,רהז :לצא ,"רבדמה לובגב םיאודב יבושי",1977 ,םולשבא ,ילאומש
.215-211 'מע ,םיפשר:ביבא-לת ,דיתע-הווה-רבע - רבדממ

-רבע - רבדמה ,(ךרוע) הרזע ,רהז :לצא ,"תודוונה וק" ,1977 ,םולשבא ,ילאומש
.228-216 'מע ,םיפשר:ביבא-לת ,דיתע-הווה

לש תולחנתהה ךילהתמ קלחכ בגנה לש םיודבה תולחנתה" ,1979 ,םולשבא ,ילאומש
,בגנה ץרא (םיכרוע) הדוהי ,סודרגו םולשבא ,ילאומש :לצא ".לארשי ץראב םיודבה
.688-673 'מע ,ןוחטבה דרשמ :ביבא-לת

:ביבא-לת ,תובשייתה יכילהתב םיודב תורבח :תודוונה ץק ,1980 ,םולשבא ,ילאומש
.םיפשר

,ןוירואו בקעי ,יניע :לצא "םיאודבה תולחנתהב םיסופד" ,1988 ,םולשבא ,ילאומש
-ןב תטיסרבינוא ,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע
.57-49 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג

םיזורדהו םיברעה לש תיבחרמה תשורפתה" ,1980 ,ויגרס ,הלוגרפ-הלדו יזוע ,ץלמש
.113-100 מ"ע ,ט"כ ךרכ ,שדחה חרזמה ,"םהיבושי-ינייפאמו לארשיב

.דבוע םע :ביבא-לת ,לארשי ץרא ייברע ,1974 ,בקעי ,ינועמש

,בגנה (ךרוע).י ,ןמ :לצא ,"בגנב םיאודבה" ,1956 ,יבצ ,ירצומו בקעי ,ינועמש
.101-95 מ"ע ,לארשיל תמייקה ןרקה :םילשורי ,האירקו דומיל יקרפ

הדובע ,"לילגבו בגנב תיאודבה ךוניחה תכרעמ תוחתפתה" ,1986 ,ליאו ,רוקש
.בגנב ווירוג-ןב תטיסרבינוא :עבש-ראב ,היפרגואיגל הקלחמה ,תינוירנימס

,"17-הו 16-ה תואמב י"א תודלותב םמוקמו םיאודבה יטבש" ,1962 ,השמ ,ןורש
.תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי ,תינוירנימס הדובע

אשונב תומישר ,"םאלסיאה ןוטלש תחת לארשי ץראו םיאודבה" ,1971 ,השמ ,ןורש
.32-16 'מע , 2 'סמ ,םיאודבה

'מע ,6 סמ ,םיאודבה אשונב תומישר , "הדוהי רבדמב םיאודבה" י1975 ,השמ ,ןורש
.39-33

,דוד ,ןמסורג ,םולשבא ,ילאומש :לצא ,"ןורבח רה יאודב" ,1977 ,השמ ,ןורש
:םילשורי ,תיבושי היפרגואיגב םירקחמ ןורמושו הדוהי (םיכרוע) ,םעבחר ,יבאזו
.557-545 מ"ע ,ןענכ

:לצא ,"םאלסאה ןוטלש תחת לארשי ץראב םיודבה" ,1977 ,השמ ,ןורש
.210-199 'מע ,םיפשר :ביבא-לת ,דיתע-הווה-רבע רבדמה ,(ךרוע) הרזע ,רהוז

בקעי יניע :לצא "םלסיאה ןוטלש תחת לארשי ץראו םיאודבה" ,1988 ,השמ ,ןורש
,רקוב הדש תשרדמ ,םירמאמו תומישר - םיאודבה ,(םיכרוע) ארזע ,ןוירואו
.48-36 מ"ע ,עבטה תנגהל הרבחהו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא

םיטבנ עוציב להנימ-םינותנ זוכיר קית" ,1982 ,מ"עב םיצעויו םיסדנהמ .ל.ה.ת
.ביבא-לת ,"1980-1982


שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1995-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1995-2001, Snunit. All Rights Reserved. ( Terms of use)