פרסומות
spacer
,םיאודבה אשונב ידומילה רגאמל םיאבה םיכורב

היסולכואה לע שגדב - ץראב םיאודבה אשונב רתויב ףיקמה ידומיל רגאמ הנושארל ןאכ גצומ
.בגנה לש תיאודבה

,ונצראב בחרה רוביצל תורכומ תוחפה תויסולכואהמ תחא איה ץראב תיאודבה היסולכואה
חרואב תולודג תורומת תונורחאה םינשב תרבוע וז היסולכוא .הנידמל הברה התמורת תורמל
.הז רגאמ םקוה תעדלו ריכהל ,דעתל תנמ לע .הייח
.לוקו הנומת ,ללמב ןה - רשפאה לככ םינווגמ םירמוח ףוסאל וניסינ
.דואמ הכורא ךרדב ,יתועמשמ ךא ,ןושאר דעצ והז קפס אלל

:םיפוגה ןיב הרופ הלועפ ףותישל תודוא םק ,הז רגאמ
;בהל ץוביק דילש םיאודבה תוברתל ןואיזומ - ןולא ו'ג מ"לא ש"ע ירוזא ידומיל זכרמ

רקוב הדש הדש רפס תיבו םידומיל תינכות חותיפל הדיחיה - רקוב הדש תשרדמ
ויתובקעבו ,ל"ז רצנ יקחצי לש ורכזל םיאודבה אשונב ןויע םוי הנש ידימ םימייקמ רשא
;'םיאודבה אשונב תומישר' תרבוחה תועיבקב תמסרפתמ

תיתלשממה תונותיעה תכשל

.תירבעה הטיסרבינואבש תינונס טקיורפ

.הז טקיורפ תחלצהל םצרמו םנמזמ תובר ומרתש םיבוט םישנא םתוא לכל םידומ ונא

!הנהמו הרופ טוטיש


הסינכ


םירצוי תויוכזתודות תודוא[תינונסל הרזח]שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1995-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1995-2001, Snunit. All Rights Reserved. ( Terms of use)